Обєкти права інтелектуальної власностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обєкти права інтелектуальної власностіІнтелектуальна власність

Бондар Микола Васильович

Література:

- «Охорона інтелектуальної власності в Україні», Жаров

- «Соціально-економічні аспекти використання нтелектуальної власності у сучасних умовах. Теорія и практика», Вачевський

- «Інтелектуальна власність», Базелевич

- «Право інтелектуальної власності», ред.Дахно

- «Право інтелектуальної власності (академічний курс)», ред. Підопригора, Святоцький

 

 

Лекція 1.

 

План.

1. Предмет, мета і завдання дисципліни. Місце у навчальному плані. Звязок із фундаментальнми та прикладними дисциплінами.

2. Поняття права інтелектуальної власності.

3. Обєкти права інтелектуальної власності.

 

2. Інтелектуальна власність – це права на результати творчої праці.

Ообливості права інтелектуальної власності є те, що це право скл. із 2 основних гілок:

1).особисте немайнове право безпосередньо автора на створений ним конкретний результат інтелектуальної праці

2) майнове право на цей обєкт.

 

Особисте немайнове право належить безпосередньо творцю (фізичній особі, яка має безпосереднє відношення до винаходу).

До немайнового права відноситься:

- право на визнання людини автором, виконавцем, винахідником обєкта;

- право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності;

- інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, що безпосередньо установлені законодавством, стосовно обєкта права інтелектуальної власності.

До майнового права відноситься:

а) право на використання обєкта інтелектуальної власності;

б) виключне право дозволяти використання обєкта інтелектуальної власності;

в) виключне право перешкоджати неправомірному використанню обєкта інтелектуальної власності, що встановлене законодавством;

Наприклад, майнове право на винахід може діяти протягом 20 років. На тогровельну марку – 10 років з правом подовження кожного разу ще на 10 років.

На художні твори – майнове право діє протягом життя автора, а після його смерті – протягом 70 років.

 

Обєкти права інтелектуальної власності: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення, комерційна таємниця, різноманітні компютерні програми, бази даних, літературні твори, твори мистецтва, фонограми, відеограми.

Права на обєкт інтелектуальної власності в першу чергу можуть виступати як самостійний товар. Ці права можуть бути поставлені на підприємстві на бух.облік як нематеріальні активи, але такі, що можуть приносити підприємству дивіденти.

 

З 1 січня 200_ року набрав чинності Цивільний Кодекс України, у якому є розділ «Право інтелектуальної власності», де визначено обєкти права інт.вл. ,які залежно від сфери використання, можна поділити на групи:

1) обєкти інт.вл., які використовуються у промисловості (обєкти промислової вланості);

2) нетрадиційні обєкти права інт.вл., що використовуються як у промисловості, так і у інших сферах життя;

3) обєкти права інт.вл. , які використовуються у промисловості на суміжних правах (згідно договорів між автором і підприємством, де використовується обєкт)

 

Обєкти права інтелектуальної власності

Обєкти промислової власності: винаходи (корисні моделі), промислові зразки, торговельні марки, географічні позначення, фірмові позначення.

Нетрадиційні обєкти інтелектуальної власності: різноманітні сорти рослин (виведені), породи тварин, комерційні таємниці, наукові відкриття, раціоналізаторські пропозиції.

Обєкти авторського права і суміжного права: літературні і художні твори, компютерні програми, бази даних, виконання різноманітних творів, фонограми і відеограми, передачі організацій мовлення.

 

Субєкти права інтелектуальної власності.

- вважаються винахідники (творці) безпосередньо обєкта права ІВ та інша особи яким належать майнові або немайнові права ІВ.

Серед субєктів права ІВ особливе місце належить автору (раціоналізатору). Саме від цих осіб можуть передаватися всі права на обєкти права ІВ юридичним особам. Якщо охоронний документ (патент) на обєкт права ІВ втратив юридичну силу (якщо закінчився термін, визначений патентом), то цим обєктом права ІВ може скористатися будь-яка фізична або юридична особа без попередження.

 

Лекція 2.

Система законодавства у сфері інтелектуальної власності

1. Законодавча база України у сфері інтелектуальної власності.

2. Міжнародна система захисту інтелектуальної власності.

3. Структура державної системи правової охорони інтелектуальної власності.

Основні складові законодавчої бази в Україні

1) Конституція України.

2) Кодекс України(Цивільний кодекс України «Право інтелектуальної власності», «Зобовязувальне право», Цивільно процесуальний кодекс, Господарський кодекс, Господарський процесуальний кодекс, Кримінальний кодекс, кодекс про адміністративні правопорушення, Митний кодекс).

3) Спеціальні закони України(Закон про охорону прав на винаходи і корисні моделі, Закон про охорону прав на промислові зразки, Закон про охорону прав на знаки для товарів і послуг, Закон про авторське право і суміжні права, Закон про захист від економічної конкуренції)

Міжнародна система захисту інтелектуальної власності

Основою міжнародної системи захисту інтелектуальної власності є 22 угоди, 16 з яких регулюють правові відносини у сфері промислової власності і 6 угод це ті угоди, які контролюють правові відносини у сфері авторського права і суміжних прав. Основні:

1) Паризька конвенція про охорону промислової власності

2) Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків.

3) Договір про патентну кооперацію

4) Лісабонська угода про охорону місць походження та їх міжнародну реєстрацію

5) Бернська конвенція літературних і художніх творів

6) Договір всесвітньої організації по захисту інтелектуальної власності

7) Римська конвенція про охорону інтересів виконавців виробників фонограм та організації мовлення.

Адмініструє ці договори, конвенції, угоди Всесвітня організація інтелектуальної власності, яка була створена в 1960році у місті Стокгольм(Швеція). У 1974році, ця всесвітня організація інтелектуальної власності, була прийнята, або отримала статус однієї з спеціалізованих організацій у складі ООН. На сьогодні у складі Всесвітньої організацій інтелектуальної власності є більше ніж 180 країн і Україна.

Україна приєдналася до 19 угод із 22.

Структура державної системи правової охорони інтелектуальної власності

В Україні існує наступна структура системи правової охорони інтелектуальної власності:

1) Міністерство Освіти і науки молоді та спорту України.

2) Державний департамент інтелектуальної власності

А)Державні інспектори з питань інтелектуальної власності

3) Державне підприємство(ДП)

4)Український інститут промислової власності

5)Українське агентство із авторських і суміжних прав.

6)Інститут інтелектуальної власності і права.

7) Державне підприємство «Інтелектуальний захист»

Громадські організації, які входять до системи правової охорони інтелектуальної власності:

1) Всеукраїнська асоціація патентних повірених.

2) Всеукраїнська асоціація інтелектуальної власності.

3) Всеукраїнська асоціація авторських і суміжних прав.

Функції цих організацій

За здійснення політики у сфері інтелектуальної власності в Україні відповідає Міністерство Освіти і науки молоді та спорту України. Безпосередньо виконання конкретних функцій міністерство передало державному департаменту інтелектуальної власності. В свою чергу цей департамент уповноважений реєструвати і підтримувати на всій території України права на винаходи промислові зразки, торгівельні марки і т.д.. Державний департамент проводить єдину державну політику у сфері охорони об’єктів інтелектуальної власності, забезпечує умови, щодо введення об’єктів інтелектуальної власності до господарського обігу. Координує роботи с підготовки та підвищення кваліфікації фахівців або спеціалістів із інтелектуальної власності. Безпосередньо взаємодіє із різними громадськими організаціями, які також опікуються об’єктами інтелектуальної власності.

Головною функцією українського інституту промислової власності (Укр. Патент) є здійснення експертизи заявок на об’єкти промислової власності. Саме його експерти(спеціалісти) безпосередньо проводять експертизу поданих заявних матеріалів на предмет відповідності умовам правової охорони і тільки після цього видають експертний висновок у своєму складі, Укр. Патент має філію, яка надає патентно-інформаційні послуги з питань набуття та реалізації прав, на об’єкти промислової власності.

Головною функцією Українського агентства із авторських і суміжних прав є колективне управління правами авторів. Українське агентство із авторських і суміжних прав, за бажанням автора може здійснювати державну реєстрацію об’єктів авторського права і суміжних прав та видає автору відповідний охоронний документ, тобто свідоцтво, важливою функцією є надання допомоги, щодо захисту прав авторів у разі їх порушення.

 

Лекція 3.

 

....[продовження 2 лекії]

Інститут інтелектуальної власності і права виконує функцію підготовки та підвищення кваліфікації фахівців інтелектуальної власності. До фахівців можна віднести спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Інтелектуальна власність». Також готуються спеціалісти - так звані патентні повірені та професійні оцінювачі прав на обєкти інт. вл. Також можлве підвищення кваліфікації патентознавців.

 

Державне підприємство «Інтел-Захист»

Створено із метою удосконалення організації видачі так званих контрольних марок для маркування різноманітних примірників аудіо-візуальних творів та фонограм, різноманітних компютерних програм, баз даних, а також посилення захисту прав інтел.вл.; найголовніша ф-я цього підприємства – безпосереднє попередження правопорушень, які стосуються інтел.вл.

 

План.

1.Необхідність правової охорони обєктів інтелектуальної власності.

2.Права на обєкти інтел. вл.

3.Набуття прав на винаходи та корисні моделі.

 

Метою правової охорони обєктів інтел.вл. є створення правового механізму законного запобігання можливості використання відповідних обєктів інтел.вл. (тобто, безоплатного використання прав на обєкти інтел. вл. третіми особами із комерційною метою). Суть правової охорони ОІВ полягає у тому, що автор (розробник) має право або отримує від держави виключні права, як правило, на визначений термін. Обсяг цих прав регламентується охоронним документом, що безпосередньо видається власнику.

Після того, як власник або розробник отримав охоронний документ, він може розкрити суть своо винаходу або зміст для того, щоб використати його у комерційних цілях. Після цього всі бажаючі можуть використовувати ОІВ згідно чинного законодавства. Охоронним документом на ОІВ є видача автору (винахіднику) так званого патенту або свідоцтва на ОІВ.

 

2). ОІВ є джерелом важливих ресурсів для ефективного розвитку будь-яких підприємств. До таких ресурсів можна віднести:

- використання власних ОІВ у комерційній діяльності шляхом виробництва і продажу відповідної продукції і послуг, з їх використанням або продажом ліцензії на них;

- використання винаходів, створених іншими особами шляхом купівлі у правовласників відповідних прав; заснування спільних піприємств, і використання трансфер-технологій;

- отримання технічних або технологічних відомомстей шляхом застосування або використання разноманітніх винаходів або патентів для того, щоб можна було їх удосконалити; створення наступних винаходів на основі запатентованих раніше винаходів, які будуть відмінними від них;

- вільне використання загальнодоступних відомостей. При цьому необхідно дотримуватись прав інт.вл., власниками яких є інші особи; мати відповідну базу даних і, здійснювати відповідну правову перевірку перед тим, як розпочати використання даних ОІВ. Це потрібно для того, щоб уникнути прав інт.вл. 3-х осіб.

 

3). Варіанти рішень стосовно правової охорони винаходу.

Винахідник (або правонаступник) за власним вибором може приймати різні варіанти рішень, що безпосередньо стосується ОІВ.

- зберегти конфіденційність відомомстей щодо винаходу відповідно чинного законодавства про комерційну таємницю коли патентування винаходу недоцільно із огляду на неможливість або складність доведення факту порушення прав на обєкт;

- зробити винахід загальновідомим без одержання патенту (демонструючи винахід на виставці або опублікувавши відомості щодо незапатентованого винаходу в різноманітних журналах, монографіях, тощо;

- одержати відповідний охоронний документ або патен на винахід.

 

Обєкти винаходу (корисної моделі): продукція, процес (спосіб), нове застосування відомого продукту або процесу.

 

~умови патентування, порядок патентування, дострокове припинення дії патенту

Лекція 4.

Умови патентоздатності винаходу (корисної моделі) для надання правової охорони.

Правова охорона надається винаходу (патенту), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності та моралі, та відповідає умовам патентоздатності.


Порядок патентування

Процес отримання патенту на винахід(корисну модель) включає наступні дії заявника:

1) Оформлення заявки власними силами або із залученням відповідних фахівців.

2) Подання до УкрПатенту заявки та документа про сплату збору за її подання. (Подаються одночасно)

3) Подання до УкрПатенту клопотання завника про проведення кваліфікаційної експертизи заявки та документа про сплату відповідного збору. (Експертиза - не більше 30 місяців)

4) Подання до УкрПатенту після одержання рішення про видачу охоронного документу або патента документа про сплату державного мита за видачу патенту.

 

Строк дії патенту.

На винахід строк дії може становити не більше 20 років.

На корисну модель – не більше 10 років від дати подання заявки на видачу відповідного патенту.

Строк дії патенту на винахід, обєктом якого є лікарський засіб, засіб для захисту тварин\рослин – може продовжуватися після завершення строку не більше ніж на 5 років.

Строк дії на секретний винахід = строку засекречення винаходу.

 

Лекція 5

..........()

//// і після цього проходить видача охоронного документу, який дійсний у ...\\\

 

 

Географічне зазначення.

Під назвою місця походження товару розуміють географічне місце, яке безпосередньо вживається як позначення у назві товару, що походить із зазначеного географічного місця і при цьому має певні особливі властивості, які виключно зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами.

Географічне зазначення походження товару – це є назва географічного місця, яка вживається безпосередньо у назві товару. Використання назви походження товару також підвищує його конкурентноспроможність.

 

~порядок отримання ох.документа на промисловий зразок, порядок отримання на географічне зазначення.

~~тести!!!

 

Інтелектуальна власність

Бондар Микола Васильович

Література:

- «Охорона інтелектуальної власності в Україні», Жаров

- «Соціально-економічні аспекти використання нтелектуальної власності у сучасних умовах. Теорія и практика», Вачевський

- «Інтелектуальна власність», Базелевич

- «Право інтелектуальної власності», ред.Дахно

- «Право інтелектуальної власності (академічний курс)», ред. Підопригора, Святоцький

 

 

Лекція 1.

 

План.

1. Предмет, мета і завдання дисципліни. Місце у навчальному плані. Звязок із фундаментальнми та прикладними дисциплінами.

2. Поняття права інтелектуальної власності.

3. Обєкти права інтелектуальної власності.

 

2. Інтелектуальна власність – це права на результати творчої праці.

Ообливості права інтелектуальної власності є те, що це право скл. із 2 основних гілок:

1).особисте немайнове право безпосередньо автора на створений ним конкретний результат інтелектуальної праці

2) майнове право на цей обєкт.

 

Особисте немайнове право належить безпосередньо творцю (фізичній особі, яка має безпосереднє відношення до винаходу).

До немайнового права відноситься:

- право на визнання людини автором, виконавцем, винахідником обєкта;

- право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності;

- інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, що безпосередньо установлені законодавством, стосовно обєкта права інтелектуальної власності.

До майнового права відноситься:

а) право на використання обєкта інтелектуальної власності;

б) виключне право дозволяти використання обєкта інтелектуальної власності;

в) виключне право перешкоджати неправомірному використанню обєкта інтелектуальної власності, що встановлене законодавством;

Наприклад, майнове право на винахід може діяти протягом 20 років. На тогровельну марку – 10 років з правом подовження кожного разу ще на 10 років.

На художні твори – майнове право діє протягом життя автора, а після його смерті – протягом 70 років.

 

Обєкти права інтелектуальної власності: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення, комерційна таємниця, різноманітні компютерні програми, бази даних, літературні твори, твори мистецтва, фонограми, відеограми.

Права на обєкт інтелектуальної власності в першу чергу можуть виступати як самостійний товар. Ці права можуть бути поставлені на підприємстві на бух.облік як нематеріальні активи, але такі, що можуть приносити підприємству дивіденти.

 

З 1 січня 200_ року набрав чинності Цивільний Кодекс України, у якому є розділ «Право інтелектуальної власності», де визначено обєкти права інт.вл. ,які залежно від сфери використання, можна поділити на групи:

1) обєкти інт.вл., які використовуються у промисловості (обєкти промислової вланості);

2) нетрадиційні обєкти права інт.вл., що використовуються як у промисловості, так і у інших сферах життя;

3) обєкти права інт.вл. , які використовуються у промисловості на суміжних правах (згідно договорів між автором і підприємством, де використовується обєкт)

 

Обєкти права інтелектуальної власності

Обєкти промислової власності: винаходи (корисні моделі), промислові зразки, торговельні марки, географічні позначення, фірмові позначення.

Нетрадиційні обєкти інтелектуальної власності: різноманітні сорти рослин (виведені), породи тварин, комерційні таємниці, наукові відкриття, раціоналізаторські пропозиції.

Обєкти авторського права і суміжного права: літературні і художні твори, компютерні програми, бази даних, виконання різноманітних творів, фонограми і відеограми, передачі організацій мовлення.

 

Субєкти права інтелектуальної власності.

- вважаються винахідники (творці) безпосередньо обєкта права ІВ та інша особи яким належать майнові або немайнові права ІВ.

Серед субєктів права ІВ особливе місце належить автору (раціоналізатору). Саме від цих осіб можуть передаватися всі права на обєкти права ІВ юридичним особам. Якщо охоронний документ (патент) на обєкт права ІВ втратив юридичну силу (якщо закінчився термін, визначений патентом), то цим обєктом права ІВ може скористатися будь-яка фізична або юридична особа без попередження.

 

Лекція 2.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.13.53 (0.017 с.)