ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОРГАНІЗАЦІЯ виконання дипломної роботи 

До виконання дипломної роботи допускаються студенти, які повністю закінчили курс теоретичного навчання і склали всі екзамени та заліки.

Виконанню дипломної роботи передує переддипломна практика, яку потрібно розглядати як серйозний підготовчий етап, оскільки саме в цей період починається написання дипломної роботи – формулювання цілей і задач дослідження, аналіз існуючих методів розв'язання проблеми, вивчення літературних джерел. Теми дипломних робіт узгоджуються з керівництвом установ, де студенти проходять переддипломну практику.

Загалом робота над дипломною роботою складається з таких етапів:

- вибір теми, оформлення завдання і складання план-графіку роботи;

- збір та обробка матеріалів для написання дипломної роботи;

- оформлення дипломної роботи і підготовка до її захисту.

Вибір теми дипломної роботи здійснюється в два етапи:

- попередній вибір теми (за місяць до проходження переддипломної практики);

- остаточний вибір теми (уточнення теми на другому тижні проходження переддипломної практики).

 

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

 

Тема дипломної роботи визначається профілюючою кафедрою з урахуванням задач, що стоять перед установами, та інтересів студента-дипломника, його попереднього досвіду, наукових інтересів керівника диплому.

Назва теми дипломної роботи повинна бути стислою, без скорочень і досить повно відображати зміст і мету роботи.

Тему дипломної роботи треба сформулювати так, щоб студент виявив ініціативу і самостійність у розв'язанні поставлених перед ним економічних питань, виключити можливість простого, формального копіювання подібних матеріалів і літературних даних.

Тема дипломної роботи має бути пов'язана з виробничою діяльністю тієї установи, де студент проходить переддипломну практику.

Теми дипломних робіт повинні відповідати вимогам кваліфікаційної характеристики спеціаліста зі спеціальності 7.03050201 "Економічна кібернетика". У характеристиці вказано, що спеціаліст з економічної кібернетики повинен уміти розробляти:

- методи і моделі прийняття науково обґрунтованих рішень;

- методи і моделі системного аналізу об'єктів управління і моделювання господарчих ситуацій;

- методи і моделі побудови моделюючих систем для аналізу економічних процесів;

- методику формулювання і розв'язання економічних задач на ПЕОМ, яка охоплює економіко-математичне формулювання, розробку алгоритму викладання і розв'язання задачі для розробників програмного забезпечення;

- принципи і методику розробки організаційно-економічних систем.

Тематика дипломних робіт узгоджується зі студентами персонально та затверджується профілюючою кафедрою за поданням керівників дипломних робіт до початку переддипломної практики.

Керівники дипломної роботи призначаються профілюючою кафедрою.

Перелік можливих тем дипломних робіт наведений у додатку Е.

 

ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНу РОБОТу

 

Відповідно до теми дипломної роботи керівник видає студентові аркуш завдання за встановленою формою, підписаний ним і затверджений завідуючим кафедрою (додаток Б).

У завданні на дипломну роботу, крім теми, керівник вказує перелік питань, що підлягають розробці в розділах роботи.

Усі вимоги повинні бути виконані в дипломній роботі і підтверджені необхідними розрахунками та ілюстративним матеріалом. Питання, які виконати в повному обсязі не вдалося, мають бути пояснені і узгоджені з керівником роботи.

Кожен студент відразу ж після отримання завдання від керівника повинен приступити до складання індивідуального календарного плану виконання дипломної роботи. Робота за планом гарантує якісне і своєчасне виконання завдання.

Календарний план виконання дипломної роботи має складатися так, щоб виконання незалежних один від одного етапів роботи відбувалось паралельно, або з частковим перекриттям, а залежних - у відповідній послідовності.

При складанні календарного плану виконання дипломної роботи необхідно враховувати трудомісткість написання окремих пунктів плану, а також їх залежність і послідовність. Приблизний календарний план наведений у додатку Б.

РОБОТА НАД МАТЕРІАЛОМ

 

Робота над дипломною роботою починається зі збору необхідної інформації для її виконання. Збір початкових матеріалів виконується переважно під час переддипломної практики. Ці матеріали використовуються головним чином в першому розділі пояснювальної записки, що містить характеристику та аналіз особливостей виробництва, його показників і діючих організаційних структур.

Джерелом отримання статистичних даних є звітні дані промислових підприємств, науково-дослідних організацій, Центрального статистичного управління України і літературні джерела. Статистична інформація кількісно характеризує конкретні економічні явища в єдності з їх якісним визначенням.

Збираючи дані, необхідно уточнити джерела отримання, термінологію; одиниці вимірювання і методику отримання показників; визначити їх точність (з точністю до 0,1; 0,01 і т.п.). Якщо не дотримуватися цих умов, дані можуть виявитися непорівняними, а результати дослідження невірними.

Якщо внаслідок дослідження отримано великий обсяг початкових даних, то для проведення аналізу їх необхідно упорядити шляхом класифікації, угрупування і узагальнення. Впорядковані дані подаються у вигляді таблиць, графіків і схем.

Збір початкових даних потрібно починати з вивчення особливостей об'єкта (за літературними даними, технічними описами та іншими джерелами), продукції, що випускається, зв'язків з іншими підрозділами і відділами в процесі виробництва. Далі вивчається виробнича структура, а потім стан техніки, технології та організацій виробництва на дільниці (у відділі) – безпосередньому об'єкті дипломної розробки. Тільки після цього встановлюється і з'ясовується міра і причини відхилень звітних показників об'єкта аналізу від планових і паспортних.

Остаточне розв'язання всіх питань, пов'язаних зі збором матеріалів і початкових даних, вирішується шляхом постановки задачі спеціальних спостережень і ретельним вивченням тих питань, які найбільше впливають на ефективність і якість роботи підприємства.

Попередні дослідження є необхідними елементами збору додаткових матеріалів для дипломної роботи. У цій найскладнішій частині процесу збору матеріалів має виявитися ініціатива та фахова досвідченість студентів.

 

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

Після завершення переддипломної практики дипломник має провести систематизацію й узагальнення отриманих матеріалів, відібрати матеріал для включення в пояснювальну записку. Одночасно корегується робочий план виконання дипломної роботи і з’ясовується необхідність збору додаткового матеріалу.

Зміст і послідовність виконання дипломної роботи носить індивідуальний характер. Однак при цьому необхідно дотримуватися деяких загальних вимог.

У залежності від характеру теми окремі частини роботи розробляються з більшою або меншою мірою деталізації. При поглибленому опрацюванні та розв'язанні окремих питань організації виробництва або роботі над спеціальною частиною роботи дипломник повинен виявляти самостійність та ініціативу. Якщо студент не має можливості запропонувати власне оригінальне рішення, то він повинен врахувати сучасний досвід передових підприємств, дані наукових установ і зарубіжні матеріали з критичним їх опрацюванням та обрати варіант рішення, найбільш прийнятний для даних умов.

У терміни, встановлені календарним планом, дипломник подає виконану роботу керівнику.

 

СТРУКТУРА І ЗМІСТ РОЗДІЛІВ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Загальні вимоги

 

Дипломна робота повинна органічно поєднувати в собі теоретично-аналітичну, дослідницько-розрахункову і графічну частини.

Оскільки тематика дипломних робіт різноманітна і, як правило, пов'язана з виробничо-економічною діяльністю тієї організації, в якій студент проходив переддипломну практику, то і зміст роботи має відповідати матеріалам, зібраним у цей період.

Зміст графічного матеріалу визначається характером конкретної дипломної роботи. Схеми і графіки повинні служити ілюстраціями як до теоретично-аналітичної, так і до дослідницько-розрахункової частин. Загальна кількість аркушів у залежності від теми визначається керівником дипломної роботи.

Кожна з частин дипломної роботи має самостійне значення. Однак всі вони мають відповідати основному змісту теми і відображати напрями частин роботи.

 

Вступ

1 Аналіз предметної області та обґрунтування розробки

1.1Техніко-економічна характеристика (назва підприємства, організації)

1.2 Економічна суть задачі

1.3 Огляд літературних джерел

1.4 Обґрунтування методики для розв’язання обраної задачі

Висновки

2 Економіко-математичне моделювання (назва дипломної роботи)

2.1 Змістовна постановка задачі

2.2 Математична модель та метод розв’язання задачі

2.3 Початкова інформація

2.4 Побудова схеми алгоритму та її опис

2.5 Чисельне розв’язання задачі

2.6 Аналіз результатів та їх застосування

Висновки

3 Економічна частина

4 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Аналіз умов праці

Промислова безпека

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.01 с.)