ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МЕТА І ЗАДАЧІ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

За умов ринкової економіки дуже важливою є підготовка фахівців з економічної кібернетики, які можуть розв’язувати прикладні задачі економіки, маркетингу, менеджменту, бізнесу на основі економіко-математичних методів і моделей, використовуючи сучасні інформаційні технології.

Під час підготовки дипломної роботи та її захисту студент-дипломник демонструє своє вміння використовувати набуті знання для розв’язання практичних задач.

Дані методичні вказівки визначають порядок виконання та оформлення дипломної роботи спеціаліста зі спеціальності 7.03050201 "Економічна кібернетика"; розроблені з урахуванням вимог нормативно-правових актів, які визначають політику Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в галузі вищої освіти та її науково-методичного забезпечення, нормативних документів, що стосуються правил оформлення видань, а також системи стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

Методичні рекомендації щодо оформлення дипломних робіт дозволять наблизити форму написання таких робіт до державних стандартів України. Використання даних методичних рекомендацій дозволить поліпшити якість та забезпечити виконання та оформлення дипломної роботи в межах запланованого графіку.

Основні вимоги до оформлення дипломної роботи відповідають ДСТУ 3008-95 [2].

 

МЕТА І ЗАДАЧІ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

Метою дипломної роботи є:

- систематизація, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань із спеціальності та застосування їх під час вирішення конкретних задач діяльності;

- розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методиками, що пов’язані з виконанням молодим спеціалістом виробничих функцій та типових задач у його практичній діяльності.

Дипломна робота – кваліфікаційна робота, призначена для об’єктивного контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові завдання діяльності, які в основному віднесені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці до організаційної, управлінської та виконавської виробничих функцій.

Задачі дипломної роботи:

- виявити глибину володіння матеріалом, комплексність і не тривіальність бачення проблеми;

- показати вміння використовувати сучасні методи аналізу проблеми і техніку обґрунтування відносно вдосконалення існуючого стану чи синтезу нових рішень;

- виконати всі етапи презентації своєї роботи.

За якість дипломної роботи, достовірність наведених даних, правильність розрахунків, висновків, а також за оформлення і подання роботи у встановлений термін відповідає автор дипломної роботи.

 

СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

Студент виконує роботу протягом останнього семестру навчання відповідно до затвердженого календарного плану. У встановлені терміни керівнику подається напрацьований матеріал з метою контролю ходу робіт і своєчасного корегування помічених недоліків. Закінчена дипломна робота здається керівнику за два тижні до терміну захисту роботи для заключної перевірки. Всі недоліки, виявлені керівником роботи, повинні бути усунені до дня захисту роботи.

Обсяг дипломної роботи становить 90-100 сторінок формату А4.

Структура дипломної роботи у сторінках (орієнтовна):

- титульний аркуш –1 (Додаток А);

- аркуш завдання на дипломну роботу – 1 (Додаток Б);

- реферат – 2 (Додаток В);

- зміст – 1-2 (Додаток Г);

- перелік умовних позначень та скорочень (за необхідністю) – 1;

- вступ – 3-4;

- перший розділ – до 30;

- другий розділ – до 30;

- третій розділ – до 10;

- четвертий розділ – до 15;

- висновки – 3-4;

- перелік посилань – 5-7 (Додаток Д);

- додатки (за необхідністю; обсяг довільний).

Титульний аркуш і аркуш завдання на дипломну роботу стандартного зразка видаються профілюючою кафедрою. При оформленні титульного аркуша необхідно перевірити точну відповідність назви роботи наказу з дипломного проектування.

Реферат складається українською та однією з іноземних мов за такою формою:

- відомості про обсяг роботи, кількість рисунків, таблиць, додатків, кількість джерел у переліку посилань (всі дані приводять включно переліку посилань);

- текст реферату;

- перелік ключових слів.

Текст реферату має відображати інформацію, подану у роботі в такій послідовності:

- об'єкт дослідження або розробки;

- мета роботи;

- методи дослідження;

- результати та їх новизна;

- основні економічні характеристики і показники;

- міра впровадження;

- рекомендації по використанню результатів роботи;

- сфера застосування;

- значущість роботи і висновки;

- прогнозні припущення про розвиток об'єкта дослідження або розробки.

Реферат за обсягом має бути не більше 500 слів і займати одну сторінку.

Ключові слова, суттєві для розкриття суті роботи, розміщують після тексту реферату. Перелік ключових слів включає від 5 до 15 слів (словосполучень), надрукованих великими літерами у називному відмінку в рядок через коми.

Зміст розміщують безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки.

Зміст включає: перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; вступ; послідовно подані назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів суті роботи; висновки; перелік посилань; найменування додатків. Також наводять номери сторінок, на яких починається викладення матеріалу елементів змісту.

У переліку умовних позначень пояснюються всі прийняті в роботі малопоширені умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни. Незалежно від цього при першій появі цих елементів в тексті роботи наводять їх розшифровку.

У вступі необхідно охарактеризувати сучасний стан проблеми, що розробляється, показати її актуальність і практичну значущість для конкретного об'єкта дослідження. Вступ має містити відомості про об'єкт дослідження, мету роботи, методи дослідження, що застосовуються, отримані результати та їх аналіз.

У ньому необхідно відобразити:

- актуальність вибраної теми;

- об’єкт і предмет дослідження;

- мету і задачі, що вирішуються в дипломній роботі;

- методи, що використовуються під час дослідження;

- інформаційну базу для проведення дослідження;

- практичну значущість отриманих результатів.

Мета і задачі дипломної роботи конкретизуються в залежності від її теми.

Історичні довідки, опис раніше опублікованих робіт і загальновідомі положення у вступі не наводяться.

Структура основної частини та інших розділів дипломної роботи детально розглянута нижче.

У висновках необхідно відобразити, що було зроблено студентом у дипломній роботі, а також обґрунтувати доцільність розв’язання поставленої задачі і подати висновки економічного аналізу одержаних результатів.

Додатки можуть містити матеріали, необхідні для повноти освітлення теми дипломної роботи.

Додатки можуть містити:

- додаткові ілюстрації або таблиці;

- форми документів;

- розрахунки;

- проміжні математичні докази і формули;

- інструкції, методики, опис комп'ютерних програм і ін.

Зміст дипломної роботи повинен відбивати глибокі теоретичні знання, використані для аналізу інформації, зібраної по конкретній організації. Ринкові відносини вимагають від економістів уміння грамотно оцінювати становище свого підприємства в усіх аспектах, тому при виконанні дипломної роботи необхідно використовувати чисельну та якісну інформацію, отриману в процесі проходження переддипломної практики, яка характеризує різні напрями виробничо-господарської діяльності.

Усі поставлені в дипломній роботі задачі повинні бути вирішені і супроводжені стислими висновками після кожного розділу.

Дипломна робота повинна бути написана логічно, послідовно і грамотно.

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

 

Тема дипломної роботи визначається профілюючою кафедрою з урахуванням задач, що стоять перед установами, та інтересів студента-дипломника, його попереднього досвіду, наукових інтересів керівника диплому.

Назва теми дипломної роботи повинна бути стислою, без скорочень і досить повно відображати зміст і мету роботи.

Тему дипломної роботи треба сформулювати так, щоб студент виявив ініціативу і самостійність у розв'язанні поставлених перед ним економічних питань, виключити можливість простого, формального копіювання подібних матеріалів і літературних даних.

Тема дипломної роботи має бути пов'язана з виробничою діяльністю тієї установи, де студент проходить переддипломну практику.

Теми дипломних робіт повинні відповідати вимогам кваліфікаційної характеристики спеціаліста зі спеціальності 7.03050201 "Економічна кібернетика". У характеристиці вказано, що спеціаліст з економічної кібернетики повинен уміти розробляти:

- методи і моделі прийняття науково обґрунтованих рішень;

- методи і моделі системного аналізу об'єктів управління і моделювання господарчих ситуацій;

- методи і моделі побудови моделюючих систем для аналізу економічних процесів;

- методику формулювання і розв'язання економічних задач на ПЕОМ, яка охоплює економіко-математичне формулювання, розробку алгоритму викладання і розв'язання задачі для розробників програмного забезпечення;

- принципи і методику розробки організаційно-економічних систем.

Тематика дипломних робіт узгоджується зі студентами персонально та затверджується профілюючою кафедрою за поданням керівників дипломних робіт до початку переддипломної практики.

Керівники дипломної роботи призначаються профілюючою кафедрою.

Перелік можливих тем дипломних робіт наведений у додатку Е.

 

ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНу РОБОТу

 

Відповідно до теми дипломної роботи керівник видає студентові аркуш завдання за встановленою формою, підписаний ним і затверджений завідуючим кафедрою (додаток Б).

У завданні на дипломну роботу, крім теми, керівник вказує перелік питань, що підлягають розробці в розділах роботи.

Усі вимоги повинні бути виконані в дипломній роботі і підтверджені необхідними розрахунками та ілюстративним матеріалом. Питання, які виконати в повному обсязі не вдалося, мають бути пояснені і узгоджені з керівником роботи.

Кожен студент відразу ж після отримання завдання від керівника повинен приступити до складання індивідуального календарного плану виконання дипломної роботи. Робота за планом гарантує якісне і своєчасне виконання завдання.

Календарний план виконання дипломної роботи має складатися так, щоб виконання незалежних один від одного етапів роботи відбувалось паралельно, або з частковим перекриттям, а залежних - у відповідній послідовності.

При складанні календарного плану виконання дипломної роботи необхідно враховувати трудомісткість написання окремих пунктів плану, а також їх залежність і послідовність. Приблизний календарний план наведений у додатку Б.

РОБОТА НАД МАТЕРІАЛОМ

 

Робота над дипломною роботою починається зі збору необхідної інформації для її виконання. Збір початкових матеріалів виконується переважно під час переддипломної практики. Ці матеріали використовуються головним чином в першому розділі пояснювальної записки, що містить характеристику та аналіз особливостей виробництва, його показників і діючих організаційних структур.

Джерелом отримання статистичних даних є звітні дані промислових підприємств, науково-дослідних організацій, Центрального статистичного управління України і літературні джерела. Статистична інформація кількісно характеризує конкретні економічні явища в єдності з їх якісним визначенням.

Збираючи дані, необхідно уточнити джерела отримання, термінологію; одиниці вимірювання і методику отримання показників; визначити їх точність (з точністю до 0,1; 0,01 і т.п.). Якщо не дотримуватися цих умов, дані можуть виявитися непорівняними, а результати дослідження невірними.

Якщо внаслідок дослідження отримано великий обсяг початкових даних, то для проведення аналізу їх необхідно упорядити шляхом класифікації, угрупування і узагальнення. Впорядковані дані подаються у вигляді таблиць, графіків і схем.

Збір початкових даних потрібно починати з вивчення особливостей об'єкта (за літературними даними, технічними описами та іншими джерелами), продукції, що випускається, зв'язків з іншими підрозділами і відділами в процесі виробництва. Далі вивчається виробнича структура, а потім стан техніки, технології та організацій виробництва на дільниці (у відділі) – безпосередньому об'єкті дипломної розробки. Тільки після цього встановлюється і з'ясовується міра і причини відхилень звітних показників об'єкта аналізу від планових і паспортних.

Остаточне розв'язання всіх питань, пов'язаних зі збором матеріалів і початкових даних, вирішується шляхом постановки задачі спеціальних спостережень і ретельним вивченням тих питань, які найбільше впливають на ефективність і якість роботи підприємства.

Попередні дослідження є необхідними елементами збору додаткових матеріалів для дипломної роботи. У цій найскладнішій частині процесу збору матеріалів має виявитися ініціатива та фахова досвідченість студентів.

 

Загальні вимоги

 

Дипломна робота повинна органічно поєднувати в собі теоретично-аналітичну, дослідницько-розрахункову і графічну частини.

Оскільки тематика дипломних робіт різноманітна і, як правило, пов'язана з виробничо-економічною діяльністю тієї організації, в якій студент проходив переддипломну практику, то і зміст роботи має відповідати матеріалам, зібраним у цей період.

Зміст графічного матеріалу визначається характером конкретної дипломної роботи. Схеми і графіки повинні служити ілюстраціями як до теоретично-аналітичної, так і до дослідницько-розрахункової частин. Загальна кількість аркушів у залежності від теми визначається керівником дипломної роботи.

Кожна з частин дипломної роботи має самостійне значення. Однак всі вони мають відповідати основному змісту теми і відображати напрями частин роботи.

 

Вступ

1 Аналіз предметної області та обґрунтування розробки

1.1Техніко-економічна характеристика (назва підприємства, організації)

1.2 Економічна суть задачі

1.3 Огляд літературних джерел

1.4 Обґрунтування методики для розв’язання обраної задачі

Висновки

2 Економіко-математичне моделювання (назва дипломної роботи)

2.1 Змістовна постановка задачі

2.2 Математична модель та метод розв’язання задачі

2.3 Початкова інформація

2.4 Побудова схеми алгоритму та її опис

2.5 Чисельне розв’язання задачі

2.6 Аналіз результатів та їх застосування

Висновки

3 Економічна частина

4 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Аналіз умов праці

Промислова безпека

Пожежна профілактика

4.5 Безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

Перелік посилань

Додатки

 

8.2 Структура і зміст першого розділу "Аналіз предметної області та обґрунтування розробки"

 

Перший розділ "Аналіз предметної області та обґрунтування розробки" має бути обсягом до 30 сторінок та містити такі підрозділи:

1.1 Техніко-економічна характеристика (назва підприємства, організації)

1.2 Економічна суть задач предметної області

1.3 Огляд літературних джерел

1.4 Обґрунтування методики для розв’язання обраної задачі

 

Підрозділ 1.1 "Техніко-економічна характеристика підприємства або організації" повинна містити:

- загальну характеристику підприємства або організації;

- техніко-економічний аналіз діяльності підприємства або організації.

Загальна характеристика підприємства (організації) містить такі аспекти:

- форма власності, організаційно-правова форма;

- основні етапи створення;

- види діяльності; номенклатура та асортимент продукції, що виробляються; послуги, що надаються;

- характеристика виробничих потужностей;

- тип виробництва, етапи підготовки і реалізації виробів (для підприємства);

- організаційна структура управління;

- характеристики підрозділів;

- ринок збуту продукції, основні споживачі;

- основні конкуренти.

Техніко-економічний аналіз діяльності підприємства (організації)передбачає висвітлення таких питань:

- аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства у динаміці (обсяги виробництва та реалізації продукції (послуг, що надаються) у натуральному та вартісному вираженні; повна собівартість продукції; валовий та чистий прибуток; середньооблікова чисельність персоналу, структура персоналу, продуктивність праці, фонд заробітної плати, середня заробітна плата на одного працюючого; середньорічна вартість основних виробничих засобів, структура основних засобів, їх рух та показники ефективності використання; показники рентабельності продукції та виробництва у цілому);

- аналіз інвестиційної діяльності підприємства (за необхідності);

- оцінка фінансового стану підприємства або його підрозділів (розрахунок показників фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності, ділової активності на основі балансу і звіту про фінансові результати);

- висновки про фінансовий стан підприємства (організації).

Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства доцільно представити у вигляді таблиці 8.1 (приклад), яка може бути за узгодженням з керівником дипломної роботи розміщена у презентаційному матеріалі.

 

Таблиця 8.1 – Основні техніко-економічні показники діяльності ТОВ "Фокс" (приклад – кілька показників)

  Показник Факт Відхилення
поперед-нього періоду звітного періоду абсол. (+; -) (ст.3-ст.2) відносне, % (ст.4/ст.2х100)
1. Виручка від реалізації, тис. грн 6600,0 4800,0 -1800,0 -27,3
2. Повна собівартість продукції, тис. грн 6293,3 4640,0 -1653,3 -26,3
3.Чистий прибуток, тис. грн 230,0 120,0 -110 -47,8
4. Рентабельність продукції, % 3,7 2,6 -1,1 -
5.Середньооблікова чисельність працюючих, ос. -4 -10,3
6. Продуктивність праці, тис. грн / ос. 169,2 137,1 -32,1 -19,0
7. Середньорічна вартість основних виробничих засобів, тис. грн 2869,0 2285,7 -583,3 -20,3
8. Фондовіддача, грн 2,3 2,1 -0,2 -8,7

 

У даній таблиці також може бути представлено темп росту показників (ст.3/ст.2х100), або "відносне відхилення" замінено терміном "темп приросту" (рівноцінні за економічним змістом поняття).

Підрозділ 1.2 "Економічна суть задачі"повинен містити:

- склад, характеристику і декомпозицію задач менеджменту підприємства (структурного підрозділу) в ієрархію;

- аналіз існуючого рівня вирішення задачі і проблем, які виникають.

Описуючи склад, характеристики і декомпозиції задачнеобхідно відобразити загальні відомості по задачі, вказавши їх економічну суть і обґрунтувавши їх актуальність. Аргументацію потрібно наводити стисло, виділяючи домінанти.

Далі необхідно провести декомпозицію задач управління.

Декомпозиція задач управління містить побудову повного переліку задач управління в складі вибраної задачі, що вирішуються, з розбиттям їх за функціями управління (планування, облік, контроль, аналіз, регулювання), зазначенням періодичності вирішення і користувачів результатів. Потрібно мати на увазі, що при визначенні переліку задач необхідно відстежувати замкненість контуру управління, тобто їх взаємозв'язок по функціях управління: якщо є планування об'єкта управління, наприклад, виробничих запасів, то необхідно розв’язувати задачі обліку, контролю і аналізу, інакше функція планування втрачає значення. До розглянутих функцій можна віднести функцію прогнозування, реалізація якої насамперед вимагає застосування економіко-математичного моделювання з використанням стохастичних моделей.

За кожною задачею наводиться стисла суть задачі та особливості її рішення в існуючих умовах. Розглядаючи задачі, доцільно провести їх декомпозицію (об'єднати задачі в комплекси задач). При цьому необхідно розглянути особливості, пов'язані з даним класом задач.

При наявності автоматизованого контуру вирішення задачі проводиться стислий опис функціональної частини (складу автоматизованих функцій), програмного забезпечення, що використовується, і прийнятої технології вирішення задач управління, визначаються недоліки існуючої технології вирішення задач.

У підрозділі 1.3 "Огляд літературних джерел" наводиться аналіз варіантів розв’язання поставленої в дипломній роботі задачі у літературних джерелах (друкованих та електронних). До таких джерел можна віднести навчальні посібники, підручники, монографії, наукові статті в періодичних виданнях, нормативні документи, сайти Іntеrnеt тощо.

Джерела, що розглядаються, повинні бути наведені в розділі "Перелік посилань".

У підрозділі 1.4 "Обґрунтування методики для розв’язання обраної задачі" повинні бути відображені:

- обґрунтування вибору метода для розв’язання задачі;

- аналіз існуючих підходів і методів розв’язання поставленої задачі;

- обґрунтування необхідності використання економіко-математичних методів і обчислювальної техніки для вирішення даної задачі;

- зміни в організаційній структурі управління, пов’язані з прийнятими рішеннями;

- за необхідністю навести інформаційну модель вирішення задачі.

Необхідно вказати, на усунення яких недоліків у роботі підприємства спрямоване розв’язання даної задачі.

Найбільш поширеними недоліками є:

- велика трудомісткість обробки інформації;

- низька оперативність, що знижує якість менеджменту;

- невисока достовірність результатів вирішення задачі;

- недосконалість організації збору і реєстрації початкової інформації;

- недосконалість процесів збору, передачі, обробки і видачі інформації;

- наукомісткість задачі, що вирішується (складність алгоритму, що вимагає високої математичної кваліфікації користувача і великих об'ємів обчислень, з чого витікає необхідність застосування більш спрощених моделей і методів, не втрачаючи адекватності).

Якщо студент має намір використати АРМ при автоматизації вирішення задач управління у дипломній роботі, то потрібно вказати, чому необхідно автоматизоване рішення саме на базі АРМ фахівців.

У висновках потрібно узагальнити результати роботи, проведеної під час виконання першого розділу дипломної роботи. При цьому необхідно сформулювати висновок про доцільність вирішення поставленої задачі з використанням вибраних методу і моделі.

 

8.3 Структура і зміст другого розділу "Економіко-математичне моделювання (назва дипломної роботи)"

 

Другий розділ "Економіко-математичне моделювання (назва задачі дипломної роботи)" має бути обсягом до 30 сторінок.

До етапів належать: змістовна постановка задачі, розробка математичної моделі та вибір методу розв’язання, математичний аналіз моделі, підготовка початкової інформації, розробка алгоритму розв’язання задачі, чисельне розв’язання задачі, аналіз результатів та їх застосування.

Оскільки етапи економіко-математичного моделювання тісно взаємопов'язані, з'являються зворотні зв'язки. Якщо на етапі розробки математичної моделі з’ясується складність або суперечливість моделі, то постановку задачі треба скорегувати. Також необхідно повернутися до постановки задачі у випадку, коли витрати на збір початкової інформації дуже великі або початкова інформація відсутня. У цей розділ входить декілька підрозділів.

У підрозділі 2.1 "Змістовна постановка задачі" необхідно:

- сформулювати суть задачі;

- навести її характеристики;

- обґрунтувати періодичність її розв’язання;

- описати початкову інформацію та її джерела;

- описати кінцеву інформацію та її одержувача.

Підрозділ 2.2 "Математична модель і метод розв'язання задачі" містить формалізацію задачі, тобто відображення її у вигляді конкретних математичних залежностей (функцій, рівнянь, нерівностей тощо). За необхідності розглядається математична постановка задачі, де вказується цільова функція або критерій оптимальності, обмеження, приймаються допущення та передумови, визначаються змінні та константи. Встановлюється клас, до якого відноситься задача, що розв’язується, проводиться порівняльний аналіз методів розв’язання та вибір найбільш ефективного методу. Уточнюються змінні та їх форма зв’язків. Визначається послідовність розв’язання задачі.

У цьому підрозділі здійснюється математичний аналіз моделі, який містить доведення існування одиничності розв’язку задачі та перевірку його, аналіз змінних, які входять до розв’язку, границі та тенденції їх змін.

Підрозділ 2.3 "Початкова інформація" містить усі початкові дані. У зв’язку із значною трудомісткістю підготовки початкових даних, необхідно зважати не тільки на збір інформації потрібної якості, але й на витрати, які можуть бути дуже великими. При підготовці даних можна використовувати методи математичної статистики, теорії ймовірностей тощо.

У підрозділі 2.4 "Побудова схеми алгоритму та її опис" має бути наведена графічна послідовність дій, необхідних для розв’язання задачі. Потрібно включити блоки початку, кінця, обчислювальні та логічні блоки, а також блоки введення та виводу даних. Опис схеми містить коментарі до кожного з блоків. Можна навести загальну схему, а потім локальні схеми до деяких блоків.

Розв’язання задачі наводиться в підрозділі 2.5 "Чисельне розв’язання задачі".

У цьому підрозділі дипломник має продемонструвати результати застосування запропонованої економіко-математичної моделі на статистичних даних досліджуваного підприємства, використовуючи сучасні інформаційні технології.

Тут повинні бути представлені екранні форми: головна, а також форми з початковою, проміжною та кінцевою інформацією.

Під час підготовки даного підрозділу дипломник може вибрати такі варіанти його побудови:

- із розробкою прикладного програмного продукту (ПП);

- із використанням сучасних розроблених програмних продуктів.

У разі, коли для розв’язання задачі дипломної роботи розробляється програмний продукт, можна навести його основні характеристики: тип ПЕОМ; операційну систему; мову програмування; необхідний об’єм оперативної пам’яті, опис структури та детальний опис процедур.

Якщо у дипломній роботі для розв’язання поставленої задачі використовується існуючий ПП, то наводиться обґрунтування використання даного ПП. Можна навести порівняльний аналіз та характеристики існуючих ПП, дані про розробників, а також переваги, недоліки та особливості застосування ПП. При розв’язанні задачі з використанням існуючих ПП до переліку посилань заносять необхідні посилання на джерела.

При цьому може бути наведена інструкція, яка супроводжується коментарями щодо дій користувача програми, необхідних для запуску програми та її роботи.

В останньому підрозділі 2.6 "Аналіз результатів та їх застосування" подається дослідження правильності та повноти одержаних результатів, їх практичного застосування, можливість удосконалення моделі, здійснюється економічний аналіз. У цьому підрозділі також необхідно розглянути можливість використання запропонованої економіко-математичної моделі та одержаних результатів в інших економічних задачах (указати перелік цих задач) або на підприємствах інших галузей.

Другий розділ закінчується висновками, у яких мають бути наведені основні результати даного розділу.

 

 

8.4 Структура і зміст третього розділу "Економічна частина"

 

Економічна частина може виконуватись у двох варіантах.

Перший варіант – це розробка окремих елементів бізнес-плану. Він складається тоді, коли розробка дипломної роботи реалізується на ринку. Примірний перелік основних підрозділів бізнес-плану: характеристика продукції, оцінка ринку збуту, конкуренція, стратегія маркетингу, оцінка ризику та страхування, фінансовий план тощо.

Другий варіант виконується у тому випадку, коли розробка дипломної роботи не буде реалізовуватись. Тоді необхідно виконати розрахунок показників економічної ефективності. До цього розрахунку можуть увійти підрозділи: аналіз та підготовка початкових даних, вибір бази для порівняння, визначення одноразових витрат, обчислення річних експлуатаційних витрат, розрахунок річного економічного ефекту, оцінка економічної ефективності тощо.

Проведені розрахунки повинні дозволити авторові зробити практичні рекомендації щодо використовування результатів економіко-математичного моделювання у досліджуваній сфері, удосконалювання фінансових і господарських процесів, що протікають в досліджуваному об`єкті, а також оцінити можливий позитивний ефект від реалізації запропонованих заходів. Всі рекомендації повинні випливати з результатів проведених студентом-дипломником досліджень.

Економічне обґрунтування розробки рекомендується здійснити в за одним із можливих напрямів, що наведені на рис 8.1.

Рисунок 8.1 – Напрями економічного обґрунтування розробки

 

Якщо запропонована методика може виступати об’єктом купівлі-продажу на ринку інтелектуальної власності (перший напрям на рис. 8.1), рекомендується провести розрахунок початкової ціни (Ц) за формулою:

 

, (8.1)

 

де Врозр – одноразові витрати на розробку, грн;

Ппл – сума планового прибутку (розраховується виходячи з планової норми рентабельності, чисельне значення якої погоджується з керівником роботи), грн;

ПДВ – податок на додану вартість (за ставкою відповідно до діючого законодавства), грн.

Для оцінки доцільності впровадження запропонованих рекомендацій у діяльність підприємств (другий напрям на рис. 8.1) необхідно оцінити можливі види ефектів (економічний, науково-технічний, ринковий, ресурсний, соціальний, екологічний, народногосподарський), які можуть в більш або меншій мірі виникати при створенні, дистрибуції або використанні запропонованої методики.

Так, наприклад, рекомендується розрахувати показники економії на поточних річних витратах (у тому числі, річна економія по заробітній платі), річний економічний ефект, строк окупності. При цьому, якщо розрахунковий строк окупності складає більше року, то в розрахунках треба врахувати коефіцієнт дисконтування, розмір якого погоджується з керівником дипломної роботи. При даному варіанті економічного обґрунтування результат також може бути виражений через економію витрат за рахунок вивільнення робочого часу, скорочення чисельності працюючих, можливості сумісництва робіт і професій. Можливий варіант представлення результатів розрахунку наведений у додатку Ж.

Якщо впровадження запропонованої методики призводить до формування грошового потоку (третій напрям на рис. 8.1), то для обґрунтування економічної доцільності цієї розробки рекомендується розрахувати такі показники: чиста поточна вартість (NPV); внутрішня норма окупності (IRR); дисконтований строк окупності (DPP) (якщо інвестиції є одноразовими, то строк окупності розраховується без процедури дисконтування); індекс рентабельності (PІ); коефіцієнт ефективності (ARR).

 

8.5 Структура і зміст четвертого розділу "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях""

 

У розділі 4 "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" необхідно здійснити аналіз умов праці та розробити заходи щодо охорони праці на досліджуваному підприємстві. Завдання на цей розділ визначає консультант з охорони праці, який також контролює виконання даного розділу.

 

Форма № Н-9.02

 

 

________Харківський національний університет радіоелектроніки____________

(повне найменування вищого навчального закладу)

 

___________Факультет прикладної математики та менеджменту_____________

(назва факультету (відділення))

 

____Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою___

(повна назва кафедри)

 

Пояснювальна записка

до дипломної роботи

____спеціаліста____

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

 

на тему Модель визначення нормативу оборотних коштів підприємства

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 

Виконав: студент 5 курсу, групи ЕКс 12-1

спеціальності

7.03050201 Економічна кібернетика____

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

_________Іванова О.С._______________

(прізвище та ініціали)

Керівник _Курилова С.П._____________

(прізвище та ініціали)

Рецензент_Чумаченко І.В._____________

(прізвище та ініціали)

 

Харків - 2013 року


Додаток Б

Зразок бланку завдання на дипломну роботу

Форма № Н-9.01

 

________Харківський національний університет радіоелектроніки____________

(повне найменування вищого навчального закладу)

Факультет_ прикладної математики та менеджменту_______________________

(назва факультету (відділення))

Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою_____

(повна назва кафедри))

Освітньо-кваліфікаційний рівень_Спеціаліст______________________________

Напрям підготовки____6.030502 Економічна кібернетика___________________

(шифр і назва)

Спеціальність _________7.03050201 Економічна кібернетика_______________

(шифр і назва)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри ЕК

________________________

(підпис)

"____" __________ 20__ р.

 

З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНу РОБОТУ студенту

 

___________________Івановій Олені Сергіївні_____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи Модель визначення нормативу оборотних коштів підприємства_________________________________________________________

керівник роботи_Курилова Світлана Петрівна, к.е.н., доцент,________________

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від 28.03.2013 р.57 Стз

2. Строк подання студентом роботи "10"червня 2013 р.

3. Вихідні дані до роботи Теоретичні та практичні розробки вітчизняних тазарубіжних авторів, періодичні видання, законодавство України, статистичні дані та бухгалтерська звітність підприємства, що досліджується _____________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)

Вступ. 1 Аналіз предметної області та обґрунтування розробки моделі визначення нормативу оборотних коштів підприємства. 2 Економіко-математичне моделювання визначення оборотних коштів підприємства. 3 Економічна частина. 4 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. Висновки. Перелік посилань. Додаток.___________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

1. Об’єкт, предмет, мета і задачі дослідження. 2. Організаційна структура управління підприємства. 3-5. Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства та їх динаміка. 6. Економічна суть задачі. 7. Математична модель для розв’язання задачі. 8. Схема алгоритму розв’язання задачі. 9. Чисельне розв’язання задачі. 10. Економічне обґрунтування розробки_________________

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.087 с.)