МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ТА
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ТАМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ТА

ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ДО МОДУЛЯ І

Практична частина передбачає ознайомлення з методиками вікової анатомії, фізіології та шкільної гігієни: визначення основних причин стомлення у школярів, засвоєння методики вимірювання артеріального тиску; визначення об’єму короткочасної слухової та зорової памяті.

Практичне заняття № 1.

Тема : Фізіологія розумової праці . Гігієнічні основи навчання учнів.

І.Теоретична частина.

1. Визначення основних причин стомлення у школярів.

2. Гігієнічні вимоги до розкладу уроків у школі.

3. Врахування індивідуальних особливостей школярів у процесі навчання.

4. Обґрунтувати основні гігієнічні вимоги до шкільного обладнання.

ІІ. Практична частина.

1. Скласти розклад уроків на тиждень для школярів різних вікових груп з урахуванням працездатності протягом дня, тижня.

2. Схематично скласти план класу, розставити меблі відповідно до гігієнічних вимог та розсадити учнів заданого класу, враховуючи зріст і стан здоров’я.

Рекомендована література:

Основна:

1.Безруких М.М. и др. Возрастная физиология: (физиология развития ребенка): Уч. Пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений /М.М. Безруких, В.Д. Сонькин, Д.А. Фабер. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 416 с.

2.Маруненко І.М., Неведомська Є.О., Бобрицька В.І. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: Курс лекцій для студ. небіолог. спец. пед. Навч. закл. – К.: Професіонал, 2004. – 480 с.

3Подоляк-Шумило Н.Г., Познангский С.С. Школьная гигиена: Уч. Пособие для пед. ин-тов. –Киев: Вища школа. Головное изд.-во, 1981. – Яз. укр. –176 с.

4.Хрипкова А.Г. и др. Возрастная физиология и школьная гигиена: Уч. Пособие для пед. ин-тов / А.Г. Хрипкова, М.В. Антропова, Д.А . Фарбер. – М.: Просвещение, 1990. –319 с.

Додаткова:

1.Антипчук Ю.П., Вожик Й.Б. Анатомія і фізіологія дитини
з основами шкільної гігієни. – К.: Вища школа, 1984. –236 с.

2.Хрипкова А.Г. Вікова фізіологія. Пер. с рус. – К.: Вища школа. Голов. из-тво, 1982. –272 с.

Лабораторне заняття №1

Тема : Руховий апарат. Сенсорне забезпечення поведінки людини.

І.Теоретична частина.

1.Охарактеризувати форму, будову, з’єднання кісток.

2. Назвати функції скелету та його основні частини.

3. Визначити вікові особливості рухового апарату дітей і підлітків.

4.Зоровий та слуховий аналізатор, їх будова та функції.

ІІ. Практична частина.

1. Визначення акомодації ока, реакції зіниць на світло.

2. Виявлення наявності сліпої плями на сітківці ока (дослід Маріотта).

3. Визначити поперечник сліпої плями.

Завдання 1.Визначення акомодації ока, реакції зіниць на світло.

Мета: навчитися визначати акомодаційну здатність ока та вміти пояснити її. Виявити узгоджений зіничний рефлекс на світло.

Обладнання та матеріали: аркуш білого паперу з отвором посередині (2-3 мм) та літерами різних розмірів навколо нього, шкільна дошка.

Хід роботи(робота виконується в парі):

1. Один студент (експериментатор) чітко пише слово, напр. «акомодація», на дошці, на відстані 3-3,5 м від досліджуваного.

2. Експериментатор підносить досліджуваному аркуш паперу з літерами та отвором на відстані 12-15 см від його очей. Він розміщує аркуш так, щоб літери на папері було чітко видно, а через отвір можна було читати текст, написаний на дошці.

3. Досліджуваний через отвір у папері одним оком (друге прикриває) читає напис на дошці. Як при цьому він басить літери на папері?

4. Поверніть досліджуваного обличчям до світла й зверніть увагу на ширину його і на те, що в них однаковий діаметр.

5. На 10-15 с прикрийте рукою одне око досліджуваного, який стоїть обличчям до світла, та простежте за розширенням зіниці не тільки закритого, а й незакритого ока (синхронність реакції).

6. Швидко відведіть руку від ока й знову визначте ширину зіниць. При цьому біде помітне швидке одночасне звуження обох зіниць.

Зробіть висновки.

Завдання 2. Виявлення наявності сліпої плями на сітківці ока (дослід Маріотта).

Мета: навчитися виявляти сліпу пляму та визначати її фізіологічне значення.

Обладнання та матеріали:картка для демонстрації сліпої плями.

Хід роботи:

1.Затуліть лівою рукою ліве око і тримаючи картку в правій витягнутій руці, повільно наближайте її до правого ока. При цьому дивіться тільки на ліве зображення (хрестик). Поясніть, чому саме на відстані 10-15 см від ока праве зображення (коло) раптом зникає.

2.Те саме зробіть із затуленим правою рукою правим оком, дивлячись лівим на праве зображення (коло). Поясніть, чому на відстані 10-15 см раптом зникає зображення хрестика.

Зробіть висновки.

 

Рекомендована література:

Основна:

1. Безруких М.М. и др. Возрастная физиология: (физиология развития ребенка): Уч. Пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений /М.М. Безруких, В.Д. Сонькин, Д.А. Фабер. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 416 с.

2. Маруненко І.М., Неведомська Є.О., Бобрицька В.І. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: Курс лекцій для студ. небіолог. спец. пед. Навч. закл. – К.: Професіонал, 2004. – 480 с.

3. Подоляк-Шумило Н.Г., Познангский С.С. Школьная гигиена: Уч. Пособие для пед. ин-тов. –Киев: Вища школа. Головное изд.-во, 1981. – Яз. укр. –176 с.

4. Хрипкова А.Г. и др. Возрастная физиология и школьная гигиена: Уч. Пособие для пед. ин-тов / А.Г. Хрипкова, М.В. Антропова, Д.А . Фарбер. – М.: Просвещение, 1990. –319 с.

Додаткова:

1. Антипчук Ю.П., Вожик Й.Б. Анатомія і фізіологія дитини
з основами шкільної гігієни. – К.: Вища школа, 1984. –236 с.

2. Хрипкова А.Г. Вікова фізіологія. Пер. с рус. – К.: Вища школа. Голов. из-тво, 1982. –272 с.

 

Лабораторне заняття № 2

Тема : Вегетативні системи .

І.Теоретична частина

1. Загальна характеристика вегетативних систем.

2. Будова, функції та вікові особливості серцево-судинної системи.

3. Будова,функції та вікові особливості дихальної системи.

4. Значення ендокринної системи для розвитку організму.

ІІ. Практична частина.

1.Визначення частоти пульсу пальпаторним методом та засвоєння методики вимірювання тиску крові у людини за методом Короткова.

2. Виміряти частоту дихання ,засвоїти методику спірометрії. Визначити ЖЄЛ, ДО, РОВд, РОВид, загальну ємність легень.

Завдання 1. Вимірювання частоти серцевих скорочень і артеріального тиску.

Мета: навчитися вимірювати частоту серцевих скорочень і артеріальний тиск.

Обладнання та матеріали:секундомір, тонометр і фонендоскоп.

Хід роботи:

1. На променевій артерії знайдіть пульс і порахуйте його в досліджуваного протягом хвилини.

2. Виміряйте у досліджуваного за допомогою тонометра і фонендоскопа столичний і діастоличний артеріальний тиск. Необхідно накласти манжетку тонометра на 1-2 см вище від ліктьового згину, щоб вона щільно охопила плече. На ліктьовій ямці визначте пульс і прикладіть до цього місця фонендоскоп. Накачуванням повітря до манжетки доведіть у ній тиск вище за максимальний. При цьому пульс має зникнути. Поверніть гвинтовий кран і повільно випускаючи повітря з манжетки, прослуховуйте фонендоскопом наявність тонів на плечовій артерії. Момент їхньої появи збігається хз максимальним (систолічним) тиском, величину якого ви побачите на екрані тонометра. Продовжуючи повільно випускати повітря з манжетки ви помітите, що в якийсь момент тони зникли: це і буде мінімальний (діастоличний ) тиск. Його величину також зафіксуйте.

Зробіть висновки.

Завдання 2. Визначити частоту дихання, життєву ємність легень (ЖЄЛ).

Мета:навчитися визначати частоту дихання та засвоїти методику вимірювання життєвої ємності легень.

Вимірювання частоти дихання: В спокійному стані (піддослідний сидить або стоїть), поклавши руку на грудну клітку, підрахувати кількість циклів вдих — видих за одну хвилину. Норма для дорослих 16 — 18.

Вимірювання життєвої ємності легень. Зробити максимальний вдих, затримати дихання, щільно обхватити мундштук губами і повільно видихнути в трубку все повітря, виключивши видих через ніс. Точність виміру 50-100 мл. Мундштук після кожного піддослідного дезінфікують або змінюють на новий.

Рекомендована література:

1.Безруких М.М. и др. Возрастная физиология: (физиология развития ребенка): Уч. Пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений /М.М. Безруких, В.Д. Сонькин, Д.А. Фабер. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 416 с.

2.Маруненко І.М., Неведомська Є.О., Бобрицька В.І. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: Курс лекцій для студ. небіолог. спец. пед. Навч. закл. – К.: Професіонал, 2004. – 480 с.

3.Подоляк-Шумило Н.Г., Познангский С.С. Школьная гигиена: Уч. Пособие для пед. ин-тов. –Киев: Вища школа. Головное изд.-во, 1981. – Яз. укр. –176 с.

4.Хрипкова А.Г. и др. Возрастная физиология и школьная гигиена: Уч. Пособие для пед. ин-тов / А.Г. Хрипкова, М.В. Антропова, Д.А . Фарбер. – М.: Просвещение, 1990. –319 с.

Додаткова:

1.Антипчук Ю.П., Вожик Й.Б. Анатомія і фізіологія дитини
з основами шкільної гігієни. – К.: Вища школа, 1984. –236 с.

2Хрипкова А.Г. Вікова фізіологія. Пер. с рус. – К.: Вища школа. Голов. из-тво, 1982. –272 с.

Лабораторне заняття № 3

ІІ. Практична частина.

1. Визначення об’єму короткочасної слухової пам’яті.

2. Визначення короткочасної зорової пам’яті.

3. Визначення витривалості і переключення довільної уваги.

4. Знайти об’ємне зображення на пропонованих малюнках.

Рекомендована література:

Основна:

1.Безруких М.М. и др. Возрастная физиология: (физиология развития ребенка): Уч. Пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений /М.М. Безруких, В.Д. Сонькин, Д.А. Фабер. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 416 с.

2.Даценко І.І. Гігієна та екологія людини: Навчальний посібник.. – Львів: Афіша, 2000.- 237 с.

3.Маруненко І.М., Неведомська Є.О., Бобрицька В.І. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: Курс лекцій для студ. небіолог. спец. пед. Навч. закл. – К.: Професіонал, 2004. – 480 с.

4.Подоляк-Шумило Н.Г., Познангский С.С. Школьная гигиена: Уч. Пособие для пед. ин-тов. –Киев: Вища школа. Головное изд.-во, 1981. – Яз. укр. –176 с.

Додаткова:

1.Антипчук Ю.П., Вожик Й.Б. Анатомія і фізіологія дитини
з основами шкільної гігієни. – К.: Вища школа, 1984. –236 с.

2.Завацький В.І. Фізіологічна характеристика розвитку організму школярів. – Луцьк: Надстир’я, 1994.

3.Козлов В.И., Фарбер Д.А. Физиология развития ребенка, - М..: Педагогика, 1983.

4.Хрипкова А.Г. Вікова фізіологія. Пер. с рус. – К.: Вища школа. Голов. из-тво, 1982. –272 с.

 

Рекомендована література до модуля І:

Основна:

1.Безруких М.М. и др. Возрастная физиология: (физиология развития ребенка): Уч. Пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений /М.М. Безруких, В.Д. Сонькин, Д.А. Фабер. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 416 с.

2.Даценко І.І. Гігієна та екологія людини: Навчальний посібник.. – Львів: Афіша, 2000.- 237 с.

3.Маруненко І.М., Неведомська Є.О., Бобрицька В.І. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: Курс лекцій для студ. небіолог. спец. пед. Навч. закл. – К.: Професіонал, 2004. – 480 с.

4.Подоляк-Шумило Н.Г., Познангский С.С. Школьная гигиена: Уч. Пособие для пед. ин-тов. –Киев: Вища школа. Головное изд.-во, 1981. – Яз. укр. –176 с.

5.Хрипкова А.Г. и др. Возрастная физиология и школьная гигиена: Уч. Пособие для пед. ин-тов / А.Г. Хрипкова, М.В. Антропова, Д.А . Фарбер. – М.: Просвещение, 1990. –319 с.

Додаткова:

1.Антипчук Ю.П., Вожик Й.Б. Анатомія і фізіологія дитини
з основами шкільної гігієни. – К.: Вища школа, 1984. –236 с.

2.Завацький В.І. Фізіологічна характеристика розвитку організму школярів. – Луцьк: Надстир’я, 1994.- 185 с.

3.Козлов В.И., Фарбер Д.А. Физиология развития ребенка, - М..: Педагогика, 1983.

4.Хрипкова А.Г. Вікова фізіологія. Пер. с рус. – К.: Вища школа. Голов. из-тво, 1982. –272 с.

5. Советов С.Е. и др. Школьная гигиена. К.: «Вища школа», 1971. – 228 с.

Лабораторне заняття №1

І.Теоретична частина

4. Поняття фізичного здоров’я, умови його формування, збереження і зміцнення.

5. Фізична культура та загартовування у формуванні і підтримці фізичного здоров’я людини.

6. Оздоровче тренування у зміцненні фізичного здоров’я дитини і дорослої людини.

7. Біологічні ритми і здоров’я людини.

ІІІ. Практична частина

1. Методика визначення індивідуальних типів людей за біоритмами.

2. Складання режиму дня школяра з урахуванням хронотипу.

Завдання1.Визначення індивідуальних типів людей за біоритмами.

Мета:за допомогою тесту-опитувальника визначити свій індивідуальний тип за біоритмами.

Лабораторне заняття №2

І.Теретична частина.

1. Фізіологія процесу травлення.

2. Роль білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів і води у харчуванні людини.

3. Оздоровче та лікувальне харчування.

4. Особливості харчування населення України та шляхи його поліпшення. 5. Національні традиції харчування.

ІІ. Реферативні повідомлення:

1. Оздоровчий потенціал посту.

2. Індивідуальні та вікові особливості харчування.

3. Валеологічні аспекти харчування за умов екологічного забруднення довкілля

ІІІ. Практична частина

1.Користуючись таблицями скласти добовий харчовий раціон з урахуванням віку, статі, характеру праці.

2.Зробити валеологічний аналіз свого тижневого раціону харчування.

Рекомендована література:

Основна:

1. Бобрицька В.І., Гриньова М.В та ін. Валеологія. Навч. посібник / За ред. В.І. Бобрицької. – Полтава, 1999. – 384 с.

2. Булич Е.Г., Муравов І.В. Валеологія. Теоретичні основи валеології: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 224 с.

3. Грибан В.Г. Валеологія: Навч. посіб. для студ. вузів. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 256 c.

4. Грушко В.С. Основи здорового способу життя для всіх і кожного: Навч. посібник з курсу «Валеологія» / Тернопіл. держ. пед. ун-т. – Тернопіль, 1996. – 368 с.

5. Основы валеологии: Учеб. пособ. для вузов и сред. учеб. заведений. В 3-х книгах. Кн. 1. / Под общ. ред. В.П. Петленко. – К.: Олимпийская лит-ра, 1998. – 434 с.; Кн. 2. – 1999. – 351 с.; Кн. 3. – 1999. – 447 с.

Додаткова:

1. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология. – К.: Здоровье, 1998. – 245 с.

2. Гончаренко М.С. Основы валеологического питания: Учеб. пособ. / М.С. Гончаренко. – Х.: ООО «Изд-во Бурун Книга», 2006. – 368 с.

3. Гриньова М.В. Методика викладання валеології: Навчально –методичний посібник. – Полтава: АСМІ. – 2003. – 220 с.

4. Петрик О.І. Медико-біологічні та психолого-педагогічні основи здорового способу життя: Курс лекцій. – Львів: Світ, 1993. – 120 с.

 

 

Лабораторне заняття №3

І.Теоретична частина

1. Психічне здоров’я і проблеми його комплексного вивчення.

2. Стреси. Фізіологічна основа стресу як адаптивної реакції.

3. Дистрес. Індивідуальні особливості реагування людей на стрес-фактори.

4. Психологічні і загальнозміцнюючі засоби формування психічного здоров’я людини.

5. Роль вчителя у створенні поведінкової стратегії учня на збереження його психічного здоров’я.

ІІ.Реферативні повідомлення:

1. Дитячі неврози та їх профілактика.

2. Школа і психічне здоров’я дитини. Роль вчителя у профілактиці дидактогенних неврозів у школярів.

3. Народні обереги як шлях до зміцнення психічного здоров’я українців.

ІІІ. Практична частина

1. Методика визначення рівня стресостійкості шляхом тестування.

2. Відпрацювання техніки проведення активної м’язової релаксації, дихальної гімнастики та аутогенного тренування.

І.Теоретична частина

1. Поняття про венеричні хвороби та шляхи їх розповсюдження.

2.Роль вчителя у профілактиці венеричних хвороб.

3.Формування культури статевих стосунків підлітків і молоді

4.Поширення СНІДу на України та заходи профілактики.

ІІ.Реферативні повідомлення:

1. СНІД – проблема людства.

2. Молодь у боротьбі з венеричними хворобами.

 

Тестові завдання (блок D)

Основна література:

1. Потоцкий И.И., Торсуев Н.А. Кожные и венерические болезни. – К.: Высшая школа, 1978.

2. Козорез Є.С. Кожно  венерические заболевания-М.: Владос, 2005.

Додаткова література:

1. Гирин В.Н. Что мы знаем о СПИДе. – К.: Здоровье, 1988.

2. Покровский В.И., Покровский В.В. СПИД.– М.: Медицина, 1979.

Лабораторні заняття

Лабораторне заняття №1

І.Теоретична частина

1. Шляхи введення лікарських препаратів в організм.

2.Перша допомога при сонячному ударі, втраті свідомості.

3. Надання першої допомоги при приступі стенокардії, інфаркті міокарда та гіпертонічній кризі

ІІ. Практична частина

1. Підбір медикаментів для туристичної подорожі.

2. Техніка введення крапель та мазі в очі, ніс, вуха.

3. Оволодіння технікою внутрішньом΄язових і підшкірних ін΄єкцій. Профілактика ускладнень після інфекцій.

 

Тестові завдання (блок А)

Рекомендована література:

Основна література:

№7, №8, №9, №11, №14, №16.

Додаткова література:

№11, №17, №24, №27, №33, №36, №37

 

Лабораторне заняття № 2.

І. Теоретичнга частина

1. Поняття про штучний активний імунітет.

2. Ознайомлення з лікарськими препаратами, які потрібні для надання першої допомоги при гострих отруєннях.

3. Поняття про антидоти, адсорбенти.

4. Основні причини виникнення температури та заходи по її зниженню.

ІІ. Практична частина

1. Оволодіння технікою промивання шлунку.

2. Ознайомлення з технікою постановки очисної клізми.

Тестові завдання (блок В)

Рекомендована література:

Основна література:

№2, №3, №4, №17, №18

Додаткова література :

№1,№8, №12,№19, №20, №25

 

 

Лабораторне заняття № 3.

І.Теоретична частина

1. Само- і взаємодопомога при нещасних випадках і травмах на уроках фізичної культури та трудового навчання.

2. Методика профілактики дитячого травматизму.

3. Основні причини, симптоми та класифікація переломів.

4. Ознаки , причини та класифікація кровотеч.

ІІ.Практична частина

1.Вивчення основних правил і освоєння техніки накладання шин та підручних засобів на травмовану ділянку тіла.

2.Оволодіння методами тимчасової зупинки кровотечі на різних ділянках тіла (правила накладання кровоспинного джгута,визначення основних точок пальцьового притискування судин).

3.Ознайомлення з основними правилами та технікою накладання пов΄язок на різні ділянки тіла.

Тестові завдання (блок С)

Рекомендована література:

Основна література:

№1, №5, №6, №19,№20, №24,№25

Додаткова література:

№4, №7, №13, №18, №27

Лабораторне заняття № 4.

Тема: Основи реанімації.

І. Теоретична частина.

1. Поняття про термінальні стани.

2. Основні ознаки клінічної та біологічної смерті та засоби першої допомоги.

3. Ознаки та перша допомога при ураженні електричним стумом та втопленні.

4. Перша допомога при опіках та відмороженнях.

ІІ. Практична частина

1.Освоїти ручні способи штучної вентиляції легень.

2.Методика виконання штучного дихання способом «із рота в рот».

3.Ознайомитися з технікою закритого масажу серця.

Тестові завдання (блок С)

Рекомендована література:

Основна література:

№5, №7, №8

Довідникова література:

№1, №6

Додаткова література:

№2, №5, № 31, №34

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ТА

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.247.17 (0.041 с.)