Середні показники витрат робочого часуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Середні показники витрат робочого часу1.Середня фактична тривалість робочого періоду – показує скільки днів відпрацював в середньому кожен робітник за період

ФТРП= Відпр.людино-дні/СЧ

2.Середня встановлена тривалість робочого періоду – показує максимально можливу кількість днів відпрацьовану одним працівником за період.

ВТРП=ММФРЧ/СЧ

3.Середня фактична тривалість робочого дня(повна) – показує скільки годин всередньому триває один робочий одного працівника.

ФТРД(п) = Відпр.людино-год./Відпр. Людино-днів

4.Середня фактична тривалість робочого дня(нормована) – показує скільки годин в середньому працює в день кожен працівник в межах зміни.

ФТРД(н) = (Відпр. Людино-год. – Понаднормові год.) / Відпр. Людино-дні

На основі середніх показників розраховують такі коефіцієнти

1.Коефіцієнт використання тривалості робочого часу

Квик.р.п= ФТРП /ПТРП

Коефіцієнт тривалості робочого дня

Квик.р.д= ФТРД/ПТРД

Охарактеризуйте основні показники продуктивності праці і зазначте завдання їх статистичного вивчення.

Основні показники продуктивності праці:

1. Продуктивність праці– кількість виробленої продукції одним робітником за одиницю робочого часу

а)В натуральному вираженні

W = q/T, q- к-сть виробленої продукції.Т-загальні витрати робочого часу або середня чисельність працівників

б)у вартісному виразі

W = ∑qp/T = Q/T , Q –вартість виробленої продукції.

2. Трудомісткість – середні витрати робочого часу на виробництво одиниці продукції на підприємстві.

а) в натуральному виразі

T = 1/W = T/q

б)у вартісному виразі

T =T/Q

Завдання статистики продуктивності праці:

1.Розробка методики визначення рівня продуктивності праці.

2.Вивчення динаміки продукт. праці, закономірностей її зміни у часі.

3.Аналіз впливу чинників на рівень і динаміку продукт. праці.

4.Вивчення впливу зміни продукт.праці на зміну обсягу товарообігу і затрат робочого часу.

5.Міжнародні порівняння рівня і динаміки продуктивності праці.

Охарактеризуйте методику індексного аналізу продуктивності праці.

Індекси продуктивності праці:

1.Змінного складу

Iwз.с = W1/W0 = (∑W1* T1/∑T1)/(∑W0*T0/∑T0)

2.Постійного складу

Іwп.с =(∑W1*T1/∑T1)/(W0*T1/∑T1)

3.Структурних зрушень

Іwс.з = (∑W0*T1/∑T1)/∑W0*T0/∑T0)

Взаємозв’язок між індексами

Іwз.с = Iwп.с *Iwс.з

Розкрийте зміст фонду оплати праці та охарактеризуйте його склад.

Фонд оплати праці – це фактично нараховані працівникам кошти у формі заробітної плати передбачені для виплати.

Склад фонду оплати праці

1.Основна заробітна плата –винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених нормів праці.

2. Додаткова заробітна плата – винагорода за працю понад встановлені норми ,за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає: доплати, надбавки, виплати і премії передбачені законодавством, а також виплати за роботу у вихідні та святкові дні та в позанормовий час.

3.Інші заохочувальні та компенс. виплати – оплата у формі винагород.премій. грошових виплат які не передбачені законодавством, або проводяться понад встановлені законом норми.

Охарактеризуйте елементи фонду оплати праці(тарифний, денний, годинний та місячний фонди оплати праці)

Тарифний ФОП – фактично нарахована заробітна плата робітникам відрядникам та погодинникам за відрядними розцінками ,тарифними ставками і штатно-посадовими окладами.

Годинний фонд оплати праці – оплата праці працівників за фактично відпр. людино- год. В умовах нормальної тривалості зміни.

Денний ФОП – оплата праці працівників за фактично відпрацьовані людино-дні.

Місячний ФОП – включає всі види заробітної плати і різні виплати,що здійснюються за джерелами оплати праці.

Охарактеризуйте завдання статистики оплати праці.

1.Обчислення розміру коштів споживання та фонду оплати праці. Вивчення їх складу і динаміки.

2.Вивчення форм і систем заробітної плати.

3.Аналіз впливу чинників на зміну фонду оплати праці.

4.Визначення показників середнього рівня доходів і заробітної плати та їх динаміки.

5.Аналіз розподілу працюючих за розміром заробітної плати.

6.Визначення та аналіз співвідношення темпів зростання продуктивності праці і заробітної плати.

Розкрийте зміст номінальної та реальної заробітної плати. Зазначте методику розрахунку заробітної плати.

Методика розрахунку середньої зарплати

1. Середньогодинназар.плата

Згод = ФОП год/Відпр. Люд-год

2. Середньоденна зарплата

ЗПденне = ФОПденний/Відпр.людино-дні

3. Середньомісячна заробітна плата

ЗП місячна = ФОПмісячне/Т(СЧ)

Розрізняють номінальну і реальну заробітну плату

Номінальна зарплата – грошові виплати в поточних цінах.

Реальна заробітна плата – характеризує кількість товарів і послуг які можна отримати у звітному періоді і визначається шляхом ділення номінальної зарплати на індекс споживчих цін

ЗПреал = ЗПном / ір

Охарактеризуйте методику індексного аналізу середнього рівня заробітної плати.

Індекси динаміки середньої заробітної плати

а)Змінного складу

ІЗПз.с = (∑ЗП1*Т1/∑Т1)/(∑ЗП1*Т0/∑Т0)

б)Постійного складу

ІЗПп.с = (∑ЗП1*Т1/∑Т1)/(∑ЗП0*Т1/∑Т1)

в)Структурних зрушень

ІЗПс.з =(∑ЗП0*Т1/∑Т1)/(∑ЗП0*Т0/∑Т0)

Взаємозв’язок між індексами

ІЗП з.с = ІЗПп.с* ІЗПс.з

Для оцінки ефективності стимулювання працівників розраховують коефіцієнт випередження:

Квип = ІWз.с / ІЗП з.с> 1

Якщо Квип>1 то стимулювання працівників здійснбється ефективно,а підвищення заробітної плати є доцільним.

Розкрийте зміст собівартості продукції та охарактеризуйте її види.

Собівартість – виражена в грошовій формі сума витрат на виробництво і реалізацію продукції.

Види собівартості

1.Виробнича собівартість продукції – затрати що пов’язані з процесом виробництва продукції починаючи з моменту запуску сировини у виробництво і закінчуючи документальним підтвердженням готовності виробів із здачею їх на склад готової продукції.

2.Повна собівартість продукціївключає виробничу собівартість продукції та поза виробничі витрати(витрати пов’язані з зберіганням і реал. продукції)

Рівень собівартості одиниці продукції визначається шляхом ділення загальної суми витрат на виробництво певного виду продукції на фізичний обсяг виробництва цієї продукції.

Z =З/q

Розкрийте економічний зміст витрат та охарактеризуйте їх склад за видами діяльності підприємства

Витрати виробництва- - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).

Витрати поділяються на:

1)Витрати від звичайної діяльності

а)Від основної діяльності

- затрати(собівартість реалізованої продукції,товарів,робіт,послуг)

- адміністративні витрати(загальні та корпоративні витрати, витрати на утримання адміністративно - управлінського персоналу)

- витрати на збут(витрати на пакування, матеріали та ремонт тари,оплата праці продавців)

- інші операційні витрати(витрати на дослідження, собівартість реалізованої валюти, визнані штрафи)

б) Від іншої звичайної діяльності

- інвестиційна діяльність

- фінансові витрати

- інші витрати

2)Від надзвичайних подій- невідшкодовані витрати від надзвичайних подій(стихійного лиха.землетрусів)

Охарактеризуйте завдання та інформаційне забезпечення статистичного аналізу витрат підприємства.

Завдання статистики витрат

1. Характеристика рівня,динаміки,структури і витрат на продукцію.

2.Оцінка та аналіз чинників,що формують собівартість продукції.

3.Визначення економії(перевитрати)за кожною статтею витрат у порівнянні з планом.

4.Пошук шляхів економії витрат на продукцію.

Джерела інформації

1.Звіт про основні показники діяльності підприємства за рік.

2.Звіт про основні показники діяльності малих промислових та будівельних підприємств.

3.Звіт про фінансові результати.

4.Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва.

Охарактеризуйте методику індексного аналізу собівартості продукції.

Індекси собівартості продукції:

А) Змінного складу

IZз.с = (∑Z1*q1/∑q1) / (∑Z0*q1/∑q0)

Б)Постійного складу

ІZ п.с =(∑Z1*q1/∑q1) / (∑Z0*q1/∑q1)

В)Структурних зрушень

ІZс.з =(∑Z0*q1/∑q1) / (∑Z0*q0/∑q0)

Взаємозв’язок між індексами

ІZ з.с =ІZп.с* ІZс.зПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.52.223 (0.01 с.)