Основні світоглядні системи українського фольклоруМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні світоглядні системи українського фольклору 1. Дохристиянські вірування давніх слов’ян: анімізм, тотемізм, фетишизм, пантеїзм, політеїзм, генотеїзм.
 2. Система культів як своєрідна первісна релігія давніх слов’ян:
  1. Культ предків, його зв’язок з уявленнями про потойбічне життя та «межі» між світами;
  2. Культ вогню (зв’язок з родинним вогнищем, хатньою піччю, овином, культом коваля та «вогняного напитку»);
  3. Роль культу води і грози в житті праслов’ян;
  4. Виникнення культів землі, орача, зерна й хліба у період землеробства;
  5. Становлення культів дерев, рослин, тварин і предметів на основі анімізму, тотемізму й фетишизму;
  6. Культ небесних світил як первісна астрологія праслов’ян
 3. Проукраїнська теогонія, божества давньослов’янського пантеону.
 4. Демонологія праслов’ян, вірування праслов’ян про духів-демонів.
 5. Християнство і його вплив на розвиток української словесності.

Література

1. Булашов Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Космогонічні українські народні погляди та вірування. — К., 1993.

2. Войтович В. М. Українська міфологія: словник. - К.: Либідь, 2002. - 664с.

3. Геник Віталій. Упирі: анатомія міфа: Міфологія // Людина і світ. - 1997.- 5-6. - С.43 - 46.

4. Гнатюк В. Останки передхристиянського релігійного світогляду / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія – К.: Либідь, 1991. – С. 383 - 407.

5. Иванов П. В. Народные рассказы о ведьмах и упырях / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія /– К.: Либідь, 1991. – С.430 - 498.

6. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2001. – С.55-75.

7. Милорадович В. П. Заметки о малорусской демонологии / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія. – К.: Либідь, 1991. – С. 407-430.

8. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу (Ескіз української міфології). – К.: АТ „Обереги”, 1992. - 88 c.

9. Огієнко I.I. Дохристиянські вірування українського народу: Історично-релігійна монографія. — К., 1994.

10. Чеховський І. Українська відьма на Лисій горі: (Національні особливості нічних польотів на чарівну гору) // Берегиня. – 2002. - №3. – С. 13-34.

Додаткова література

1. Виноградова Л.Н. Народная демонология и мифоритуальная традиция славян. – М., 2000.

2. Українські міфи, демонологія, легенди / Упоряд. М.К.Дмитренко; Худож. В.Г.Котляр. - К.: Музична Україна, 1992. - 140 с.

3. Соколова З. П. Культ животных в религиях. - М., 1972.

4. Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь: Исследование магии и религии / Пер. с англ.- 2-е изд. - М.: Политиздат,1983. - 703с.

5. Шостак В. Дохристиянські вірування українського народу: Посібник для вчителя // Рідна школа. - 1997.- 12. - С.23 - 57.

Практичне заняття №2 – 2 год.

Магія і міфологія

 1. Магія як найдавніший пласт народної творчості та її форми. Гомеопатична та контагіозна магія.
 2. Система обрядів давніх слов’ян. Види та форми давніх обрядів.
 3. Обряд ініціації, його основні етапи та зв’язок з уявленнями праслов’ян про потойбіччя.
 4. Словесний супровід обрядів та ритуалів:
  • різновиди замовлянь;
  • заклинання, закляття і клятви;
  • різновиди ворожінь:
  • найрозгорнутіші й найбільш поширені ворожіння;
  • календарні – святкові ворожіння.
 5. Роль табу в житті наших предків.
 6. Поетика жанрів магії.

Література

 1. Гнатюк В. Нарис української міфології. – Львів, 2000.
 2. Іванченко М.Г. Дивосвіт прадавніх слов'ян. - К.: Рад. письменник, 1991. - 397 c.
 3. Костомаров М.І. Слов'янська міфологія: Вибрані праці з фольклористики й літературознавства. – К.: Либідь, 1994.
 4. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2001. – С.76 - 94.
 5. Петров В. Український фольклор: Заговори, голосіння, обрядовий фольклор народно-календарного циклу // Берегиня. - 1996.- №1-2. - С.112 - 131; - 3-4. – С. 86 - 101.
 6. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки /Научная редакция, текстологический комментарий И.В.Пешкова. - М.: Лабиринт, 2002. - 336 c.
 7. Українські замовляння / Упоряд. М. Н. Москаленко; Авт. передм. М.О.Новикова. – К.: Дніпро, 1993. – 309 с.
 8. Українські чари: [Перекази, повір'я, рецепти нар. врачування, замовляння від хвороб] / Упоряд. О.М.Таманчук. – К.: Либідь, 1992. – 94 с.
 9. Ятченко В.Ф. Про розвиток духовності українського етносу дохристиянської доби. - К., 1998. - 200 c.
 10. Ятченко В. Замовляння та їх значення для вивчення ментальності українців // Народна творчість та етнографія. – 1996. - № 1.

Додаткова література

1. Кожолянко Г. Обряди й ритуали під час Святої вечері // Берегиня. - 2002. - № 4 - C. 21 - 43.

2. Курочкін О. В. Відьма в українській міфологічній традиції // Народна творчість та етнографія. – 1990. - №4. – С. 23-29.

3. Потебня А.А. О мифическом значении некоторых обрядов и поверий. – М., 1865.

 

Практичне заняття №3 – 2 год.

Давня праслов’янська міфологія

 1. Поняття міфу, міфології, міфологічного мислення.
 2. Еволюція міфу як явища світової та національної культури.
 3. Тематичні цикли міфів.
 4. Аналіз міфів, їх сюжети, образна система, зв’язок зі світоглядом праслов’ян.
 5. Виникнення повір’їв і забобон на грунті давньої міфології, їх побутування.
 6. Зв’язок жанрів магії та міфології з художньою літературою. Дослідження жанрів магії та міфології.

 

Література

 1. Войтович В.М. Українська міфологія. – К.: Либідь,2002. – 664с.
 2. Галушок В. Вовкулаки: Міфи // Людина і світ. - 1999.- 10. - С. 45 - 48.
 3. Давидюк В.Ф. Первісна міфологія українського фольклору. – Луцьк, 1997.
 4. Иванов П. В. Кое-что о вовкулаках и по поводу их / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія /– К.: Либідь, 1991. – С. 505 - 512.
 5. Єфименко П. С. Упыри ( Из истории народних верований ) / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія – К.: Либідь, 1991. – С. 498 - 505.
 6. Костомаров М.І. Слов'янська міфологія: Вибрані праці з фольклористики й літературознавства. – К.: Либідь, 1994.
 7. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2001. – С.94-105.
 8. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу (Ескіз української міфології). - К.: АТ „Обереги”, 1992. - 88 c.
 9. Плачинда С. П. Словник давньо-української міфології.- К.: Український письменник, 1993. - 63 с.
 10. Щербаківський Д. М. Сторінка з української демонології (вірування про холеру) / / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія /– К.: Либідь, 1991. – С. 540 - 554.

Додаткова література

1. Мелетинский Е.М. Аналитическая психология и проблема происхождения архетипических сюжетов/ Бессознательное. Сборник. – Новочеркасск, 1994. - С. 159 - 167.

2. Моло­таєва Н. В. Провісники лиха і долі в східно­слов’янській на­родній культурі // Ритуально-міфологічний підхід до інтерпретації літератур­ного тексту. – К., 1995. – С. 22-77.

3. 100 найвідоміших образів української міфології / Завадська В., Музиченко Я., Таланчук О., Шалак О. – К.: Орфей, 2002. – 448с.

4. Хендерсон Дж. Л. Древние мифы и современный человек//Юнг К. Г. Человек и его символы. – М.: АСТ, 1997.

5. Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь: Исследование магии и религии /Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Политиздат,1983. - 703с.

 

Практичне заняття №4

Календарно-обрядова творчість: зимовий цикл

 1. Відображення прадавніх міфологічних уявлень та культових вірувань праслов’ян у календарно-обрядовій творчості.
 2. Зміст і структура народного обряду. Календарні і родинні свята.
 3. Ритуально-міфологічна основа зимового циклу календарної обрядовості.
 4. Тематичні групи колядок, їх основні мотиви та образи-архетипи.
 5. Поетика та образна система щедрівок, їх зв’язок зі святом Маланки.
 6. Тематика й основні мотиви щедрівок.
 7. Зв’язок посівальник пісень з культом плуга та із замовляннями.
 8. Становлення вертепної драми на Україні.

 

Література

 

 1. Воропай Олекса. Звичаї нашого народу / Етнографічний нариc: У 2кн. – К., 1991.
 2. Килимник C. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: У 2-кн., 4 т. - Кн.1. - К.: АТ “Обереги”, 1994. - 400c.
 3. Кожолянко Г. Обряди й ритуали під час Святої вечері // Берегиня. - 2002. - № 4 - C.21 - 43.
 4. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2001. – С.108-133.
 5. Маркевич Н. А. Обычаи, поверья, кухня и напитки малоросиян / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія. – К.: Либідь, 1991. – С. 52-170.
 6. Милорадович В. Житье-бытье малорусского крестьянина / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія. – К.: Либідь, 1991. – С.170 – 342.
 7. Петров В. Український фольклор: заговори, голосіння, обрядовий фольклор народно-календарного циклу // Берегиня. – 1996. – № 3 - 4. – C. 86 - 101.
 8. Скуратівський В.Т. Місяцелік. Український народний календар. - К.: Довіра, 1993. – 272 c.
 9. Сокіл Г. Побажальні та величальні мотиви календарних пісень // Народна творчість та етнографія. – 2003. - №5-6. – С. 97-103.

 

Додаткова література

 1. Гунчак І. Оказіонально-обрядовий фольклор в дослідженнях українських вчених // Народна творчість та етнографія. - 2002. - № 5-6. - C. 31 - 43.
 2. Культура і побут населення України. Навч. посібник / За ред. В.І. Наулко, А.Ф. Артюх, В.Ф. Горленко та ін. - К.: Либідь, 1993. - 288 c.
 3. Таланчук О.М. Українознавство. Усна народна творчість: Навчально-методичний посібник. - К.: Либідь, 1998. - 248 c.
 4. Таланчук О. Зимова обрядовість. Колядки і щедрівки // Українська мова та література. - 2002. - № 23 - 24.

 

Практичне заняття №5Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.48.69 (0.007 с.)