C. Переноситься кров'ю в печінку для синтезу глюкозиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

C. Переноситься кров'ю в печінку для синтезу глюкозиD. Використовується для синтезу кетонових тіл

E. Циркулюють у крові з поступовим використанням усіма клітинами

30. У юнака 18-и років діагностована м’язова дистрофія. Підвищення якої речовини в сироватці крові найбільш ймовірне при цій патології?

A. Аланіну

B. Міоглобіну

C. Міозину

D. Лактату

E. Креатину

31.Відомо, що можливості спортсмена з бігу на короткі чи довгі дистанції визначає співвідношення червоних і білих м’язових волокон, з чим пов’язана різна швидкість розщеплення АТФ. Який компонент м’язів здійснює цей процес ?

A. Актин

B. Тропонін

C. Креатин

D. Міозин

E. Карнозин

32. У підтримці визначеної пози беруть участь повільні кістякові м'язи, що володіють значними резервами кисню. Яка речовина бере участь у запасании кисню в цих м'язах?

A. Кальмодулін

B. Цитохром

C. Креатинфосфат

D. Міоглобін

Гемоглобін

33.Який медіатор бере участь у нервово-м'язовій передачі?

A. Ацетилхолін

B. Гістамін

C. Адреналін

D. g-аміномасляна кислота

E. Серотонін

34. Особливістю енергетичного обміну в міокарді є майже повністю аеробний характер. Основним субстратом біологічного окислення в міокарді є :

A. Жирні кислоти

B. Триацилгліцерини

C. Гліцерол

D. Глюкоза

E. Кетонові тіла

35. Під час бігу на коротку дистанцію у нетренованих людей спостерігається м’язова крепатура внаслідок накопичення лактату. Вкажіть, з посиленням якого біохімічного процесу в організмі це може бути пов’язано.

A. Ліпогенез.

B. Глюконеогенез.

C. Пентозофосфатний цикл.

D. Глікогеноліз.

E. Глікогенез.

36. При бігу на довгі дистанції кістякова мускулатура тренованої людини використовує глюкозу з метою одержання енергії АТФ для м'язового скорочення. Вкажіть основний процес утилізації глюкози в цих умовах.

A. Аеробний гліколіз

B. Анаеробный гліколіз

C. Глікогеноліз

D. Глюконеогенез

E. Глікогенез

37. При ішемічній хворобі серця міокард хворого знаходиться в умовах гіпоксії. Назвіть процес ліпідного обміну, швидкість якого в міокарді знижена.

A. b-окислювання ВЖК

B. Ліпогенез

C. Синтез кардіоліпідів

D. Синтез кетонових тіл

Е. Синтез фосфоліпідів

38. Лікар з метою підтвердження діагнозу, направив хворого з ранньою стадією м’язової дистрофії у біохімічну лабораторію для проведення аналізу крові. Зростання активності якого ферменту може спостерігатися у даного пацієнта ?

A. Аланінамінотрансферази

B. Колагенази

C. Гіалуронідази

D. Креатинкінази

E. Глутамінази

39. У хворого виявлено підвищення активності ЛДГ1,2, АсАТ, креатинфосфокінази. В якому органі (органах) ймовірний розвиток патологічного процесу?

A. У серцевому м’язі (початкова стадія інфаркта міокарда).

B. У скелетних м’язах (дистрофія, атрофія).

C. У нирках та наднирниках.

D. У сполучній тканині.

E. У печінці та нирках.

40. Назвіть фермент, визначення якого в крові є найбільш інформативним в перші години після виникнення інфаркту міокарда:

A. Креатинфосфокіназа

B. Аспартатамінотрансфераза

C. Аланінамінотрансфераза

D. Лактатдегідрогеназа

E. Глутаматдегідрогеназа

41. У хворого спостерігається атонія м’язів. Назвіть фермент м’язової тканини, активність якого може бути знижена при такому стані.

A. γ-глутамілтрансфераза.

B. Амілаза.

C. Транскетолаза.

D. Креатинфосфокіназа.

E. Каталаза.

42. У хворого з міопатією спостерігається різке зниження в м’язах міофібрилярних білків. Збільшення вмісту яких компонентів у сечі супроводжує це захворювання?

A. Креатину

B. Креатиніну

C. Уробіліну

D. Амілази

E. Кетонових тіл

43. Хвора 46 років довгий час страждає прогресуючою м’язовою дистрофією (Дюшена). Зміни рівня якого ферменту крові є діагностичним тестом в даному випадку

A. Креатинфосфокінази

B. Лактатдегідрогенази

C. Піруватдегідрогенази

D. Глутаматдегідрогенази

E. Аденілаткінази

44. У хворого явна прогресуюча м’язова дистрофія. Назвіть показник обміну азоту сечі, характерний для такого стану.

A. Креатинін.

B. Амонійні солі.

C. Креатин.

D. Сечова кислота.

E. Сечовина.

45. При інтенсивній роботі в м’язах утворюється значна кількість аміаку. Яка амінокислота відіграє основну роль в транспортуванні його в печінку:

A. Аргінін

B. Аланін

C. Лізин

D. Орнітин

E. Аспартат

46.Хворому з підозрою на діагноз „прогресуюча м'язова дистрофія” було зроблено аналіз сечі. Яка сполука у сечі підтверджує діагноз даного пацієнта?

A Міоглобін

B Колаген

C Порфірин

D Креатин

E Кальмодулін

47.У роботі м’язової тканини амплітуда м’язового скорочення підвищується азотвмісними сполуками ансерином і карнозином, які за хімічною природою є:

A Дипептидами

B Трипептидами

C Аміноцукрами

D Білками

E Амінокислотами

48.При інтенсивній фізичній роботі частка лактату в енергетичному обміні міокарда досягла 65-90%, що забезпечується наявністю у серцевому м’язі:

A Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази

B Тропоніну Т

C Глутаматдегідрогенази

D ЛДГ1

E 2-Фосфогліцерату

49.При гіпоксії в міокарді збільшується вміст лактату, що гальмує активність:

A Піруваткінази

B МВ-креатинкінази

C Аденілаткінази

D Фосфоенолпіруваткарбоксикінази

E Фосфофруктокінази

50.При дистрофії м’язів зменшується утворення креатинфосфату. В сечі таких хворих збільшується рівень:

A Креатину

B Креатиніну

C АТФ

D Ансерину

E Карнозину

51.У лікарню потрапила дитина 6 років з ознаками ураження м’язів. Після обстеження виявлено дефіцит карнітину в м’язах. Біохімічним механізмом патології м’язів за цієї умови є порушення:

A Субстратного фосфорилювання

B Регуляції рівня Са

C Мембранного транспорту жирних кислот

D Утилізації лактату

EСинтезу білків м’язів

52.В лікарню поступила дитина з підозрою на прогресуючу м'язову дистрофію. Присутність в великій концентрації якого компоненту сечі підтвердить данний діагноз.

A Креатину.

B Сечовини.

C Гіпурової кислоти.

D Гомогентизинової кислоти.

E Глюкози.

53.Для м'язової тканини характерна специфічна система енергозабеспечення. Назвіть її.

A Система трансляції в клітині.

B Ренін-ангіотензин-альдостеронова.

C Аденілатциклазна.

D Креатинфосфаткіназна.

E Пальмітатсинтетазний комплекс.

54.Біохімічною основою реакцій клітинного імунітету є каталітична активність лізосомальних гідролаз, які визначають високий рівень цитотоксичної дії таких лімфоїдних клітин, як:

A. Т-хелпери

B. Т-кілери

C. В-лімфоцити

D. Нейтрофіли

Е. Т-супресори

55. Яке із тверджень про структуру антигенів невірне?

А. Високомолекулярні антигени мають одну чи декілька антигенних детермінант.

В. Антигенні детермінанти білків можуть включати 4-6 залишків амінокислот.

С. Антигенні детермінанти полісахаридів можуть включати 4-6 залишків моноцукрів.

Д. Антигенні детермінанти жирів можуть включати 3 залишки жирних кислот.

Е. Низькомолекулярні сполуки проявляють антигенні властивості у комплексі з білком.

56.Імуноглобуліни в організмі людини реалізують гуморальну імунну відповідь на надходження чужорідних макромолекул–антигенів. За хімічною природою небілкового компоненту в їх складі вони належать до складних білків:

A. Ліпопротеїнів

B. Нуклеопротеїнів

C. Глікопротеїнів

D. Хромопротеїнів

Е. Металопротеїнів

57. За хімічною природою імуноглобуліни є:

A. Ліпопротеїнами

B. Глікопротеїнами

C. Фосфопротеїнами

D. Хромопротеїнами

E. Нуклеопротеїнами

58. Молекули антитіл складаються із легких (L) та важких (H) поліпептидних ланцюгів, які з’єднані між собою зв’язками:

A. іонними

B. складноефірними

C. водневими

D. дисульфідними

E. глікозидними

59. Під час епідемії грипу в дитячому садку для профілактики дітям інтраназально вводили інтерферон, що у клітинах індукує синтез ферменту фосфорилювання і фактор ініціації, що модифікує трансляції. Визначте, який це повинен бути фермент?

A. Креатинкіназа

B. Фосфорилаза

C. Протеїнкіназа

D. Кіназа фосфорилази

E. Гексокіназа

60. Медіаторами імунної системи є всі нижчеперелічені речовини, за винятком:

А. Цитокінів

В. Лімфокінів і монокінів

С. Ліберинів і статинів

Д. Інтерлейкінів

Е. Інтерферонів

61. Дитині віком 1 рік зробили щеплення проти кору, яке супроводжується синтезом в організмі відповідних антитіл. Які особливості структурної організації геному еукаріотів забезпечують можливість синтезу великої кількості індивідуальних імуноглобулінів (антитіл)?

A. Ковалентна модифікація гістонів

B. Послідовності, що повторюються

C. Генетичні рекомбінації

D. Ампліфікація генів

E. Ковалентна модифікація негістонових білків

62.Які імуноглобуліни забезпечують імунний захист новонароджених:

А. Іg А

В. Іg G

С. Іg Е

Д. Іg Д

Е. Іg М

63.У калі новонародженої дитини, ка перебуває на природному вигодовуванні, виявили високий вміст імуноглобуліну А. Це пов´язано з:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.009 с.)