Практичне заняття №9 – 4 год.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практичне заняття №9 – 4 год.Героїчний епос. Історичні пісні та пісні-хроніки

  1. Жанрово-стильові ознаки історичних пісень.
  2. Історичні пісні доби козаччини, їх тематичні групи та зв’язок з календарно-обрядовою лірикою. ( „ Зажурилась Україна”, „ Ой зійшла зоря”, „Пісня про Байду”, „ Ой з-за гори чорна хмара”, „Вилітали орли” та ін.)
  3. Тематичні групи та образна система історичних пісень періоду Коліївщини та Гайдамаччини другої половини 17-18 ст. („Максим козак Залізняк”, „ Ой наварили ляхи пива”, „ Течуть води Черемоша” та ін. )
  4. Тематика історичних пісень першої половини 19 ст.
  5. Патріотичні мотиви пісень січових стрільців, особливості їх поетики та тематики. („Повіяв вітер степовий”, „ Гей ви хлопці січовії”, „ Ой у лузі червона калина”, „Січовий марш” та ін. )
  6. Пісні українських січових стрільців та української повстанської армії, їх виникнення, патріотична спрямованість.
  7. Ідейний зміст і художня форма патріотичних пісень. Пісні-гімни.
  8. Поетика історичних пісень.
  9. Тематика пісень-хронік, їх джерельна база та зв’язок з жанром балади.

Література

  1. Василик C. Стрілецькі пісні на слова поетів „Молодої музи” // Народна творчість та етнографія. - 2002. - № 3. - C. 89 - 95.
  2. Герасим Я. „Зродились ми великої години..” Етноестетика українських повстанських пісень // Дзвін. – 2004. - №1. – С. 138 - 140.
  3. Григор’єв-Наш Історія України в народних думах і піснях. – К., 1993. – 271 с.
  4. Драгоманов М. Исторические песни малорусского народа с объяснениями В. Антоновича и М. Драгоманова // Драгоманов М. Вибране. – К., 1991. – С. 46 - 59.
  5. Крейда Ф., Мишанич С. Гайдамаки та опришки – виразники національно-визвольних змагань українського народу. – Донецьк, 1995. – 101 с.
  6. Кузьменко О. Історичний розвиток стрілецької пісні // Рідна школа. - 2002. - № 5-. C.74 - 76.
  7. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2001. – С.279 - 300.
  8. Погребенник Ф. ”Ще не вмерла Україна”. Історія забороненої пісні-гімну // Літературна газета. - 1990. - 30 серпня.
  9. Українські січові стрільці у піснях / Вступ. ст. О. Левченка. – Тернопіль, 1991. – 112 с.
  10. Франко І. Студії над українськими народними піснями // Франко І. Твори: У 50 т. – Т. 43. – К., 1986. – С.7 - 354.

Додаткова література

  1. Боруцький С. «А ми тую червону калину…» [Обряди, традиції, пов’язані з червоною калиною в українського народу] // Людина і світ. – 1992. - №2. – С. 27 – 28.
  2. Ващенко Г. Ідеал людини в українській народній пісні // Народна творчість та етнографія. – 1994. - №5-6. - С. 53 - 65.
  3. Дем'ян Г. Книжкові видання українських повстанських пісень // Народна творчість та етнографія. - 1996. - № 5-6. - C. 9 - 16.
  4. Кузьменко О. Стрілецька пісня у повстанському репертуарі // Народна творчість та етнографія. - 2002. - № 1-2. - C. 84 - 89.
  5. Погребенник Ф. „Ой у лузі червона калина похилилася” // Народна творчість та етнографія. - 1990. - № 6. - C.51 - 54.

 

Практичне заняття №10 – 2 год.

Українські балади

  1. Балада як жанр усної народної творчості. Тематично-стильові особливості та поетика балад.
  2. Відображення давніх дохристиянських вірувань у баладах, мотив метаморфози.
  3. Балади про кровозмішання (інцест): „Жила вдова на Подоллі”, „Била в Дана красна жона”, „Ходило дівчатко коло визлой води”...
  4. Тематичний цикл балад про підмову дівчини на мандрівку, яка завершується трагічно.
  5. Художня інтерпретація в баладах обряду жертвоприношення. („Замурований милий”, „Замурована мила” та ін.)
  6. Мотив чаклунства у баладах ( „Ходить Сербан по зарінку”, „Тройзілля”, „ Ой ходила дівка по дикому полю” )
  7. Тематика балад періоду турецько-татарських нападів.
  8. Мотиви й образна система власне історичних балад („Бондарівна”, „Лимерівна”, балади про Байду, Довбуша, Нечая...)
  9. Трагічні мотиви про нещасливе кохання та нещасливе сімейне життя („ Ци чули ви, добрі люде”, „Прийшов Іван до Марійки” та ін.)

Література

  1. Балади. Кохання та дошлюбні взаємини /Вступ. ст. О. І. Дея. – К.,1987. – 472 с.
  2. Балади. Родинно-побутові стосунки / Всуп. ст. О. І. Дея. – К., 1988. – 524 с.
  3. Дей О. І. Українська народна балада. – К., 1986. – 263с.
  4. Закувала зозуленька: Антологія української народної творчості. - К., 1998. – С. 228 - 250.
  5. З гір Карпатських: Українські народні пісні-балади. – Ужгород, 1981. – 462 с.
  6. Козловський В. Категорія драматичного в українській народній баладі // Народна творчість та етнографія. – 2004. – №6. – С.69-75.
  7. Козловський В. Трагічне як один з естетичних аспектів української народної балади // Мандрівець. – 2004. – №5. – С. 43 – 53.
  8. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. – К.: Знання – Прес, 2001. – С. 301-321.
  9. Народні балади Закарпаття / Вступ. ст. П. Лінтура. – Львів, 1966. – 283с.
  10. Нудьга Г. А. Українська балада. – К., 1970. – 258с.
  11. Франко І. Жіноча неволя в руських піснях народних // Франко І. Твори: У 50 т. – К., 1980. – Т. 26. – С. 110 - 153.

Додаткова література

1. Семеног О. Народні балади: Матеріали до уроку // Українська література в загальноосвітній школі. - 2004. - №10. - С.38 - 39.

2. Франко І. Проба систематики українських пісень XVIII в. // Франко І. Твори: У 50 т.– К.,1984. – Т. 42. – С. 302 - 308.

3. Черкашина Л. Українська "культура серця" в образах і символах національного фольклору // Народна творчість та етнографія. - 2001.- №3. - С. 48 - 53.

 

Практичне заняття №11 - 2 год.

Казкова проза. Жанр чарівної казки

  1. Жанрово-стильові особливості казки.
  2. Теорії походження жанру чарівної казки.
  3. Зв’язок мотивів чарівних казок з обрядом ініціації.
  4. Система прадавніх культів як основа виникнення чарівної казки.
  5. Психоаналітичний метод інтерпретації чарівної казки.
  6. Сюжетно-композиційна будова чарівних казок, функція традиційно усталених формул у чарівних казках.
  7. Поетика чарівних казок (метафоричність, персоніфікація, явище метаморфози і метапсихози, символізм…).

 

Література

  1. Грушевський Михайло Казка / Грушевський М. Історія української літератури: У 6 т., 9 кн. – К., 1993. – Т. 1. – С. 330 - 368.
  2. Дунаєвська Л. Ф. Українська народна казка. – К., 1987.
  3. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2001. – С. 426 - 456.
  4. Мелетинский Е. М. Герой волшебной сказки. Происхождение образа. - М., 1958.
  5. Пропп В. Исторические корни волшебной сказки. – Л.,1986
  6. Пропп В.Я. Морфология сказки. – Л., 1928 (2-е видання – М., 1969).
  7. Франц фон М.-Л. Психология сказки. Толкование волшебных сказок. Психологический смысл мотива искупления в волшебной сказке. - СПб., 1998.
  8. Юнг К.-Г. О феноменологии духа в сказках // Урания. – 1994. - №2. – С. 24 - 30.
  9. Юнг К.-Г. О феноменологии духа в сказках / Юнг К.-Г. Душа и миф. Шесть архетипов. – Мн.: Харвест, 2004. – С. 338 - 359.
  10. Юнг К.-Г. Психология образа трикстера / Юнг К.-Г. Душа и миф. Шесть архетипов. – Мн.: Харвест, 2004. – С. 286 - 338.
  11. Ящуржинский Х. П. О превращениях в малорусских сказках / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія – К.: Либідь, 1991. – С. 554 – 575.

Додаткова література

1. Дунаєвська Л. Ф. Українська народна проза (легенда, казка): Еволюція епічних традицій. – К., 1997.

2. Захаркін С. Ритм української народної казки // Сучасність. – 1999.- №6. – С.116.

3. Костомаров М.І. Слов'янська міфологія: Вибрані праці з фольклористики й літературознавства. – К.: Либідь, 1994.

4. Панченко І. Міф і казка // Зарубіжна література. – 1997. – ч.34. – С. 1 – 3.

5. Франц М.Л. Процесс индивидуации / В сб. Человек и его символы./Под общ. Редакцией С.Н.Сиренко.- М.: Серебряные нити, 1997. - С. 155 – 226.

6. Фромм Э. Забытый язык. Введение в науку понимания снов, сказок и мифов. - М.: Республика, 1992. - С.180-298.

Практичне заняття №12 – 4 год.

Культово-анімістичні, кумулятивні та соціально-побутові казки

  1. Культово-анімістичні казки, їх класифікація.
  2. Відображення світогляду праслов’ян в казках про природні явища, небесні світила, рослин, предмети та речі.
  3. Образна система й тематичні групи казок про тварин. Зв’язок тваринного епосу із тотемізмом, замовляннями, міфічними оповідями й повір’ями про тварин.
  4. Ідейно-художній аналіз казок про тварин, їх образна система, мотиви й тематика.
  5. Виникнення байки на основі пізнього тваринного епосу, жанрово-стильові особливості байки (мораль, гумор, іронія, сарказм, езопова мова…).
  6. Кумулятивні казки, їх зв’язок із замовляннями; типи казкових сюжетів. Ланцюгові та епічні казки: їх мотиви, тематика.
  7. Архітектоніка кумулятивних казок.
  8. Соціально-побутові казки, їх виникнення, тематика, класифікація, типи героїв.
  9. Основні мотиви, тематика, образна система, характер конфлікту родинно-побутових і суспільно-побутових казок.

ЛітератураПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.184.215 (0.008 с.)