ТОП 10:

Для проведення практичного заняттяМЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

Для проведення практичного заняття

З навчальної дисципліни

Військова підготовка

З розділу 1. Загальновійськова підготовка

З модулю 1.1. Статути Збройних Сил України

Блока змістових модулів 1.1.2. Проходження військової служби

Та відносини між військовослужбовцями

 

 

Змістовий модуль 1.1.2.1 (Тема 4).Права і обов’язки посадових осіб роти.

Навчальна група: студенти за всіма ВОС

Час: 2 години

Місце проведення: навчальна аудиторія

 

Навчальні та виховні цілі:

1. Вивчити загальні обов'язки військовослужбовців та командирів (начальників).

2. Вивчити обов’язки рядового.

3. Ознайомити студентів з обов’язками посадових осіб роти.

4.Виховувати у студентів почуття поваги до підлеглих в поєднанні з вимогливістю та справедливістю

Навчальні питання і розподіл часу:

Зміст заняття Час (хв.)
Вступ. Поточний контроль знань студентів. 1.Загальні обов’язки військовослужбовців та їх права 15 хвилин 2.Загальні обов’язки командирів (начальників) 15 хвилин 3.Обов’язки рядового (матроса). 10 хвилин 4.Обов’язки командира роти, взводу, відділення, заступників командира роти та взводу, старшини роти. Підведення підсумків заняття. 40 хвилин      

 

Навчально-матеріальне забезпечення:

комп’ютер, мультимедійний проекційний апарат;

 

Навчальна література:

1. Навчальний посібник „Статути Збройних Сил України”.

2.Статути Внутрішньої служби Збройних Сил України.


Організація проведення практичного заняття

За 2-3 дні до початку заняття керівник знайомиться з вимогами програми та тематичного плану, вивчає положення Статуту внутрішньої служби ЗС України, підбирає додаткову літературу з теми заняття, готує необхідне матеріальне забезпечення. Перед початком заняття особовий склад групи шикується біля навчального класу у двошеренговому розгорнутому строю.

До вступної частини викладач повинен:

перевірити загальний порядок в аудиторії;

перевірити додержування студентами форми одягу;

дати вказівки що до усунення недоліків;

після докладу командира (чергового) навчальної групи перевірити наявність студентів.

У ході проведення заняття викладач повинен слідкувати за додержуванням студентами статутних положень під час відповідей на запитання.

 

Порядок проведення практичного заняття

У вступній частині необхідно оголосити тему, розкрити мету практичного заняття, які цілі повинні бути досягнути у ході заняття та довести навчальні питання, що розглядаються.

До розгляду навчальних питань:

- довести результати контрольного тестування по блоку змістових модулів 1.1.1, дати вказівки щодо виправлення незадовільних оцінок;

- з метою перевірки готовності студентів до виконання наступних навчальних завдань, а також забезпечення управління їх навчальною мотивацією, проводиться поточний контроль у формі усного опитування. Приблизний перелік питань для контрольного опитування:

1. Назвіть армійські військові звання та намалюйте відповідні їм погони.

2. Назвіть флотські військові звання та намалюйте відповідні їм погони.
3. Які строки вислуги у військовому званні встановлюється для офіцерів, які проходять дійсну військову службу?

4. Які строки вислуги у військовому званні встановлюється для офіцерів, які знаходяться в запасі?

5. Які строки вислуги у військовому званні встановлюється для офіцерів льотного та підводного складу?

6. Для кого є прямими начальниками посадові особи роти (від командира роти і нижче)?

7. Хто є безпосередніми начальниками посадових осіб роти (від рядового і вище)?

8. Які військові звання відповідають посадам: командира відділення, старшини роти, командира взводу і його заступника, командира роти і його заступників?

9. Коли військовослужбовці мають право носити, зберігати і застосовувати зброю?

10. Як військовослужбовець зобов’язаний виконувати отриманий наказ і кому він доповідає про його виконання?

11. В яких випадках військовослужбовець відрекомендовується своєму безпосередньому начальникові?

12. Кому відрекомендовуються новопризначені до військової частини офіцери (прапорщики)?

13. Які дії військовослужбовців в строю та поза строєм під час виконання Державного Гімну України?

14. Як виконується військове вітання поза строєм на місці та під час руху?

15. Що відповідає військовослужбовець, якщо командир (начальник) поздоровляє або дякує йому?

16. Що відповідає підрозділ (частина), якщо командир (начальник) поздоровляє або дякує її?

 

 

Після перевірки готовності студентів до заняття викладач стисло підводить підсумки і переходить до проведення основної частини заняття.

Основна частина заняття

Навчальне питання №1 „Загальні обов’язки військовослужбовців та їх права”

 

Обов'язком кожного громадянина України є захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності своєї Батьківщини, шанування її державних символів. Тому військова служба у Збройних Силах України є почесним обов’язком і полягає в професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, пов'язаній із захистом Вітчизни.

Порядок проходження громадянами України військової служби, їх права та обов'язки визначаються законами України, положеннями про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців, які затверджуються Президентом України.

Кожний військовослужбовець має функціональні обов’язки, які встановлюються Статутами Збройних Сил України.

Військовослужбовці мають права і свободи такі ж як і інші громадяни України, але з урахуванням особливостей, що визначаються Конституцією, законами з військових питань, статутами ЗСУ та іншими нормативно – правовими актами. Вони перебувають під захистом держави і зобов'язані знати та неухильно додержуватися прийнятих Україною норм міжнародного гуманітарного права. Кожний військовослужбовець зобов'язаний виконувати службові обов'язки, що визначають обсяг виконання завдань, доручених йому за посадою.

Загальні обов’язки військовослужбовців визначені в ст.11(СВС):

- свято і непорушно додержуватися Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано служити Українському народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок;

- бути хоробрим, ініціативним і дисциплінованим;

- беззастережно виконувати накази командирів (начальників) і захищати їх у бою, як святиню оберігати Бойовий Прапор своєї частини;

- постійно підвищувати рівень військових професійних знань, вдосконалювати свою виучку і майстерність, знати та виконувати свої обов'язки та додержуватися вимог статутів Збройних Сил України;

- знати й утримувати в готовності до застосування закріплене озброєння, бойову та іншу техніку, берегти державне майно;

- дорожити бойовою славою Збройних Сил України та своєї військової частини, честю і гідністю військовослужбовця Збройних Сил України;

- поважати бойові та військові традиції, допомагати іншим військовослужбовцям, що перебувають у небезпеці, стримувати їх від вчинення протиправних дій, поважати честь і гідність кожної людини;

- бути пильним, суворо зберігати державну таємницю - вести бойові дії ініціативно, наполегливо, до повного виконання поставленого завдання;

- виявляти повагу до командирів (начальників) і старших за військовим званням, сприяти їм у підтриманні порядку і дисципліни;

- додержуватися правил військового вітання, ввічливості й поведінки військовослужбовців, завжди бути одягненим за формою, чисто й охайно.

Про все, що сталося з військовослужбовцем і стосується виконання ним службових обов'язків, про зроблені йому зауваження військовослужбовець зобов'язаний доповідати своєму безпосередньому начальникові.

Із службових та особистих питань військовослужбовець звертається до свого безпосереднього начальника, а якщо він не може їх вирішити - до наступного прямого начальника.

Військовослужбовець зобов'язаний додержуватися вимог безпеки, вживати заходів до запобігання захворюванню, травматизму, повсякденно підвищувати фізичну загартованість і тренованість, утримуватися від шкідливих для здоров'я звичок.

 

Під час виконання службових обов’язків військовослужбовці мають право носити, зберігати та застосовувати зброю(ст.ст.20-25)

Військовослужбовці мають право застосовувати зброю особисто або у складі підрозділу: - для захисту свого здоров'я і життя, а також здоров'я і життя інших військовослужбовців і цивільних осіб від нападу, якщо іншими способами й засобами захистити їх у даній ситуації неможливо;

- для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину та яка намагається втекти або яка чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти, а також для затримання озброєної особи, яка загрожує застосуванням зброї та інших засобів, що становить загрозу для життя і здоров'я військовослужбовця чи інших осіб;

- для відбиття нападу на об'єкти, що охороняються військовослужбовцями, а також для звільнення цих об'єктів у разі захоплення;

- у разі спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою, якщо іншими способами і засобами неможливо припинити цю спробу.

Застосування зброї допускається, якщо інші заходи виявилися неефективними або якщо через обставини застосування інших заходів є неможливим.

Застосуванню зброї, за винятком випадків раптового нападу, повинно передувати попередження про намір застосовувати зброю і постріл угору.

Без попередження зброю можуть застосовувати у разі виникнення загрози життю або здоров'ю військовослужбовців, нападу на чатового, на об'єкти, які охороняють, вартове приміщення або зміну, що прямує до постів (з постів).

У разі застосування і використання зброї військовослужбовець зобов'язаний вжити всіх заходів для того, щоб не було завдано шкоди стороннім особам.

Про застосування зброї військовослужбовець доповідає своєму безпосередньому командирові (начальникові).

Випадки застосування зброї особовим складом варти та порядок дій при цьому викладені в ст.ст. 195-202 СГВС.

Як і будь-який громадянин України, військовослужбовці можуть нести дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність в залежності від характеру вчиненого правопорушення чи провини.

Військовослужбовці, на яких накладається дисциплінарне стягнення за вчинене правопорушення, не звільняються від матеріальної та цивільно-правової відповідальності за ці правопорушення. За вчинення злочину військовослужбовці притягаються до кримінальної відповідальності на загальних підставах.

 

 

 

 

Навчальне питання №2 „Загальні обов’язки командирів (начальників)”.

Кожен командир (начальник) є єдиноначальником і відповідно до посади, яку він обіймає, повинен діяти самостійно і вимагати від підлеглих виконання вимог Конституції і законів України, статутів ЗСУ та інших нормативно правових актів.

У своїй частині (підрозділі) він особисто відповідає перед державою за(ст. 58):

Бойову готовність

Мобілізаційну готовність

Бойову підготовку

Військову дисципліну

Виховання особового складу

Морально-психологічний стан

Внутрішній порядок

Стан військової дисципліни

Стан бойової підготовки

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

З навчальної дисципліни

Військова підготовка

Основна частина 80 хвилин

Навчальне питання №1.” Військова дисципліна, її сутність і значення”.

Військова служба вимагає напруженої, наполегливої і дисциплінованої військової праці, тому військова дисципліна забов`язує кожного військовослужбовця стійко переносити весь тягар і нестатки військової служби.

Військова дисципліна - це бездоганне та неухильне додержання всіма військовослужбовцями порядку і правил, встановлених законодавчими актами та Статутами ЗСУ, безостережне підпорядкування командирам (начальникам).

За її стан в підрозділі відповідає особисто командир і він, якщо не забезпечує додержання військової дисципліни або не вживає заходів для її відновлення, несе встановлену законом відповідальність.

Стан військової дисципліни в частині(підрозділі), визначається здатністю особового складу виконувати в повному обсязі та в строк поставлені завдання,морально-психологічним станом особового складу,спроможністю командирів(начальників) підтримувати на належному рівні військову дисципліну. Тому, діяльність командира щодо підтримання військової дисципліни
оцінюється не кількістю накладених ним дисциплінарних стягнень, а виконанням обов'язків з додержанням вимог законів і Статутів
Збройних Сил України, повним використанням дисциплінарної влади
для наведення порядку і запобігання порушенням військової
дисципліни.

Шляхи досягнення в підрозділі міцьної військової дисципліни:
1) виховання високих бойових і морально-психологічних якостей
військовослужбовців на національно-історичних традиціях
українського народу та традиціях Збройних Сил України,
патріотизму,свідомого ставлення до виконання військового
обов'язку, вірності Військовій присязі;
2)особиста відповідальность кожного військовослужбовця за
дотримання Військової присяги, виконання своїх обов'язків, вимог
військових статутів;
3)формування правової культури військовослужбовців;
4)вміле поєднання повсякденної вимогливості командирів і
начальників до підлеглих, без приниження їх особистої гідності,з дотриманням прав і свобод,постійною турботою про них та правильне застосування засобів переконання, примусу й громадського впливу колективу;
5)зразкове виконання командирами свого обов'язку,їх справедливе ставлення до підлеглих;
6)підтримання в частинах(підрозділах),необхідних матеріально-побутових умов, статутного порядку;
7)своєчасне і повного постачання військовослужбовців встановленими видами забезпечення;
8)чітка організація та повне залучення особового складу до
бойового навчання


У кожногому випадку правопорушення командир приймає рішення про необхідность притягнення винного до відповідальності.При цьому він повинен враховувати: а)обставини, при яких скоєнне правопорушення;
б)ступень вини; в)попередню поведінку порушника ; г)розмір завданих державі та іншим особам збитків.


У разі непокори чи опору підлеглого, а також скоєння ним іншого правопорушення з ознаками військового злочину, визначеного статтями 401-435 Кримінального кодексу України, командир зобов'язаний для відновлення порядку вжити всіх передбачених законами та Статутами ЗСУ заходів примусу аж до арешту винного й притягнення його до кримінальної відповідальності. Військовослужбовця, який вчинив діяння з ознаками злочину,
можна тримати на гауптвахті Служби правопорядку строком до 3 діб
із сповіщенням протягом доби органів, які проводять попереднє
(досудове) слідство, та органів прокуратури, начальника гарнізону і відповідного органу управління Служби правопорядку.
Командир, який не забезпечив додержання військової дисципліни
та не вжив заходів для її відновлення, несе встановлену законом
відповідальність.

Під час спільного виконання службових обов'язків
військовослужбовцями, не підпорядкованими один одному,якщо їх службові стосунки не визначені командиром,старший з них за посадою, а за рівних посад - старший за військовим званням є начальником і користується дисциплінарною владою,наданою йому військовим званням.
Військовослужбовці під час перебування з підрозділами (командами) у відрядженні на посаді їх начальників,користуються дисциплінарною владою:
-офіцери - на один ступінь вищою за владу,передбачену посадою,яку вони обіймають;

-прапорщики,які мають посади командирів взводів -командира роти;

-старшини, прапорщики - командира взводу;

-рядові,сержанти - старшини роти.

На прапорщиків і офіцерів, які перебувають в запасі або у відставці та носять військову форму одягу, за вчинення
правопорушень, що ганьблять військову честь і гідність військового звання, накладається стягнення у вигляді позбавлення права носіння військової форми одягу. На прапорщиків - наказом командувача виду Збройних Сил України або командувача військ оперативного командування, на офіцерів - наказом Міністра оборони України.

Усі заохочення та дисциплінарні стягнення(крім зауваження), передбачені Дисциплінарним статутом,у тому числі і заохочення, оголошені командиром усьому особовому складу підрозділу ( військової частини), заносяться у тижневий термін до службових карток військовослужбовців,які ведуться:на рядових і сержантів – у роті, на прапорщиків і офіцерів – в штабі військовоїчастини.Тому, безпосередні начальники зобов'язані доповідати по команді про заохочення та дисциплінарні стягнення щодо рядових і сержантів - командиру роти щоденно, щодо прапорщиків та офіцерів - командиру військової частини щотижня.

Кожний військовослужбовець один раз на рік,а також у разі переведення на нове місце служби повинен ознайомитися із
своєю службовою карткою й розписатися про це. У разі переведення
військовослужбовця службова картка пересилається до нового місця
служби.
Для підтримання (укріплення) в частині (підрозділі)військової дисципліни кожний військовослужбовець зобов'язаний:
1.Додержуватися Конституції ,законів України та Військової присяги,неухильно виконувати вимоги Статутів ЗСУ і накази командирів.
2.Бути пильним,зберігати державну та військову таємницю.
3.Додержуватися визначених Статутами ЗСУ правил
взаємовідносин між військовослужбовцями, зміцнювати військове
товариство.
4.Виявляти повагу до командирів і один до одного,бути
ввічливими і додержуватися військового етикету.
5.Поводитися з гідністю й честю,не допускати самому і
стримувати інших від негідних вчинків.

Питання для самоконтролю

 

1. Хто має право застосовувати заохочення до військовослужбовців та

накладати на них дисциплінарні стягнення?

2. Яку дисциплінарну владу мають військовослужбовці відповідно до

військового звання (від старшого солдата і до капітана)?

3. Якою дисциплінарною владою користуються начальники команд у

військових званнях: рядові, сержанти, старшини, прапорщики, та

прапорщики, які мають посаду командира взводу?

4. Хто може висувати підлеглих на відзначення державними нагородами?

5. Які заохочення застосовуються до рядових і сержантів строкової

служби?

6. Які заохочення застосовуються до рядових і сержантів контрактної

служби?

7. Які права мають командир відділення, заступник командира взводу

щодо заохочення солдатів і сержантів?

8. Які права мають командири роти та взводу, старшина роти щодо

заохочення солдатів і сержантів?

9. Які заохочення застосовують до прапорщиків?

10. Яке заохочення застосовується тільки для офіцерів?

11. Які права має заступник командира роти щодо застосування заохочень

до прапорщиків?

12. Які додаткові заохочення отримує військовослужбовець строкової

служби, коли його прізвище заносять до Книги пошани військової

частини?

13. Який загальний термін відпустки може мати військовослужбовець

строкової служби, враховуючи основну та додаткову, як заохочення?

14. За яких умов офіцеру можуть присвоїти чергове військове звання

достроково?

15. Які стягнення можуть бути накладені на всі категорії військовослуж-

бовців?

16. Які стягнення не стосуються офіцерів і прапорщиків?

17. Хто має право звільняти офіцерів з військової служби або позбавляти

їх військового звання (понижувати у військовому званні)?

18. Хто має право позбавляти офіцерів запасу права носіння військової

форми одягу?

19. Скільки часу надається на накладення і оголошення дисциплінарного

Стягнення та на його виконання?

20. Протягом якого терміну діє накладене стягнення?

21. Як оголошується дисциплінарне стягнення для різних категорій

військовослужбовців?

22. Як застосовується дисциплінарне стягнення до військовослужбовців,

які знаходяться в стані сп’яніння?

23. Як накладається дисциплінарне стягнення на військовослужбовця

який входить до складу добового наряду(несе бойове чергування)?

24. За яких умов забороняється подавати скаргу?

25. В який термін розглядаються і вирішуються пропозиції, заяви чи

скарги?

26. Що повинен зробити командир, якщо питання порушені в пропозиції, заяві або скарзі не входять до його компетенції?

 

Заключна частина -5 хв.

- Наказує закінчити заняття.

 

Керівник заняття:

- Нагадує тему, мету заняття і вказує, як вона досягнута;

- Вказує на дії навчаємих на занятті з кожного навчального
питання;

- Вказує на характерні помилки, засоби та термін їх усунення;

- Дає завдання на самостійну підготовку;

- Відповідає на запитання студентів;

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для проведення практичного заняття

З навчальної дисципліни

Військова підготовкаПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.205.60.226 (0.021 с.)