Порівнюючи із прийнятими рівнями ризиків бачимо, що підприємство працює в межах неприпустимого ризику.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порівнюючи із прийнятими рівнями ризиків бачимо, що підприємство працює в межах неприпустимого ризику. 

Розрахунок ступеня професійного ризику виробництва

 

    Ваговий коефіцієнт (В) Норма­тивний бал (Б) Сумарний нормативний бал (грЗ х ір4) ( ] Кількість нормати­вів Фактич­не забез­печення Оціноч­ний бал (гр7/гр6) Сумарний фактичний бал (гр8 х гр5) (Нір)
Посадові інструкції керів­ників та спеціалістів 0,75 1,5
Інструкції з охорони праці 6
Інструкції з безпечної експлуатації устаткування 0,5 4
Посвідчення про перевір­ку знань з питань охорони праці 1,5 0,8 2,4
Журнали реєстрації інст­руктажів з питань охорони праці 0,73 8,7
Програми навчання охо­рони праці 12
Протоколи засідання комі­сії з перевірки знань з охорони праці 8
Попередні медичні огляди при прийнятті на роботу 3
Періодичні медичні огля­ди протягом трудової діяльності 0,66 2,6
Щорічні медичні огляди для осіб віком до 21 року 1
Особисті картки обліку спецодягу, спецвзуття та інших 313 0,83 3,3
Забезпеченість 313 , 150 0,69 10,4
Накази на виконання при­писів органів державного нагляду за охороною праці 0,7 14
Щорічні плани поліпшен­ня стану умов та безпеки праці або підтримки існу­ючого рівня стану охоро­ни праці 0,83 10
Проведення планово - попереджувальних ремон­тів 0,55 5,5
Проведення випробувань 0,8 19,2
Проведення технічних оглядів 0,5 10,5
Відповідність обладнання вимогам НАОП 0,42 16,8
Безпека об'єктів підвище­ної небезпеки - - - -
Відображення вимог без­пеки у документах 0,53 10,6
Наявність технологічної документації на робочих місцях 0,6 30
Наявність технічних пас­портів на будівлі та спо­руди - - 0
Проведення технічних оглядів будівель та споруд 8
Проведення планово-попе­реджувальних ремонтів будівель та споруд 0,67 21,4
Наявність передбачених нормативно-правовими актами систем припливно- витяжної та місцевої вен­тиляції 0,71 24,8
Наявність протоколів санітарно-гігієнічних досліджень виробничого середовища 0,75 36
Плани евакуацій - - 8
Первинні засоби пожежо­гасіння :5 0,83 24,9
Автоматичні установки пожежогасіння - - 0
Системи пожежної сигналіза­ції - - 0
Відповідність обладнання та приміщень класу пожежонебезпечної зони згідно з ПУЕ - - 0
Дотримання норм розривів та габаритних розмірів, що за­безпечують безпеку - - 0
Протоколи перевірки ізоляції електромереж - - 6
Протоколи вимірювання опору розтікання струму на основних заземлювачах і заземленнях магістралей та устаткування - - 18
Протоколи перевірки пов­ного опору петлі "фаза - нуль" - - 24
Акт опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів - - 0
Наявність електрозахис- них засобів     0,55 26,4
  Усього - -       377

 

 

Практична робота 10

Тема. Порядок визначення розмірів виплат Фонду при нещасному випадку на виробництві

 

Мета: вивчити правову основу, економічний механізм загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійно­го захворювання; вивчити порядок відшкодування шкоди пра­цівнику в разі ушкодження його здоров'я.

 

 

Документальне, наочне і технічне забезпечення заняття

1. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездат­ності" від 23.09.99, № 1105-ХІУ.

2. Порядок призначення та здійснення страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві // Охорона праці. - № 8, 9.-2005.

3. Зразок заяви потерпілого (додаток 1).

4. Зразок заяви зацікавленої особи (додаток 2).

 

Завдання 1. Ознайомлення з порядком відшкодування шкоди працівників у разі ушкодження його здоров'я.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Скориставшись Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на ви­робництві" та професійного захворювання, що спричинили втра­ту працездатності, ознайомитись з існуючим порядком відшко­дування шкоди працівникові у разі ушкодження його здоров'я.

 

Дайте відповіді на запитання

1. Хто встановлює ступінь втрати працездатності потерпі­лим унаслідок нещасного випадку на виробництві?

2. На скільки може зменшуватися розмір одноразової допомоги потерпілому, якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров'я настало внаслідок порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці?

3. В який термін Фонд соціального страхування від нещасних випадків зобов'язаний розглянути справу про страхові виплати на підставі заяви потерпілого і прийняти відповідне рі­шення?

4. Як розраховують страхові виплати потерпілому при тимчасовій втраті ним працездатності?

5. Як розраховують одноразову допомогу потерпілому при стійкій втраті ним працездатності?

6. Як розраховують щомісячні страхові виплати потерпі­лому при стійкій втраті ним працездатності?

7. Як розраховують розмір пенсії по інвалідності внаслі­док нещасного випадку на виробництві?

8. В яких розмірах, як і кому розраховується одноразова допомога в разі нещасного випадку на виробництві з літальним наслідком?

9. Хто з членів сім'ї має право на щомісячні страхові ви­плати у разі смерті годувальника?

10. Які витрати, пов'язані з похоронами постраждалого на виробництві, оплачує Фонд соціального страхування від нещас­них випадків на виробництві?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.008 с.)