Тема. Порядок розслідування нещасного випадку (у певній галузі) та оформлення документаціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема. Порядок розслідування нещасного випадку (у певній галузі) та оформлення документаціїМета: вивчити організацію і порядок розслідування не­щасних випадків на виробництві.

 

Документальне наочне і технічне забезпечення

1. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р.-№ 1112.

2. Бланки: екстреного повідомлення про звернення по­терпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві, акту форми Н-5, акту форми Н-1

3. Класифікатор 1. Вид події, що призвела до нещасного випадку.

 

Завдання 1. Вивчення порядку проведення розслідуван­ня нещасних випадків та професійних захворювань на вироб­ництві

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Ознайомитися з Порядком розслідування та веденням об­ліку нещасних випадків професійних захворювань та аварій на виробництві, вивчити основні його положення, результати робо­ти записати до такої таблиці.

 

 

№ з/п Зміст Питання
 
Випадки проведення розслі­дування  
Органи, в які керівник над­силає повідомлення про НВ  
Хто призначає комісію з розслідування  
Обов'язки керівника підп­риємства  
Склад комісії з розслідуван­ня НВ  
Термін проведення розслі­дування  
Дії комісії під час прове­дення розслідування  
Які документи оформляють­ся після проведення розслі­дування, кількість примір­ників  
Термін затвердження до­кументів з розслідування НВ  
Кому надсилають докумен­ти з розслідування НВ  
Термін збереження докумен­тів про розслідування НВ  

 

Завдання 2. Вирішення ситуаційного завдання.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для вирішення ситуаційного завдання скористатися По­рядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві та визначити дії: потерпілого, власника підприємства, керівника підрозділу, голови профспілкової організації, інженера з охорони праці.

За результатами вирішення ситуації оформити наказ та акти форми Н-5, Н-1 (Додаток 1,2, 3, 4).

 

2 листопада 2011 р. стався нещасний випадок на вироб­ництві з менеджером фірми "Плутон", форма власності - приватна, що здійснює роздрібну торгівлю пальним, Білоіваненком Іваном Івановичем. Під час продажу пального та залива пального в ма­шину випав шланг із наконечником і впав на ногу менеджера, що є порушенням правил безпеки. Підприємство знаходиться в м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 123. Білоіваненко І. І. про­працював на підприємстві 5 років. Дата його народження — 6 лютого 1978 року. Проживає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Петровського 18, кв. 100. Паспорт серія АВ №142828, вида­ний Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Дніпропетровській області. 15 травня 1995 р. Свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування № 234158765, ідентифікацій­ний код 32165487. Інструктаж з охорони праці на підприємстві проходив вчасно: вступний - 10 вересня 2006 р, первинний 4- 11 вересня 2006 р., повторний — 15 грудня 2006 р, цільовий - 15 жовтня 2007 р. Інші дані візьміть довільно.

У лікувальному закладі встановлено діагноз: перелом правої стопи.

 

 

Додаток 1

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

НАКАЗ

№_____

"___"_________200_ р. м. Новомосковськ

Про розслідування нещасного випадку
"___" _________200_р.

Для розслідування нещасного випадку, який стався р. та розробки заходів щодо їх запобігання: дата

НАКАЗУЮ:

1.1. Створити комісію з розслідування нещасного випад­ку у складі:

 

Прізвище, ім 'я, по батькові інженера з охорони праці- голова комісії

Прізвище, ім 'я, по батькові представника профкому- член комісії

Прізвище, ім 'я, по батькові начальника відділу-член комісії

Прізвище, ім 'я, по батькові представника колективу - член комісії

2. Комісії розслідувати причини нещасного випадку і розробити заходи щодо їх запобігання

термін

Голова правління

Підпис Прізвище, ім 'я, по батькові

 

Додаток 2
Форма Н-5

ЗАТВЕРДЖУЮ

(посаоа рооотооавця аоо керівника органу,
який призначив комісію)

(підпис) (ініціали та прізвище)

20 р.

 

М.П.

АКТ

(спеціального) розслідування

нещасного випадку (аварії), що стався (сталася)

20 р. о год. хв.

на

(найменування топриємства, код згюно з ЄДРПОУ,


найменування органу, оо сфери управління якого належить топриємство)


(дата складення акта) (місце складення акта)

Комісія, призначена наказом від ___ __________20___р.

№___________

 

(найменування органу, якии утворив комісію)

у складі голови

(прізвище; їм 'я, по оатькові) (посаоа, місце роооти)

членів комісії:

(прізвище, їм 'я, по оатькові) (посаоа, місце роботи)

за участю;

(прізвище, ім'я, по оатькові) (посаоа, місце роботи)

провела у період з__ _________20__р. по___ _________20__р.

(спеціальне) розслідування нещасного випадку (аварії), що став­ся (сталася)

(місце події, кількість потерпілих,

 

у тому числі зі смертельним наслюком)

 

 

 
 

 


Додаток З
Форма Н-1

Акт про нещасний випадок,
пов'язаний з виробництвом

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 
 


(посада роботодавця або керівника, який призначив комісію)

 

(підпис) (ініціали та прізвище)

__ _________ 20__р.

М. П.

 

АКТ №____

ПРО НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК,
ПОВ'ЯЗАНИЙ З ВИРОБНИЦТВОМ


(прізвище, ім'я та по батькові потерпілого)

 
 


(місце проживання потерпілого)

1. Дата і час настання

нещасного випадку

(дата, місяць, рік)

 
 


( год., хв..)

 

2. Найменування підприємства, працівником якого є поте­рпілий:

 

 


Місцезнаходження підприємства, працівником якого є по­терпілий:

Автономна Республіка Крим,
область

       
 
 
   

 


район

 

населений пункт

 

 
 


Форма власності

 


Орган, до сфери управління якого

належить підприємство

 

 

Реєстраційні відомості підприємства (страхувальника)
у Фонді соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань:

 

 
 


реєстраційний номер страхуваль­ника

     
 
 
   

 


дата реєстрації

 

найменування основного виду діяльності

       
 
 
   

 


та його код згідно з КВЕД

     
 
 
   

 


встановлений клас професійного

ризику виробництва

 

Найменування і місцезнаходження
підприємства, де стався нещасний

випадок

Цех, дільниця, місце, де стався
нещасний випадок

 

 
 


3. Відомості про потерпілого:
стать: чоловіча, жіноча

 

   
 
 
 

 


дата, місяць, рік народження

 

 
 


професія (посада)

 
 

 


розряд (клас)

 
 


стаж роботи загальний

 
 

 


стаж роботи за професією (поса­дою)

 

 
 

 

 


ідентифікаційний код
(реєстраційний номер облікової карти
платника податків Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків)

 
 


4. Проведення навчання та інструктажу з охорони праці:

 

Навчання за професією чи робо-
­тою, під час виконання якої ста-
в­ся нещасний випадок

(дата, місяць, рік)

проведення інструктажу:

вступного

(дата, місяць, рік)

первинного

(дата, місяць, рік)

повторного

(дата, місяць, рік)

цільового

(дата, місяць, рік)

 

Перевірка знань за професією чи видом роботи, під час ви­конання якої стався нещасний випадок (для робіт підвище­ної небезпеки)

 
 


(дата, місяць, рік)

Робота в умовах дії шкідливих або небезпечних факторів


Проходження медичного огля­ду:

попереднього

(дата, місяць, рік)

періодичного

(дата, місяць, рік)

6.Обставини, за яких
стався нещасний випадок

 


Вид події

 
 


Шкідливий або небезпечний

фактор та його значення

 
 

 

 


7. Причини нещасного випадку:

основна

     
 
 
   


супутні:

 

8. Устаткування, машини, механізми, транспортні засоби,
експлуатація яких призвела до нещасного випадку

 


(найменування, тип, марка, рік випуску,

підприємство-виготовлювач)

     
 
 
   

 


9. Діагноз згідно з листком не-
­працездатності або довідкою лі-
кувально-профілактичного закла-
­ду

 

 

Перебування потерпілого в стані
алкогольного чи наркотичного

сп'яніння

(так, ні)

10. Особи, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці:


(прізвище, ім'я, та по батькові, професія, посада, підприємство,

порушення вимог законодавства про охорону праці із

ДНАОП

зазначенням статей, розділів, пунктів тощо)

11. Свідки нещасного
випадку

 

(прізвище, ім'я, та по батькові, постійне місце проживання)

 


12. Заходи щодо усунення причин нещасного випадку

№ з/п Найменування заходу Строк ви­конання Виконавець Відмітка про вико­нання

 

 

Голова комісії

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

 

Члени комісії

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

           
     
 
     

 


20 р.

Додаток 4

КЛАСИФІКАТОРПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.011 с.)