Доба абсолютизму і час Просвітництва.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Доба абсолютизму і час Просвітництва.1. Класицизм як мистецтво героїчної громадськості.

2. Раціоналістична картина світу і людини в ідеології Просвітництва та її вплив на художню творчість.

3. Стиль рококо як мистецтво “галантної доби”.

 

Європа ХІХ ст.

1. Новий соціальний і духовний досвід та його породження – індивідуалістична культура.

2. Романтизм як світовідчуття і як напрямок у мистецтві.

3. Формування історичного погляду на особу і зумовленого ним художнього методу реалізму.

4. Філософський песимізм і волюнтаризм та творчість імпресіоністів та постімпресіоністів.

Модерн як доба в культурі.

1. Причини виникнення стилю модерн.

2. Стиль модерн – поєднання традицій східного та західноєвропейського мистецтва.

3. Символізм – естетико-філософська основа модерну.

4. Особливості стилю модерн.

5. Модерн як архітектурний стиль.

6. Стиль модерн у Росії.

Культура ХХ століття.

1. Загострення проблем гуманізму в житті і мистецтві.

2. Новий театр.

3. Авангардистський живопис: драматизм входження нового в культурний процес.

4. Функціоналізм в архітектурі.

5. Нові виражальні засоби в музиці.

Частина 3. Українська культура.

 

Вступ: періодизація розвитку української культури.

2. Стародавня культура східних слов¢ян.

1. Джерела вивчення культури стародавніх слов¢ян.

2. Основні етапи розвитку стародавньої культури східних слов¢ян.

3. Релігійні вірування та міфологія східнослов¢янських племен.

 

Київська Русь.

1. Особливості світорозуміння людини часів Київської Русі.

2. Мислителі Київської Русі. Книжна справа.

3. Зародження і розвиток шкільної освіти. Наукові знання.

4. Софія Київська як світоглядна ідея і художній шедевр.

5. Образотворче мистецтво: іконопис, фреска, мозаїка, книжкова мініатюра.

6. Ткацтво, килимарство та вишивка.

7. Театральне мистецтво. Музика. Танок.

 

Період феодальної роздробленості.

1. Соціально-політична і культурна ситуація в Галичині та на Волині в ХІІ-ХІІІ століттях.

2. Основні осередки соціального і культурного життя.

3. Освіта і наука, архітектура і мистецтво.

4. Культурні та політичні зв¢язки Галицько-Волинського князівства з іншими землями Стародавньої Русі.

5. Соціально-політична і культурна ситуація в польсько-литовську добу.

6. Освіта і книгодрукування в ХІV-ХVІІ ст.

 

Козацька доба.

1. Козацтво як явище історії та культури.

2. Нові процеси в духовному житті: реформування церкви та освіти, розвиток науки.

3. Українське бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво.

4. Специфіка національного варіанта бароко в літературі, театрі і музиці.

5. Еволюція образотворчого мистецтва.

6. Барокова архітектура.

 

Духовні пошуки ХІХ ст.

1. Формування української національної самосвідомості.

2. Роль творчості Т.Г. Шевченка у становленні української культури.

3. Українська суспільна думка: розвиток науки і філософії.

4. Література.

5. Образотворче мистецтво, музика, театр.

 

На зламі століть.

1. Культура як умова відродження нації в українській естетичній традиції кінця ХІХ – початку ХХ ст.

2. Гуманізм українського неоромантизму.

3. Взаємовідносини особистості і світу в українському експресіонізмі.

4. Український авангард 1900-1910-х рр.

 

Українська культура у ХХ столітті.

1. Національно-культурне піднесення 20-х років в Україні як передумова розбудови освіти і науки.

2. Література й театр на тлі нових національних та соціальних реалій.

3. Український мистецький авангард та його доля.

4. Українська культурна парадигма ІІ половини ХХ століття.

 

Культура в умовах нової соціальної реальності.

1. Формування нової соціокультурної дійсності та її риси.

2. Національна культура в умовах зростання національно-культурної ідентичності.

 

Запитання для самоконтролю.

Література (до кожного розділу)


Історія української та зарубіжної культури: Навч. посіб. /Б.І.Білик, Ю.А. Горбань, Я.С. Калакура та ін.; за ред. С.М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. – К.: Знання-Прес, 2004. – 358 с.

 

Передумова

 

Розділ 1. Предмет і методологічні основи курсу.

1.1. Предмет і завдання курсу.

1.2. Методологічні принципи і джерела вивчення культури як історичного процесу.

 

Розділ 2. Первісна культура.

2.1. Зародження і розвиток культури в епоху палеоліту.

2.2. Культура в епоху неоліту.

2.3. Культура доби розпаду первісного суспільства.

 

Розділ 3. Культура Стародавнього Сходу.

3.1. Шумеро-Вавилонська культура.

3.2. У Єгипетських царствах.

3.3. Індійсько-китайська паралель.

3.4. Фінікійсько-палестинське перехрестя.

Розділ 4. Культура античного світу.

4.1. Історико-культурний феномен античності: теоретичний аспект.

4.2. Етапи розвитку культури Стародавньої Греції.

4.3. Піднесення і падіння Стародавнього Риму.

 

Розділ 5. Культура середньовіччя.

5.1. Основні тенденції розвитку культури зарубіжжя.

5.2. Культура східних слов¢ян дохристиянської доби.

5.3. Культура України-Русі.

 

Розділ 6. Європейське відродження та українська культура.

6.1. Відродження – важливий етап у культурному розвитку Європи.

6.2. Українське культурне піднесення (кінець ХV – початок ХVІІ ст.)

 

Розділ 7. Становлення культури Нового часу.

7.1. Західноєвропейська культура ХVІІ ст.

7.2. Українська культура доби козацько-гетьманської держави.

 

Розділ 8. Епоха Просвітництва в Європі та в Україні.

8.1. Зарубіжна культура епохи Просвітництва.

8.2. Культура України в умовах національного відродження.

 

Розділ 9. Українська культура в загальноєвропейському культурному процесі другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

9.1. Основні тенденції розвитку зарубіжної культури в умовах завершення промислового перевороту.

9.2. Українська культура у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.

.

Розділ 10. Культура в історичних координатах міжвоєнного періоду та в роки Другої світової війни.

10.1. Тенденції розвитку і досягнення зарубіжної культури міжвоєнного періоду.

10.2. Українське культурний ренесанс 20-х років.

10.3. Культура в умовах утвердження тоталітаризму 30-х років.

10.4. Культура в роки воєнних випробувань.

 

Розділ 11. Українська і зарубіжна культура перших повоєнних десятиліть.

11.1. Культура повоєнного зарубіжжя.

11.2. Відбудова матеріальної бази української культури. Розвиток освіти і науки.

11.3 Літературно-мистецькі процеси на тлі ідеологічних репресій і хрущовської “відлиги”.

 

Розділ 12. Зарубіжна і українська культура в умовах розгортання науково-технічної революції..

12.1. Особливості розвитку зарубіжної культури.

12.2. Українська культура в роки кризи авторитарного режиму.

 

Розділ 13. Культура на зламі двох століть.

13.1. Західний релятивізм.

13.2. Собор української духовності.

 

Післямова

Рекомендована література

 

 


Історія української та зарубіжної культури: Навч. посіб. /Б.І.Білик, Ю.А. Горбань, Я.С. Калакура та ін.; за ред. С.М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. – К.: Вища школа: Знання, КОО, 1999. – 326 с.

 

Передумова

 

Розділ 1. Предмет і методологічні основи курсу.

1.3. Предмет і завдання курсу.

1.4. Методологічні принципи і джерела вивчення культури як історичного процесу.

 

Розділ 2. Первісна культура.

2.1. Становлення первісного суспільства та початкові стадії зародження і розвитку культур в епоху палеоліту.

2.2. Основні аспекти розвитку культури в епоху неоліту.

2.3. Культура доби розпаду первісного суспільства.

 

Розділ 3. Культура Стародавнього Сходу.

3.1. Шумеро-вавілонська культура.

3.2. Культура Стародавнього Єгипту.

3.3. Хетська культура. Культура Східного Середземномор¢я й Ассирії.

3.4. Культура стародавньої Індії та Стародавнього Китаю.

Розділ 4. Культура античного світу.

4.1. Історико-культурний феномен античності: теоретичний аспект.

4.2. Етапи розвитку давньогрецької культури.

4.3. Піднесення і падіння давньоримської культури.

 

Розділ 5. Культура середньовіччя.

5.1. Основні тенденції розвитку культури середньовіччя.

5.2. Культура східних слов’ян дохристиянської доби.

5.3. Культура України-Русі.

 

Розділ 6. Європейське відродження та українська культура.

6.1. Епоха Відродження – важливий етап у культурному розвитку Європи.

6.2. Українське культурне піднесення (кінець ХV – початок ХVІІ ст.)

 

Розділ 7. Доба бароко та її особливості в Україні.

7.1. Західноєвропейська культура ХVІІ-ХVІІІ ст.

7.2. Українська культура другої половини ХVІІ-ХVІІІ ст.

 

Розділ 8. Епоха просвітительства в Європі і в Україні.

8.1. Зарубіжна культура епохи просвітництва.

8.2. Українське національне відродження.

8.3. Культура України в умовах колонізаторської політики царату.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.01 с.)