C. азот всіх безбілкових азотовмісних речовин кровіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

C. азот всіх безбілкових азотовмісних речовин кровіD. азот амінокислот крові

E. азот креатину і креатиніну крові

31.У хворого С. діагностовано міеломну хворобу. Загальний білок крові - 180 г/л. Такий рівень білка ймовірний за рахунок:

A. Альбумінів

B. Гаптоглобіну

C. Білка Бенс-Джонса

D. Імуноглобулінів

E. Трансферину

 

32. У хворого стрептококовою інфекцією розвинувся геморагічний діатез. Яка причина підвищеної кровоточивості?

А.Недостача вітаміна А

В.Посилений фібриноліз.

С.Збільшення калікреїну в крові.

D.Збільшення кількості гепарину в плазмі крові.

E.Недостача вітаміну С.

 

 

Біохімія печінки, нирок, сечі, м’язової, нервової та імунної систем

1. У пацієнта цироз печінки. Дослідження якої з перелічених речовин, що екскретуються з сечею, може характеризувати стан антитоксичної функції печінки?

A Гіпурової кислоти

B Амонійних солей

C Креатиніну

D Сечової кислоти

E Амінокислот

2.Людина споживає їжу багату вуглеводами. Активність якого ферменту в гепатоцитах індукується за цих умов у найбільшій мірі?

A. Фосфофруктокінази

B. Глюкозо-6-фосфатази

C. Глюкокінази

D. Альдолази

E. Енолази

3.Бензойна кислота в організмі перетворюється у гіпурову кислоту (проба Квіка). Назвіть сполуку з якою вона зв’язується:

A. Метіонін

B. Глікокол (гліцин)

C. Валін

D. Аланін

E. Треонін

4.Під час обстеження хворого Т. виявлено токсичний гепатит, що виник на фоні вживання ліків. Активність яких ферментів сироватки крові Ви запропонуєте визначити, паралельно з іншими дослідженнями, щоб підтвердити цей діагноз?

A. Мальтази

B. Креатинфосфокінази

C. Піруватдегідрогенази

D. Аланінамінотрансферази

Е.Малатдегідрогенази

5.Знешкодження ксенобіотиків (лікарських засобів, епоксидів, ареноксидів, альдегідів, нітропохідних тощо) та ендогенних метаболітів (естрадіолу, простагландинів, лейкотрієнів) проходить в печінці шляхом їх кон’югації з:

A. Аспарагіновою кислотою

B. Гліцином

C. S-Аденозилметіоніном

D. Глутатіоном

E. Фосфоаденозином

6. У відділення травматології надійшов хворий з розтрощенням м’язової тканини. Вкажіть, який біохімічний показник сечі при цьому буде збільшений.

A Креатинін.

B Загальні ліпіди.

C Глюкоза.

D Мінеральні солі

E Сечова кислота.

7.Який найбільш швидкий механізм утворення АТФ, що необхідний для термінового включення процесу м’язевого скорочення ?

  1. Генерація АТФ із креатинфосфату
  2. Аеробний гліколіз
  3. Анаеробний гліколіз
  4. Глікогеноліз у м’язах
  5. Окислення тригліцеридів

8.Зміни концентрації в цитоплазмі якого йону є біохімічним регулятором включення процесу м'язевого скорочення?

A. Cl-

B. Mg+2

C. K+

D. Na+

E. Ca+2

9.Відомо, що можливості спортсмена з бігу на короткі чи довгі дистанції визначає співвідношення червоних і білих м’язових волокон, з чим пов’язана різна швидкість розщеплення АТФ. Який компонент м’язів здійснює цей процес ?

A. Креатин

B. Тропонін

C. Міозин

D. Актин

E. Карнозин

10.Хворий був доставлений в клініку з попереднім діагнозом прогресуюча м’язева дистрофія. Наявність якої речовини в сечі може підтвердити цей діагноз?

A. Креатину

B. Креатинфосфату

C. Креатиніну

D. Білка

Е.Гідроксипроліну

11.У підтримці визначеної пози беруть участь посмуговані скелетні м'язи, що володіють значними резервами кисню. Яка речовина бере участь у запасанні кисню в цих м'язах?

A. Кальмодулін

B. Цитохром

C. Міоглобін

D. Креатинфосфат

E. Гемоглобін

12.При деяких патологічних станах (цукровий діабет, хвороба нирок) нічне виділення сечі переважає над денним. Такий стан називається:

A. Ніктурією

B. Анурією

C. Цистинурією

D. Поліурією

Е.Олігоурією

13.Який фермент продукується в нирках, надходить в плазму і бере участь в синтезі гормону ангіотензину, що підвищує артеріальний тиск?

A. Ренін

B. Катепсин

C. Плазмін

D. Трипсин

E. Хімотрипсин

14.Камені сечовивідних шляхів утворюються із кристалів солей такої кислоти:

A. Сульфатної

B. Сечової

C. Молочної

D. Соляної

E. Фосфатної

15.У хворого на цукровий діабет в крові значно підвищений рівень кетонових тіл. Вкажіь, яке з означених нижче перетворень значно посилюється при цьому в нирках.

A. глутамін → глутамат + NH3

B. гліцин + аргінін → гуанідинацетат

C. α -кетоглутарат + NH3 → глутамат

D. глутамат + NH3 → глутамін

E. СО2 + NH3 → карбамоїлфосфат

16.У нормі при змішаній їжі сеча кисла або слабокисла (рН=5,3–6,8). В даному випадку кисла реакція сечі зумовлюється, головним чином наявністю:

A. NaH2PO4 i KH2PO4

B. Na2HPO4 i K2HPO4

C. H3PO4 і Na2HPO4

D. NaH2PO4 i K2HPO4

E. Na2HPO4 i KH2PO4

17.Сеча пацієнта каламутна і проявляє лужну реакцію. Після підкиснення та підігрівання сечі помутніння зникає. Присутність у сечі яких речовин обумовила її помутніння?

A. Фосфатів

B. Уратів

C. Карбонатів

D. Нітратів

E. Хлоридів

18. У людей, які тривалий час перебували у стані гіподинамії, після фізичного навантаження виникають інтенсивні болі в м’язах. Що може бути найбільш вірогідною причиною цього?

A. Посилений розпад м’язевих білків

B. Нагромадження креатиніну в м’язах

C. Нагромадження в м’язах молочної кислоти

D. Підвищена збудливість в м’язах

E. Підвищення вмісту АДФ в м’язах

19.Хворий був доставлений в клініку з попереднім діагнозом прогресуюча м’язева дистрофія. Наявність якої речовини в сечі може підтвердити цей діагноз?

A. Білка

B. Креатинфосфату

C. Креатиніну

D. Креатину

E. Гідроксипроліну

20.Скарги та клінічні ознаки дозволяють припутсити, що у хворого інфаркт міокарда. З моменту серцевого нападу минуло 6 годин. Підвищення активності яких ферментів крові підтвердить це припущення?:

A. АсАТ і карбамоїлорнітинтрансферази

B. Підвищення АлАТ і ЛДГ1,2

C. АсАТ і ЛДГ4,5

D. АсАТ і креатинфосфокінази

E. Діастази

21.60-літній чоловік звернувся до лікаря через 2 дні після появи болю в грудній клітці. При лабораторному аналізі в сироватці крові виявлено значне зростання активності ферментів: креатинфосфокінази та її МВ-ізоформи, аспартатамінотрансферази. Про розвиток патологічного процесу в якій тканині свідчать ці зміни?

A. В тканині легень.

B. В скелетних м’язах.

C. В серцевому м’язі.

D. В тканині печінки.

E. В гладеньких м’язах.

22. При трупному задубінні виникає ригідність м’язів, пов’язана з недостачею енергії у формі АТФ. Який етап елементарних актів м’язового скорочення блокований при трупному задубінні?

A. Від’єднання голівки міозину від актину

B. Приєднання голівки міозину до актину

C. Приєднання кальцію до тропоніну

D. Гідроліз АТФ в активному центрі міозину

E. Від’єднання тропоніну від актину

23. У хворого з міопатією спостерігається різке зниження в м’язах міофібрилярних білків. Збільшення вмісту яких компонентів у сечі супроводжує це захворювання?

A. Креатину

B. Креатиніну

C. Уробіліну

D. Амілази

Е. Кетонових тіл

24. Для функції м’язів важливе значення має креатинфосфат, який утворюється з креатину і АТФ. Назвіть амінокислоти, які необхідні для синтезу креатину.

A. Гліцин, пролін, цистеїн

B. Метіонін, лейцин, фенілаланін

C. Аргінін, триптофан, лізин

D. Гліцин, аргінін, метіонін

E. Валін, лейцин, ізолейцин

25. Який найбільш швидкий механізм утворення АТФ, що необхідний для термінового включення процесу м’язового скорочення ?

А. Аеробний гліколіз

В. Генерація АТФ із креатинфосфату

С. Анаеробний гліколіз

Д. Глікогеноліз у м’язах

Е. Окислення тригліцеридів

26. Для роботи серцевого м’язу необхідна енергія. Вказати основний субстрат, який є джерелом енергії в працюючому м’язі:

A. Амінокислоти

B. Молочна кислота

C. Жирні кислоти

D. Піровиноградна кислота

E. a-Кетоглутарова кислота

27.Скелетні м’язи використовують 5 шляхів для утворення АТФ. Найбільш швидким механізмом синтезу АТФ є:

A. Гліколіз

B. Креатинфосфокіназна реакція

C. Глікогеноліз

D. Окисне фосфорилювання

E. Аденілаткіназна реакція

28.У травматологію доставлено чоловіка з роздавлюванням м'язової тканини. Який біохімічний показник сироватки крові буде збільшений?

A. Загальні ліпіди

B. Глюкоза

C. Мінеральні солі.

D. Сечова кислота

E. Креатинін

29.При недостатності кровообігу в період інтенсивної м'язевої роботи в м'язі в результаті анаеробного окислювання глюкози накопичується молочна кислота. Яка її подальша доля?

A. Використовується в м'язі для синтезу глюкози

B. Попадає у нирки і видаляється із сечеюПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.01 с.)