Зміст навчання читання як виду мовленнєвої діяльності.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зміст навчання читання як виду мовленнєвої діяльності.Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності передбачає читання текстів з метою одержання необхідної інформації у ході ознайомлювального, вивчаючого та переглядового читання. Психологи розрізняють кілька рівнів розуміння тексту:

1-4 – пов’язані з оволодінням технікою читання (рівень значення);

5 –повне розуміння тексту;

6 –оцінка та розуміння емоційного забарвлення тексту;

7 – узагальнення ідейно-тематичного змісту.

а)Ознайомлювальне читання (читання з розумінням основногозмісту тексту). Цей вид читання найбільш розповсюджений у всіх сферах життя і здійснюється на матеріалі автентичних текстів, які несуть інформацію про культуру, побут, традиції країни, мова якої вивчається. Це читання про себе. Учні повинні розуміти основний зміст тексту при повноті розуміння –70%. Темп читання для англійської мови –180-190 сл/хв., німецької –150 сл./хв. У процесі роботи над текстом потрібно навчити учнів виконувати такі дії:

- прогнозувати зміст за заголовком або початком тексту;

- здогадуватися про значення незнайомих слів по контексту;

- ігнорувати окремі незнайомі слова, які не перешкоджають розумінню основного змісту;

- визначати смислові частини тексту та зв’язки між ними;

- користуватися у процесі читання наявним коментарем, словником, довідником.

б)Вивчаюче читання ( читання з повним розумінням тексту. Мета такого виду читання – максимально повне і точне розуміння інформації тексту і критичне осмислення інформації. Це – вдумливе читання, яке здійснюється в темпі –50-60 сл./хв. Матеріалом для читання служать нескладні автентичні або адаптовані тексти різних жанрів (науково-популярні, публіцистичні, художні, тексти прагматичного характеру: інструкції, рецепти), що містять значущу для учнів інформацію та мовні і смислові труднощі. Учні виконують дії:

- розуміння прочитаного тексту з достатньою повністю та глибиною;

- зіставлення здобутої інформації зі своїм досвідом;

- висловлювання власної думки про прочитане;

- передача почерпнутих відомостей;

- коментування окремих фактів.

в)Вибіркове/переглядове читання (читання з метою пошуку необхідної інформації.

Мета цього виду читання – навчитися швидко переглянути текст для того, щоб знайти конкретну інформацію (Темп читання –400-500сл./хв.), сконцентрувати на ній свою увагу, намагаючись зрозуміти її повністю або основний зміст. Ступінь розуміння прочитаного -40-50%. Матеріалом для читання служать тематично пов’язані тексти, які несуть нову або цікаву інформацію.

 

Труднощі навчання читання іноземною мовою.

Об’єктивні труднощі.

а) Об’єктивні труднощі орфографічної системи.

- кількісна неадекватність між буквами та звуками у слові;

- різночитання однакових букв та буквосполучень;

- кількість букв алфавіту та кількість графем, які вони утворюють (англ.26 букв дають 104 графеми, німецькі 26 букв – більше 80 графем);

- наявність “німих” букв у словах;

- наявність діакритичних знаків;

- передача одного й того ж звука різними буквами й буквосполученнями.

б) труднощі, зумовлені мовною формою тексту (лексичні та граматичні)

- наявність багатозначних та конвертованих слів;

- непрямий порядок слів;

- звороти з дієприкметниками та дієприслівниками;

- умовні безсполучникові речення;

- герундіальні звороти;

- складні речення та конструкції.

в) труднощі, зумовлені змістом тексту:

-розуміння предметного змісту (фактів);

- розуміння логіки викладу;

- розуміння загальної ідеї, мотивів, вчинків дійових осіб;

г) труднощі, зумовлені жанром тексту: науково-популярні, публіцистичні, художні, прагматичні.

д) труднощі, зумовлені умовами пред’явлення тексту

- кількість читань;

- опори та орієнтири

-

Суб’єктивні труднощі: недостатньо сформовані лексична, граматична навички, навички техніки читання, уміння читати рідною мовою; недостатньо розвинуті індивідуально-психологічні особливості читача: вмотивованість, зорова чутливість, зорова пам’ять, поле читання, увага; недостатньо розвинуті вікові особливості читача: кмітливість, уміння читати рідною мовою, уміння швидко схоплювати тему тексту, уміння співвідносити тему з широким контекстом.

4.Система вправ для навчання читання.

Згідно з етапами формування навичок та вмінь виділяють три групи вправ:

Іетап -1 підсистема вправ – вправи для формування навичок техніки читання;

- група вправ на впізнавання та розрізнення групування, розташування графем;

- група вправ на встановлення та реалізацію графемно-фонемних відповідностей (вправи на озвучування, називання, написання, читання ізольованих слів, читання словосполучень, прогнозування форми слова).

ІІ етап –ІІ підсистема вправ – вправи для формування мовленнєвих навичок читання.

-група вправ для формування лексичних навичок читання (семантизація ЛО за словником, здогадка за контекстом, визначення значення похідних слів за афіксами, конвертованих слів, багатозначних слів за контекстом; аналіз словотворення; заповнення пропусків у тексті, вибір значення ЛО з кількох значень, вибір ЛО за спільністю, знаходження ЛО у контексті, підбір до ЛО відповідних еквівалентів на рідній мові).

- група вправ для формування граматичних навичок читання (вправи на розпізнавання, диференціацію –підкреслювання, виписування, називання, зчитування; відповіді на запитання; переклад на рідну мову;

ІІІ етап - ІІІ підсистема вправ для розвитку умінь читання:

- група вправ які готують учнів до читання текстів (вправи на синтагматичне членування речень, на інтонаційне оформлення речень, на розширення поля читання, на збільшення швидкості сприймання тексту);

- група вправ з навчання читання текстів (вправи на читання з розумінням основного змісту, з повним розумінням змісту, з пошуком інформації).

 

Розглянемо вправи для навчання різних видів читання.

Вправи для навчання ознайомлювального читання.

- Прочитати заголовок (початкові речення) і сказати, про що може розповідатись у тексті.

- Дати відповіді на запитання вчителя щодо основного змісту тексту.

- Вибрати з кількох запропонованих найбільш прийнятний заголовок.

- Прослухати твердження і виправити неправильні.

- Вибрати з ряду малюнків ті, що ілюструють зміст тексту.

- Коротко передати основний зміст рідною мовою.

- Висловити свою думку про зміст тексту, дати йому оцінку (рідною мовою).

Вправи для навчання вивчаючого читання.

- Відповісти на запитання вчителя щодо основного змісту та його деталей.

- Визначити у тексті смислові віхи та виписати найбільш суттєву інформацію.

- Скласти план тексту, підібрати до кожного пункту плану речення з тексту, які його уточнюють.

- Виконати письмовий переклад тексту.

- Виконати тест множинного вибору, альтернативний чи поєднувальний тест.

Вправи для навчання вибіркового/переглядового читання.

- Швидко перегляньте текст, знайдіть необхідну інформацію та уважно прочитайте її у всіх деталях.

 

5.Етапи роботи з текстом.

І. Повідомлення вчителем деяких фактів з життя та діяльності автора, назви проблеми, бесіда про те, які книги даного автора учні читали.

ІІ. Підготовча робота до читання тексту – передтекстові вправи на зняття мовних та смислових труднощів.

ІІІ. Читання тексту про себе.

IV. Контроль розуміння прочитаного – післятекстові вправи.

V. Завершальний етап роботи з текстом.

а) підготовка до переказу;

б) переказ.

Рекомендована література

Конспект лекції.

Методика...1999. –С. 187-191.

Настольная книга преподавателя иностранного язика /Маслыко Е.А., Бабинская П.К., Будько А.Ф. и др.. –Минск: Высшейшая школа, 2001. –С.94-148.

Рогова Г.В., Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в общеобразовательных учреждениях. –М.: Просвещение, 2000. –С.193-211.

Чинні програми середніх загальноосвітніх шкіл. Іноземні мови. –2000.

 


 

Лабораторне заняття 2.

Навчання читання.

1. Організуйте в необхідній послідовності навчальні дії вчителя та навчаючі дії учнів 4 класу, спрямовані на оволодіння читанням про себе та перевірку прочитаного.

1). Учні читають текст про себе.

2). Учні знаходять ключові речення у тексті.

3). Учитель дає передтекстове завдання.

4). Учитель розкриває значення незнайомих слів.

5). Учитель пропонує учням тест множинного вибору з метою перевірки прочитаного.

6). Учні вибирають одну із запропонованих картинок, яка відповідає основному змісту прочитаного.

7). Учні читать текст вдруге зі спеціальним завданням з метою більш глибокого його осмислення.

2. Проаналізуйте фрагмент уроку в 6 класі, присвячений вдосконаленню уміння читання про себе, а також техніки читання вголос.

Назвіть прийоми перевірки розуміння тексту та види читання вголос. Мовний матеріал тексту засвоєний класом в усному випередженні.

T: Children, open your books at page 98, read the question before the text and translate it. Read the text to yourselves and answer the following question.

Клас читає текст про себе. Вчитель підходить до слабких учнів, з’ясовує, чи нема в них труднощів.

T: Now answer my questions, please. Did Ivan Petrovich and Mike sleep near the lake?

P1: Yes, they did.

Вчитель продовжує задавати питання за текстом. Слабкі учні знаходять відповіді у тексті та зачитують їх.

T: Now, children, say if the sentences I’ll say about the text are correct or not.

Mike didn’t want to show that he was afraid.

P1: That’s right. He didn’t want to show that he was afraid.

Вчитель задає ще декілька true/false statements.

T: Now give your own true/false statements.

Учні висловлюють власні твердження, інші погоджуються чи не погоджуються з ними.

Учні читають текст хором за вчителем, потім читають окремі учні. Робота над технікою читання ведеться за такою схемою: сильний учень –клас –середні учні –слабкі учні.

 

3. Завданням одного з етапів уроку в 9 класі є навчання читання з повним розумінням на базі тексту “Science in Ukraine”. (Підручник В.М.Плахотника Англійська мова для 9 класу).

Скажіть, чи правий учитель, проводячи роботу наступним чином.

T: Today, children, you will read the new text “Science in Ukraine”. Now, Helen Petrova, begin reading, please.

Учні читають текст уголос, абзац за абзацом. Потім учитель переходить до перевірки розуміння прочитаного тексту.

Як, на вашу думку, необхідно організувати ознайомлення з текстом?

 

 

4. Проаналізуйте передтекстові завдання до тексту ... в підручнику “Англійська мова” В.М.Плахотніка для ...класу та оберіть ті з них, які, на вашу думку, відповідають характеру тексту та його більш глибокому осмисленню.

5. Проаналізуйте та порівняйте передтекстові завдання до текстів у підручниках “Англійська мова” В.М.Плахотніка для 9 кл. та Headway Intermediate. Що в них спільного та відмінного? Визначте цілі завдань/вправ передтекстового етапу.

1). Підготовка до пред’явлення тексту для читання Science in Ukraine.

T: Before reading the text “Science in Ukraine” I’d like you to give your associations with the word “science”(Учні називають ЛО, наприклад: laboratory, experiment, computer, academy, etc.) All right. That’s enough. You’ll meet these words in the text and there will be lots of international words which are easy to understand but difficult to pronounce. Let us practise their pronunciation. Say after me:potential, elementary, thermonuclear, synthesis, genetic, resourses, accelerator, isotop, hydrogen, cybernetics.

(В.М.Плахотнік “Англійська мова” для 9 класу, стор.53).

2).Підготовка до читання тексту “In Search of Good English Food”.

Pre-reading task.

a). Do you know any typical food from the following countries?

France Turkey Italy England

India Spain Mexico Switzerland

America Greece

What do you think influences a country’s food? What influences the food in your country?

b). Read the quotations about English food. Do all the people have the same opinion about English food?

“It takes some skill to spoil a breakfast –even the English can’t do it.” (J.K.Gilbraith, economist).

“If the English can survive their food, they can survive anything!” (G.B.Shaw, writer).

( From “Headway Intermediate”, p.60).

6. Складіть передтекстові завдання, спрямовані на вилучення основної інформації з текстів ...та .... підручника “Англійська мова” В.М.Плахотника для ...класу.

7. Складіть тестові завдання для перевірки розуміння учнями текстів... та... з підручника “Англійська мова” В.М.Плахотніка для ...класу.

 


Практичне заняття 2.

Навчання читання .

План обговорення.

1. Розкрийте психофізіологічні основи читання.

2. Цілі навчання читання та вимоги програми до оволодіння учнями цим видом мовленнєвої діяльності. Визначте вимоги програми до вмінь читання в різних класах (2-12) середньої школи. Випишіть їх у таблицю.

Клас Вид читання Характер тексту Обсяг тексту

3. Класифікація видів читання

4. Етапи роботи з текстом. Передтекстові (підготовчі) та післятекстові (контрольні) вправи у навчанні читання.

5. Опрацюйте наступні статті та приготуйтесь до їх обговорення.

 

Література для опрацювання.

Бігич О.Б. Вправи для навчання читання на матеріалі американських автентичних підручників // Іноземні мови. – 1999. -№4. –С.60-63.

Меркулова И.И. Система проблемных заданий в обучении чтению //ИЯШ. –1991. -№6.

Шостак Т.Г. Газета на уроках англійської мови // Іноземні мови. –2001. -№1. –С.16-18.

Фоломкина С.К. Текст в обучении иностранным языкам// ИЯШ. –1985. -№3. –С.18-22.


Лабораторна робота 3.

Навчання читання.

1. Ознайомтесь з фрагментом 3 навчання читання з повним розумінням (див. Практикум..., стор.152-156).

2. Беручи згаданий фрагмент за основу, складіть власний план фрагменту уроку

а) навчання вивчаючого читання – тривалістю 8-9 хвилин ( на матеріалі текстів “National Traditions, Habits, and Customs of Great Britain” у підручнику “Англійська мова” В.М.Плахотніка для 9 кл.; “A Christmas Journey” у підручнику “Англійська мова” В.М.Плахотніка для 7 кл.)

б) навчання переглядового читання –тривалістю 2-3 хвилини (на матеріалі текстів “Blue Jeans” з підручника “Англійська мова” В.М.Плахотніка для 9 класу та “Drahomanov –the Prominent Figure in the History of Ukraine” з підручника “Англійська мова” О.Д.Карпюк для 11 класу).

в) навчання ознайомлювального читання –тривалістю 2 хвилини ( на матеріалі тексту “The Problem of Pollution in Ukraine” з підручника О.Д.Карпюк “Англійська мова” для 11 класу).

 

Додаткова література

Ніколаєва С.Ю., Метьолкіна О.Б. Тестовий контроль лексичних навичок читання . –К.: Ленвіт, 1997. –88с.

Петращук О.П. Тестові завдання з читання для рубіжного/підсумкового контролю у навчанні англійської мови в середній загальноосвітній школі// Іноземниі мови. –2000.-№1. –С.20-24.

Шостак Т.Г. Газета на уроках англійської мови //Іноземні мови. –2001. -№1. –С.16-18.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.170.169 (0.015 с.)