Регіональна типологія культури.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Регіональна типологія культури.1. Особливості арабо-мусульманського культурного регіону.

2. Африканський культурний регіон.

3. Далекосхідний культурний регіон.

4. Індійський культурний регіон.

5. Латиноамериканський культурний регіон.

 

Типи культури.

 

Тема 6. Первісна культура та стародавні цивілізації.

Первісна культура.

1. Культурний зміст пізнього палеоліту.

2. Ранні форми культури.

3. Особливості первісної культури.

 

Культура Стародавніх цивілізацій.

1. Ознаки цивілізації.

2. Відмітні риси Давньосхідної культури.

3. Основні символи культури стародавнього Єгипту.

4. Культура Месопотамії.

5. Культура Ірану.

6. Культура Стародавньої Індії.

7. Основні досягнення культури Стародавнього Китаю.

 

Антична цивілізація.

1. Зміст і походження поняття “античність”.

2. Основні періоди культури стародавньої Греції.

3. Історичні особливості культури Стародавнього Риму.

 

 

Тема 7. Культура Середньовіччя.

Культура європейського Середньовіччя.

1. Передумови формування середньовічної культури.

2. Сенс середньовічної західноєвропейської культури.

3. Основні риси духовної культури західної Європи.

4. Романський стиль.

5. Характеристика готичного стилю.

 

Походження й особливості культури Візантії.

Культура Відродження.

1. Значення терміна “відродження”

2. Особливості культури італійського Відродження.

3. Художня культура епохи Відродження.

4. Характеристика Відродження у романських країнах і на півночі Європи.

5. Уплив Реформації на розвиток європейської культури.

 

4. Особливості розвитку української культури в середні віки.

1. Культура Київської Русі.

2. Українське відродження.

 

 

Тема 8. Культура Нового часу.

1. Культурна парадигма Нового часу.

2. Культура XVIІ ст.

3. Суть ідеології Просвітництва.

4. Основні напрями художньої культури Нового часу.

5. Як розвивалася українська культура в Новий час?

 

 

Тема 9. Культура ХХ-ХХІ ст.

Особливості розвитку культури ХХ ст.

Модернізм.

3. Постмодернізм.

1. Зміна світогляду ХХІ ст. Під упливом постмодернізму.

2. Роль засобів масової комунікації в сучасній культурі.

3. Суть сучасної глобальної соціокультурної кризи.

 

Поняття “масової культури”.

Рекомендована література.Культурологія: Навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів І-ІV рівнів акредитації / За заг. ред. В.М. Пічі. – Львів: Новий Світ-2000, 2005. – 240 с.

 

 

Частина 1. Науковий статус і предмет культурології.

 

Предмет та метод культурології. Культура як базове поняття курсу. Місце культурології в системі гуманітарних та природничих наук.

1. Предмет, основні поняття культурології.

2. Принципи, функції та методи аналізу культурології.

3. Специфіка культурологічного знання.

4. Місце культурології в системі гуманітарних та природничих наук.

 

Історичні етапи осмислення культури. Основні школи та концепції культурології.

1. Етапізація суспільних явищ, як загальнонаукова проблема.

2. Ґенеза суспільного осмислення культури.

3. Співвідношення культури та цивілізації.

4. Погляд на культуру через призму досліджень кінця ХХ - початку ХХІ ст.

 

3. Українська культурологічна думка в контексті загальноєвропейської культурної традиції.

1. Формування загальноєвропейської культурної традиції в погляді на культурний розвиток людства.

2. Становлення української культурології.

3. Культурологічні праці видатних діячів української культури.

 

 

Частина ІІ. Типологія культури.

 

Теоретичні засади історичної та регіональної типології культури.

1. Типологія культури як наукова проблема.

2. Історична типологія культури.

3. Регіональна типологія культури.

 

Культура і соціотехносфера в системі глобальних проблем сучасності.

1. Глобальні проблеми і їх детермінанти.

2. Соціотехносфера: особливості розвитку.

3. Культура як необхідна і достатня умова розв¢язання глобальних проблем.

 

Художня культура.

1. Зміст поняття «художня культура».

2. Мистецтво як форма художньої образної інтерпретації дійсного та уявного.

3. Специфіка художнього образу як мови мистецтва.

4. Стиль у мистецтві.

5. Основні види мистецтва. Специфіка засобів виразності кожного виду мистецтва.

 

 

Частина ІІІ. Сучасні проблеми культури.

 

Провідні тенденції сучасного культурного розвитку.

1. Модернізаційні процеси у світі і в сучасній українській культурі.

2. Субкультурна диференціація і роль молоді.

3. Кризові явища в культурі як флуктуація духовно-енергетичного поля.

 

Теоретичні засади збереження світової культурної спадщини, примату світових культурних цінностей.

1. Збереження культурної спадщини як об¢єктивна соціально-історична тенденція в розвитку культури.

2. Формування системи світових інститутів збереження культурної спадщини людства і їх правові документи.

 

Сучасна наука про особливості розвитку культури ХХІ століття. Інваріанти розвитку культури.

1. Теоретичні засади прогнозування культурного розвитку людства.

2. Культура ХХІ ст.

 

 

Довідковий розділ.

1. Визначення культурології.

2. Школи культурології.

3. Визначення культури.

4. Аполлонійська та діонісійська засади європейської культури.

5. Поняття культурної ідентифікації.

 

 

Теми рефератів

Термінологічний словник

Список використаної та рекомендованої літератури

 

 


Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Погорілий Д.Є. Кредитно-модульний курс культурології. Навчальний посібник. - К: Центр навчальної літератури, 2006. - 368 с.

ЗМІСТ

Вступ.

МОДУЛЬ І. ОНТОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ

Змістовий модуль 1. Культурологія як наука............................................................. 7

Тема 1.1. Культурологія в системі соціальних наук....................................................... 7

Тема 1.2. Сутність культури: слово, поняття, проблема.................................................. 11

Тема 1.3. Інформаційно-семіотичне розуміння культури.........:..................................... 20

Тема 1.4. Основні функції культури................................................................................. 30

Семінар № 1. Культурологія як наука.............................................................................. 34

Змістовий модуль 2. Культурний простір..................................................................... 36

Тема 2.1. Тривимірна модель культури............................................................................. 36

Тема 2.2. Культурні форми та їх основні властивості...................................................... 41

Тема 2.3. Ментальне поле культури.................................................................................. 52

Семінар № 2. Просторові феномени культури................................................................ 61

Підсумкові тестові завдання до модуля 1......................................................................... 64

Контрольні питання до модуля 1....................................................................................... 66

МОДУЛЬ II. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ

Змістовий модуль 3. Мистецтво в системі духовної культури суспільства............67

Тема 3.1. Особливості духовної культури та її види........................................................ 67

Тема 3.2. Мистецтво як унікальний механізм культурної еволюції............................... 70

Тема 3.3. Диференціація та інтеграція видів мистецтва.................................................. 76

Тема 3.4. Соціальні функції мистецтва............................................................................. 82

Семінар № 3. Духовна культура суспільства. Мистецтво як феномен духовної культури..90

Змістовий модуль 4. Культура і політика..................................................................... 92

Тема 4.1. Культура та політика. Поняття про політичну культуру та її функції.......... 92

Тема 4.2. Структура політичної культури. Політична поведінка................................... 95

Тема 4.3. Типи політичної культури. Політична субкультура........................................ 103

Тема 4.4. Політична культура в Україні........................................................................... 110

Семінар № 4. Політична культура суспільства................................................................. 114

Змістовий модуль 5. Культурні сценарії діяльності.................................................... 118

Тема 5.1. Поняття про культурний і життєвий сценарії.................................................. 118

Тема 5.2. Культура мислення..............................................................................................121

Тема 5.3. Культура спілкування......................................................................................... 124

Тема 5.4. Культура навчання.............................................................................................. 136

Тема 5.5. Культура праці.....................................................................................................140

Семінар № 5. Культурні сценарії діяльності особистості................................................145

Підсумкові тестові завдання до модуля II......................................................................... 147

Контрольні питання до модулю II..................................................................................... 149

МОДУЛЬ III. СОЦІОКУЛЬТУРНІ СВІТИ

Змістовий модуль 6. Історичні типи культури.............................................................150

Тема 6.1. Первісна культура людства............................................................................... 150

Тема 6.2. Антична культура............................................................................................... 154

Тема 6.3. Культура Середньовіччя і Відродження.......................................................... 169

Тема 6.4. Культура Нового часу................................................................;....................... 185

Тема 6.5. Сучасна західна культура.................................................................................. 190

Семінар № 6. Історичні типи культури............................................................................. 206

Змістовий модуль 7. Ґенеза і сучасний стан української культури........................ 209

Тема 7.1. Ґенеза української культури............................................................................. 209

Тема 7.2. Мистецтво Київської Русі (ІХ-ХІ ст.) та періоду феодальної

роздробленості (XII - середина XIII ст.)............................................................ 214

Тема 7.3. Культура України в XIV - першій половині XVII ст.......................................224

Тема 7.4. Українська культура другої половини XVII-XVIII ст.....................................227

Тема 7.5. Українське національно-культурне відродження

(кінець XVIII - початок XX ст.).......................................................................... 232

Тема 7.6. Новітня українська культура..............................................................................244

Семінар № 7. Ґенеза і сучасний стан української культури........................................... 257

Підсумкові тестові завдання до модуля III....................................................................... 261

Контрольні питання до модуля III...................................................................................... 263Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.026 с.)