Статья 330. Основания для отмены или изменения решения мирового судьи в апелляционном порядкеМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Статья 330. Основания для отмены или изменения решения мирового судьи в апелляционном порядке1. Решение мирового судьи может быть отменено или изменено в
апелляционном порядке по основаниям, предусмотренным статьями 362-
364 настоящего Кодекса

2. При оставлении апелляционных жалобы, представления без удовле-
творения суд обязан указать в определении мотивы, по которым доводы
жалобы, представления признаны неправильными и не являющимися
основанием для отмены решения мирового судьи.

 

Статья 331. Право обжалования определения мирового судьи

1. Определение мирового судьи может быть обжаловано в районный суд
сторонами и другими лицами, участвующими в деле, отдельно от решения
суда, а прокурором может быть принесено представление в случае, если:

1) это предусмотрено настоящим Кодексом;

2) определение мирового судьи исключает возможность дальнейшего
движения дела.

2. На остальные определения мирового судьи, за исключением ука-
занных в части первой настоящей статьи, частные жалобы и представле-
ния прокурора не подаются, возражения относительно этих определений
могут быть включены в апелляционные жалобу, представление.

Статья 332. Срок подачи частной жалобы, представления прокурора
Частная жалоба, представление прокурора могут быть поданы в тече-
ние десяти дней со дня вынесения определения мировым судьей.

 

Статья 333. Порядок подачи и рассмотрения частной жалобы, представления прокурора

 

Подача и рассмотрение частной жалобы, представления прокурора проис-
ходят в порядке, предусмотренном для обжалования решения мирового судьи.

 

Статья 334. Права суда апелляционной инстанции при рассмотрении частной жалобы, представления прокурора

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев частную жалобу, пред-
ставление прокурора, вправе:

— оставить определение мирового судьи без изменения, а жалобу или

представление без удовлетворения;

— отменить определение мирового судьи полностью или в части и раз-
решить вопрос по существу.

 

Статья 335. Законная сила определения суда апелляционной инстанции


Определение суда апелляционной инстанции, вынесенное по частной
жалобе, представлению прокурора, вступает в законную силу со дня его
вынесения.

 

Приложение № 2:

 

Извлечения из ГПК Украины.

 

Розділ V.

ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ

 

Глава 1.

АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Статгя 291. Суди апеляцій ноїі нстанцїї

1. Апеляційною інстанцією у цивiльних справах є судові палати
у цивільних справах апеляційних загальних судів, у межах територіальної юрисдикції яких знаходиться місцевий суд, який ухвапив судове рішення, що оскаржується.

 

Стаття 292. Право апеляцій ного оскарження

1. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справi якщо суд вирішив питання про їх права та обов'язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанцїі повністю або частково.
2. Ухвала суду першої iнстанціi оскаржується в апеляційному порядку окремо від рішення суду у випадках, передбачених статтею 293 цього Кодексу.

 

Стаття 293. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду

1. Окремо від рішення суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядкуухвали суду першої інстанції щодо.

1) відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу або скасуванні судового наказу;

2) забезпечення позову, а також щодо скасування забезпечення позову;

3) повернення заяви позивачеві (заявникові);

4) відмови у відкритті провадження у справі;

5) відкриття провадження у справі з недотриманням правил підсудності;

6) передачі справи на розгляд іншому суду;

7) відмови поновити або продовжити пропущений процесуальний строк;

8) визнання мирової угоди за клопотанням сторiн;

9) визначення розміру судових витрат,

10) внесення виправлень у рішення;

11) відмови ухвалити додаткове рiшення;

12) роз'яснення рішення;

13) зупинення провадження у справі;

14) закриття провадження у справі;

15) залишення заяви без розгляду;

16) залишення заяви про перегляд заочного рішення без розгляду;

17) відхилення заяви про перегляд судового рішекня у зв'язку з ововиявленими обставинами;
18) видачі дубліката виконавчого листа;

19) поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання;

20) відстрочки і розстрочки, зміни чи встановлення способу і порядку виконання рішення;

21) тимчасового влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу;
22) оголошення розшуку відповідача (боржника) або дитини;

23) примусового проникнення до житла;

24) звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунках;

25) заміни сторони виконавчого провадження;

26) визначення частки майна боржника у майні,яким він володіє спільно з іншими особами;

27) рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державноі виконавчої служби;

28) повороту виконання рішення суду;

29) відмови в поновленні втраченого судового провадження.

 

2. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо
від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

 

Стаття 294.Строки апеляційного оскарження

1. Заяву про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанцй може бути подано протягом десяти днів з дня проголошення рішення. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

2. Заяву про апеляційне оскарження ухвали суду першої інстанції може бути подано протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали.
Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

3. Заява про апеляційне оскарження чи апеляційна скарга, подані після закінчення строкiв, встановлених цією статтею, залишаються без розгляду, якщо апеляційний суд за заявою особи, яка їх подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала.

 

Стаття 295. Форма і зміст заяви про апеляційне оскгрження та апеляцій ної скарги

1. 3аява про апеляційне оскарження та апепяційна скарга
подаються у письмовій формі.

2. У заяві про апепяційне оскарження мають бути зазначені:
1) найменування суду, до якого подається заява;

2) ім'я (найменування) особи, яка подає заяву, їі місце проживання або місцезнаходження;
3) рішення або ухвала, що оскаржуються.

3. В апеляційній скарзі мають бути зазначені:

1) найменування суду, до якого подається скарга;

2) ім'я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце проживання або місцезнаходження;
3) ім'я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, іх місце
проживання або місцезнаходження;

4) дата подання заяви про апеляційне оскарження;

5) в чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення або ухвали (неповнота встановлення обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильність встановлення обставин, як| мають значення для справи, внаслідок необґрунтованої відмови у прийнятті доказів, неправильного їх дослціження чи оцінки, неподання доказів з поважних причин та (або) неправильне визначення відповідно до встановлених судом обставин правовідносин);
6) нові обставини, які підлягають встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності причин неподання доказів у суд першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першоі інстанціi.

7) клопотання особи, яка подала скаргу;

8) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

4. Апеляційна скарга може бути подана без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга подається у строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження.

5. Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга підписуються особою, яка їх подає, або їі представником.

6. До заяви про апеляційне оскарження чи апеляційної скарги, поданих представником, повинна бути додана довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо ці документи раніше не подавалися.
7. До заяви про апеляційне оскарження та апеляційноі скарги
додаються копії заяви, скарги та доданих письмових матеріалів
відповiдно до кількості осіб, якi беруть участь у справі.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.248.200 (0.012 с.)