Розслідування хронічного професійного захворюванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розслідування хронічного професійного захворювання1. Дата складення 20 р.

2. Місце складення

(район, місто, село)

3. Найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ

 

 

4. Реєстраційні відомості підприємства (страхувальника) у Фон­ді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань: реєстраційний номер страху­вальника

дата реєстрації

найменування основного виду діяльності та його код згідно
з КВЕД
встановлений клас професійного ризику виробництва

5. Найменування цеху, дільниці, відділу

 
 


6. Орган, до сфери управління якого належить підприємство

     
   
 
 

 


7. Комісія у складі

голови

(прізвище, ім'я, по батькові) (посада, місце роботи)

членів комісії

(прізвище, ім'я, по батькові) (посада, місце роботи)

Провела розслідування випадку хронічного професійного захво­рювання (отруєння)

(діагноз)

8. Дата надходження повідомлення до установи державної сані- тарно-епідеміологічної служби " " 20 р.

9. Дата встановлення остаточного діагнозу" " 20 р.

10. Найменування лікувально-профілактичного закладу, який
установив діагноз

11. Захворювання виявлено під час медичного огляду, звернення

 

(найменування лікувально-профілактичного закладу)

12. Відомості про хворого

(прізвище, ім'я, по батькові)

ідентифікаційний код стать вік

(реєстраційний номер облікової карти платника податків (повних років)

Державного реєстру фізичних осіб - платників податків)

професія (посада)

(згідно з класифікатором ДК-003)

стаж роботи ,

(загальний) (за цією професією)

(у цьому цеху) (в умовах впливу шкідливих факторів)

13. Висновок про наявність шкідливих умов праці

     
   
 
 
 
 

 

 


14. Діагноз

     
   
 
 

 


(найменування основного діагнозу та його код згідно з класифікатором МХК-10)


(найменування супутнього діагнозу та його код згідно з класифікатором МХК-10)

15. На момент розслідування потерпілий

(ініціали та прізвище)

спроможний працювати за своєю професією, переведений на іншу роботу, перебуває на амбулаторному лікуванні, госпіталі­зований, переведений на інвалідність, помер (непотрібне закрес­лити).

16. Професійне захворювання виникло за таких обставин (зазна­чаються конкретні факти невиконання технологічних регламен­тів виробничого процесу, порушень режиму експлуатації техно­логічного устаткування, приладів, робочого інструменту; ава­рійних ситуацій; пошкодження захисних засобів і механізмів, систем вентиляції, екранування, сигналізації, освітлення, конди­ціювання повітря; порушення правил техніки безпеки, гігієни праці; відсутність (невикористання) засобів індивідуального за­хисту; недосконалість технології, механізмів, робочого інструмен­ту; неефективність роботи систем вентиляції, кондиціювання по­вітря, захисних засобів, механізмів, засобів індивідуального захи­сту; відсутність заходів і засобів рятувального характеру тощо)

   
 
 
 

 

 


17. Причина професійного захворювання


(зазначаються виробничі фактори, що призвели до захворювання:

Ø запиленість повітря робочої зони (концентрація пилу, у то­му числі вміст вільного двоокису кремнію:

середній ,максимальний ;

Ø загазованість повітря робочої зони шкідливими речовинами (концентрація речовин та їх гранично допустима концентрація);

Ø підвищені та занижені температури, температура поверхні устаткування, матеріалів, повітря робочої зони;

Ø рівень шуму;

Ø рівень загальної та локальної вібрації;

Ø рівень ультразвукового коливання, ультразвуку;

Ø рівень електромагнітного випромінювання;

Ø рівень барометричного тиску;

Ø рівень вологості та рухомості повітря;

Ø рівень іонізуючого випромінювання;

Ø контакт із джерелами інфекційних захворювань, конкретні найменування захворювань;

Ø рівень фізичного перевантаження (параметри, ступінь, важ­кість роботи);

Ø інші виробничі фактори згідно з гігієнічною класифікацією праці).

18.3 метою ліквідації і запобігання професійним захворюванням
пропонується

     
   
 
 


(прізвище, ім'я та по батькові, посада особи, якій адресована


пропозиція, найменування організаційних, технічних

і санітарно-гігієнічних заходів, строк їх виконання)

19. Прізвища, імена та по батькові, посади осіб, які порушили законодавство про охорону праці, гігієнічні регламенти і норма­тиви (закони та інші нормативно-правові акти, вимоги яких по­рушені, із зазначенням статей, пунктів тощо)

 

   
 
 
 

 

 


Голова комісії

(підпис) (ініціали та прізвище)

Члени комісії

(підпис) (ініціали та прізвище)

(підпис) (ініціали та прізвище)

 

 

Практичне заняття 5

Тема. Профілактика виробничого травматизму та
професійних захворювань

 

Мета: вивчити основні методи аналізу та
профілактики виробничого травматизму на підприємствах галузі

 

Документальне, наочне і технічне забезпечення заняття

1. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. По­станова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.01 с.)