Етап 2. Атоматизація дій учнів з новими ЛО.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Етап 2. Атоматизація дій учнів з новими ЛО.Вправа 1. Рецептивно-репродуктивна на впізнавання ЛО.

Read the text about pollution. Find and write out all the words with negative meaning.

Вправа 2. Рецептивна, на розвиток здогадки.

Find international words in the text, give their Ukrainian equivalents. (chemicals, sulfate, pesticide, to spray)

Вправа 3. Рецептивна на здогадку.

Guess about the meaning of the following words by their components: soybean, minivan.

Вправа 4. Рецептивна, на розвиток здогадки.

Guess about the meaning of the new words. The words in brackets can help you:

Wastes (to waste), drop (to drop) to spray (spray) to cause (cause)

Вправа 5. Рецептивна, на розвиток здогадки за контекстом.

Guess from the context about the meaning of the following word (s) combinations:

“bad breath, body of water, acid rain, pest, to puff

Вправа 6. Рецептивна, на визначення значення похідних слів зв їх афіксами.

Guess abou the meaning of the following words by their preffixes/suffixes:

Renewable, packaging, tougher, solution

Вправа 7. На співставлення англійських фразеологізмів з українськими еквівалентами

Match the following phrases with their Ukrainian equivalents;

to figure out вболівати, підбадьорювати

to gasp for air розробляти

to root for задихатись

Вправа 8. Переклад зі словником.

Look up the following words: stinky, amount, tough, leak, to harm, amount, leak, trash, to fix.

! Завдання. Підберіть із підручника для 9-11 класів будь-який текст, випишіть з нього незнайомі слова (словосполучення) та згрупуйте у вправи відповідним чином, щоб учні могли здогадатися про їх значення.


Завдання для організації

самостійної роботи

Завдання 1. Проектна робота.

Тема: Сучасні методи навчання іноземних мов.

Завдання: 1.Працюючи в групах по 4-5 студентів, вивчіть особливості сучасних методів навчання іноземних мов у загальноосвітніх школах (принципи, прийоми, режими роботи): 1) комунікативний, 2) драматичний, 3) сугестопедія, 4) мовчазний метод, 5) метод повної фізичної реакції.

Опрацюйте результати дослідження та оформіть їх у вигляді проекту.

2. Розробіть у рамках досліджуваного вами методу серію вправ до обраної вами розмовної теми, яка передбачена програмою.

Форма контролю:Подача розробленого проекту та відповідної серії вправ.

Рекомендована література:

Вайсбурд М.Л. Методы обучения. Выбор за вами. // ИЯШ.- 2000. -№2. –С.29-36.

Гальскова Н.Д. Раннее обучение иностранным языкам в ФРГ // ИЯШ. –1991. - №1. –С.88-91.

Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. –М.: Аркти-ГЛОССА, 2000.-С.91-102.

Дружинина М.В. Реализация коммуникативного подхода в обучении немецкому языку //ИЯШ.-1999.-№2.-С.67-70.

Зимняя И.А., Сахарова Т.Е. Проектная методика обучения английскому языку// ИЯШ.-1991.-№3.-С.9-15.

Ніколаєва С.Ю., Шерстюк О.М. Сучасні підходи до викладання іноземних мов // Іноземні мови.-2001.-№1.-С.50-58.

Статті із журналу Forum.

Матеріали з Інтернету


Завдання 2. Проектна робота.

Тема:Особливості навчання ІМ на різних ступенях загальноосвітньої школи (початковому, середньому, старшому)

Завдання:У групах по 4-5 студентів вивчіть наступні проблеми:

1)Психологічні особливості юнацтва, види мотивів, які переважають у старшокласників.

2)Методи, прийоми навчання учнів старших класів та їх залежність від ступеня навчання.

3)Види наочності, які застосовуються на різних ступенях.

Форма контролю:Результати дослідження оформляються та здаються у вигляді проекту.

Рекомендована література:

Андриевская В.В. Возрастные особенности учебной деятельности старшеклассников на уроках иностранного языка// ИЯШ.-1987.-№6.-С.3-8.

Андриевская В.В. Психология усвоения иностранного языка на среднем этапе обучения// ИЯШ.-1985.-№6.-С.3-8.

Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам.- М.: АРКТИ, 2000.-С.4-36.

Заброцький М. Основи вікової психології. –Тернопіль: навчальна книга –Богдан, 2002. –110с.

Зимняя И.А. Педагогическая психология. –М.: Логос, 2001. –384 с.

Коряковцева Н.Ф. Современная методика организации самостоятельной работы изучающих иностранный язык. –М.: АРКТИ, 2002. –С.84-164.

Hansen-Thomas H. A Case study of Reflective journals in a University Level Writing Course in Hungary.- FORUM.- 2003. -Vol.41.-No1.-P.22-30.

Fenguing M. Motivating Students by Modifying Evaluation Methods. - FORUM-2003.-Vol.41.-No1.-P. 38-42.

Villata E. Helping Professionals Prepare Presentaions in English for International Conferences.-FORUM.- 2003.-Vol.41.- P.30-34.


Завдання 3. Проектна робота.

Тема:Навчання граматичного матеріалу на початковому ступені

Завдання:Працюючи в групах по 4-5 студентів, опрацюйте методичну літературу з проблеми за наступними напрямками:

1.Реалізація комунікативного підходу у навчанні граматики.

2.Формування рецептивної та репродуктивної граматичних навичок.

3.Застосування ігрових форм роботи у навчанні граматики.

4.Типові граматичні помилки та їх запобігання.

Форма контролю:Результати дослідження оформляються та здаються у вигляді проекту.

Рекомендована література:

Вишневський О.І. Підстановчі вправи з англійської мови.-К.: Радянська школа, 1979.-144с.

Гапонова С.В. Планування граматичного етапу уроку іноземної мови// Іноземні мови.-1997.-№3.-С.6-10.

Грачева Н.П. О комплексном использовании средств наглядности в овладении грамматической стороной речи//ИЯШ.-1991.-№1.-С26-30.

Колкер Я.М., Устинова Е.С., Еналиева Т.М. Практическая методика обучения иностранному языку.-М.: Академия, 2000.-С.156-159.

Куклина С.С. Коллективная учебная деятельность в группе на этапе формирования навыков иноязычного общения // ИЯШ.- 1989.-№4.-С.79-82.

Koreika M. Mistaken Strategies. –FORUM.- 2000.-Vol.38.- No2.-P.28-33.

Rodgers T. Methodology in the New Millenium.- FORUM.- 2000/-Vol.38.-No 2.-P. 2-14.

Thompson M. The TOEFL in Grammar. –FORUM.- 2001. –Vol. 39.-No 3.-P.2-10.

Статті з мережі Інтернет.


Завдання 4. Проектна робота.

Тема: Навчання лексичного матеріалу на початковому та середньому ступенях

Завдання:Працюючи в групах по 4-5 студентів, опрацюйте методичну літературу з проблеми за наступними напрямками:

1.Реалізація комунікативного підходу у навчанні граматики.

2.Формування рецептивної та репродуктивної граматичних навичок.

3.Застосування ігрових форм роботи у навчанні граматики.

4.Типові граматичні помилки та їх запобігання.

Форма контролю:Результати дослідження оформляються та здаються у вигляді проекту.

Рекомендована література:

 

Волкова Г.К. Організація навчання учнів мовної здогадки про значення сталих словосполучень англійської мови // Методика викладання іноземних мов. –1992.-Вип.20.- С.110-113.

 

Карпова В.М. Використання буквених ігор в навчанні англійської мови// Іноземні мови.-1998.- №4.-С.34-40.

 

Куклина С.С. Коллективная учебная деятельность в группе на этапе формирования навыков иноязычного общения //ИЯШ.-1998.-№5.-С.11-17.

 

Ніколаєва С.Ю. Практикум з методики тестування іншомовної лексичної компетенції. –К.: ІЗМН, 1996. –312с.

Buckeridge D. A Picture Paints 1000 Words // MET.- 1995.- Vol.4.-P.48-49.

 

Lazar L. Using Figurative Language to Expand Students’ Vocabulary.// ELT Journal. –1996. –Vol.50.-No1.-P.43-51.

 

Матеріали з мережі Інтернет.

 

Ooi D., Lee Kim-Seoh J. Vocabulary Teaching: Looking behind the Word. //ELT Journal. –1996. –Vol.50. –No1. –P.52-58.


Завдання 5. Проектна робота.

Тема: Навчання фонетичного матеріалу.

Завдання:Працюючи в групах по 4-5 студентів, опрацюйте методичну літературу з проблеми за наступними напрямками:

1. Реалізація комунікативного підходу у навчанні фонетики.

2. Формування рецептивної та репродуктивної фонетичних навичок.

3. Застосування ігрових форм роботи у навчанні фонетики.

4. Типові фонетичні помилки та їх запобігання.

Форма контролю:Результати дослідження оформляються та здаються у вигляді проекту.

Рекомендована література:

Біркун Л.В. Комунікативні методи та матеріали для викладання англійської мови.- Oxford Univ.Press, 1988.-48с.

 

Елухина Н.В. Обучение аудированию в русле коммуникативно ориентированной методики // ИЯШ.- 1989. -№2.-С.28-36.

 

Овчинникова Л.П. Упражнения и тексты для аудирования // ИЯШ.- 1991.- №2.-С.102-105.

 

Смелякова Л.П., Черныш В.И. Аудиокнига как эффективное вспомогательное средство в обучении иностранным языкам// Іноземні мови.-1999.- №1.-С.19-22.

 

Статті з мережі Інтернет.

 

Family Album. USA. Teachers’ Book –4. –Macmillan, Inc., 1991. –92p.

 

Family Album. USA. Teachers’ Book –3.- Macmillan, Inc. –1991. –92p.

 

Stress and Intonation. Drills and Exercises in English Pronunciation. Part 1. –Collier Macmillan International, New York. –1967. –121p.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.79 (0.006 с.)