Цілі та зміст навчання аудіювання.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Цілі та зміст навчання аудіювання.Розвиток уміння аудіювання починається з першого року навчання та продовжується протягом усіх років навчання. Випускник середньої школи повинен навчитися сприймати на слух усне мовлення як при безпосередньому спілкуванні, так і в звукозапису. На різних етапах навчання змінюється обсяг аудіотекстів (тривалість їз звучання) та ступінь їх складності. Матеріал для аудіювання – фабульні тексти, описи, розповіді, повідомлення. Необхідно навчати різних видів розуміння тексту: 1)повного розуміння, 2) загального розуміння, 3) критичного розуміня.

Зміст навчання аудіювання включає:

1) лінгвістичний компонент (складається з мовного матеріалу: фонетичного, лексичного та граматичного мінімумів, ситуативно й тематично об’єднаних мовних зразків);

2) психологічний компонент (аудитивні навички та вміння, які забезпечують учням користування іноземною мовою з метою усного спілкування);

Аудитивні навички та вміння:

Фонетичні навички аудіювання: сприймання й розпізнавання окремих звуків, звукосполучень, інтонаційних моделей.

Лексичні навички аудіювання: навички розпізнавання звукових образів лексичних одиниць та їх безпосереднього розуміння.

Граматичні навички аудіювання: навички розпізнавання на слух граматичних форм і прогнозування граматичних структур.

Уміння аудіювання:

- визначати найбільш інформативні частини повідомлення;

- усувати прогалини в розумінні за рахунок прогнозування на рівні тексту;

- співвідносити текст з ситуацією спілкування;

- членувати аудіотекст на смислові частини і визначати головну думку кожного з них;

- письмово фіксувати основну частину інформації;

- простежувати логічну послідовність подій і дотримуватися її при передачі змісту тексту;

- виділяти в тексті логічні ланки: експозицію, зав’язку, кульмінацію, розв’язку тощо.

Навчальне уміння виконувати вправи включає :

- уміння розуміти інструкцію перед слуханням аудіо тексту;

- уміння орієнтуватися на заголовок тексту;

- уміння утримувати в пам’яті завдання, поставлене до прослухування;

- уміння передати зміст почутого в логічній або хронологічний послідовності.

3)Методологічний компонент (пов’язаний з оволодінням учнями раціональними прийомами навчання аудіювання, пізнання нової мови, формування навичок самостійної роботи).

 

Етапи навчання аудіювання. Система вправ для навчання аудіювання.

І. Етап навчання аудіювання на рівні фрази.

ІІ. Етап навчання аудіювання на рівні понадфразовому.

ІІІ. Етап навчання аудіювання на рівні цілого тексту.

 

До системи вправ входять дві підсистеми: 1) вправи для формування мовленнєвих навичок аудіювання; 2) вправи для розвитку вмінь аудіювання.

1 підсистема включає три групи вправ:

1) вправи для формування фонетичних навичок аудіювання (фонетичного та фонематичного слуху);

2) вправи для формування лексичних навичок аудіювання;

3) вправи для формування граматичних навичок аудіювання.

Мета 1 підсистеми – сформувати слухові, лексичні та граматичні навички аудіювання. Сюди входять некомунікативні та умовно-комунікативні рецептивні вправи.

А) Некомунікативні вправи: на сприйняття, впізнавання або розрізнення звука, термінального тону, лексичної одиниці, граматичної структури.

Умовно-комунікативні вправи: аудіювання повідомлень на рівні фрази, запитань.

Вправи цієї групи спрямовані на подолання ізольованих, штучно виділених труднощів.

Б). Спеціальні вправи, спрямовані на розвиток мовленнєвих механізмів аудіювання.

До ІІ підсистеми входять 2 групи вправ:

А) вправи, що готують учнів до аудіювання тексту;

Б) вправи в аудіюванні тексту.

Мета вправ ІІ підсистеми –розвинути в учнів уміння аудіювання. До цієї підсистеми входять умовно-комунікативні (аудіювання повідомлень, запитань, розпоряджень на понадфразовому рівні) та комунікативні (вправи на аудіювання текстів з метою одержання інформації).

Етапи роботи з текстом.

У процесі навчання аудіювання учитель має передбачити три етапи роботи з текстом для аудіювання:

1. Дотекстовий етап, на якому відбувається зняття мовних або смислових труднощів тексту, введення в контекст повідомлення, формулювання комунікативної установки на аудіювання тексту.

ІІ. Притекстовий етап, на якому відбувається аудіювання тексту.

ІІІ. Післятекстовий етап передбачає контроль розуміння прослуханого, обговорення змісту, навчання смслової переробки інформації..

Інструкція містить конкретне завдання для орієнтування учнів на цілеспрямоване і свідоме розуміння інформації. Правильна і точна інструкція може підвищити ефективність сприймання на 25%.

Контроль розуміння аудіо тексту може здійснюватися вербальним та невербальним способом.

Невербальні способи контролю:

- виконання дій;

- використання цифр;

- використання сигнальних та облікових карток;

- виготовлення схем, креслень.

- підбір малюнків;

- розташування малюнків.

Вербальні способи контролю:

1). Рецептивні:

- підтвердження або спростування тверджень учні (так-ні);

- вибір пунктів плану до тексту;

- тести з вибором відповіді.

2). Репродуктивні:

- відповіді на запитання;

- переказ змісту тексту рідною або іноземною мовами;

- переклад окремих слів, словосполучень, речень;

- укладання плану;

- формулювання запитань до тексту;

- бесіда на основі змісту тексту.

 

Рекомендована література:

1. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. –Ніколаєва С.Ю. та ін., К., 1999.

2. Скляренко Н.К., Онищенко Е.И., Захарова С.Л. Обучение речевой деятельности на английском языке в школе. –К.: Радян. школа, 1988.

3. Дем’яненко М.Я., Лазаренко К.А., Мельник С.В. Основы методики обучения иностранным язикам. –К.: Вища школа, 1984.


Практичне заняття 1.

Навчання аудіювання.

План обговорення.

1. Характеристика аудіювання як мети і засобу навчання.

- Дайте визначення таких понять як “аудіювання”, “фонематичний слух”, “інтонаційний слух”, “вірогідне прогнозування”, “ оперативна пам’ять”, “короткочасна пам’ять”, “довготривала пам’ять”;

- Охарактеризуйте аудіювання як вид мовленнєвої діяльності;

- Охарактеризуйте зв’язок аудіювання з іншими видами мовленнєвої діяльності;

- Розкрийте роль аудіювання як мети і засобу навчання;

- Охарактеризуйте основні мовленнєві механізми аудіювання.

2. Труднощі аудіювання та способи їх попередження та подолання.

3. Цілі та зміст навчання аудіювання.

- Ознайомтеся з вимогами чинної програми для загальноосвітніх шкіл та статтею Ніколаєвої С.Ю., Шерстюк О.М. “Рівні володіння іншомовним мовленням (Іноземні мови. – 2000.- №2.- С.69-72) та випишіть аудитивні уміння, що ними необхідно володіти учням, які досягли а) початкового; б) середнього; в)достатнього; г)високого рівня користування іноземною мовою.

4. Етапи навчання аудіювання. Система вправ для навчання аудіювання.

Ділова гра.

Розмістіть запропоновані нижче вправи до відповідних підсистем та груп у залежності від їх типів:

1. Прослухайте розповідь і придумайте до неї заголовок.

2. Прослухайте початок жарту і придумайте його продовження.

3. Прослухайте пари слів. Якщо їх перші звуки однакові, підніміть картку зі знаком “+”.

4. Прослухайте слово та підніміть картку з голосним звуком, який ви почуєте у слові.

5. Прослухайте дві фрази і визначіть, що пропущено у другій:

My college group-mate lives in Kyiv. My group-mate lives in Kyiv.

6. Прослухайте дві розповіді і скажіть, чим вони відрізняються.

7. Прослухайте розповідь і придумайте до неї заголовок.

8. Прослухайте дві фрази. Якщо вони вимовляються з однаковою інтонацію, покажіть картку зі знаком “+”, якщо з різною –картку зі знаком “-”.

9. Прослухайте діалог і скажіть, хто його веде.

10. Прослухайте текст і розмістіть малюнки відповідно до подій у розповіді.

Література для опрацювання:

1. Методика... 1999. –С.121-129.

2. Чинні програми середніх загальноосвітніх шкіл. Іноземні мови. 2-12 класи. –2000.

3. Гапонова С.В. Навчання розуміння аудіотекстів учнів старших класів середньої школи // Іноземні мови. –1996. -№2,3. –С.9-17, С.11-16.

4. Елухина Н.В. Обучение аудированию в русле коммуникативно-ориентированной методики // ИЯШ. –1989. -№2. – С.28-36.

5. Круківська І.А. Використання пісень у процесі навчання аудіювання // Іноземні мови. –1998. -№1. –С22-24.

6. Натальин В.П., Натальина С.А., Паращук В.Ю. Тестовый контроль аудирования на уроках английского языка в 4 классе // ИЯШ.- 1989. -№2. –С.49-53.


Лабораторне заняття 1

Навчання аудіювання.

 

 

1. Проаналізуйте прийоми перевірки розуміння оповідання учителя в двох групах учнів 6 класу зі слабкою мовною підготовкою. Роботі якого вчителя ви віддасте перевагу? Аргументуйте свій вибір.

А

1. Запитання по змісту тексту (general and alternative).

2. Легкі спеціальні запитання (special questions).

3. Неправильні твердження.

Б

1. Запитання по змісту оповідання (general).

2. Переказ тексту.

 

2. Організуйте в необхідній послідовності запропоновані нижче навчальні дії учнів 7 класу та навчаючі дії вчителя, спрямовані на навчання аудіювання.

1).Запитання учителя з метою перевірки розуміння (alternative, special).

2).Перше прослуховування тексту.

3). Ознайомлення з новою лексикою (два слова).

4). Переказ тексту по ланцюжку.

5). Тест множинного вибору.

6). Установка на друге прослуховування.

7). Короткий виклад основного змісту.

8). Установка на перше прослуховування.

 

3.Проаналізуйте текст, який пропонується для аудіювання в 6 класі (Книга для вчителя до підручника “English through Communication”, стор.51). Визначте можливі лексичні труднощі та способи їх подолання на передтекстовому етапі. Вкажіть незнайомі слова, про значення яких можна здогадатись.

A Joke on the Humorist.

One day Mark Twain was walking down the street of a small town where he was going to deliver a lecture that evening. He met a young man, а native of that town, who told him that he had an uncle who never laughed or smiled. Mark Twain saw the young man and his uncle come into the hall and sit down in the front row. Mark Twain told some rather funny stories, but he never saw the old man either smile or laugh. Then Mark Twain told the funniest story in his repertoire, but much to his surprise the old man’s face remained unchanged.

Greatly disappointed Mark Twain left the platform. Later Mark Twain was telling a friend about the incident. “Oh”, said his friend. “Didn’t the young man warn you that his uncle had been deaf for years?”

 

4.Проаналізуйте етап уроку в 6 класі з гарною мовною підготовкою, завданням якого була перевірка розуміння учнями тексту “A Joke on the Humorist” (див. текст у вправі 3). Скажіть, чи ефективно вчитель використовував навчальний час. Як би вчинили Ви?

Інструкція: Listen to the text and say why the man didn’t laugh.

Після прослуховування тексту клас дружно розсміявся.

T.: Where was Mark Twain walking one day?

P1: He was walking down the street of a small town.

T: What was he going to do that evening?

P2: He was going to deliver a lecture.

Учні не проявили належної цікавості, почали займатися своїми справами. Після наступних шести запитань до змісту тексту вчитель врешті з’ясував, чому чоловік не сміявся.

 

5.Складіть правильні/неправильні твердження для перевірки розуміння тексту “A Joke on the Humorist”.

Напр.: Мark Twain was a famous humorist. (+)

6.Складіть тест альтернативного вибору для перевірки розуміння тексту “A Joke on the Humorist”.

7. Складіть та запишіть 1 завдання для формування лексичних навичок аудіювання (рівень фрази); 1 завдання для формування граматичних навичок аудіювання (рівень фрази); 1 завдання для формування слухових навичок аудіювання .

8. Складіть та запишіть фрагмент уроку з навчання аудіювання, дотримуючись етапів – передтекстового, притекстового, після текстового. Будьте готові провести мікроурок у класі. (Клас та текст для аудіювання обираєте довільно. Як текст для аудіювання можна обрати пісню).

 


Лабораторне заняття 2.

Навчання аудіювання.

Оберіть текст для аудіювання із книг для вчителя до підручника англійської мови В.М. Плахотника або “English through Communication” під редакцією Н.К. Скляренко та розробіть фрагмент уроку з навчання аудіювання, вказавши етапи, їх мету, прийоми та вправи, які виконуються на цих етапах.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.201 (0.014 с.)