Вступні теоретичні матеріали до вивчення курсу “культурологія”.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вступні теоретичні матеріали до вивчення курсу “культурологія”.1. Предмет і методологічні основи курсу.

2. Методологічні принципи і джерела вивчення культури як історичного процесу.

3. Поняття, структура та функції культури.

1. Поняття “культура”.

2. Структура культури.

1. Суб¢єкти культурної творчості. Види і форми культури.

3. Функції культури.

4. Динаміка культури.

5. Сучасні культурологічні теорії.

6. Види культурних норм.

7. Людина в світі культури.

8. Культурна політика.

9. Місце української культури в контексті світової.

10. Субкультура.

 

Навчальний курс у запитаннях і відповідях.

1. Зарубіжна культура.

2. Українська культура.

 

Блоки (варіанти) контрольних запитань.

Блоки (варіанти) контрольних тестів.

Загальні методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи студентів.

Завдання для самостійної роботи (форми навчання: заочна, дистанційна, екстернат)

Методичні поради щодо виконання контрольних самостійних робіт (КСРС)

Варіанти контрольної роботи (для заочного навчання, екстернів).

Варіанти комплексної контрольної роботи.

Варіанти тем повідомлень.

Методичні вказівки щодо оформлення та написання реферату.

Правила оформлення титульної сторінки реферату (зразок).

Теми рефератів (Культурологія. Зарубіжна культура. Українська культура.)

Додаткова література для виконання самостійної роботи.

Використана література.


Шевнюк О.Л. Культурологія: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2005. – 353 с.

Передмова.

 

Розділ 1. Епістемологія культури.

 

Культурологія як наукова і навчальна дисципліна.

1. Соціально-історичний контекст інституціалізації культурології.

2. Предмет культурології.

3. Категорії культурології.

4. Культурологічний метод.

5. Основні концептуальні парадигми культурології.

 

Культура як предмет культурології.

1. Сутність культури.

2. Морфологія культури.

3. Типологія культури.

4. Динаміка культури.

5. Семіотика культури.

 

Культурогенез.

1. Генезис культури.

2. Міфологічна модель світу.

3. Людина в первісній культурі.

 

 

Розділ 2. Типологія культури.

 

Культури Давнього часу.

1. Давньосхідна модель світу.

2. Людина в давньосхідних культурах.

3. “Космос” античної культури.

4. Людина в античній культурі.

 

Культури Сходу.

1. Феномен культур Сходу.

2. Світ і людина в індо-буддійському типі культури.

3. Світ і людина в японо-буддійському типі культури.

4. Світ і людина в даосько-конфуціанському типі культури.

5. Світ і людина в арабо-мусульманському типі культури.

 

Західнохристиянська і східнохристиянська культури в добу Середньовіччя і Ренесансу.

1. Феномен західнохристиянської культури.

2. Українська культура як феномен східнохристиянського світу.

3. Світоглядні універсалії християнського Середньовіччя.

4. Людина в середньовічній культурі.

5. Ренесансний антропоцентризм.

 

Західнохристиянська і східнохристиянська культури в добу Нового часу.

1. Світомодель Нового часу в українській і європейській культурах.

2. Антропологічні моделі в українській і західній культурах Нового часу.

3. Людина і світ в українській і європейській культурах кінця ХІХ ст.

 

Культура Новітнього часу.

1. Модерністська модель світу в західній та українській інтерпретаціях.

2. Людина в українській та світовій культурах Новітнього часу.

3. Феномен американської культури.

4. Постмодерністська модель світу в українській і світовій інтерпретаціях.

 

Основні поняття

Контрольні запитання

Тестові завдання

Творчі завдання

Література

 

 

Ключі до тестів і відповіді на творчі завдання.

Цитовано за такими джерелами.

Іменний покажчик.

Предметний покажчик.


Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури: Навч. посібник/ Наук. ред. В.М. Шейко. — К.: Кондор, 2006. - 264 с.

ЗМІСТ

Вступ. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ЯК СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ ЯВИЩЕ...4

Джерела формування української культури...9

Передслов’янська доба

Найдавніші пам'ятки мистецтва на території України.

Кіммерійсько-скіфська доба.

Міста-держави Північного Причорномор'я.

Культурний розвиток антів.

Слов’янська доба

Світоглядні уявлення слов'ян.

Розвиток мистецтва у східних слов'ян.

Доба Київської Русі...32

Християнство як чинник нових культурних процесів.

Розвиток освіти та наукових знань.

Розвиток літератури.

Архітектура та монументальний живопис.

Мистецтво оздоблення книги та художнє ремесло.

Культура Галицько-Волинської Русі.

Українська культура у ХІV - першій половині ХVІІ століття...70

Соціально-політична та культурна ситуація на українських землях.

Ренесансно-реформаційні ідеї в українській культурі. Розвиток освіти.

Розвиток друкарства.

Архітектура і мистецтво.

Література.

Культура козацтва.

Українська культура у другій половині ХVІІ-ХVІІІ столітті...106

Соціально-культурна ситуація на українських землях.

Освіта і наука.

Літописання і література.

Архітектура і мистецтво.

Музична і театральна культура.

Українська культура у ХІХ столітті...146

Доба національно-культурного відродження.

Освіта і наука.

Розвиток літератури.

Театральна та музична культура.

Архітектура та образотворче мистецтво.

Культура України у ХХ столітті...186

Українська культура доби революцій та першої світової війни.

Українізація 20-х років та українська культура в 30-ті роки.

Українська культура 40-х - першої половини 50-х років.

Українська культура другої половини 50-х - 80-х років.

Українська культура 90-х років.

Основні тенденції сучасного культурного розвитку України.

Словничок...243


Шуст Н.Б., Бойко Ю.М., Гунько I.B., Джос Ф.Х. Культурологія: Навчальний посібник / За загальною ред. Бойка Ю.М. - Вінниця: ПП «Едельвейс і К», 2008. - 280 с, 285 іл. Бібліогр. 95 назв.

Зміст

Передмова 4

Тема 1. Культура як сфера суспільного буття 7

1. Становлення наукового інтересу до розуміння культури. Основні моделі культурно-історичного процесу.

2. Культурологія як наукова дисципліна. Основні наукові підходи до розуміння культури.

3. Структура та функції культури.

4. Культура і етнос.

Тема 2. Культура в епоху панування привласнюючого господарства 19

1. Археологічні джерела і методи вивчення стародавніх культур.

2. Культура палеоліту.

3. Культура мезоліту.

Тема 3. Культура в епоху становлення відтворюючого господарства 35

1. Становлення землеробства і скотарства. Буго-дністровська археологічна культура.

2. Енеоліт. Трипільська та давньоямна археологічні культури.

3. Культурні новації бронзового та раннього залізного віків.

Тема 4. Культура цивілізацій стародавнього Сходу (Єгипет, Месопотамія, Індія) 57

1. Матеріальна культура (господарство, військова справа, побутова культура і родинні відносини).

2. Духовна культура (писемність, освіта, література, мисте­цтво, наука).

Тема 5. Культура античності (Греція, Рим) 113

1. Матеріальна культура (господарство, військова справа, поселення, побут, родинні відносини).

2. Духовна культура (писемність, освіта, література, театр, мистецтво, наука).

Тема 6. Культура Скіфії ( 8 - 4 ст. до н.е.) 188

1. Скіфія та її населення.

2. Культура кочівників Українського Степу 7 - 4 ст. до н.е.

3. Культура землеробів-скотарів Українського Лісостепу 8 - 4 ст. до н.е.

Тема 7. Культура східних слов'ян у ранньому серед­ньовіччі (5 - 13 ст.) 212

1. Матеріальна культура (господарство, військова справа, поселення, побут).

2. Духовна культура (особливості язичницького світогляду, поширення християнства, писемність, освіта, література, мистецтво).

Тема 8. Культура південної частини Східної Європи у 14-18 століттях 245

1. Головні напрямки культурного розвитку українського суспільства: освіта, книгодрукування, література, дра­матургія, мистецтво.

2. Культура запорозького козацтва: джерела формування, склад та чисельність, адміністративно-політичний устрій, військовий устрій та військова справа, звичаї та побут, освіта і шкільництво.

Додаток. Хронологічні таблиці 271

Пропонована література 277


Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. вид. /за заг. Ред. Яртися А.В., Щендрика С.М., Черепанової С.О. – Львів: Світ. 1994. – 496 с.

 

Передмова.

Розділ 1. Філософсько-теоретичні основи історії культури.

Поняття культури.

1. Виникнення та історична еволюція поглядів на культуру в європейській культурологічній думці.

2. Сучасне розуміння категорії “культура”, її сутність та структура.

3. Поняття світової та національної культури.

4. Культура і сучасна цивілізація.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.012 с.)