Тема: «Навчання граматичного матеріалу»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: «Навчання граматичного матеріалу»План

4. Основні поняття «активний граматичний мінімум», «пасивний граматичний мінімум», «граматична структура» «граматичні навички».

5. Етапи формування репродуктивної граматичної навички.

6. Етапи формування рецептивної граматичної навички.

 

Рекомендована література:

4. Конспект лекцій.

5. Методика викладання іноземних мов … під ред. С.Ю.Ніколаєвої.

6. Зав’ялова А.Г. Ситуативное обучение Present Continious на начальном этапе

Овладения англыйским язиком //ИЯШ.-1990. - №3. –С.14-17.

4. Скляренко Н.К. Методична розробка з навчання видо-часовоъ форми Present Perfect Continious (для старших класів спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв та вищих навчальних закладів //Іноземні мови. -2000. -№2. –С.48-51.

 

КУРС

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1

 

Методика як наука.

1.Методика як наука. Методи дослідження в методиці.

2. Зв”язок методики з іншими науками

3.Цілі навчання іноземної мови.

4.Програма навчання іноземних мов у загальноосвітніх школах. Пояснювальна записка.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Додаткова:

1. Коваленко Ю.А.Використання інформаційних технологій у навчанні іноземних мов//Іноземні мови.-1999.-№4.-С.37-42.

2. Корольова С.В.Виховний потенціал уроків іноземної мови в середній школі // Іноземні мови.-2000.-№2.-С5-9

3. Круківська І.А. Робота з країнознавчим матеріалом як фактор розвиваючого навчання // Іноземні мови.-1999.-№1.-С.7-9.

4. Круківська І.А.Реалізація міжпредметних зв”язків на уроках англійської мови// Іноземнімови.-1998.-№4.-С.55-58.

Основна:

1.Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид 2-е, вип. і переробл./Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. –К.: Ленвіт, 2002. –328 с.

2. Програми середньоі загальноосвітньої школи. Іноземні мови. 2-11 класи.-Київ.-2000.-С.1-4.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2

 

Система вправ для навчання іноземної мови.

1. Проблема навичок та умінь у методиці.

2. Класифікація вправ для формування умінь та навичок іншомовного мовлення.

 

Практичне завдання : 1) виписати по одному прикладу рецептивної, репродуктивної, продуктивної, некомунікативної, умовно- комунікативної та комунікативної вправи з “Настольной книги преподавателя иностранного языка” або з будь-якого шкільного підручника з англійської мови.

2). Опрацювати статтю Скляренко Н.К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок та вмінь // Іноземні мови. – 1999. -№3. –С.3-7.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 

i. Маслыко Е.А., Бабинская П.К., Будько А.Ф., Петрова С.И., Попов А.И. Настольная книга преподавателя иностранного языка. –Минск: “Высшейшая школа”, 1992.

2. Опрацювати статтю Скляренко Н.К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок та вмінь // Іноземні мови. – 1999. -№3. –С.3-7.Методика навчання іноземних мов...під ред. С.Ю.Ніколаєвої.-1999.-С.14-36.

3. Програми середньої загальноосвітньої школи. Іноземні мови. 2-11 класи.-Київ.-2000.-С.1-4.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3.

 

Навчання лексики.

1. Лексичний мінімум. Лексичні навички.

ii. Етапи формування репродуктивної лексичної навчики.

iii. Етапи формування рецептивної лексичної навички.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 

1. Скляренко Н.К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь //ІноземнІ мови. –1999. -№3. –С.3-7.

1. Ростовцева В.М. Использование ситуаций для презентации лексики //ИЯШ. – 1990. -№4. –С.35-38.

3. Програми середньої загальноосвітньої школи. Іноземні мови. 2-11 класи.-Київ.-2000.-С.1-4.

5. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид 2-е, вип. і переробл./Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. –К.: Ленвіт, 2002. –328 с.

Навчання фонетичного матеріалу.

1.Фонетичний мінімум.

2.Вимоги до вимови учнів.

3.Навчання звуків іноземної мови.

4.Навчання інтонації іноземної мови.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 

1.Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид 2-е, вип. і переробл./Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. –К.: Ленвіт, 2002. –328 с.

2.Довгаль В.Я., Петращук О.П. Фонетичні вправи для навчання та контролю англійської вимови в середньому навчальному закладі // Іноземні мови. –1996. -№4. –С.18-21.

3.Федотова. И.М.Об изучении транскрипции на начальном этапе обучения / ИЯШ.- 1998. -№1. –С.28-29.

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4

 

Навчання граматичного матеріалу

1.Активний і пасивний граматичний мінімуми.

2. Ознайомлення з граматичними структурами активного граматичного мінімуму.

3.Автоматизація дій зі структурами активного граматичного мінімуму.

4.Автоматизація дій зі структурами пасивного граматичного мінімуму.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 

1.Ветохов А.М. Причины забывания лексико-грамматического материала в средних и старших классах //Іноземні мови. – 2000. -№3. –С.9-10.

2.Гапонова С.В. Планування граматичного етапу уроку іноземної мови // Іноземні мови. –1997. -№3. –С.6-10.

3.Скляренко Н.К. Методична розробка з навчання видо-часової форми Present Perfect Continious // Іноземні мови. –2000. -№2. –С.48-50.

4.Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид 2-е, вип. і переробл./Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. –К.: Ленвіт, 2002. –328 с.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5

 

Навчання фонетичного матеріалу.

5.Фонетичний мінімум.

6.Вимоги до вимови учнів.

7.Навчання звуків іноземної мови.

8.Навчання інтонації іноземної мови.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 

4.Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид 2-е, вип. і переробл./Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. –К.: Ленвіт, 2002. –328 с.

5.Довгаль В.Я., Петращук О.П. Фонетичні вправи для навчання та контролю англійської вимови в середньому навчальному закладі // Іноземні мови. –1996. -№4. –С.18-21.

6.Федотова. И.М.Об изучении транскрипции на начальном этапе обучения / ИЯШ.- 1998. -№1. –С.28-29.

 

КУРС

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1.

Навчання аудіювання.

 

1. Характеристика аудіювання як мети і засобу навчання.

- Дайте визначення таких понять як “аудіювання”, “фонематичний слух”, “інтонаційний слух”, “вірогідне прогнозування”, “ оперативна пам’ять”, “короткочасна пам’ять”, “довготривала пам’ять”;

- Охарактеризуйте аудіювання як вид мовленнєвої діяльності;

- Охарактеризуйте зв’язок аудіювання з іншими видами мовленнєвої діяльності;

- Розкрийте роль аудіювання як мети і засобу навчання;

- Охарактеризуйте основні мовленнєві механізми аудіювання.

2. Труднощі аудіювання та способи їх попередження та подолання.

3. Цілі та зміст навчання аудіювання.

- Ознайомтеся з вимогами чинної програми для загальноосвітніх шкіл та статтею Ніколаєвої С.Ю., Шерстюк О.М. “Рівні володіння іншомовним мовленням (Іноземні мови. – 2000.- №2.- С.69-72) та випишіть аудитивні уміння, що ними необхідно володіти учням, які досягли а) початкового; б) середнього; в)достатнього; г)високого рівня користування іноземною мовою.

4. Етапи навчання аудіювання. Система вправ для навчання аудіювання.

Ділова гра.

Розмістіть запропоновані нижче вправи до відповідних підсистем та груп у залежності від їх типів:

1. Прослухайте розповідь і придумайте до неї заголовок.

2. Прослухайте початок жарту і придумайте його продовження.

3. Прослухайте пари слів. Якщо їх перші звуки однакові, підніміть картку зі знаком “+”.

4. Прослухайте слово та підніміть картку з голосним звуком, який ви почуєте у слові.

5. Прослухайте дві фрази і визначіть, що пропущено у другій:

My college group-mate lives in Kyiv. My group-mate lives in Kyiv.

6. Прослухайте дві розповіді і скажіть, чим вони відрізняються.

7. Прослухайте розповідь і придумайте до неї заголовок.

8. Прослухайте дві фрази. Якщо вони вимовляються з однаковою інтонацію, покажіть картку зі знаком “+”, якщо з різною –картку зі знаком “-”.

9. Прослухайте діалог і скажіть, хто його веде.

10. Прослухайте текст і розмістіть малюнки відповідно до подій у розповіді.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Методика... 1999. –С.121-129.

2. Чинні програми середніх загальноосвітніх шкіл. Іноземні мови. 2-12 класи. –2000.

3. Гапонова С.В. Навчання розуміння аудіотекстів учнів старших класів середньої школи // Іноземні мови. –1996. -№2,3. –С.9-17, С.11-16.

4. Елухина Н.В. Обучение аудированию в русле коммуникативно-ориентированной методики // ИЯШ. –1989. -№2. – С.28-36.

Елухина Н.В. Интенсификация обучения аудированию на начальном этапе //ИЯШ. –1986. -№5. –С.15-20.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 2

 

 

Навчання читання .

 

1. Розкрийте психофізіологічні основи читання.

2. Цілі навчання читання та вимоги програми до оволодіння учнями цим видом мовленнєвої діяльності. Визначте вимоги програми до вмінь читання в різних класах (2-12) середньої школи. Випишіть їх у таблицю.

Клас Вид читання Характер тексту Обсяг тексту

3. Класифікація видів читання

4. Етапи роботи з текстом. Передтекстові (підготовчі) та післятекстові (контрольні) вправи у навчанні читання.

5. Опрацюйте наступні статті та приготуйтесь до їх обговорення.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Бігич О.Б. Вправи для навчання читання на матеріалі американських автентичних підручників // Іноземні мови. – 1999. -№4. –С.60-63.

Меркулова И.И. Система проблемных заданий в обучении чтению //ИЯШ. –1991. -№6.

Шостак Т.Г. Газета на уроках англійської мови // Іноземні мови. –2001. -№1. –С.16-18.

Фоломкина С.К. Текст в обучении иностранным языкам// ИЯШ. –1985. -№3. –С.18-22.

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 3Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.214.224 (0.01 с.)