Розкрийте сутність промислової продукції, охарактеризуйте її форми.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розкрийте сутність промислової продукції, охарактеризуйте її форми.Розкрийте сутність промислової продукції, охарактеризуйте її форми.

Промислова продукція – прямий корисний результат промислово-виробничої діяльності підприємства, виражений у формі продуктів або виробничих послуг.

Форми продукції

1. Продукт підприємства – вироби, деталі, напівфабрикати, що мають речову форму і обсяг випуску яких можна виразити у натуральних або умовно-натуральних одиницях.

2. Роботи промислового характеру – промислово-виробничі послуги спрямовані не на створення нових матеріальних цінностей, а на відновлення або збільшення споживчої вартості створених раніше продуктів.

Розкрийте сутність промислової продукції, охарактеризуйте її види.

Промислова продукція – прямий корисний результат промислово-виробничої діяльності підприємства, виражений у формі продуктів або виробничих послуг.

Види продукції

1. Основна продукція – результат діяльності підприємства без врахування відходів.

2. Побічна продукція – продукція, яка випускається разом з основною і має самостійну цінність.

Розкрийте сутність промислової продукції, охарактеризуйте її типи.

Промислова продукція – прямий корисний результат промислово-виробничої діяльності підприємства, виражений у формі продуктів або виробничих послуг.

Типи продукції

1.Готові вироби – продукти, що пройшли всі стадії обробки, мають документальне підтвердження їхньої якості та придатності і готові до реалізації.

2. Напівфабрикати – продукти, які завершили виробництво в одних підрозділах підприємства і підлягають подальшій обробці в інших підрозділах того ж підприємства.

3. Незавершене виробництво – продукція, яка повністю не пройшла виробничий процес в окремому підрозділі підприємства, або технологічно завершена, але не прийнята відділом технічного контролю і не здана на склад готовою продукцією.

Охарактеризуйте методи обліку промислової продукції.

Промислова продукція – прямий корисний результат промислово-виробничої діяльності підприємства, виражений у формі продуктів або виробничих послуг.

Методи обліку

1. Натуральний метод обліку продукції

а) в натуральних показниках;

б) в умовно-натуральних показниках.

(в обох випадках необхідно знайти перевідні коефіцієнти і орієнтуючись на умову звдачі вибрати необхідну формулу для розрахунку)

2. Вартісний метод обліку продукції

Дозволяє привести різні види продукції до грошового виміру і визначити її загальний обсяг. (валовий оборот – вартість всього обсягу сукупної продукції виробленої всіма промисловими цехами підприємства; валова продукція– вартість кінцевого результату промислово-виробничої діяльності підприємства за звітний період; внутрішньозаводський оборот – вартість продукції виробленої одними цехами підприємства і спожитої в інших цехах цього підприємства у цьому ж періоді; товарна продукція – вартість продуктів та послуг, які підготовлені в звітному періоді для випуску за межі основної діяльності; відвантажена продукція– вартість продукції, на яку в даному пе6ріоді укладено відповідні розрахункові документи на відвантаження; реалізована продукція– вартість продукції, що відвантажена споживачу і за яку на розрахунковий рахунок надійшли грошові кошти.)

 

Охарактеризуйте систему вартісних показників обліку продукції.

Система вартісних показників дозволяє привести різні види продукції до грошового виміру і визначити її загальний обсяг.

Показники

1. Валовий оборот – (ВО) – вартість всього обсягу сукупної продукції виробленої всіма промисловими цехами підприємства.

До складу ВО включають:

1) вартість грошових виробів усіх промислово-виробничих цехів;

2) вартість напівфабрикатів основного виробництва;

3) вартість продукції допоміжних цехів у вигляді інструментів та оснастки;

4) вартість виконаних робіт промислового характеру ;

5) зміна залишків незавершеного виробництва.

2. Внутрішньозаводський оборот – (ВЗО) – вартість продукції виробленої одними цехами підприємства і спожитої в інших цехах цього підприємства у цьому ж періоді.

3. Валова продукція– (ВП) – вартість кінцевого результату промислово-виробничої діяльності підприємства за звітний період.

а) через ВО:

ВП=ВО-ВЗО

б) за елементами:

ВП= готові вироби + напівфабрикати власного виробництва відвантажені на сторону + зміна залишків напівфабрикатів власного виробництва + продукція допоміжних цехів відвантажена на сторону + зміна залишків продукції допоміжних цехів + капітальний ремонт власного устаткування і транспортних засобів + роботи промислового характеру виконані на замовлення зі сторони + зміна залишків незавершеного виробництва.

4. Товарна продукція – (ТП) – вартість продуктів та послуг, які підготовлені в звітному періоді для випуску за межі основної діяльності.

а) через ВП:

ТП=ВП-НТЧ

НТЧ = зміна залишків напівфабрикатів власного виробництва + зміна залишків продукції допоміжних цехів + зміна залишків незавершеного виробництва + вартість сировини замовника.

б) за елементами:

ТП = готові вироби + напівфабрикати власного виробництва відвантажені на сторону + продукція допоміжних цехів відвантажена на сторону + капітальний ремонт власного устаткування і транспортних засобів + роботи промислового характеру виконані на замовлення зі сторони.

5. Відвантажена продукція– (ОП) – вартість продукції, на яку в даному пе6ріоді укладено відповідні розрахункові документи на відвантаження.

ОП=ТП-(Зк - Зп), де Зп, Зк – залишки продукції на складні відповідно на початок і кінець періоду.

6. Реалізована продукція– (РП) – вартість продукції, що відвантажена споживачу і за яку на розрахунковий рахунок надійшли грошові кошти.

РП=ОП-(Зкнеопл– Зпнеопл), де Зпнеопл, Зкнеопл – залишки відвантаженої, але не оплаченої продукції відповідно на початок і кінець періоду.

Охарактеризуйте завдання та інформаційне забезпечення статистики виробництва промислової продукції.

Завдання

1. Визначення обсягу промислової продукції підприємства, аналіз його структури та динаміки.

2. Характеристика обсягу відвантаженої продукції.

3. Статистичне вивчення якості та асортименту промислової продукції.

4.Статистичний аналіз ритмічності та рівномірності виробництва промислової продукції.

5. Індексний аналіз динаміки, фізичного обсягу та цін на вироблену промислову продукцію.

Інформаційне забезпечення аналізу продукції

1. Форма №1П(місячна) “Терміновий звіт промислового підприємства по продукції”.

2. Форма №1П(квартальна) “Квартальний звіт промислового підприємства по продукції”.

Охарактеризуйте методику статистичного аналізу динаміки обсягу продукції.

Для аналізу динаміки виробництва продукції використовують:

а) індивідуальні індекси фізичного обсягу

iq = q1/q0

б) загальні індекси фізичного обсягу

Iq = ∑q1*p0/∑q0*p0

Даний індекс можна знайти використовуючи взаємозв’язок між індексами

Ipq = Ip*Iq, де Ip = ∑q1*p1/∑q1*p0

Для аналізу динаміки виробництва продукції використовується також середня арифметична форма індексу фізичного обсягу

Iq = ∑iq*q0p0/∑q0*p0

Розкрийте зміст ритмічності випуску продукції та охарактеризуйте методику її аналізу.

Ритмічність - це випуск продукції за певні проміжки часу в обсязі та асортименті передбачених планом.

Коефіцієнт ритмічності визначають за формулою

Критм = ОВф(пл)/ОВпл, де ОВф(пл.) – фактичний обсяг випуску продукції в межах плану; ОВпл–плановий випуск.

Якщо Критм<0,95 виробництво не ритмічне

Якщо Критм [0,95;0,99] виробництво достатньо ритмічне

Якщо Критм = 1 виробництво абсолютно ритмічне

Більш точно відображає порушення ритму число аритмічності

А = ∑׀(ОВф/ОВпл) - 1׀

Розкрийте зміст рівномірносі випуску продукції та охарактеризуйте методику її аналізу.

Рівномірність – це випуск продукції в однакових обсягах за рівні проміжки часу.

Крівномвизначається шляхом сумування фактичних питомих ваг, але не більших від запланованих.

Якщо Крівном<0,95 виробництво не рівномірне

Якщо Крівном [0,95;0,99] виробництво достатньо рівномірне

Якщо Крівном = 1 виробництво абсолютно рівномірне

Показники

1. Чисельність, склад, розподіл, рух та динаміку робочої сили.

2. Ефективність використання робочого часу.

3. Продуктивність праці та чинники, які впливають на її зміну.

4. Фонд оплати праці, обсяг і структуру його використання. Чинники які впливають на дані показники.

5. Середня заробітна плата, її склад та чинники, що обумовлюють її зміну.

6. Співвідношення темпів росту продуктивності праці та її оплати.

Фонди робочого часу

1.Календарний фонд робочого часу- це фонд часу визначений астрономічною тривалістю періоду.

КФРЧ=Дкал*СЧ

2.Табельний фонд робочого часу – календарний фонд робочого часу за мінусом неявок у вихідні і святкові дні.

ТФРЧ=КФРЧ –Вих.і святкові дні

3.Максимально можливий фонд робочого часу – табельний фонд робочого часу без урахування людино-днів чергових відпусток.

ММФРЧ=ТФРЧ - Черг. відпустки

4.Фактичний фонд робочого часу – кількість фактично відпрацьованих людино-днів.

ФФРЧ=ММФРЧ – неявки на роботу з інших причин.

Взаємозв’язок між індексами

Іwз.с = Iwп.с *Iwс.з

Склад фонду оплати праці

1.Основна заробітна плата –винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених нормів праці.

2. Додаткова заробітна плата – винагорода за працю понад встановлені норми ,за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає: доплати, надбавки, виплати і премії передбачені законодавством, а також виплати за роботу у вихідні та святкові дні та в позанормовий час.

3.Інші заохочувальні та компенс. виплати – оплата у формі винагород.премій. грошових виплат які не передбачені законодавством, або проводяться понад встановлені законом норми.

Види собівартості

1.Виробнича собівартість продукції – затрати що пов’язані з процесом виробництва продукції починаючи з моменту запуску сировини у виробництво і закінчуючи документальним підтвердженням готовності виробів із здачею їх на склад готової продукції.

2.Повна собівартість продукціївключає виробничу собівартість продукції та поза виробничі витрати(витрати пов’язані з зберіганням і реал. продукції)

Рівень собівартості одиниці продукції визначається шляхом ділення загальної суми витрат на виробництво певного виду продукції на фізичний обсяг виробництва цієї продукції.

Z =З/q

Завдання статистики витрат

1. Характеристика рівня,динаміки,структури і витрат на продукцію.

2.Оцінка та аналіз чинників,що формують собівартість продукції.

3.Визначення економії(перевитрати)за кожною статтею витрат у порівнянні з планом.

4.Пошук шляхів економії витрат на продукцію.

Джерела інформації

1.Звіт про основні показники діяльності підприємства за рік.

2.Звіт про основні показники діяльності малих промислових та будівельних підприємств.

3.Звіт про фінансові результати.

4.Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва.

Джерела інформації

1.Баланс.

2.Звіт про фінансові результати.

3.Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва.

4.Звіт про рух грошових коштів.

5.Звіт про власний капітал.

Розкрийте сутність промислової продукції, охарактеризуйте її форми.

Промислова продукція – прямий корисний результат промислово-виробничої діяльності підприємства, виражений у формі продуктів або виробничих послуг.

Форми продукції

1. Продукт підприємства – вироби, деталі, напівфабрикати, що мають речову форму і обсяг випуску яких можна виразити у натуральних або умовно-натуральних одиницях.

2. Роботи промислового характеру – промислово-виробничі послуги спрямовані не на створення нових матеріальних цінностей, а на відновлення або збільшення споживчої вартості створених раніше продуктів.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.01 с.)