ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема. Складання інструкції з пожежної безпеки 

Мета: ознайомитися з заходами пожежної профілактики на характерному галузевому об'єкті.

 

Документальне наочне і технічне забезпечення

1. Правила пожежної безпеки в Україні (витяг).

2. Галузева інструкція з пожежної безпеки (додаток 2).

3. Комп'ютери.

 

Завдання 1. Складання інструкції з пожежної безпеки.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Ознайомитись зі змістом загальнооб'єктивних інструкцій про заходи пожежної безпеки та додатками 1,2. Скласти загальнооб'єктивну інструкцію про заходи пожежної безпеки на галузе­вому підприємстві (за завданням викладача).

Дайте відповіді на запитання

1. Хто несе відповідальність за забезпечення пожежної безпеки підприємств торгівлі?

2. Які зобов'язання з питань пожежної безпеки поклада­ються на керівника (власника) підприємства чи орендаря?

3. На які види поділяють інструкції з пожежної безпеки?

4. Назвіть основні положення з пожежної безпеки, що містяться у загальнооб'єктній інструкції.

5. Назвіть загальні вимоги пожежної безпеки до терито­рій, будівель, приміщень роздрібної торгівлі.

6. Які загальні вимоги пожежної безпеки ставляться до інженерного обладнання підприємств торгівлі?

7. Сформулюйте основні вимоги пожежної безпеки до підприємств торгівлі та харчування.

8. Які виходи вважаються евакуаційними?

9. Яка мінімальна ширина шляхів евакуації?

10. Як визначають щільність людського потоку в коридорі?

11. Як визначається ширина виходу (дверей) з приміщень у коридор?

12. Від яких показників залежить вибір ширини виходу (дверей) із коридору назовні?

Додаток 1

Витяг

З Правил пожежної безпеки в Україні

Загальні положення

2.1. Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів, направ­лених на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у випадку їх виникнення, створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного га­сіння пожеж.

3.Організаційні заходи щодо
забезпечення пожежної безпеки

У будівлях і спорудах (крім житлових будинків), котрі мають два поверхи і більше, у випадку одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб, повинні бути розроблені та вивішені на видному місці плани (схеми) евакуації людей на випадок по­жежі.

Необхідність забезпечення планами (схемами) евакуації одноповерхових будівель і споруд визначається місцевими ор­ганами державного пожежного нагляду, виходячи з їх пожежної безпеки, кількості розміщення людей, площі тощо.

На підприємстві повинен бути установлений порядок оповіщення людей про пожежу, з яким необхідно ознайомити усіх працюючих.

Керівник підприємства зобов'язаний застосовувати від­повідні міри реагування на факти порушення чи невиконання посадовими особами, іншими працівниками установленого протипожежного режиму, вимог правил пожежної безпеки…

З метою залучення працівників до проведення заходів щодо попередження пожеж, організації їх гасіння на підприєм­ствах створюються добровільні пожежні дружини (ДПД) та ко­манди (ДПК).,.

На підприємствах з кількістю працюючих 50 і більше осіб за рішенням трудового колективу створюються пожежно-технічні комісії (ПТК).

Усі працівники при прийомі на роботу і за місцем роботи повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки.
Протипожежні інструктажі поділяються на вступний, пер­винний, повторний на робочому місці, позаплановий і цільовий.

Особи при прийомі на роботу, пов'язану з підвищеною пожежною небезпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум).

4. Загальні вимоги пожежної безпеки
до територій, будівель, приміщень, споруд

Утримання територій.

Території підприємств..., протипожежні розриви між бу­дівлями... повинні постійно утримуватись у чистоті та система­тично очищатися від сміття, відходів виробництва, тари, опалого листя...

Дороги, під'їзди до будівель, пожежним джерелом водо­постачання, підходи до зовнішніх стаціонарних пожежних дра­бин, пожежному інвентарю, обладнання пожежогасіння повинні бути завжди вільними, утримуватися справними, взимку очищу­ватися від снігу.

На території підприємства на видних місцях повинні бути установлені таблички із зазначенням порядку виклику пожежної охорони, знаки розміщення первинних засобів пожежогасіння, схеми руху транспорту, розміщення ємностей з водою, гідран­тів...

4.1.20. Розпалювати вогнища, спалювати відходи, вики­дати незагашені вугілля і золу на відстань менше 15 м від буді­вель і споруд, а також у межах, установлених будівельними нормами протипожежних розривів, не дозволяється.

4.1.21. Забороняється куріння: у будівлях торговельних підприємств, складів, баз; у приміщеннях дитячих дошкільних, шкільних і лікувальних закладах.

4.2.Утримання будівель, приміщень і споруд.

4.2.1. Усі будівлі, приміщення і споруди повинні постійно утримуватись у чистоті.

4.2.3. Протипожежні системи, пристрої (протидимний захист, пожежна автоматика, протипожежне водопостачання, протипожежні двері, клапани, інші захисні пристрої тощо) повинні постійно утримуватись у справному робочому стані.

4.2.15. У будівлях, приміщеннях, спорудах забороняється прибирати приміщення і прати одяг з застосуванням гасу, бен­зину та інших легкозаймистих і горючих речовин, а також відіг­рівати замерзлі труби паяльними лампами та іншими засобами із застосуванням відкритого вогню.

4.3.Утримання евакуаційних шляхів і виходів.

4.3.3.У приміщеннях, котрі мають один евакуаційний вихід, дозволяється одночасне розміщення (дозволяється пере­бування) не більше 50 осіб.

4.3.4.Двері на шляхах евакуації повинні відкриватися у напрямку виходу з приміщення. Допускається встановлення дверей з відкриванням всередину приміщення у випадку одно­часного перебування у ньому не більше 15 осіб, а також у сан­вузлах, площадках зовнішніх евакуаційних драбин.

4.3.11. Не допускається:

- споруджувати на шляхах евакуації пороги, двері, що обертаються, які перешкоджають евакуації людей;

- захаращувати шляхи евакуації (коридори, проходи, східці, вестибюлі, холи, тамбури тощо) меблями, обладнанням, готовою продукцією тощо.

 

5. Загальні вимоги пожежної безпеки
до інженерного обладнання

Електроустановки.

Електричні машини, обладнання, апарати повинні мати апаратуру захисту від струмів короткого замикання.

Електронагрівальні прилади, телевізори, комп'ютери та інші побутові електроприлади й апаратура повинні включати­ся в електромережу тільки з допомогою справних штепсельних сполучень та електророзеток заводського виготовлення.

Не дозволяється:

- застосування для опалення приміщень саморобних електронагрівальних приладів чи ламп розжарення;

- користування пошкодженими розетками, розгалужу­ючими коробками, вимикачами та іншими електровиробами;

- залишення без догляду при виході з приміщення увімкнених в електромережу нагрівальних приладів;

- використовування вимикачів, штепсельних сполучень для підвішування одягу та інших предметів;

- використовування побутових електронагрівальних при­ладів (прасок, чайників, кип'ятильників) без негорючих підста­вок та в місцях, де їх використання не передбачене технологіч­ним процесом чи заборонене даними Правилами чи власником підприємства.

У всіх приміщеннях, котрі після закінчення роботи зачиня­ються і не контролюються персоналом, що чергує, з усіх електроу­становок і електроприладів повинна бути відключена напруга (за винятком чергового освітлення, протипожежних і охоронних установок, а також обладнання, що за вимогою технологічного процесу працює цілодобово).

Усе електрообладнання (корпуси електричних машин, трансформаторів, апаратів, світильників, щитів управління, металевих корпусів пересувних і переносних електроприладів тощо) підлягають зануленню або заземленню.

Опалення.

Перед початком опалювального сезону котельні, теплогенератори і калориферні установки та інші опалювальні прибо­ри повинні бути старанно перевірені й відремонтовані.

Вентиляція і кондиціювання.

5.3.7. Вентиляційні камери, фільтри, повітроводи повинні регулярно очищуватися від горючого пилу, жирових відкладень

пожежонебезпечних засобів.

5.3.11. Під час експлуатації вентиляційних систем забо­роняється:

- закривати витяжні канали, отвори, решітки;

- використовувати паливно-витяжні повітроводи та кана­ли для відведення газів від приладів опалення, кип'ятильників та інших нагрівальних приладів.

6. Вимоги щодо утримання
технічних засобів пожежогасіння

6.4.8. Будівлі, споруди, приміщення повинні бути забез­печені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з водою, покривалами з негорючого теплозахисного полотна, грубововняної тканини, войлоку, по­жежними відрами, совковими лопатками, пожежним інструмен­том (крюками, ломами, сокирами та ін.), які використовуються для локалізації та ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку.

6.4.10. Для вказування місця знаходження первинних за­собів пожежогасіння необхідно установлювати вказівні знаки.

6.4.15. Вогнегасники потрібно встановлювати у легко­доступних і помітних місцях (у коридорах, біля входів і виходів з приміщення тощо), а також у пожежонебезпечних місцях.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.015 с.)