Календарно-обрядова творчість: весняний циклМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Календарно-обрядова творчість: весняний цикл 1. Ритуально-міфологічна основа весняного циклу календарної обрядовості.
 2. Веснянки, їх тематика, художні особливості, зв’язок з культом померлих предків.
 3. Хронологічно-тематичні групи гаївок, їх мотиви та зв’язок з тотемними й анімістичними віруваннями праслов’ян:
  • Аналіз тотемічно-культових гаївок «Котик і мишка», «Горобеєчко», «Кострубонько», «Ремез», «Зелений шум» та ін.
  • Елементи звуконаслідування, риси архаїчних замовлянь та обряду жертвоприношення у міфологічних гаївках («Ворота», «Воробеєчко», «Ой ти, соловейку» та ін.).
  • Тема пробудження та розквіту природи, швидкого проростання трав, сільськогосподарських злаків у господарсько-вегетаційних гаївках («Мак», «Льон», «Просо»).
  • Мотиви перемоги життя над смертю та продовження життя у любовно-еротичних гаївках («Любко», «Милий і нелюб», «Вінок», «Ой кувала зозуленька»).
  • Психологізм та ліризм княжих гаївок.
  • Драматизм військово-історичних та родинно-побутових гаївок.
 4. Зв’язок величальних (волочільних, волочельних) пісень із культом покійників.
 5. Основні мотиви та тематика весняних пісень про воскресіння.
 6. Охарактеризувати весняні ігрища «Король», «Перепілка», «Ворон», «Дурне колесо», «Галка», «Щітка», «Просо», «Мак».

 

Література

 1. Воропай Олекса. Звичаї нашого народу / Етнографічний нариc: У 2кн. - К., 1991.
 2. Іванків Є. У світлі Великодня // Народна творчість та етнографія. – 1999. - №2 – 3. – С. 61 – 70.
 3. Іванченко М.Г. Дивосвіт прадавніх слов'ян. - К.: Рад. письменник, 1991. - 397 c.
 4. Килимник C. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: У 2-кн., 4 т. - Кн.1. - К.: АТ “Обереги”, 1994. - 400c.
 5. Культура і побут населення України. Навч. посібник / За ред. В.І. Наулко, А.Ф. Артюх, В.Ф. Горленко та ін. - К.: Либідь, 1993. - 288 c.
 6. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2001. – С.134-154.
 7. Маркевич Н. А. Обычаи, поверья, кухня и напитки малоросиян / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія. – К.: Либідь, 1991. – С. 52-170.
 8. Недалечко красне яєчко: писанки // Берегиня. – 2002. - №1. – С. 5 – 19.
 9. Скуратівський В. Місяцелік. Український народний календар. - К.: Довіра, 1993. - 272 c.
 10. Скуратівський В. Свята нашого народу (Великдень) // Вітчизна. – 1991. - №4. – С. 195 – 198.

Додаткова література

 1. Гунчак І. Оказіонально-обрядовий фольклор в дослідженнях українських вчених // Народна творчість та етнографія. - 2002. - № 5-6. - C. 31 - 43.
 2. Марусик В. Козацький великдень // Пам’ятки України. – 1991. – №4. – С. 23 – 30.
 3. Петров В. Український фольклор: заговори, голосіння, обрядовий фольклор народно-календарного циклу // Берегиня. – 1996. – № 3 - 4. – C. 86 - 101.
 4. Сокіл Г. Побажальні та величальні мотиви календарних пісень // Народна творчість та етнографія. – 2003. – №5-6. – С. 97-103.

 

Практичне заняття №6 – 2 год.

Календарно-обрядова творчість: літній та осінній цикли

 

 1. Ритуально-міфологічна основа літнього циклу календарної обрядовості.
 2. Маївки та русальні пісні як жанри літньго циклу календарно-обрядової творчості, їх мотиви, тематика, образи.
 3. Купальські та собіткові пісні як невід’ємний супровід магічних дій, ворожінь, гульбищ на свято Купала.
 4. Тематика петрівчаних пісень, їх архетипні образність та мотиви.
 5. Царинні обряди та їх пісенний супровід.
 6. Ритуально-міфологічна основа осіннього циклу календарної обрядовості.
 7. Жанри осіннього циклу календарно-обрядової творчості: жниварські, косарські та гребовицькі пісні; особливості їх тематики, образної системи й поетики.
 8. Проаналізувати зажинкові, жнивні та обжинкові пісні, знайти в них архетипні образи та простежити їх зв’язок з тотемними та анімістичними віруваннями слов’ян.

 

Література

 1. Воропай Олекса. Звичаї нашого народу / Етнографічний нариc: У 2кн. - К., 1991. – Кн.2.
 2. Жниварські пісні / Упоряд. Та вступ. ст. Ю. Крутя. - К., 1971. - 271с.
 3. Календарно-обрядові пісні. – К., 1987. – 392с.
 4. Килимник C. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: У 2-кн., 4 т. - Кн.2. - К.:АТ “Обереги”, 1994. - 528 c.
 5. Климець Ю. Д. Купальська обрядовість на Україні. – К.: Наук. думка, 1990. – 143 с.
 6. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2001. – С. 155 - 192.
 7. Максимович М. Дні та місяці українського селянина. – К., 2002. – 189с.
 8. Скуратівський В.Т. Русалії. – К.: Довіра, 1996. - 734 c.
 9. Скуратівський В.Т. Місяцелік. Український народний календар. - К.: Довіра, 1993. – 272 c.
 10. Сокіл Г. Побажальні та величальні мотиви календарних пісень // Нарорна творчість та етнографія. – 2003. - № 5 - 6. – С. 97 - 103.
 11. Українка Леся Купала на Волині // Українка Леся Зібр. творів: У 12 т. – К., 1977. – Т. 9. – С. 9 - 29.

Додаткова література

 1. Золотослов: Поетичний космос Давньої Русі / Упоряд., передм. та пер. М. Москаленка. – К., 1988. – 292с.
 2. Маркевич Н. А. Обычаи, поверья, кухня и напитки малоросиян / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія. – К.: Либідь, 1991. – С. 52 - 170.
 3. Милорадович В. Житье-бытье малорусского крестьянина / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія. – К.: Либідь, 1991. – С.170 – 342.
 4. Українські народні свята та звичаї. – К.: Т-во «Знання» України, 1993. – 112 с.
 5. Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. – М., 1984. - 703 с.

 

Практичне заняття №7 – 2 год.

Родинно-обрядова творчість

 1. Виникнення й становлення весільної обрядовості.
 2. Весілля як драма. Його основні етапи.
 3. Народнопісенний супровід весілля. Основні мотиви весільних пісень.
 4. Народна обрядовість, пов’язана з народженням дитини. Зв’язок цих обрядів з давніми віруваннями, замовляннями й магією.
 5. Еволюція похоронного обряду, уявлення про смерть у давніх слов’ян.
 6. Голосіння як жанр. Поетика голосінь та їх жанрові різновиди.
 7. Обряди, пов’язані з будівництвом дому. Роль жертвоприношень та тотемних уявлень при виконанні цих обрядів.

 

Література

 1. Андрушко Л. Рушник у весільній обрядовості, українців // Берегиня. – 2000. - №1. – С. 3 - 11.
 2. Борисенко В. Весільні звичаї та обряди на Україні. – К., 1988. – 189с.
 3. Весілля: У 2-х кн. – К., 1970. – Кн. 1. – 451 с. – Кн. 2. – 479с.
 4. Здоровега Н. Нариси народної весільної обрядовості в Україні. – К., 1992. – 174 с.
 5. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2001. – С.193-242.
 6. Лозинський Й, І. Українське весілля / Упоряд. Вступ. ст. Р. Ф. Кирчіва. – К., 1992. – 174 с.
 7. Маркевич Н. А. Обычаи, поверья, кухня и напитки малоросиян / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія. – К.: Либідь, 1991. – С. 52 - 170.
 8. Маховська С. Про розважальні весільні пісні Поділля // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 5-6. – С. 104 - 110.
 9. Милорадович В. П. Житье-бытье лубенского крестьянина / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія. – К.: Либідь, 1991. – С. 170 – 342.
 10. Шалак О. Уявлення про смерть та потойбічне життя в українському фольклорі // Берегиня. – 2002. - №2. – С. 29 - 35.

Додаткова література

 1. Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. – Л., 1983. – 191с.
 2. Лупій Т. Семантика рушників у весільній, поховальній та поминальній обрядовості: за матеріалами Західного Полісся // Берегиня. – 2000. - №3. – С. 5 - 15.
 3. Скуратівський В. Чому розплетена коса? [Давній український звичай, зв’язаний із символічним розплітанням коси] //Радянська школа. – 1991. – №2. – С. 16 - 20.

 

Практичне заняття №8 – 2 год.

Український героїчний епос: билини і думи

 1. Виникнення й становлення жанрів героїчного епосу.
 2. Билини як жанр, поєднання в них міфологічного й християнського світогляду:
  • Міфологічні елементи та історичне підгрунтя в міфологічному циклі билинного епосу.
  • Втілення ідеї християнства в билинах Київського циклу, історичні прототипи героїв.
  • Тематичне розмаїття й драматизм билин Галицько-Волинського циклу билинного епосу.
  • Типи героїв та художньо-образний лад билин Новгородського та казково-новелістичного циклу билинного епосу.
 3. Поетика билин, специфіка їх хронотопу.
 4. Думи як жанр героїчного епосу. Особливості поетики дум, їх класифікація.
 5. Основні мотиви та тематичні цикли дум про герїчну боротьбу українського народу проти турецько-татарських загарбників.( „Дума про Самійла Кішку”, „Маруся Богуславка”, „Втеча трьох братів з города Азова”, „Дума про козака Голоту”).
 6. Основні мотиви та тематичні цикли дум про герїчну боротьбу українського народу проти шляхетсько-польського поневолення.( „Перемога під Корсунем”, „Хмельницький і Барабаш”, „Смерть Богдана Хмельницького”).
 7. Зв’язок суспільно-побутових дум з жанром голосіння, їх образна система.( „Сестра і брат”, „Вдова і три сини”, „Прощання козака”).
 8. Кобзарство як унікальне культурно-історичне явище України.

Література

 1. Беценко Т. ”Загадкові” слова в українських народних думах // Дивослово. – 2003. - №12. – С. 17 - 19.
 2. Былины. – М., 1986. – 300с.
 3. Грабович О. Думи як символічний код переказу культурних цінностей // Родовід. – 1993. – № 5. – C. 30 - 36.
 4. Думи. Історико-героїчний цикл: Збірник / Вступ. ст. М. Стельмаха. – К., 1982. – 159 с.
 5. Закувала зозуленька: Антологія української народної творчості. - К.,1998. – С. 144 - 227.
 6. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. – К.: Знання - Прес, 2001. – С.243-278.
 7. Набок М. Диспозиція „своє – чуже” як вияв національного характеру в українських думах // Дивослово. – 2003. - №10. – С. 18 - 22.
 8. Набок М. Штрихи до характеристики світогляду героїв українських народних дум // Народна творчість та етнографія. – 2003. - №4. – С. 95 - 102.
 9. Народні думи: Збірник / Вступ. ст. С. Мишанича. – К., 1986. – 173 с.
 10. Плісецький М. Українські народні думи. Сюжети і образи. – К.: Кобза, 1994. – 364 с.

 

Додаткова літератураПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.21.182 (0.022 с.)