Завдання № 1. Оцінка ступеня ризику підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання № 1. Оцінка ступеня ризику підприємстваНа підставі наведених даних проведіть оцінку ступеня ризику підприємства і порівняйте з припустимими рівнями ри­зиків. Заповніть стовпці 8, 9.

 

    Ваговий коефіці­єнт (В) Норма­тивний бал (Б) Сумарний норма­тивний бал (грЗ х гр4) (Мтах] Кількість нормати­вів Фактич­не забез­печення Оціноч­ний бал (гр7/гр6) Сумарний фактичний бал (гр8 х гр5) (Нір)
Посадові інструкції керівни­ків та спеціалістів ЗО    
Інструкції з охорони праці    
Інструкції з безпечної експлуатації устаткування    
Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці 1,5    
Журнали реєстрації інструк­тажів з питань охорони праці    
Програми навчання з питань охорони праці    
Протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці    
Попередні медичні огляди при прийнятті на роботу    
Періодичні медичні огляди протягом трудової діяльності    
Щорічні медичні огляди для осіб віком до 21 року | 1    
Особисті картки обліку спец­одягу, спецвзутгя та інших 313    
Забезпеченість 313    
Накази на виконання припи­сів органів державного нагля­ду за охороною праці    
Щорічні плани поліпшення стану умов та безпеки праці або підтримки існуючого рів­ня стану охорони праці І 4    
Проведення планово-попе­реджувальних ремонтів    
Проведення випробувань    
Проведення технічних огля­дів    
Відповідність обладнання вимогам НАОІІ    
Безпека об'єктів підвищеної небезпеки    
Відображення вимог безпеки у документах    
Наявність технологічної до­кументації на робочих місцях    
Наявність технічних паспор­тів на будівлі та споруди    
Проведення технічних огля­дів будівель та споруд    
Проведення планово-попере­джувальних ремонтів буді­вель та споруд    
Наявність передбачених нор- мативно-правовими актами систем припливно-витяжної та місцевої вентиляції    
Наявність протоколів санітарно - гігієнічних досліджень виро­бничого середовища    
Плани евакуацій    
Первинні засоби пожежо­гасіння    
Автоматичні установки по­жежогасіння    
зо Системи пожежної сигналіза­ції    
Відповідність обладнання та приміщень класу пожежоне- безпечної зони згідно з ПУЕ    
Дотримання норм розривів та габаритних розмірів, що за­безпечують безпеку    
Протоколи перевірки ізоляції електромереж    
Протоколи вимірювання опору розтікання струму на основних заземлювачах і заземленнях магістралей та устаткування    
Протоколи перевірки повного опору петлі "фаза - нуль"    
Акт опосвідчення стану без­пеки електроустановок спо­живачів    
Наявність електрозахисних засобів    
  Усього - -        

На підприємстві було зареєстровано 2 нещасні випадки з тимчасовою втратою працездатності 4 та 12 діб.

Перевищення ГДК та ГДР зафіксовано за 3 факторами.

Під час перевірки виявлено, що порушено строки прове­дення інструктажів з питань охорони праці для 25 осіб; поруше­но вимоги інструкцій з охорони праці 27 працюючими.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Оцінку ступеня ризику підприємства потрібно проводити за прикладом, наведеним у додатку 13 до роботи.

Після визначення ступеня ризику порівняйте отримані дані з прийнятими рівнями ризиків і зробіть відповідні висновки щодо роботи підприємства та організації на ньому системи управління охороною праці.

У випадках роботи підприємства в межах терпимого і не­припустимого ризиків запропонуйте заходи щодо підвищення існуючого рівня охорони праці.

 

Значення ризиків для підприємств*:

Незначний ризик -≤ ;

Припустимий ризик - 1,001× - 5 ×

Терпимий ризик - 5,001 × - 5 × ;

Неприпустимий ризик - ≥ 5,001 × .

* Наведені види та розміри ризиків сформовані на підста­ві вивчення міжнародного досвіду.

Додаток 1

Підготовка документів для оцінки ступеню професійного
ризику виробництва

1.Для можливості оцінки та регулювання ступеня ризику виникнення смертельних нещасних випадків опрацьовують нор­мативи та норми оцінки ступеня професійного ризику і зводять дані у відповідну таблицю.

2.Нормативи та норми їх оцінки розглядаються (графи 2-5) на комісії і після їх схвалення приступають до розробки ме­тодики оцінки ступеня професійного ризику виробництва.

3.На підставі отриманої з виробничих структурних під­розділів інформації про діючі небезпеки та проведеної безпосе­редньо перевірки структурного підрозділу розраховують сумар­ний фактичний бал та ступінь професійного ризику загалом по підприємству та по кожному структурному підрозділу окремо.

4.Після заповнення за всіма пунктами граф 6-9 таблиці підраховують сумарний фактичний бал (Нф). При цьому необ­хідно враховувати такі застереження:

1) за наявності нещасних випадків з тимчасовою втратою працездатності на одну травму від 1 до 5 днів встановлюється штрафний бал у розмірі 4;

2) за наявності нещасних випадків з тимчасовою втратою працездатності на одну травму від 6 до ЗО днів та профзахворю­вання встановлюється штрафний бал у розмірі 6;

3) за наявності нещасних випадків з тимчасовою втратою працездатності на одну травму більше ніж ЗО днів встановлю­ється штрафний бал у розмірі 10;

4) за наявності смертельного нещасного випадку вста­новлюється штрафний бал у розмірі 100;

5) у разі перевищення гранично допустимих концентра­цій (ГДК) та гранично допустимих рівнів (ГДР) небезпечних або шкідливих виробничих факторів за кожне перевищення вста­новлюється штрафний бал у розмірі 5;

6) у разі, якщо за умовами виробництва на підприємстві немає певних технологічних процесів, відтак немає необхідності у впровадженні того чи іншого нормативу, або не зафіксовано нещасні випадки чи профзахворювання, не було приписів орга­нів державного нагляду за охороною праці, розрахунок сумар­ного нормативного бала за цим параметром не здійснюється і цей норматив вилучається з оцінки дії СУОП;

7) у разі порушення строку проведення інструктажів, пе­ревірки знань з питань охорони праці встановлюється штрафний бал за кожну особу - 2;

8) у разі виявлення працівниками порушень інструкції з охорони праці встановлюється штрафний бал за кожного по­рушника - 4.

Розглянемо це на прикладі даних таблиці (графи 6-9).

У зв'язку з тим, що об'єктів підвищеної небезпеки на підприємстві немає, то й сумарний нормативний бал дорівнюва­тиме 780 - 50 - 730.

Сумарний фактичний бал (Нгр) становить 377.

Розраховуємо штрафні бали.

На підприємстві було зареєстровано 2 нещасні випадки з тимчасовою втратою працездатності - 6 та 10 діб. Штрафний бал-12.

Перевищення ГДК та ГДР зафіксовано за 5 факторами (див. табл. 1 в п. 9.11). Штрафний бал - 25.

Під час перевірки виявлено, що порушено строки прове­дення інструктажів з питань охорони праці для 30 осіб; поруше­но вимоги інструкцій з охорони праці 40 працівниками.

Штрафні бали відповідно становлять 60 та 160.

Усього штрафних балів встановлено:
Ш =12 + 25 + 60+160 = 257.

Відтак сумарний фактичний бал дорівнює:
377-257= 120.

 

Розрахунок ступеня професійного ризику здійснюють за формулою:

Р =

 

де - визначений у ході оцінки сумарний нормативний

бал.

Ступінь професійного ризику підприємства становить:

Р = (730 - 120 + 0,1) 9 х = 5,5 × .Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.230.177 (0.018 с.)