Класифікація систем заробітної платиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Класифікація систем заробітної платиСистема оплати праці -діючий на під­приємстві організаційно-економічний механізм взаємозв'язку між показниками, що характеризують міру (норму) праці та міру її оплати відповідно до фактично досягнутих результатів праці (відносно норми), тарифних умов оплати праці та пого­дженою між працівником і роботодавцем ціною послуг робочої сили. Система оплати праці, що використовується на підпри­ємстві, є, з одного боку, з'єднувальною ланкою між нормуван­ням праці й тарифною системою, а з іншого, — засобом для досягнення певних кількісних і якісних показників.

Залежно від того, який основний показник застосовується для визначення міри праці, усі системи заробітної плати поді­ляються на дві великі групи - форми ЗП. – почасова; - відрядна. Як перша, так і друга базуються на встановленій законодавством тривалості робочого часу та визначеній ринком ціні послуг робо­чої сили. Виокремленні форми заробітної плати враховують як результат праці, так і необхідний для його отримання робочий час.

З огляду на комплексність впливу діючих систем оплати праці на матер. мотиви працівників їх можна поділити на прості та складні.

Найпоширеніші різновиди простих і складних систем такі: проста почасова, пряма відрядна, відрядно-прогресивна, відрядно-регресивна, почасово-преміальна, відрядно-преміальна. акордна системи оплати праці.

Останні можуть доповнюватися також установленням працівникам доплат і надбавок, одноразових пре­мій і винагород.

За простої почасової системи заробіток працівника форму­ється відповідно до його тарифної ставки (окладу) і фактично відпрацьованого часу.

Зпс * Чф

Де З п-заробіток працівника.

Тс — тарифна ставка працівника за одиницю часу (годину, день), грн;

Чф — фактично відпрацьований працівником час, годин або днів.

У разі застосування місячної тарифної ставки (окладу) заробі­ток працівника визначається за такою формулою:

де Тсм — місячна тарифна ставка працівника, грн;

Чфм — фактично відпрацьована працівником кількість днів за місяць;

Чр — кількість робочих днів у місяці відповідно до графіку роботи підприємства.

За прямої відрядної системи заробіток працівника (Зв) зале­жить від відрядної розцінки за одиницю виготовленої продукції (виконаної роботи) і кількості виготовленої продукції (виконаної роботи). Він визначається за такою формулою:

3В = РВ

де Рв — відрядна розцінка за одиницю продукції (виконану ро­боту), грн;

К — кількість виготовленої продукції (виконаної роботи) у встановлених одиницях.

Відрядна розцінка за одиницю продукції (Рв) визначається за такою формулою:

Рв = Тв*Нч

 

Рврв

де Тр — тарифна ставка, що відповідає розряду виконаної робо­ти, грн;

Нч —норма часу, годин;

Нв — норма виробітку у встановлених одиницях.

За відрядно-прогрєсивної системи оплати праці, починаючи з певного рівня виконання норм виробітку, застосовуються відряд­ні розцінки за виконану роботу (операції, деталі, вироби тощо) у підвищеному розмірі. Отже, базова розцінка, яка визначена згід­но з тарифною ставкою, що відповідає розряду виконаної роботи та діючою нормою часу, диференційовано підвищується залежно від досягнутого рівня виконання норм.

Складовою цієї системи е вихідний (базовий) рівень виконан­ня норм виробітку, за перевищення якого застосовується прогре­сивна шкала підвищення відрядних розцінок.

Загальна сума заробітку працівника в разі застосування відря­дно-прогресивної системи оплати праці (Зпр) визначається так:

де Звб — відрядний заробіток за основними (базовими) розцінка­ми, грн;

Вб — виконання норм виробітку, що прийняте за вихідний (базовий) рівень, %;

Пб — перевищення вихідного (базового) рівня, %;

К3 — коефіцієнт збільшення розцінок залежно від переви­щення вихідного (базового) рівня виконання норм виробітку від­повідно до діючої шкали.

Різновидом відрядної оплати праці є також відрядно-регресивна система, характерною ознакою якої є те, що, починаючи з певного рівня перевиконання норм, відрядні розцінки знижують­ся. Отже, ця система є своєрідною протилежністю відрядно-прогресивної системи. Чим вищим є рівень перевиконання норм (понад визначений вихідний (базовий) рівень), тим нижчою є розцінка за кожну одиницю продукції (виконану роботу).

За почасово-преміальної системипрацівникові понад оплату відповідно до його тарифної ставки (окладу) і фактично відпрацьованого часу встановлюється премія за забезпечення визначе­них кількісних І якісних показників трудової діяльності. Заробіт­на плата працівника за цієї системи (Зппр) визначається за такою формулою:

Зппрпп + П

де 3пп— тарифна заробітна плата, що відповідає заробітку, ви­значеному за простої почасової системи, грн;

П — сума премії за досягнення кількісних і якісних показни­ків роботи, грн.

За відрядно-преміальної системи оплати праці працівникові, крім відрядного заробітку, нарахованого згідно з діючими відряд­ними розцінками за одиницю виготовленої продукції та її кілько­сті, виплачується премія за досягнення показників, що передба­чені чинним преміальним положенням. Заробітна плата праців­ника за цієї системи (3 ) визначається за такою формулою:

Звпрв

За акордної системиоплата здійснюється не за окремі опера­ції, види робіт, а за виконання певного комплексу робіт, які вхо­дять до акордного завдання. Акордна оплата праці, як правило, уводиться для колективу працівників (бригади, ланки) і може розглядатися як варіант колективної системи оплати праці за кін­цевими результатами. Оплата за виконання акордного наряду ви­значається на базі складання калькуляції згідно з діючими нор­мами часу й розцінками за роботи, що входять до цього наряду. Визначальною особливістю акордної оплати є те, що загальна сума заробітку за виконання визначеного комплексу робіт фіксу­ється й доводиться до робітників заздалегідь, до початку роботи.

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.011 с.)