Розділ ІV. Культура України ХVІІ-ХVІІІ ст.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ ІV. Культура України ХVІІ-ХVІІІ ст.1. Феофан Прокопович – видатний діяч просвітництва і культури.

2. Козацькі літописи.

3. Вплив української культури на розвиток культурних процесів Росії.

4. “Українське барокко”

5. Григорій Сковорода – просвітитель, філософ, поет.

6. Театральне мистецтво.

7. Нові тенденції розвитку образотворчого мистецтва др. пол. ХVІ-ХVІІІ ст.

8. Культурно-мистецький процес України у ХVІІІ ст.

9. Освіта в Україні у ХVІІІ ст.

10. Архітектура й образотворче мистецтво другої половини ХVІІІ ст.

11. Музичне життя України ХVІІІ-ХІХ ст.

12. Зв¢язок народного та професійного мистецтва др. пол. ХVІІІ - сер. ХІХ ст.

Розділ V. Пробудження національної свідомості українського народу.

1. Культурний процес другої половини ХІХ ст.

2. Українська наука і культура початку ХІХ ст.

3. Розвиток науки в Україні початку ХІХ ст.

4. Організація науково-мистецьких товариств.

5. Тенденції розвитку української літератури ХІХ ст.

6. Реформа освіти 1803-1804 рр.

7. “Театр корифеїв”.

8. Реформа освіти у другій половині ХІХ ст.

9. Недільні школи, клубні заклади та бібліотеки в Україні.

10. “Просвіти” та їх роль у культурному процесі.

11. Розвиток музичного мистецтва наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

12. Становлення Української професійної художньої школи.

13. Образотворче мистецтво початку ХХ ст.

14. Навчальні заклади для жінок.

15. Музейна справа в Україні.

16. Меценати та колекціонери.

17. Політичне культурне життя та культурний процес в Україні на початку ХХ ст.

18. Україна напередодні 1917 р.

Розділ VІ. Відродження української культури в

Період національно-демократичної

Революції (1917-1920 рр.)

1. Освіта.

2. Вища школа.

3. Наука.

4. Література.

5. Театр.

6. Музика.

7. Преса, книгодрукування.

Розділ VІІ. Культура України в період становлення

Радянської влади.

1. Українізація.

2. Національні меншини.

3. Освіта.

4. Середня спеціальна і вища школа.

5. Наука.

6. Література.

7. Театр.

8. Кіно.

9. Музика.

10. Образотворче мистецтво.

11. Архітектура.

12. Культурно-освітня робота. Ліквідація неписьменності.

13. Преса.

14. Видавництва.

Розділ VІІІ. Українська культура у 30-ті роки.

1. Освіта.

2. Вища школа.

3. Наука.

4. Література.

5. Образотворче мистецтво.

6. Театр.

7. Кіно.

8. Музика.

9. Культосвітня робота.

10. Засоби масової інформації.

Розділ ІХ. Культура України в роки війни.

1. Наука.

2. Освіта.

3. Преса. Радіо.

4. Театр і кіно.

5. Образотворче мистецтво.

Розділ Х. Культура повоєнного часу.

1. Освіта.

2. Наука.

3. Література.

4. Театр.

5. Кіно.

6. Музика.

7. Архітектура та образотворче мистецтво.

8. Засоби масової інформації.

9. Культосвітні заклади.

Розділ ХІ. Культура України в умовах

Кризи радянської системи.

1. Освіта.

2. Вища освіта.

3. Наука.

4. Література.

5. Кіно.

6. Театр.

7. Музика.

8. Архітектура та образотворче мистецтво.

9. Преса.

10. Культосвітні заклади.

Розділ ХІІ. Культура в часи перебудови

Та становлення незалежності України.

1. Національно-культурне відродження.

2. Освіта.

3. Вища і середня спеціальна освіта.

4. Наука.

5. Література.

6. Театр.

7. Кіно.

8. Музика.

9. Засоби масової інформації.

10. Культурний внесок діаспори.

Список використаної та рекомендованої літератури.


Гончарук Т.В. Культурологія. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004.

 

Специфіка культурологічного знання.

1. Актуальність культурології.

2. Загальна характеристика культурології як наукової дисципліни.

3. Метод і предмет культурології.

4. Концепції культурології.

Ґенеза культури.

Ранні форми культури.

1. Світосприймання первісної людини.

2. Археологічна культура.

3. Культура періоду родоплемінного ладу.

 

Найдавніші земні цивілізації.

1. Культура Месопотамії та Єгипту.

2. Культура Стародавнього Ірану.

3. Культура Індії.

4. Китайська та японська культури.

5. Класична давньогрецька культура.

6. Культура Стародавнього Риму.

 

Співвідношення культури та цивілізації.

1. Суть і визначення цивілізації.

2. Взаємозв¢язок культури та цивілізації.

3. Співвідношення культури та цивілізації на прикладі проблеми Заходу і Сходу.

 

Аполонійська і діонісійська засади європейської культури.

1. Античність та її місце в історії європейської культури.

2. Аполонійське та діонісійське начала в культурі.

3. Аполон – геній гармонії.

4. Діоніс - серце світу.

 

Кризові явища в культурі.

1. Культурна криза.

2. Історія розвитку світових криз.

3. Ентропія соціально-культурна.

4. Культурний конфлікт.

 

Культура. Субкультура. Контркультура.

1. Феномен культури.

2. Концепції культурних коловоротів.

3. Поняття субкультури.

4. Молодіжна субкультура.

5. Контркультура.

 

Культура і суспільство.

1. Теоретичні проблеми взаємодії культури і суспільства.

2. Взаємодія суспільства і національної культури.

 

Ідея рівноправності культур у сучасному світі.

1. Ідея рівності культур.

2. Національна самобутність народів.

3. Динаміка культурних процесів.

4. Єдність і взаємозалежність світової та національної культур.

 

Поняття культурної ідентифікації.

1. Ідентифікація, персоніфікація та культурне ототожнення.

2. Національний характер.

3. Свідомість і самосвідомість як феномен культури.

4. Звичаї, обряди, традиції та їх роль у формуванні культурної ідентифікації.

 

Техніка, культура та проблеми людини.

1. Виникнення і сутність техніки.

2. Роль інформаційних технологій в розвитку людства та суспільства.

3. Взаємозв¢язок техніки та культури.

4. Завдання та способи захисту інформації.

5. Інформаційна політика в Україні та в світі.

 

Роль культурних орієнтацій у розвитку суспільства.

1. Фундаменталізм та традиціоналізм.

2. Види релігійного фундаменталізму і їх роль у розвитку суспільства.

3. Релігійний модернізм – протилежність релігійного фундаменталізму.

4. Світський модернізм як ініціатор соціальних змін.

 

Ментальність як тип культури.

1. Суть ментальності.

2. Первісна ментальність.

3. Ментальність античності та середніх віків.

4. Дослідження ментальності.

 

Художня культура і мистецтво.

1. Суть, суб¢єкти та структура мистецтва та художньої культури.

2. Основні види і жанри мистецтва.

3. Класифікація видів мистецтва.

Греченко В.А., Чорний І.В., Кушнерук В.А., Режко В.А. Історія світової та української культури:Підручник для вищих закладів освіти. – К.: Літера ЛТД, 2002. – 464 с.

 

Передмова.

Частина 1. Історія світової культури.

1. Культура первісного суспільства.

2. Культура цивілізацій Стародавнього Сходу.

3. Антична культура.

4. Культура Середньовіччя: Європа, Візантія, ісламський світ.

5. Культура Відродження і Реформації.

6. Культура Нового часу.

7. Європейська культура ХІХ ст.

8. Культура ХХ ст.

 

Частина 2. Історія української культури.

1. Культура на українських землях у найдавніші часи.

2. Культура Київської Русі.

3. Культура України у ХІV – першій половині ХVІІ ст.

4. Розвиток культури у другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст.

5. Українське національно-культурне відродження (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

6. Новітня українська культура.

 


 

Культурологія: українська і зарубіжна культура: Навч. посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко та ін.; за ред. М.М. Заковича. – К.: Знання, 2006. – 567с.

Передмова.

Частина 1. Теоретичні аспекти культури.

Культурологічний підхід до аналізу культури.

1. Методологічні засади розуміння національної культури.

2. Поняття і сутність культури.

3. Основні концепції культури.

4. Морфологія і динаміка культури.

5. Функції культури.

Культура і суспільство.

1. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства.

2. “Субкультура” та її функції.

3. Мистецтво як засіб творення особистості.

Походження і головні етапи розвитку світової культури.

1. Сучасний погляд на проблему антропосоціогенезу.

2. Сутність культурної еволюції та її відмінність від біологічної.

3. Генезис та етапи культурної еволюції.

4. Виникнення мистецтва як унікального механізму культурної еволюції.

5. Культура і цивілізація.

6. Культурно-історичні епохи.

 

Частина 2. Світова культура.

Первісна культура.

1. Світосприймання первісної людини.

2. Міфологічна свідомість: єдність об¢єкта і суб¢єкта, предмета і знака.

3. Міфи як “педагогіка людського роду”.

4. Прислів¢я, приказки, загадки. Зародки мистецтва.

 

Культура стародавніх цивілізацій.

1. Художня культура Передньої Азії.

2. Культура Стародавнього Єгипту.

 

Антична культура.

1. Проблема переходу від хаосу до гармонії.

2. Доісторична Греція і класична Еллада.

3. Культ краси та освіченості.

4. Давньогрецька архітектура і пластичне мистецтво.

5. Специфіка й витоки римського генія.

 

Європейське середньовіччя.

1. Домінування християнської теології у свідомості.

2. Мистецтво: вираження духовного буття світу й людини.

3. Архітектура і мистецтво Візантії V – VІІІ ст.

4. Романська культура: літургія та карнавал.

5. Готичний стиль і схоластика.

Ренесанс.

1. Народження гуманізму.

2. Нова концепція людської особистості і нова модель освіти.

3. Титани італійського Відродження.

4. Північне Відродження.

5. Криза гуманістичних ідеалів.

 

Барокова культура Європи.

1. Реформація і контрреформація та їх слід у культурі.

2. Італійська барокова школа.

3. “Золоте століття” іспанського живопису: теми, герої, жанри.

4. Фламандське і голландське мистецтво ХVІІ ст. як два полюси світовідчуття доби.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.01 с.)