Практичне заняття №1 - 2год.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практичне заняття №1 - 2год.Плани практичних занять з української усної народної творчості

Практичне заняття №1 - 2год.

Основні світоглядні системи українського фольклору

 1. Дохристиянські вірування давніх слов’ян: анімізм, тотемізм, фетишизм, пантеїзм, політеїзм, генотеїзм.
 2. Система культів як своєрідна первісна релігія давніх слов’ян:
  1. Культ предків, його зв’язок з уявленнями про потойбічне життя та «межі» між світами;
  2. Культ вогню (зв’язок з родинним вогнищем, хатньою піччю, овином, культом коваля та «вогняного напитку»);
  3. Роль культу води і грози в житті праслов’ян;
  4. Виникнення культів землі, орача, зерна й хліба у період землеробства;
  5. Становлення культів дерев, рослин, тварин і предметів на основі анімізму, тотемізму й фетишизму;
  6. Культ небесних світил як первісна астрологія праслов’ян
 3. Проукраїнська теогонія, божества давньослов’янського пантеону.
 4. Демонологія праслов’ян, вірування праслов’ян про духів-демонів.
 5. Християнство і його вплив на розвиток української словесності.

Література

1. Булашов Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Космогонічні українські народні погляди та вірування. — К., 1993.

2. Войтович В. М. Українська міфологія: словник. - К.: Либідь, 2002. - 664с.

3. Геник Віталій. Упирі: анатомія міфа: Міфологія // Людина і світ. - 1997.- 5-6. - С.43 - 46.

4. Гнатюк В. Останки передхристиянського релігійного світогляду / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія – К.: Либідь, 1991. – С. 383 - 407.

5. Иванов П. В. Народные рассказы о ведьмах и упырях / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія /– К.: Либідь, 1991. – С.430 - 498.

6. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2001. – С.55-75.

7. Милорадович В. П. Заметки о малорусской демонологии / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія. – К.: Либідь, 1991. – С. 407-430.

8. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу (Ескіз української міфології). – К.: АТ „Обереги”, 1992. - 88 c.

9. Огієнко I.I. Дохристиянські вірування українського народу: Історично-релігійна монографія. — К., 1994.

10. Чеховський І. Українська відьма на Лисій горі: (Національні особливості нічних польотів на чарівну гору) // Берегиня. – 2002. - №3. – С. 13-34.

Додаткова література

1. Виноградова Л.Н. Народная демонология и мифоритуальная традиция славян. – М., 2000.

2. Українські міфи, демонологія, легенди / Упоряд. М.К.Дмитренко; Худож. В.Г.Котляр. - К.: Музична Україна, 1992. - 140 с.

3. Соколова З. П. Культ животных в религиях. - М., 1972.

4. Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь: Исследование магии и религии / Пер. с англ.- 2-е изд. - М.: Политиздат,1983. - 703с.

5. Шостак В. Дохристиянські вірування українського народу: Посібник для вчителя // Рідна школа. - 1997.- 12. - С.23 - 57.

Практичне заняття №2 – 2 год.

Магія і міфологія

 1. Магія як найдавніший пласт народної творчості та її форми. Гомеопатична та контагіозна магія.
 2. Система обрядів давніх слов’ян. Види та форми давніх обрядів.
 3. Обряд ініціації, його основні етапи та зв’язок з уявленнями праслов’ян про потойбіччя.
 4. Словесний супровід обрядів та ритуалів:
  • різновиди замовлянь;
  • заклинання, закляття і клятви;
  • різновиди ворожінь:
  • найрозгорнутіші й найбільш поширені ворожіння;
  • календарні – святкові ворожіння.
 5. Роль табу в житті наших предків.
 6. Поетика жанрів магії.

Література

 1. Гнатюк В. Нарис української міфології. – Львів, 2000.
 2. Іванченко М.Г. Дивосвіт прадавніх слов'ян. - К.: Рад. письменник, 1991. - 397 c.
 3. Костомаров М.І. Слов'янська міфологія: Вибрані праці з фольклористики й літературознавства. – К.: Либідь, 1994.
 4. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2001. – С.76 - 94.
 5. Петров В. Український фольклор: Заговори, голосіння, обрядовий фольклор народно-календарного циклу // Берегиня. - 1996.- №1-2. - С.112 - 131; - 3-4. – С. 86 - 101.
 6. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки /Научная редакция, текстологический комментарий И.В.Пешкова. - М.: Лабиринт, 2002. - 336 c.
 7. Українські замовляння / Упоряд. М. Н. Москаленко; Авт. передм. М.О.Новикова. – К.: Дніпро, 1993. – 309 с.
 8. Українські чари: [Перекази, повір'я, рецепти нар. врачування, замовляння від хвороб] / Упоряд. О.М.Таманчук. – К.: Либідь, 1992. – 94 с.
 9. Ятченко В.Ф. Про розвиток духовності українського етносу дохристиянської доби. - К., 1998. - 200 c.
 10. Ятченко В. Замовляння та їх значення для вивчення ментальності українців // Народна творчість та етнографія. – 1996. - № 1.

Додаткова література

1. Кожолянко Г. Обряди й ритуали під час Святої вечері // Берегиня. - 2002. - № 4 - C. 21 - 43.

2. Курочкін О. В. Відьма в українській міфологічній традиції // Народна творчість та етнографія. – 1990. - №4. – С. 23-29.

3. Потебня А.А. О мифическом значении некоторых обрядов и поверий. – М., 1865.

 

Практичне заняття №3 – 2 год.

Давня праслов’янська міфологія

 1. Поняття міфу, міфології, міфологічного мислення.
 2. Еволюція міфу як явища світової та національної культури.
 3. Тематичні цикли міфів.
 4. Аналіз міфів, їх сюжети, образна система, зв’язок зі світоглядом праслов’ян.
 5. Виникнення повір’їв і забобон на грунті давньої міфології, їх побутування.
 6. Зв’язок жанрів магії та міфології з художньою літературою. Дослідження жанрів магії та міфології.

 

Література

 1. Войтович В.М. Українська міфологія. – К.: Либідь,2002. – 664с.
 2. Галушок В. Вовкулаки: Міфи // Людина і світ. - 1999.- 10. - С. 45 - 48.
 3. Давидюк В.Ф. Первісна міфологія українського фольклору. – Луцьк, 1997.
 4. Иванов П. В. Кое-что о вовкулаках и по поводу их / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія /– К.: Либідь, 1991. – С. 505 - 512.
 5. Єфименко П. С. Упыри ( Из истории народних верований ) / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія – К.: Либідь, 1991. – С. 498 - 505.
 6. Костомаров М.І. Слов'янська міфологія: Вибрані праці з фольклористики й літературознавства. – К.: Либідь, 1994.
 7. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2001. – С.94-105.
 8. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу (Ескіз української міфології). - К.: АТ „Обереги”, 1992. - 88 c.
 9. Плачинда С. П. Словник давньо-української міфології.- К.: Український письменник, 1993. - 63 с.
 10. Щербаківський Д. М. Сторінка з української демонології (вірування про холеру) / / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія /– К.: Либідь, 1991. – С. 540 - 554.

Додаткова література

1. Мелетинский Е.М. Аналитическая психология и проблема происхождения архетипических сюжетов/ Бессознательное. Сборник. – Новочеркасск, 1994. - С. 159 - 167.

2. Моло­таєва Н. В. Провісники лиха і долі в східно­слов’янській на­родній культурі // Ритуально-міфологічний підхід до інтерпретації літератур­ного тексту. – К., 1995. – С. 22-77.

3. 100 найвідоміших образів української міфології / Завадська В., Музиченко Я., Таланчук О., Шалак О. – К.: Орфей, 2002. – 448с.

4. Хендерсон Дж. Л. Древние мифы и современный человек//Юнг К. Г. Человек и его символы. – М.: АСТ, 1997.

5. Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь: Исследование магии и религии /Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Политиздат,1983. - 703с.

 

Практичне заняття №4

Календарно-обрядова творчість: зимовий цикл

 1. Відображення прадавніх міфологічних уявлень та культових вірувань праслов’ян у календарно-обрядовій творчості.
 2. Зміст і структура народного обряду. Календарні і родинні свята.
 3. Ритуально-міфологічна основа зимового циклу календарної обрядовості.
 4. Тематичні групи колядок, їх основні мотиви та образи-архетипи.
 5. Поетика та образна система щедрівок, їх зв’язок зі святом Маланки.
 6. Тематика й основні мотиви щедрівок.
 7. Зв’язок посівальник пісень з культом плуга та із замовляннями.
 8. Становлення вертепної драми на Україні.

 

Література

 

 1. Воропай Олекса. Звичаї нашого народу / Етнографічний нариc: У 2кн. – К., 1991.
 2. Килимник C. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: У 2-кн., 4 т. - Кн.1. - К.: АТ “Обереги”, 1994. - 400c.
 3. Кожолянко Г. Обряди й ритуали під час Святої вечері // Берегиня. - 2002. - № 4 - C.21 - 43.
 4. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2001. – С.108-133.
 5. Маркевич Н. А. Обычаи, поверья, кухня и напитки малоросиян / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія. – К.: Либідь, 1991. – С. 52-170.
 6. Милорадович В. Житье-бытье малорусского крестьянина / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія. – К.: Либідь, 1991. – С.170 – 342.
 7. Петров В. Український фольклор: заговори, голосіння, обрядовий фольклор народно-календарного циклу // Берегиня. – 1996. – № 3 - 4. – C. 86 - 101.
 8. Скуратівський В.Т. Місяцелік. Український народний календар. - К.: Довіра, 1993. – 272 c.
 9. Сокіл Г. Побажальні та величальні мотиви календарних пісень // Народна творчість та етнографія. – 2003. - №5-6. – С. 97-103.

 

Додаткова література

 1. Гунчак І. Оказіонально-обрядовий фольклор в дослідженнях українських вчених // Народна творчість та етнографія. - 2002. - № 5-6. - C. 31 - 43.
 2. Культура і побут населення України. Навч. посібник / За ред. В.І. Наулко, А.Ф. Артюх, В.Ф. Горленко та ін. - К.: Либідь, 1993. - 288 c.
 3. Таланчук О.М. Українознавство. Усна народна творчість: Навчально-методичний посібник. - К.: Либідь, 1998. - 248 c.
 4. Таланчук О. Зимова обрядовість. Колядки і щедрівки // Українська мова та література. - 2002. - № 23 - 24.

 

Практичне заняття №5

Література

 1. Воропай Олекса. Звичаї нашого народу / Етнографічний нариc: У 2кн. - К., 1991.
 2. Іванків Є. У світлі Великодня // Народна творчість та етнографія. – 1999. - №2 – 3. – С. 61 – 70.
 3. Іванченко М.Г. Дивосвіт прадавніх слов'ян. - К.: Рад. письменник, 1991. - 397 c.
 4. Килимник C. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: У 2-кн., 4 т. - Кн.1. - К.: АТ “Обереги”, 1994. - 400c.
 5. Культура і побут населення України. Навч. посібник / За ред. В.І. Наулко, А.Ф. Артюх, В.Ф. Горленко та ін. - К.: Либідь, 1993. - 288 c.
 6. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2001. – С.134-154.
 7. Маркевич Н. А. Обычаи, поверья, кухня и напитки малоросиян / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія. – К.: Либідь, 1991. – С. 52-170.
 8. Недалечко красне яєчко: писанки // Берегиня. – 2002. - №1. – С. 5 – 19.
 9. Скуратівський В. Місяцелік. Український народний календар. - К.: Довіра, 1993. - 272 c.
 10. Скуратівський В. Свята нашого народу (Великдень) // Вітчизна. – 1991. - №4. – С. 195 – 198.

Додаткова література

 1. Гунчак І. Оказіонально-обрядовий фольклор в дослідженнях українських вчених // Народна творчість та етнографія. - 2002. - № 5-6. - C. 31 - 43.
 2. Марусик В. Козацький великдень // Пам’ятки України. – 1991. – №4. – С. 23 – 30.
 3. Петров В. Український фольклор: заговори, голосіння, обрядовий фольклор народно-календарного циклу // Берегиня. – 1996. – № 3 - 4. – C. 86 - 101.
 4. Сокіл Г. Побажальні та величальні мотиви календарних пісень // Народна творчість та етнографія. – 2003. – №5-6. – С. 97-103.

 

Література

 1. Воропай Олекса. Звичаї нашого народу / Етнографічний нариc: У 2кн. - К., 1991. – Кн.2.
 2. Жниварські пісні / Упоряд. Та вступ. ст. Ю. Крутя. - К., 1971. - 271с.
 3. Календарно-обрядові пісні. – К., 1987. – 392с.
 4. Килимник C. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: У 2-кн., 4 т. - Кн.2. - К.:АТ “Обереги”, 1994. - 528 c.
 5. Климець Ю. Д. Купальська обрядовість на Україні. – К.: Наук. думка, 1990. – 143 с.
 6. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2001. – С. 155 - 192.
 7. Максимович М. Дні та місяці українського селянина. – К., 2002. – 189с.
 8. Скуратівський В.Т. Русалії. – К.: Довіра, 1996. - 734 c.
 9. Скуратівський В.Т. Місяцелік. Український народний календар. - К.: Довіра, 1993. – 272 c.
 10. Сокіл Г. Побажальні та величальні мотиви календарних пісень // Нарорна творчість та етнографія. – 2003. - № 5 - 6. – С. 97 - 103.
 11. Українка Леся Купала на Волині // Українка Леся Зібр. творів: У 12 т. – К., 1977. – Т. 9. – С. 9 - 29.

Додаткова література

 1. Золотослов: Поетичний космос Давньої Русі / Упоряд., передм. та пер. М. Москаленка. – К., 1988. – 292с.
 2. Маркевич Н. А. Обычаи, поверья, кухня и напитки малоросиян / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія. – К.: Либідь, 1991. – С. 52 - 170.
 3. Милорадович В. Житье-бытье малорусского крестьянина / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія. – К.: Либідь, 1991. – С.170 – 342.
 4. Українські народні свята та звичаї. – К.: Т-во «Знання» України, 1993. – 112 с.
 5. Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. – М., 1984. - 703 с.

 

Родинно-обрядова творчість

 1. Виникнення й становлення весільної обрядовості.
 2. Весілля як драма. Його основні етапи.
 3. Народнопісенний супровід весілля. Основні мотиви весільних пісень.
 4. Народна обрядовість, пов’язана з народженням дитини. Зв’язок цих обрядів з давніми віруваннями, замовляннями й магією.
 5. Еволюція похоронного обряду, уявлення про смерть у давніх слов’ян.
 6. Голосіння як жанр. Поетика голосінь та їх жанрові різновиди.
 7. Обряди, пов’язані з будівництвом дому. Роль жертвоприношень та тотемних уявлень при виконанні цих обрядів.

 

Література

 1. Андрушко Л. Рушник у весільній обрядовості, українців // Берегиня. – 2000. - №1. – С. 3 - 11.
 2. Борисенко В. Весільні звичаї та обряди на Україні. – К., 1988. – 189с.
 3. Весілля: У 2-х кн. – К., 1970. – Кн. 1. – 451 с. – Кн. 2. – 479с.
 4. Здоровега Н. Нариси народної весільної обрядовості в Україні. – К., 1992. – 174 с.
 5. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2001. – С.193-242.
 6. Лозинський Й, І. Українське весілля / Упоряд. Вступ. ст. Р. Ф. Кирчіва. – К., 1992. – 174 с.
 7. Маркевич Н. А. Обычаи, поверья, кухня и напитки малоросиян / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія. – К.: Либідь, 1991. – С. 52 - 170.
 8. Маховська С. Про розважальні весільні пісні Поділля // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 5-6. – С. 104 - 110.
 9. Милорадович В. П. Житье-бытье лубенского крестьянина / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія. – К.: Либідь, 1991. – С. 170 – 342.
 10. Шалак О. Уявлення про смерть та потойбічне життя в українському фольклорі // Берегиня. – 2002. - №2. – С. 29 - 35.

Додаткова література

 1. Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. – Л., 1983. – 191с.
 2. Лупій Т. Семантика рушників у весільній, поховальній та поминальній обрядовості: за матеріалами Західного Полісся // Берегиня. – 2000. - №3. – С. 5 - 15.
 3. Скуратівський В. Чому розплетена коса? [Давній український звичай, зв’язаний із символічним розплітанням коси] //Радянська школа. – 1991. – №2. – С. 16 - 20.

 

Література

 1. Беценко Т. ”Загадкові” слова в українських народних думах // Дивослово. – 2003. - №12. – С. 17 - 19.
 2. Былины. – М., 1986. – 300с.
 3. Грабович О. Думи як символічний код переказу культурних цінностей // Родовід. – 1993. – № 5. – C. 30 - 36.
 4. Думи. Історико-героїчний цикл: Збірник / Вступ. ст. М. Стельмаха. – К., 1982. – 159 с.
 5. Закувала зозуленька: Антологія української народної творчості. - К.,1998. – С. 144 - 227.
 6. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. – К.: Знання - Прес, 2001. – С.243-278.
 7. Набок М. Диспозиція „своє – чуже” як вияв національного характеру в українських думах // Дивослово. – 2003. - №10. – С. 18 - 22.
 8. Набок М. Штрихи до характеристики світогляду героїв українських народних дум // Народна творчість та етнографія. – 2003. - №4. – С. 95 - 102.
 9. Народні думи: Збірник / Вступ. ст. С. Мишанича. – К., 1986. – 173 с.
 10. Плісецький М. Українські народні думи. Сюжети і образи. – К.: Кобза, 1994. – 364 с.

 

Додаткова література

 1. Григор’єв-Наш Історія України в народних думах і піснях. – К., 1993. – 271 с.
 2. Денисюк І. Релікти лицарсько-дружинної та билинної поезії (знахідки у фольклорі волинсько-поліського ареалу) // Слово і час. – 2003. - №1. – С. 22-28.
 3. Робінсон А. М. Билинний епос Київської Русі у співвідношеннях з епосом Заходу і Сходу // Літературна спадщина Київської Русі і українська література XVI – XVIII ст. - К., 1981. – С. 59-83
 4. Степанишин Б. Українські народні думи // Українська мова і література в школі. - 2000. - № 6. - C. 24-29

Література

 1. Василик C. Стрілецькі пісні на слова поетів „Молодої музи” // Народна творчість та етнографія. - 2002. - № 3. - C. 89 - 95.
 2. Герасим Я. „Зродились ми великої години..” Етноестетика українських повстанських пісень // Дзвін. – 2004. - №1. – С. 138 - 140.
 3. Григор’єв-Наш Історія України в народних думах і піснях. – К., 1993. – 271 с.
 4. Драгоманов М. Исторические песни малорусского народа с объяснениями В. Антоновича и М. Драгоманова // Драгоманов М. Вибране. – К., 1991. – С. 46 - 59.
 5. Крейда Ф., Мишанич С. Гайдамаки та опришки – виразники національно-визвольних змагань українського народу. – Донецьк, 1995. – 101 с.
 6. Кузьменко О. Історичний розвиток стрілецької пісні // Рідна школа. - 2002. - № 5-. C.74 - 76.
 7. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2001. – С.279 - 300.
 8. Погребенник Ф. ”Ще не вмерла Україна”. Історія забороненої пісні-гімну // Літературна газета. - 1990. - 30 серпня.
 9. Українські січові стрільці у піснях / Вступ. ст. О. Левченка. – Тернопіль, 1991. – 112 с.
 10. Франко І. Студії над українськими народними піснями // Франко І. Твори: У 50 т. – Т. 43. – К., 1986. – С.7 - 354.

Додаткова література

 1. Боруцький С. «А ми тую червону калину…» [Обряди, традиції, пов’язані з червоною калиною в українського народу] // Людина і світ. – 1992. - №2. – С. 27 – 28.
 2. Ващенко Г. Ідеал людини в українській народній пісні // Народна творчість та етнографія. – 1994. - №5-6. - С. 53 - 65.
 3. Дем'ян Г. Книжкові видання українських повстанських пісень // Народна творчість та етнографія. - 1996. - № 5-6. - C. 9 - 16.
 4. Кузьменко О. Стрілецька пісня у повстанському репертуарі // Народна творчість та етнографія. - 2002. - № 1-2. - C. 84 - 89.
 5. Погребенник Ф. „Ой у лузі червона калина похилилася” // Народна творчість та етнографія. - 1990. - № 6. - C.51 - 54.

 

Українські балади

 1. Балада як жанр усної народної творчості. Тематично-стильові особливості та поетика балад.
 2. Відображення давніх дохристиянських вірувань у баладах, мотив метаморфози.
 3. Балади про кровозмішання (інцест): „Жила вдова на Подоллі”, „Била в Дана красна жона”, „Ходило дівчатко коло визлой води”...
 4. Тематичний цикл балад про підмову дівчини на мандрівку, яка завершується трагічно.
 5. Художня інтерпретація в баладах обряду жертвоприношення. („Замурований милий”, „Замурована мила” та ін.)
 6. Мотив чаклунства у баладах ( „Ходить Сербан по зарінку”, „Тройзілля”, „ Ой ходила дівка по дикому полю” )
 7. Тематика балад періоду турецько-татарських нападів.
 8. Мотиви й образна система власне історичних балад („Бондарівна”, „Лимерівна”, балади про Байду, Довбуша, Нечая...)
 9. Трагічні мотиви про нещасливе кохання та нещасливе сімейне життя („ Ци чули ви, добрі люде”, „Прийшов Іван до Марійки” та ін.)

Література

 1. Балади. Кохання та дошлюбні взаємини /Вступ. ст. О. І. Дея. – К.,1987. – 472 с.
 2. Балади. Родинно-побутові стосунки / Всуп. ст. О. І. Дея. – К., 1988. – 524 с.
 3. Дей О. І. Українська народна балада. – К., 1986. – 263с.
 4. Закувала зозуленька: Антологія української народної творчості. - К., 1998. – С. 228 - 250.
 5. З гір Карпатських: Українські народні пісні-балади. – Ужгород, 1981. – 462 с.
 6. Козловський В. Категорія драматичного в українській народній баладі // Народна творчість та етнографія. – 2004. – №6. – С.69-75.
 7. Козловський В. Трагічне як один з естетичних аспектів української народної балади // Мандрівець. – 2004. – №5. – С. 43 – 53.
 8. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. – К.: Знання – Прес, 2001. – С. 301-321.
 9. Народні балади Закарпаття / Вступ. ст. П. Лінтура. – Львів, 1966. – 283с.
 10. Нудьга Г. А. Українська балада. – К., 1970. – 258с.
 11. Франко І. Жіноча неволя в руських піснях народних // Франко І. Твори: У 50 т. – К., 1980. – Т. 26. – С. 110 - 153.

Додаткова література

1. Семеног О. Народні балади: Матеріали до уроку // Українська література в загальноосвітній школі. - 2004. - №10. - С.38 - 39.

2. Франко І. Проба систематики українських пісень XVIII в. // Франко І. Твори: У 50 т.– К.,1984. – Т. 42. – С. 302 - 308.

3. Черкашина Л. Українська "культура серця" в образах і символах національного фольклору // Народна творчість та етнографія. - 2001.- №3. - С. 48 - 53.

 

Література

 1. Грушевський Михайло Казка / Грушевський М. Історія української літератури: У 6 т., 9 кн. – К., 1993. – Т. 1. – С. 330 - 368.
 2. Дунаєвська Л. Ф. Українська народна казка. – К., 1987.
 3. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2001. – С. 426 - 456.
 4. Мелетинский Е. М. Герой волшебной сказки. Происхождение образа. - М., 1958.
 5. Пропп В. Исторические корни волшебной сказки. – Л.,1986
 6. Пропп В.Я. Морфология сказки. – Л., 1928 (2-е видання – М., 1969).
 7. Франц фон М.-Л. Психология сказки. Толкование волшебных сказок. Психологический смысл мотива искупления в волшебной сказке. - СПб., 1998.
 8. Юнг К.-Г. О феноменологии духа в сказках // Урания. – 1994. - №2. – С. 24 - 30.
 9. Юнг К.-Г. О феноменологии духа в сказках / Юнг К.-Г. Душа и миф. Шесть архетипов. – Мн.: Харвест, 2004. – С. 338 - 359.
 10. Юнг К.-Г. Психология образа трикстера / Юнг К.-Г. Душа и миф. Шесть архетипов. – Мн.: Харвест, 2004. – С. 286 - 338.
 11. Ящуржинский Х. П. О превращениях в малорусских сказках / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія – К.: Либідь, 1991. – С. 554 – 575.

Додаткова література

1. Дунаєвська Л. Ф. Українська народна проза (легенда, казка): Еволюція епічних традицій. – К., 1997.

2. Захаркін С. Ритм української народної казки // Сучасність. – 1999.- №6. – С.116.

3. Костомаров М.І. Слов'янська міфологія: Вибрані праці з фольклористики й літературознавства. – К.: Либідь, 1994.

4. Панченко І. Міф і казка // Зарубіжна література. – 1997. – ч.34. – С. 1 – 3.

5. Франц М.Л. Процесс индивидуации / В сб. Человек и его символы./Под общ. Редакцией С.Н.Сиренко.- М.: Серебряные нити, 1997. - С. 155 – 226.

6. Фромм Э. Забытый язык. Введение в науку понимания снов, сказок и мифов. - М.: Республика, 1992. - С.180-298.

Література

 1. Бріцина О.Ю. Українська народна соціально-побутова казка: (Специфіка та функціонування). – К.: Наукова думка, 1989.
 2. Дашкевич В. Я. До питання про заложних тварин в уявленнях українського народу / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія – К.: Либідь, 1991. – С. 527 – 540.
 3. Дунаєвська Л. Ф. Українська народна проза (легенда, казка): Еволюція епічних традицій. – К., 1997.
 4. Казки про тварин / Упоряд., вступ. стаття та прим. І. П. Березовського. – К., 1976.
 5. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2001. – С.403 - 425; 457 - 480.
 6. Пастух Н. Тваринна образно-символічна система українського фольклору // Мандрівець. – 2000. - №3 - 4. – С. 66 - 68.
 7. Степанишин Б. Космос українського фольклору //Українська мова і література в школі. – №2. – С. 28 - 34; - №4. – С. 26 -30.
 8. Чумарна М. Мандрівка в українську казку // Початкова школа. – 1994. - №1,4,5.
 9. Ящуржинский Х. П. О превращениях в малорусских сказках / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія – К.: Либідь, 1991. – С. 554 – 575.

Українські легенди

 1. Легенда як жанр усної народної творчості, виникнення та класифікація легенд.
 2. Міфологічні легенди, їх тематичні групи: антропоморфічні, зооморфічні, тератоморфічні, етіологічні, демонологічні.
 3. Відображення язичницького світогляду в міфологічних легендах, охарактеризувати їх сюжети.
 4. Образна система й мотиви апокрифічних легенд. Аналіз сюжетів їх тематичних груп: космогонічних, антропогенічних, антропологічних, етнологічних легенд.
 5. Проаналізувати сюжети старозавітніх, новозавітніх, агіографічних, геортологічних та есхатологічних легенд, що є жанрово-тематичними різновидами апокрифічної народної прози.
 6. Основні сюжети й мотиви історичних, історично-героїчних легенд, їх зв’язок з міфами та богатирським епосом.
 7. Охарактеризуйте сюжети кількох топонімічних, етимологічних, ономатологічних та топографічних легенд, що побутують на Закарпатті.
 8. Використання легенд, їх мотивів і образів у художній літературі (Марко Вовчок, М.Старицький, Г.Хоткевич, М.Коцюбинський, Ю.Мушкетик та ін.)

 

Література

 1. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях: Космогонічні народні погляди та вірування. - К.: Довіра,1993. - 414 c.
 2. Давидюк В.Ф. Українська міфологічна легенда. – Львів, 1992.
 3. Давидюк В. Трансформація міфологічних образів в українських легендах // Народна творчість та етнографія. – 1985. – №5. – С. 47 - 51.
 4. Дунаєвська Л. Ф. Українська народна проза (легенда, казка): Еволюція епічних традицій. – К., 1997.
 5. Ефименко П. С. Упыри (Из истории народных верований) / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія – К.: Либідь, 1991. – С. 498 - 505.
 6. Закарпатські замки / Упорядник І. Хланта. – Ужгород, 1995.
 7. Иванов П. В. Кое-что о вовкулах и по поводу их / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія – К.: Либідь, 1991. – С. 505 - 512.
 8. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2001. – С. 484 - 515.
 9. Легенди Закарпаття/ Упоряд. і післямова П. Лінтура. – Ужгород, 1972.
 10. Легенди Закарпаття/ Упорядник І. Сенько. – Ужгород, 1993.
 11. Сокіл В. Народні легенди та перекази українців Карпат. – К., 1995.
 12. Ходили опришки / Передмова, упорядкування, примітки та словник І.М.Сенька. – Ужгород, 1983.

Додаткова література

 1. Гнатюк В. Нарис української міфології. – Львів, 2000.
 2. Давидюк В.Ф. Первісна міфологія українського фольклору. – Луцьк, 1997.
 3. Золота вежа: Українські народні казки, легенди, притчі, перекази, загадки та приповідки / Передм., упоряд., запис та підгот. текстів, словник С.Г. Пушика. – Ужгород, 1983.
 4. Золотницький М.Ф. Квіти в легендах і переказах / Пер. з рос. П.Ф.Кравчука. - К.: "Довіра", 1992. - 207 с.

 

Народна неказкова проза

 1. Легендарний ліро-епос. Старцівські пісні.
 2. Перекази як жанр усної народної творчості, їх основні ознаки.
 3. Аналіз історико-хронологічних циклів переказів: основні мотиви, образи-персонажі, сюжети.
 4. Народні оповідання: особливості жанру. Аналіз тематичних циклів народних оповідань (історичних, суспільно-побутових, родинно-побутових).
 5. Жанрово-стильові особливості бувальщин, їх тематика. Зв’язок бувальщин з народними віруваннями, уявленнями, міфологією.
 6. Поетика жанрів неказкової прози, їх зв’язок з художньою літературою.

 

Література

 1. Иванов П. В. Народные рассказы о доле / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія – К.: Либідь, 1991. – С.342 – 375.
 2. Иванов П. В. Народные рассказы о ведьмах и упырях / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія – К.: Либідь, 1991. – С. 430 - 498.
 3. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2001. – С. 516 - 535.
 4. Малорусские народные предания и рассказы / Свод. Михаила Драгоманова. – К., 1876.
 5. Мельник В. Історія Закарпаття в усних народних переказах та історичних піснях. - Львів, 1970.
 6. Милорадович В. П. Малорусские народные поверья и рассказы о пятнице / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія – К.: Либідь, 1991. – С. 375 – 383.
 7. Новичкова Т. А. Два мира – земной и космический – в современных народных легендах // Русская литература. – 1990. - №1. – С. 132 - 143.
 8. Сокіл В. Народні легенди та перекази українців Карпат. – К., 1995.
 9. Чорі Ю. Жива історія: (Сюжетно-тематичний огляд народних легенд, переказів та оповідей). – Мукачево, 2000.
 10. Як то давно було: легенди, перекази, бувальщини, билиці та притчі у записах Івана Сенька. – Ужгород, 2003. – 368с.

 

Додаткова література

 1. Дунаєвська Л. Ф. Українська народна проза (легенда, казка): Еволюція епічних традицій. – К., 1997.
 2. Мелетинский Е.М. Народный эпос // Теория литературы: Основные проблемы в историческом освещении. Роды и жанры литературы. – М., 1964. – С. 50 – 96.
 3. Охріменко П. Перекази та легенди про місце останньої битви Северина Наливайка // Народна творчість та етнографія. – 1988. – С.35 – 40.
 4. Таємниці віків: Укр. нар. думи, легенди, перекази, пісні, казки...: Навч. посіб. / Упоряд. О.Г.Мукомела. - К.: Грамота, 2001. - 511 с.

 

 

Плани практичних занять з української усної народної творчості

Практичне заняття №1 - 2год.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.48.69 (0.043 с.)