ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ДО МОДУЛЯ ІПрактична частина передбачає ознайомлення з методиками вікової анатомії, фізіології та шкільної гігієни: визначення основних причин стомлення у школярів, засвоєння методики вимірювання артеріального тиску; визначення об’єму короткочасної слухової та зорової памяті.

Практичне заняття № 1.

Тема : Фізіологія розумової праці . Гігієнічні основи навчання учнів.

І.Теоретична частина.

1. Визначення основних причин стомлення у школярів.

2. Гігієнічні вимоги до розкладу уроків у школі.

3. Врахування індивідуальних особливостей школярів у процесі навчання.

4. Обґрунтувати основні гігієнічні вимоги до шкільного обладнання.

ІІ. Практична частина.

1. Скласти розклад уроків на тиждень для школярів різних вікових груп з урахуванням працездатності протягом дня, тижня.

2. Схематично скласти план класу, розставити меблі відповідно до гігієнічних вимог та розсадити учнів заданого класу, враховуючи зріст і стан здоров’я.

Рекомендована література:

Основна:

1.Безруких М.М. и др. Возрастная физиология: (физиология развития ребенка): Уч. Пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений /М.М. Безруких, В.Д. Сонькин, Д.А. Фабер. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 416 с.

2.Маруненко І.М., Неведомська Є.О., Бобрицька В.І. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: Курс лекцій для студ. небіолог. спец. пед. Навч. закл. – К.: Професіонал, 2004. – 480 с.

3Подоляк-Шумило Н.Г., Познангский С.С. Школьная гигиена: Уч. Пособие для пед. ин-тов. –Киев: Вища школа. Головное изд.-во, 1981. – Яз. укр. –176 с.

4.Хрипкова А.Г. и др. Возрастная физиология и школьная гигиена: Уч. Пособие для пед. ин-тов / А.Г. Хрипкова, М.В. Антропова, Д.А . Фарбер. – М.: Просвещение, 1990. –319 с.

Додаткова:

1.Антипчук Ю.П., Вожик Й.Б. Анатомія і фізіологія дитини
з основами шкільної гігієни. – К.: Вища школа, 1984. –236 с.

2.Хрипкова А.Г. Вікова фізіологія. Пер. с рус. – К.: Вища школа. Голов. из-тво, 1982. –272 с.

Лабораторне заняття №1

Тема : Руховий апарат. Сенсорне забезпечення поведінки людини.

І.Теоретична частина.

1.Охарактеризувати форму, будову, з’єднання кісток.

2. Назвати функції скелету та його основні частини.

3. Визначити вікові особливості рухового апарату дітей і підлітків.

4.Зоровий та слуховий аналізатор, їх будова та функції.

ІІ. Практична частина.

1. Визначення акомодації ока, реакції зіниць на світло.

2. Виявлення наявності сліпої плями на сітківці ока (дослід Маріотта).

3. Визначити поперечник сліпої плями.

Завдання 1.Визначення акомодації ока, реакції зіниць на світло.

Мета: навчитися визначати акомодаційну здатність ока та вміти пояснити її. Виявити узгоджений зіничний рефлекс на світло.

Обладнання та матеріали: аркуш білого паперу з отвором посередині (2-3 мм) та літерами різних розмірів навколо нього, шкільна дошка.

Хід роботи(робота виконується в парі):

1. Один студент (експериментатор) чітко пише слово, напр. «акомодація», на дошці, на відстані 3-3,5 м від досліджуваного.

2. Експериментатор підносить досліджуваному аркуш паперу з літерами та отвором на відстані 12-15 см від його очей. Він розміщує аркуш так, щоб літери на папері було чітко видно, а через отвір можна було читати текст, написаний на дошці.

3. Досліджуваний через отвір у папері одним оком (друге прикриває) читає напис на дошці. Як при цьому він басить літери на папері?

4. Поверніть досліджуваного обличчям до світла й зверніть увагу на ширину його і на те, що в них однаковий діаметр.

5. На 10-15 с прикрийте рукою одне око досліджуваного, який стоїть обличчям до світла, та простежте за розширенням зіниці не тільки закритого, а й незакритого ока (синхронність реакції).

6. Швидко відведіть руку від ока й знову визначте ширину зіниць. При цьому біде помітне швидке одночасне звуження обох зіниць.

Зробіть висновки.

Завдання 2. Виявлення наявності сліпої плями на сітківці ока (дослід Маріотта).

Мета: навчитися виявляти сліпу пляму та визначати її фізіологічне значення.

Обладнання та матеріали:картка для демонстрації сліпої плями.

Хід роботи:

1.Затуліть лівою рукою ліве око і тримаючи картку в правій витягнутій руці, повільно наближайте її до правого ока. При цьому дивіться тільки на ліве зображення (хрестик). Поясніть, чому саме на відстані 10-15 см від ока праве зображення (коло) раптом зникає.

2.Те саме зробіть із затуленим правою рукою правим оком, дивлячись лівим на праве зображення (коло). Поясніть, чому на відстані 10-15 см раптом зникає зображення хрестика.

Зробіть висновки.

 

Рекомендована література:

Основна:

1. Безруких М.М. и др. Возрастная физиология: (физиология развития ребенка): Уч. Пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений /М.М. Безруких, В.Д. Сонькин, Д.А. Фабер. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 416 с.

2. Маруненко І.М., Неведомська Є.О., Бобрицька В.І. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: Курс лекцій для студ. небіолог. спец. пед. Навч. закл. – К.: Професіонал, 2004. – 480 с.

3. Подоляк-Шумило Н.Г., Познангский С.С. Школьная гигиена: Уч. Пособие для пед. ин-тов. –Киев: Вища школа. Головное изд.-во, 1981. – Яз. укр. –176 с.

4. Хрипкова А.Г. и др. Возрастная физиология и школьная гигиена: Уч. Пособие для пед. ин-тов / А.Г. Хрипкова, М.В. Антропова, Д.А . Фарбер. – М.: Просвещение, 1990. –319 с.

Додаткова:

1. Антипчук Ю.П., Вожик Й.Б. Анатомія і фізіологія дитини
з основами шкільної гігієни. – К.: Вища школа, 1984. –236 с.

2. Хрипкова А.Г. Вікова фізіологія. Пер. с рус. – К.: Вища школа. Голов. из-тво, 1982. –272 с.

 

Лабораторне заняття № 2

Тема : Вегетативні системи .

І.Теоретична частина

1. Загальна характеристика вегетативних систем.

2. Будова, функції та вікові особливості серцево-судинної системи.

3. Будова,функції та вікові особливості дихальної системи.

4. Значення ендокринної системи для розвитку організму.

ІІ. Практична частина.

1.Визначення частоти пульсу пальпаторним методом та засвоєння методики вимірювання тиску крові у людини за методом Короткова.

2. Виміряти частоту дихання ,засвоїти методику спірометрії. Визначити ЖЄЛ, ДО, РОВд, РОВид, загальну ємність легень.

Завдання 1. Вимірювання частоти серцевих скорочень і артеріального тиску.

Мета: навчитися вимірювати частоту серцевих скорочень і артеріальний тиск.

Обладнання та матеріали:секундомір, тонометр і фонендоскоп.

Хід роботи:

1. На променевій артерії знайдіть пульс і порахуйте його в досліджуваного протягом хвилини.

2. Виміряйте у досліджуваного за допомогою тонометра і фонендоскопа столичний і діастоличний артеріальний тиск. Необхідно накласти манжетку тонометра на 1-2 см вище від ліктьового згину, щоб вона щільно охопила плече. На ліктьовій ямці визначте пульс і прикладіть до цього місця фонендоскоп. Накачуванням повітря до манжетки доведіть у ній тиск вище за максимальний. При цьому пульс має зникнути. Поверніть гвинтовий кран і повільно випускаючи повітря з манжетки, прослуховуйте фонендоскопом наявність тонів на плечовій артерії. Момент їхньої появи збігається хз максимальним (систолічним) тиском, величину якого ви побачите на екрані тонометра. Продовжуючи повільно випускати повітря з манжетки ви помітите, що в якийсь момент тони зникли: це і буде мінімальний (діастоличний ) тиск. Його величину також зафіксуйте.

Зробіть висновки.

Завдання 2. Визначити частоту дихання, життєву ємність легень (ЖЄЛ).

Мета:навчитися визначати частоту дихання та засвоїти методику вимірювання життєвої ємності легень.

Вимірювання частоти дихання: В спокійному стані (піддослідний сидить або стоїть), поклавши руку на грудну клітку, підрахувати кількість циклів вдих — видих за одну хвилину. Норма для дорослих 16 — 18.

Вимірювання життєвої ємності легень. Зробити максимальний вдих, затримати дихання, щільно обхватити мундштук губами і повільно видихнути в трубку все повітря, виключивши видих через ніс. Точність виміру 50-100 мл. Мундштук після кожного піддослідного дезінфікують або змінюють на новий.

Рекомендована література:

1.Безруких М.М. и др. Возрастная физиология: (физиология развития ребенка): Уч. Пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений /М.М. Безруких, В.Д. Сонькин, Д.А. Фабер. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 416 с.

2.Маруненко І.М., Неведомська Є.О., Бобрицька В.І. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: Курс лекцій для студ. небіолог. спец. пед. Навч. закл. – К.: Професіонал, 2004. – 480 с.

3.Подоляк-Шумило Н.Г., Познангский С.С. Школьная гигиена: Уч. Пособие для пед. ин-тов. –Киев: Вища школа. Головное изд.-во, 1981. – Яз. укр. –176 с.

4.Хрипкова А.Г. и др. Возрастная физиология и школьная гигиена: Уч. Пособие для пед. ин-тов / А.Г. Хрипкова, М.В. Антропова, Д.А . Фарбер. – М.: Просвещение, 1990. –319 с.

Додаткова:

1.Антипчук Ю.П., Вожик Й.Б. Анатомія і фізіологія дитини
з основами шкільної гігієни. – К.: Вища школа, 1984. –236 с.

2Хрипкова А.Г. Вікова фізіологія. Пер. с рус. – К.: Вища школа. Голов. из-тво, 1982. –272 с.

Лабораторне заняття № 3

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.015 с.)