ТОП 10:

Розробив: старший викладач кафедри №801 О.К.НЕЙМИРОК 

Методична розробка обговорена і схвалена на засіданні кафедри №801,

протокол від 02.09.2013 р. № 01.

 

 

 

Харківський університет Повітряних Сил

імені Івана Кожедуба

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

Для проведення практичного заняття

З навчальної дисципліни

Військова підготовка

З розділу 1. Загальновійськова підготовка

З модулю 1.1. Статути Збройних Сил України

Блока змістових модулів 1.1.2. Проходження військової служби

Та відносини між військовослужбовцями

 

 

Змістовий модуль 1.1.2.2 (Тема 5).Робота командира підрозділу по веденню дисциплінарної практики.

Навчальна група: студенти за всіма ВОС

Час: 2 години

Місце проведення: навчальна аудиторія

 

Навчальні та виховні цілі:

Навчальні питання і розподіл часу:

Зміст заняття Час (хв.)
Вступ. Поточний контроль знань студентів.     Підведення підсумків заняття. 40 хвилин      

 

Навчально-матеріальне забезпечення:

комп’ютер, мультимедійний проекційний апарат;

 

Навчальна література:

1. Навчальний посібник „Статути Збройних Сил України”.

2.Статути Внутрішньої служби Збройних Сил України.


Організація проведення практичного заняття

За 2-3 дні до початку заняття керівник знайомиться з вимогами програми та тематичного плану, вивчає положення Статуту внутрішньої служби ЗС України, підбирає додаткову літературу з теми заняття, готує необхідне матеріальне забезпечення. Перед початком заняття особовий склад групи шикується біля навчального класу у двошеренговому розгорнутому строю.

До вступної частини викладач повинен:

перевірити загальний порядок в аудиторії;

перевірити додержування студентами форми одягу;

дати вказівки що до усунення недоліків;

після докладу командира (чергового) навчальної групи перевірити наявність студентів.

У ході проведення заняття викладач повинен слідкувати за додержуванням студентами статутних положень під час відповідей на запитання.

 

Порядок проведення практичного заняття

У вступній частині необхідно оголосити тему, розкрити мету практичного заняття, які цілі повинні бути досягнути у ході заняття та довести навчальні питання, що розглядаються.

До розгляду навчальних питань,з метою перевірки готовності студентів до виконання наступних навчальних завдань, а також забезпечення управління їх навчальною мотивацією, проводиться поточний контроль у формі усного опитування. Приблизний перелік питань для контрольного опитування:

1. Обов’язки рядового перед шикуванням і в строю.

2. Обов’язки командира перед шикуванням і в строю.

3. За що відповідає рядовий в мирний і воєнний час?

4. Обов’язки рядового.

5. Що спільного у відповідальності (в мирний і воєнний час) у командирів

роти, взводу і відділення?

6. Хто в роті є прямими начальниками для командира відділення?

7. Хто в роті і для кого є безпосередніми начальниками?

8. Які обов’язки стосуються усіх посадових осіб роти?

9. Які обов’язки стосуються тільки командирів роти, взводу, відділення?

10. Як повинен діяти командир (відповідно до посади, яку він обіймає)?

11. Як здає і приймає посаду командир підрозділу?

12. Який термін встановлюється для прийому посади командирів роти та взводу?

 

 

Після перевірки готовності студентів до заняття викладач стисло підводить підсумки і переходить до проведення основної частини заняття.

Основна частина 80 хвилин

Навчальне питання №1.” Військова дисципліна, її сутність і значення”.

Військова служба вимагає напруженої, наполегливої і дисциплінованої військової праці, тому військова дисципліна забов`язує кожного військовослужбовця стійко переносити весь тягар і нестатки військової служби.

Військова дисципліна - це бездоганне та неухильне додержання всіма військовослужбовцями порядку і правил, встановлених законодавчими актами та Статутами ЗСУ, безостережне підпорядкування командирам (начальникам).

За її стан в підрозділі відповідає особисто командир і він, якщо не забезпечує додержання військової дисципліни або не вживає заходів для її відновлення, несе встановлену законом відповідальність.

Стан військової дисципліни в частині(підрозділі), визначається здатністю особового складу виконувати в повному обсязі та в строк поставлені завдання,морально-психологічним станом особового складу,спроможністю командирів(начальників) підтримувати на належному рівні військову дисципліну. Тому, діяльність командира щодо підтримання військової дисципліни
оцінюється не кількістю накладених ним дисциплінарних стягнень, а виконанням обов'язків з додержанням вимог законів і Статутів
Збройних Сил України, повним використанням дисциплінарної влади
для наведення порядку і запобігання порушенням військової
дисципліни.

Шляхи досягнення в підрозділі міцьної військової дисципліни:
1) виховання високих бойових і морально-психологічних якостей
військовослужбовців на національно-історичних традиціях
українського народу та традиціях Збройних Сил України,
патріотизму,свідомого ставлення до виконання військового
обов'язку, вірності Військовій присязі;
2)особиста відповідальность кожного військовослужбовця за
дотримання Військової присяги, виконання своїх обов'язків, вимог
військових статутів;
3)формування правової культури військовослужбовців;
4)вміле поєднання повсякденної вимогливості командирів і
начальників до підлеглих, без приниження їх особистої гідності,з дотриманням прав і свобод,постійною турботою про них та правильне застосування засобів переконання, примусу й громадського впливу колективу;
5)зразкове виконання командирами свого обов'язку,їх справедливе ставлення до підлеглих;
6)підтримання в частинах(підрозділах),необхідних матеріально-побутових умов, статутного порядку;
7)своєчасне і повного постачання військовослужбовців встановленими видами забезпечення;
8)чітка організація та повне залучення особового складу до
бойового навчання


У кожногому випадку правопорушення командир приймає рішення про необхідность притягнення винного до відповідальності.При цьому він повинен враховувати: а)обставини, при яких скоєнне правопорушення;
б)ступень вини; в)попередню поведінку порушника ; г)розмір завданих державі та іншим особам збитків.


У разі непокори чи опору підлеглого, а також скоєння ним іншого правопорушення з ознаками військового злочину, визначеного статтями 401-435 Кримінального кодексу України, командир зобов'язаний для відновлення порядку вжити всіх передбачених законами та Статутами ЗСУ заходів примусу аж до арешту винного й притягнення його до кримінальної відповідальності. Військовослужбовця, який вчинив діяння з ознаками злочину,
можна тримати на гауптвахті Служби правопорядку строком до 3 діб
із сповіщенням протягом доби органів, які проводять попереднє
(досудове) слідство, та органів прокуратури, начальника гарнізону і відповідного органу управління Служби правопорядку.
Командир, який не забезпечив додержання військової дисципліни
та не вжив заходів для її відновлення, несе встановлену законом
відповідальність.

Під час спільного виконання службових обов'язків
військовослужбовцями, не підпорядкованими один одному,якщо їх службові стосунки не визначені командиром,старший з них за посадою, а за рівних посад - старший за військовим званням є начальником і користується дисциплінарною владою,наданою йому військовим званням.
Військовослужбовці під час перебування з підрозділами (командами) у відрядженні на посаді їх начальників,користуються дисциплінарною владою:
-офіцери - на один ступінь вищою за владу,передбачену посадою,яку вони обіймають;

-прапорщики,які мають посади командирів взводів -командира роти;

-старшини, прапорщики - командира взводу;

-рядові,сержанти - старшини роти.

На прапорщиків і офіцерів, які перебувають в запасі або у відставці та носять військову форму одягу, за вчинення
правопорушень, що ганьблять військову честь і гідність військового звання, накладається стягнення у вигляді позбавлення права носіння військової форми одягу. На прапорщиків - наказом командувача виду Збройних Сил України або командувача військ оперативного командування, на офіцерів - наказом Міністра оборони України.

Усі заохочення та дисциплінарні стягнення(крім зауваження), передбачені Дисциплінарним статутом,у тому числі і заохочення, оголошені командиром усьому особовому складу підрозділу ( військової частини), заносяться у тижневий термін до службових карток військовослужбовців,які ведуться:на рядових і сержантів – у роті, на прапорщиків і офіцерів – в штабі військовоїчастини.Тому, безпосередні начальники зобов'язані доповідати по команді про заохочення та дисциплінарні стягнення щодо рядових і сержантів - командиру роти щоденно, щодо прапорщиків та офіцерів - командиру військової частини щотижня.

Кожний військовослужбовець один раз на рік,а також у разі переведення на нове місце служби повинен ознайомитися із
своєю службовою карткою й розписатися про це. У разі переведення
військовослужбовця службова картка пересилається до нового місця
служби.
Для підтримання (укріплення) в частині (підрозділі)військової дисципліни кожний військовослужбовець зобов'язаний:
1.Додержуватися Конституції ,законів України та Військової присяги,неухильно виконувати вимоги Статутів ЗСУ і накази командирів.
2.Бути пильним,зберігати державну та військову таємницю.
3.Додержуватися визначених Статутами ЗСУ правил
взаємовідносин між військовослужбовцями, зміцнювати військове
товариство.
4.Виявляти повагу до командирів і один до одного,бути
ввічливими і додержуватися військового етикету.
5.Поводитися з гідністю й честю,не допускати самому і
стримувати інших від негідних вчинків.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.224.8 (0.005 с.)