Лекція 2. Ранні (доцивілізаційні) форми культури.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лекція 2. Ранні (доцивілізаційні) форми культури.Лекція 1. Вступ до курсу.

1.1. Мета курсу “Світова й українська культура”.

1.2. Проблеми формування національної культури. Україна у просторі історії й культури.

 

Лекція 2. Ранні (доцивілізаційні) форми культури.

2.1. Характер культурного мислення первісної людини.

2.2. Прадавня міфологія, її специфіка й типологія.

2.3. Найдавніші форми мистецтва.

2.4. Становлення культури як продукту людської спільноти.

 

Лекція 3. Культура Стародавнього Сходу.

3.1. Прикметні риси культури Стародавнього Сходу.

3.2. Культура Стародавнього Єгипту й державних утворень Межиріччя.

3.3. Культура державних утворень Межиріччя.

3.4. Культура Палестини та її вплив на культуру людства.

3.5. Подальша доля культури стародавнього населення Палестини.

 

Лекція 4. Культура античного світу.

4.1. Зміст і походження поняття “античність”.

4.2. Місце античності в європейському культурному просторі. Міф в античній культурі.

4.3. Періодизація античності й джерела свідчень про античну культуру.

4.4. Культура Стародавньої Греції.

4.5. Культура Стародавнього Риму.

 

Лекція 5. Культура середньовічної Європи.

5.1. Поняття “середньовічна Європа”.

5.2. Культуротворча роль християнства.

5.3. Основні універсалії середньовічної культури (хронотоп, герой, мова-інтегратор)

5.4. Місце людини в соціальній структурі Середньовіччя.

5.5. Взаємозалежність епохи Середньовіччя й суміжних епох. Спадщина Середніх Віків у сучасній культурі.

 

Лекція 6. Культура Київської Русі.

6.1. Місце культури Київської Русі в історії української культури.

6.2. Картина світу слов¢янського язичництва.

6.3. Християнство й культура східних слов¢ян.

6.4. Київська Русь як естетична формація.

6.5. Духовна спадщина Київської Русі в культурах східних слов¢ян.

 

Лекція 7. Культура епохи Відродження.

7.1. Проблема епохи відродження у сучасній культурології.

7.2. Типологія й періодизація культури відродження.

7.3. Характерні риси італійського відродження.

7.4. Прикметні риси північного відродження.

7.5. Проблема українського відродження.

 

Лекція 8. Культура ХVІІ століття.

8.1. Нова картина світу й місце в ній людини.

8.2. Бароко й класицизм як стилістичні системи – “мови самоопису” нової культури.

8.3. Українське бароко й особливості української культури періоду першого національного відродження.

 

Лекція 9. Культура епохи Просвітництва.

9.1. Соціально-історичні й загальнокультурні передумови Просвітництва.

9.2. Основні риси світоглядної системи західноєвропейського Просвітництва.

9.3. Особливості східноєвропейського Просвітництва.

9.4. Значення Просвітництва для розвитку європейської культури.

 

Лекція 10. Культурна ситуація першої половини ХІХ ст.

10.1. Велика французька буржуазна революція: торжество і крах просвітительської ідеології.

10.2. Романтизм як відповідь на кризові прояви в ідеології Просвітництва.

10.3. Особливості української культури першої половини ХІХ ст.

10.4. Романтичне двосвіття.

10.5. Романтизм як художня система. Романтична спадщина в ХІХ і ХХ ст.

 

Лекція 11. Європейська культура другої половини ХІХ - початку ХХ століть.

11.1. Основні складові культурної кризи рубежу ХІХ-ХХ століть. Промислова революція та її наслідки.

11.2. Урбанізація й початок “масової культури”. Руйнація основ європейської гуманістичної традиції й криза європейської

самосвідомості.

11.3. Спроба заснувати історичний оптимізм на ідеї історичного й науково-технічного прогресу.

 

Лекція 12. Культурна ситуація ХХ століття.

12.1. Зміна культурної парадигми й системи цінностей.

12.2. Нове місце науки й індустрії в системі культури. Культура й філософія.

12.3. Мистецтво в культурі ХХ століття.

 

Питання для самоперевірки. (В кожній лекції)

Методичні вказівки до лекції.


Бичко А.К. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. Курс лекцій. – К.: Либідь, 1992. – 392 с.

 

Від авторів

 

Розділ І. Предмет і методологія теорії та історії світової і вітчизняної культури.

1. Предмет курсу.

2. Методологічні основи курсу.

3. Критичний аналіз класичних і сучасних концепцій культури.

 

Розділ 2. Світова культура в історичному контексті.

1. Культура в умовах родоплемінного ладу.

2. Культура ранньокласового суспільства.

3. Культура Візантії.

4. Культура західної Європи в епоху Середньовіччя.

5. Культура Нового часу.

6. Культура ХІХ-ХХ сторіччя.

 

Розділ 3. Історична типологія культури.

1. Передумови формування української культури (до ХІІІ ст.)

2. Становлення української народності та культури (ХІІІ-ХV ст.)

3. Культура України ХVІ-ХVІІІ ст.

4. Культура України в період розкладу феодально-кріпосницької системи та розвитку капіталізму.

5. Українська культура в умовах ствердження національної суверенності.

6. Внесок українських вчених Закарпаття в розвиток науки, освіти і культури Росії (перша половина ХІХ ст.)

7. Російська культура.

8. Формування та розвиток білоруської культури.

9. Історія культури народів Латвії, Литви, Естонії.

10. Культура Молдови.

11. Культура народів Закавказзя.

12. Історія культури народів Середньої Азії, Казахстану та Киргизстану.

 

Розділ 4. Мистецтво: історія, теорія та проблеми розвитку.

1. Література.

2. Театральне мистецтво

3. Музика, її різновиди та жанри.

4. Мистецтво кіно і телебачення.

5. Архітектура як складова частина матеріальної культури та мистецтва.

6. Образотворче мистецтво, його значення, різновиди, жанри. Специфіка художніх образів.

 

Соціокультурний контекст викладання твору (замість післямови)

Бокань В. Культурологія:Навч. посіб. – 3-тє вид. – К.: МАУП, 2004. – 136 с.

Передмова

1. Предмет і завдання курсу. Школи, напрямки і теорії в культурології.

2. Культура і цивілізація.

3. Найдавніші земні цивілізації.

4. Історія людства – історія культури.

5. Становлення етнонаціональної культури.

6. Етнонаціональний культурний процес.

7. Художня культура.

8. Походження мистецтва.

9. Релігія як форма культури. Релігія в Україні.

10. Історичне побутування (буття) людей як феномен культури.

11. Взаємодія культур і національна самобутність народів.

12. Національний характер, свідомість і самосвідомість як феномен культури.

13. Культура ХХ ст.

14. Національна культура в сучасній Україні. Єдність і взаємозалежність світової і національної культур.

15. Культура на порозі ХХІ ст.

Список використаної та рекомендованої літератури

 


В. Бокань, Л. Польовий. Історія культури України: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 256 с.


Переднє слово.

Розділ І. Культура праслов¢ян.

1. Що вивчає історія культури України.

2. Історична наука про цілісність української культури.

3. Український народ – корінне населення України.

4. Походження українського народу.

5. Релігія слов¢янських племен.

6. Особливості язичницьких вірувань і пантеону божеств.

7. Мистецькі набутки слов¢ян.

8. Особливості трипільської культури.

9. Особливості культурного процесу скіфського періоду.

10. Черняхівська культура та її місце у культурному надбанні слов¢ян.

11. До питання про праслов¢янську писемність.

Розділ ІІ Культура Київської Русі.

1. Про витоки культурного процесу Київської Русі.

2. Вплив запровадження християнства на розвиток культури Київської Русі.

3. Кирило і Мефодій – просвітники слов¢ян.

4. Володимир Великий у культурному розвитку.

5. Ярослав Мудрий і культурний розвиток Київської Русі.

6. Найвизначніші пам¢ятки Київської Русі.

7. Характерні особливості забудови Києва.

8. Писемні джерела, що оповідають про Русь і русичів.

9. Літературні пам’ятки Київської Русі.

10. Характерні особливості рукописної книги Київської Русі.

11. Музичне мистецтво Київської Русі.

12. Зв’язок культури Київської Русі з античністю.

13. Чи були знищені культурні набутки за татаро-монгольської навали?

14. Внесок Київської Русі в розвиток культури.

Розділ ІV. Культура України ХVІІ-ХVІІІ ст.

1. Феофан Прокопович – видатний діяч просвітництва і культури.

2. Козацькі літописи.

3. Вплив української культури на розвиток культурних процесів Росії.

4. “Українське барокко”

5. Григорій Сковорода – просвітитель, філософ, поет.

6. Театральне мистецтво.

7. Нові тенденції розвитку образотворчого мистецтва др. пол. ХVІ-ХVІІІ ст.

8. Культурно-мистецький процес України у ХVІІІ ст.

9. Освіта в Україні у ХVІІІ ст.

10. Архітектура й образотворче мистецтво другої половини ХVІІІ ст.

11. Музичне життя України ХVІІІ-ХІХ ст.

12. Зв¢язок народного та професійного мистецтва др. пол. ХVІІІ - сер. ХІХ ст.

Революції (1917-1920 рр.)

1. Освіта.

2. Вища школа.

3. Наука.

4. Література.

5. Театр.

6. Музика.

7. Преса, книгодрукування.

Радянської влади.

1. Українізація.

2. Національні меншини.

3. Освіта.

4. Середня спеціальна і вища школа.

5. Наука.

6. Література.

7. Театр.

8. Кіно.

9. Музика.

10. Образотворче мистецтво.

11. Архітектура.

12. Культурно-освітня робота. Ліквідація неписьменності.

13. Преса.

14. Видавництва.

Кризи радянської системи.

1. Освіта.

2. Вища освіта.

3. Наука.

4. Література.

5. Кіно.

6. Театр.

7. Музика.

8. Архітектура та образотворче мистецтво.

9. Преса.

10. Культосвітні заклади.

Ґенеза культури.

Ранні форми культури.

1. Світосприймання первісної людини.

2. Археологічна культура.

3. Культура періоду родоплемінного ладу.

 

Кризові явища в культурі.

1. Культурна криза.

2. Історія розвитку світових криз.

3. Ентропія соціально-культурна.

4. Культурний конфлікт.

 

Культура і суспільство.

1. Теоретичні проблеми взаємодії культури і суспільства.

2. Взаємодія суспільства і національної культури.

 

Передмова.

Культура і суспільство.

1. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства.

2. “Субкультура” та її функції.

3. Мистецтво як засіб творення особистості.

Первісна культура.

1. Світосприймання первісної людини.

2. Міфологічна свідомість: єдність об¢єкта і суб¢єкта, предмета і знака.

3. Міфи як “педагогіка людського роду”.

4. Прислів¢я, приказки, загадки. Зародки мистецтва.

 

Антична культура.

1. Проблема переходу від хаосу до гармонії.

2. Доісторична Греція і класична Еллада.

3. Культ краси та освіченості.

4. Давньогрецька архітектура і пластичне мистецтво.

5. Специфіка й витоки римського генія.

 

Європейське середньовіччя.

1. Домінування християнської теології у свідомості.

2. Мистецтво: вираження духовного буття світу й людини.

3. Архітектура і мистецтво Візантії V – VІІІ ст.

4. Романська культура: літургія та карнавал.

5. Готичний стиль і схоластика.

Ренесанс.

1. Народження гуманізму.

2. Нова концепція людської особистості і нова модель освіти.

3. Титани італійського Відродження.

4. Північне Відродження.

5. Криза гуманістичних ідеалів.

 

Барокова культура Європи.

1. Реформація і контрреформація та їх слід у культурі.

2. Італійська барокова школа.

3. “Золоте століття” іспанського живопису: теми, герої, жанри.

4. Фламандське і голландське мистецтво ХVІІ ст. як два полюси світовідчуття доби.

 

Європа ХІХ ст.

1. Новий соціальний і духовний досвід та його породження – індивідуалістична культура.

2. Романтизм як світовідчуття і як напрямок у мистецтві.

3. Формування історичного погляду на особу і зумовленого ним художнього методу реалізму.

4. Філософський песимізм і волюнтаризм та творчість імпресіоністів та постімпресіоністів.

Модерн як доба в культурі.

1. Причини виникнення стилю модерн.

2. Стиль модерн – поєднання традицій східного та західноєвропейського мистецтва.

3. Символізм – естетико-філософська основа модерну.

4. Особливості стилю модерн.

5. Модерн як архітектурний стиль.

6. Стиль модерн у Росії.

Культура ХХ століття.

1. Загострення проблем гуманізму в житті і мистецтві.

2. Новий театр.

3. Авангардистський живопис: драматизм входження нового в культурний процес.

4. Функціоналізм в архітектурі.

5. Нові виражальні засоби в музиці.

Частина 3. Українська культура.

 

Київська Русь.

1. Особливості світорозуміння людини часів Київської Русі.

2. Мислителі Київської Русі. Книжна справа.

3. Зародження і розвиток шкільної освіти. Наукові знання.

4. Софія Київська як світоглядна ідея і художній шедевр.

5. Образотворче мистецтво: іконопис, фреска, мозаїка, книжкова мініатюра.

6. Ткацтво, килимарство та вишивка.

7. Театральне мистецтво. Музика. Танок.

 

Козацька доба.

1. Козацтво як явище історії та культури.

2. Нові процеси в духовному житті: реформування церкви та освіти, розвиток науки.

3. Українське бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво.

4. Специфіка національного варіанта бароко в літературі, театрі і музиці.

5. Еволюція образотворчого мистецтва.

6. Барокова архітектура.

 

Духовні пошуки ХІХ ст.

1. Формування української національної самосвідомості.

2. Роль творчості Т.Г. Шевченка у становленні української культури.

3. Українська суспільна думка: розвиток науки і філософії.

4. Література.

5. Образотворче мистецтво, музика, театр.

 

На зламі століть.

1. Культура як умова відродження нації в українській естетичній традиції кінця ХІХ – початку ХХ ст.

2. Гуманізм українського неоромантизму.

3. Взаємовідносини особистості і світу в українському експресіонізмі.

4. Український авангард 1900-1910-х рр.

 

ЗМІСТ

Передмова. 3

Лекція 1. Предмет курсу. 4

1. Предмет і завдання історії української та зарубіжної культури.

2. Поняття культури.

3. Структура культури.

4. Культура і суспільство.

5. Українська культура в контексті світової культури.

Хронологія 506

Рекомендована література. 566


Кормич Л.І., Багацький В.В. Культурологія (історія і теорія світової культури ХХ століття): Навч. посібник. Видання третє. – Х.: Одіссей, 2004. – 304 с.

Частина І. (1900-1945 рр.)

 

Розділ І. Культурна мотивація політико-соціальних змін у світі н початку ХХ століття.

1. “Некалендарний початок століття”.

2. “Пройдисвіти історії” на чолі тоталітарних режимів.

3. “Червоне десятиліття” як переддень Другої світової війни.

Розділ ІІ. Розвиток інтелекту.

1. Успіхи науки.

2. Що таке освіта?

Розділ ІІІ. Оновлення методів і напрямків розвитку мистецтва.

1. Модернізм як художній метод.

2. Нова художня мова літератури: Австрії, Німеччини, Росії, України, Франції, Італії, Англії, США.

3. Образотворче мистецтво взагалі. …живопис зокрема.

4. Досягнення в скульптурі.

5. Еволюція театру.

6. Шлях до нової музики. … Джаз.

7. Кінематограф – “фотографії, що рухаються”.

8. Архітектура як літопис світу.

 

Частина ІІ. (1945-2000 рр.)

Розділ І. Характерні особливості культури другої половини ХХ століття.

1. Основні напрямки розвитку прогресу.

2. Соціальні і економічні наслідки науково-технічної революції (НТР).

3. Переорієнтація досліджень суспільних наук на проблеми людини.

4. Філософська антропологія.

5. Теорія “постіндустріального суспільства”.

6. “Нові філософи”

7. Неоконсерватизм і “нові праві”.

8. Неофрейдизм.

Розділ ІІ. Вплив соціального і технічного прогресу на духовну культуру.

1. Наслідки прогресу.

2. Ілюзія прогресу.

3. Катастрофічний стан екології.

4. Загальне і національне в культурах країн Сходу і Заходу.

5. Негритюд як альтернатива расизму білих.

6. Масова культура як панацея.

7. Контркультура як інтегральне явище.

8. Культурологія.

9. Футурологія.

10. Конфліктологія.

 

Розділ ІІІ. Творчі течії у мистецтві.

1. Постмодернізм в контексті світової культури.

2. Художні течії і напрямки в літературі: Італії, Франції, США, Англії, Німеччини, Росії, України, Китаю.

1. Література вимислу.

2. “Апостоли” літератури постмодернізму.

3. Література Шотландії.

3. Постмодернізм як неокласицизм.

4. Образотворче мистецтво: живопис.

5. Архітектура – це будинок, в якому живе людство.

1. Архітектура малих форм.

2. Апологія декоративно-ужиткового мистецтва.

6. Музичне мистецтво. Його течії і напрямки.

1. Рок-музика: витоки і розвиток.

2. “Культура растафарі” і “круті хлопці”

3. Музичний стиль “етно-поп”.

4. Глобалізація популярної музики: хіп-хоп і техно та кислотний хаус.

7. Кіномистецтво.

1. Видатні режисери сучасності: Італії, Японії, Франції, Данії, Англії, Німеччини, Польщі, США, СРСР, а потім Росії, України.

2. Авторське кіно.

3. Кінематограф постмодернізму.

4. Яким кіно поступово стає.

8. Театральне мистецтво.

 

Розділ ІУ. Східна Європа: занепад культури в 40-х, початок її відродження в кінці 80-х років.

1. Занепад культури.

2. Всезаборонство в художній творчості.

3. Необхідність подолання догматизму і схоластики у дослідженнях суспільствознавців східноєвропейських країн.

4. Культурне відродження: повернення народу імен і творів видатних діячів культури.

5. Роль культури в становленні нових незалежних держав Східної Європи.

 

Розділ У. Культурний потенціал людства.

1. Освіта. Якою вона потрібна всім?

2. Чи наука стала культурною діяльністю?

3. Деякі аспекти правової культури Заходу і Сходу.

4. Тенденції до інтернаціоналізації культури.

5. Значення міжнародного культурного і наукового обміну.

6. Засоби масової інформації (мі) чи засоби маніпуляції?

7. Все на продаж або комерціалізація мистецтва.

Княжа доба.

1. Природа і людина.

2. Господарство.

3. Домашнє життя.

4. Віра й церква.

5. Освіта й наука.

6. Громадянство й держава.

7. Війна й лицарство.

Доба перемін.

1. Село й місто.

2.Старе й нове господарство.

3.У хатах і палатах.

4.Нове шкільництво.

5.Громадянство.

6.Козацька держава.

 

На світанку нових часів.

1. Нова культура.

2. Народ і нація.

 

 

Володимир Радзикевич. Письменство.

 

Давня доба.

1. Дорогою століть.

2. У взаєминах із Візантією.

3. У світі уяви.

4. Для християнства.

5. Лицарський побут у письменстві.

6. На переломі.

 

Середня доба.

1. Подув із заходу.

2. За церкву й народність.

3. Під брязкіт козацької зброї.

4. На досвітках національного пробудження.

 

Нова доба.

1. Тріумф народної мови.

2. На крилах романтизму.

3. Слово генія.

4. Слідами Шевченка.

5. Проти хвиль.

6. На верхів¢ях.

7. Серед буревію.

 

Микола Голубець. Мистецтво.

 

Княжа доба.

1. Початки мистецтва.

2. Мистецтво Києва і Чернігова.

3. Галицько-Волинське мистецтво.

4. Малярство й золотарство.

 

Середня доба.

1. Століття ХІУ-ХУ.

2. Ренесанс в Україні.

3. Мистецтво XVIІ в.

4. Доба Мазепи.

5. Рококо і класицизм.

 

Нове мистецтво.

1. Під чужим небом.

2. Шевченко й “передвижники”.

3. Почини національного мистецтва.

4. Галичина на грані XVIІІ_ХІХ ст.

5. У наймах у сусідів.

6. До рідного ґрунту.

7. Шукачі нових доріг.

8. Сучасна українська різьба.

 

Степан Чорненький. Театр.

Василь Барвінський. Музика.


Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посіб. / Кер. авт. колективу Л. Т. Левчук. – К.: Либідь, 2000. – 520 с.

Від авторів.

 

Розділ 1. Арабо-мусульманський культурний регіон.

1. Передумови формування культурного регіону.

2. Коран - пам¢ятка культури.

3. Арабо-мусульманське мистецтво.

 

Розділ 2. Далекосхідний культурний регіон.

1. Китай. Китайська стародавність.

2. Культурні здобутки Середньовіччя. Період формування феодальних відносин.

3. Період Сунської імперії та монгольського іга.

4. Правління династії Мін.

5. Період пізнього феодалізму (ХVІІ – 30-ті рр. ХІХ ст.)

6. Японія. Давня культура. Здобутки періоду законів Рицурьо. Культура аристократії.

7. Культура періоду становлення феодального суспільства.

8. Культура зрілого феодального суспільства.

9. Культура городян.

 

Розділ 3. Культура Індії.

1. Протоіндійська культура.

2. Індоарії в становленні культурних засад стародавньої Індії.

3. Релігія в культурі Індії.

4. Наукове пізнання в індійській культурі.

5. Мистецтво в культурі Індії.

6. Мусульманська епоха в культурі Індії.

7. Культура Індії за часів британського правління.

 

Розділ 4. Африканський культурний регіон.

 

Розділ 1. Предмет естетики.

1. Що означає поняття “естетика”?

2. Становлення перших естетичних уявлень.

 

Глава 2.Первісна культура.

1. Сутність і головні ознаки.

2. Початкові форми художнього бачення світу.

Словник термінів.

Павленко О.П. Культурологія: посіб. для підготов. до іспитів. – К.: вид. Паливода А.В., 2006. – 176 с.


Вступ.

 

Тема 2. Феномен культури.

1. Походження та сутність поняття “культура”.

2. Сутність культури.

3. Функції культури, їх визначення.

4. Структура культури.

 

 

Культурологічні школи.

1. Суспільно-історична школа.

2. Натуралістична школа.

3. Соціологічна школа.

4. Символічна школа.

 

Концепції культури.

1. Еволюціоністська концепція культури.

2. Аксіологічна концепція культури.

3. Антропологічна чи функціональна концепція культури.

4. Концепція циклічного розвитку культури (або культурно-історичні коловороти).

5. Соціологічна концепція.

6. Формаційна концепція культури.

7. Теологічні концепції культури.

8. Концепція “осьового часу”.

9. Суть ігрової концепції.

10. Структуралістська концепція.

 

 

Міжкультурна комунікація.

1. Мова як символічний код культури.

2. Невербальна комунікація.

3. Значення толерантності й емпатії.

 

 

Тема 5. Типологія культури.

Галузі культури.

Види культури.

1. Домінантна культура.

2. Субкультура та контркультура.

3. Сільська культура.

4. Міська культура.

5. Повсякденна та спеціалізована Культура.

 

Комплексні види культури.

Форми культури.

Типи культури.

 

Первісна культура.

1. Культурний зміст пізнього палеоліту.

2. Ранні форми культури.

3. Особливості первісної культури.

 

Антична цивілізація.

1. Зміст і походження поняття “античність”.

2. Основні періоди культури стародавньої Греції.

3. Історичні особливості культури Стародавнього Риму.

 

 

Культура Відродження.

1. Значення терміна “відродження”

2. Особливості культури італійського Відродження.

3. Художня культура епохи Відродження.

4. Характеристика Відродження у романських країнах і на півночі Європи.

5. Уплив Реформації на розвиток європейської культури.

 

4. Особливості розвитку української культури в середні віки.

1. Культура Київської Русі.

2. Українське відродження.

 

 

Тема 9. Культура ХХ-ХХІ ст.

Модернізм.

3. Постмодернізм.

1. Зміна світогляду ХХІ ст. Під упливом постмодернізму.

2. Роль засобів масової комунікації в сучасній культурі.

3. Суть сучасної глобальної соціокультурної кризи.

 

Поняття “масової культури”.

Рекомендована література.Культурологія: Навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів І-ІV рівнів акредитації / За заг. ред. В.М. Пічі. – Львів: Новий Світ-2000, 2005. – 240 с.

 

 

Частина 1. Науковий статус і предмет культурології.

 

Художня культура.

1. Зміст поняття «художня культура».

2. Мистецтво як форма художньої образної інтерпретації дійсного та уявного.

3. Специфіка художнього образу як мови мистецтва.

4. Стиль у мистецтві.

5. Основні види мистецтва. Специфіка засобів виразності кожного виду мистецтва.

 

 

Частина ІІІ. Сучасні проблеми культури.

 

Теми рефератів

Термінологічний словник

ЗМІСТ

Вступ.

Вступ.

Феномен культури.

Концепція культури в світлі наукового розуміння історії.

Типологія культур.

Культура і природа.

Мо­дель структури культури.

Світова культура як ціле.

Єдність та різноманітність соціокультурного проце­су.

Ступені еволюції світової культури

 

Первісна культура.

Генезис культури.

Особливості первісної культу­ри.

Ритуал та його функції у первісному суспільстві.

Міфологія, магія та релігія.

Шамани, чаклуни та зна­харі.

Походження мистецтва та його функції

 

Культура Месопотамії.

Своєрідність месопотамської культури: космос як держава.

Доброчинне життя в Шумері та Вавилоні.

Поема про Гільгамеша.

"Me" — божественні закони й початок наукової класифікації явищ світу.

Боги як люди. Жерці, жриці, обряди.

Перші в світі правові ко­декси.

Повсякденне життя жителів Месопотамії.

Ми­стецтво Дворіччя.

Біля джерел біблійських сказань

 

Культура Індії.

Праісторія: культура Хараппи та культура "Рігведи".

Держава: теорія й практика політичного жит­тя.

Повсякденне життя: касти, сім'я та мораль.

Релі­гія: індуїзм, джайнізм, буддизм та іслам.

Філософські концепції індійської культури та наукові знання.

Мистецтво Індії: його джерела та специфіка.

Внесок Індії у світову культуру

 

Китайська культура.

Унікальність китайської культури: ритуал та етика в традиційному Китаї.

Релігійно-філософські вчення: конфуціанство, даосизм, буддизм.

Місце буддиз­му в китайській культурі.

Конфуціанство та легізм у політичній історії Китаю.

Китайська соціальна уто­пія.

Своєрідність мистецтва: триєдність каліграфії, поезії та живопису.

Китайська сім'я: традиції й тен­денції.

Науковий геній стародавнього Китаю.

Голковко­лювання та припікання в китайській медицині.

Ушу, Великий шовковий шлях.

Китайська культура і Захід

 

Японська культура.

Культура Японії в колі азіатських культур.

Син­тоїзм, буддизм та конфуціанство.

Епоха законів.

Стан самураїв та політика сьогунів.

Виникнення сучасної держави.

Специфіка японського мистецтва.

Поезія, каліграфія, живопис.

Сценічне мистецтво: драма Но, театр Кабукі.

Архітектура та японські сади.

Побу­това культура: мистецтво лаку, кераміки, ікебана, чайна церемонія.

Капіталізм за Конфуцієм.

Культура Японії й XXI століття

 

Культура Австралії.

Соціальна організація австралійців.

Життєвий цикл — дитинство, юність, шлюб, старість.

Австралійська країна сновидінь.

Уявлення австралійських аборигенів про людину.

Магія та чаклунство.

Закон і порядок.

Мистецтво.

Смерть і уявлення про загробне життя.

Аборигени сьогодні

 

Візантійська культура.

Утворення великої імперії.

Особливості візантійської культури.

Народження нової ідеології: від язичництва до християнства.

Реформи Ісаврів.

Іконоборство. Влада належить феодальній аристократі.

Комніни між Заходом і Сходом.

Розквіт культури в XI—XII ст.

Зародження раціоналізму.

Латинське завоювання.

Пізньовізантійська культура: гуманізм проти ісихазму.

Побут і мораль пізньої Візантії.

Спадщина візантійської культури

 

17. Культура Середньовічної Русі.

Соціальний і політичний лад Древньоруської дер­жави.

"Руська Правда" як зведення законів. Хрещення Русі.

Самобутність культури середньовічної Русі.

Куль­турні зв'язки Київської Русі.

Древньоруська літера­тура.

"Слово про закон і благодать" Іларіона.

"Слово о полку Ігоревім".

Літописання і давньоруська суспіль­но-політична думка.

Розвиток знань про природу і зародження раціоналістичного світогляду.

Єресі.

Роз­виток і розквіт давньоруського мистецтва (Феофан Грек, Андрій Рубльов, Діонісій та ін.).

Побутова куль­тура Древньої Русі

 

Культура ХХ століття.

Характер сучасної культури.

Маскульт і висока культура Заходу.

Масова культура як засіб куль­турної війни.

Культурна самобутність народів світу.

Різноманітність культур і засоби масової інформації.

Космізація й екологізація культури.

Діалог культур Заходу і Сходу

 

ЗМІСТ КНИГИ

ПЕРЕДНЄ СЛОВО ... v

ПРО АВТОРА І ЙОГО ПРАЦЮ...vii

ВСТУП...xvii

 

РОЗДІЛ II. СЛОВ'ЯНСЬКА ДОБА

Від держави антів до княжої Руси. Черняхівська культура — культура антів. Кінець антів. Розселення слов'ян. Формування русько-української держави. Дещо про назву "Русь"...13

 

РОЗДІЛ XXXIII. МИСТЕЦТВО

Тези і організації мистецького руху. Українські мистці і мистецькі стилі 1920-30-их років. Архітектура. Малярство. Графіка. Скульптура... 465

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЗНИК

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛАВ українській мові... 529В чужих мовах ... 534

ДОДАТКОВА БІБЛІОГРАФІЯУкраїнською мовою ... 534Чужою мовою ... . 536

ПОКАЗНИК ПРІЗВИЩ ...537


Культурологія: Навчальний посібник / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора М.М. Стрішенця. - Тернопіль: Астон, 2004. - 148 с.

 

Зміст

Передмова.................................................................................................3

 

Тема 1. Предмет та завдання культурології..........................................4

1. Культурологія як наука. Предмет і завдання курсу «Куль­турологія».

2. Сутність культури, її структура та функції.

3. Типологія культури.

4. Основні культурологічні концепції.

Тема 2. Генеза культури........................................................................22

1. Генеза культури.

2. Міфологічна модель світу.

3. Людина в первісній культурі.

Тема 3. Культура та цивілізація............................................................31

1. Поняття «цивілізація». Співвідношення культури і циві­лізації.

2. Цивілізація як етап розвитку культури. Техніка, культура та природа людини.

3. Проблеми сучасної цивілізації.

Тема 4. Засади європейської культури.................................................47

1. Специфіка культурної свідомості античної цивілізації.

2. Модель світу та людина в європейському Середньовіччі.

3. Особливості західнохристиянської культури Середньо­віччя.

4. Гуманізм і гуманістична спрямованість європейської культури.

5. Естетично-художня свідомість Ренесансу.

6. Світомодель європейської культури Нового часу.

Тема 5. Художня культура....................................................................70

1. Мистецькі напрями та функції художньої культури.

2. Види і жанри мистецтва.

Тема 6. Українська культура в контексті європейської культурної традиції.........93

1. Київська Русь у перспективі «Захід — Схід».

2. Культура України у світлі європейського Ренесансу.

3. Новий культурологічний ландшафт України XIX ст. - першої половини XX ст.

4. Культурологічні орієнтації другої половини XX - початку XXI ст. і культурологічні перспективи.

Тема 7. Сучасні проблеми розвитку культури..................................119

1. Модернізаційні процеси у світі та провідні тенденції су­часного культурного розвитку.

2. Модернізм як специфічний культурний феномен XX сто­ліття.

3. Постмодерністська модель світу в світовій і українській інтерпретаціях.

4. Масова культура та її вплив на формування свідомості.

5. Субкультурна диференціація.

6. Поняття культурної ідентифікації.


Культурологія: теорія та історія культури: Навч. посібник. /За ред. І.І. Тюрменко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 368 с.

Передмова

Культура і цивілізація.

1. Підходи до визначення поняття “цивілізація”. Співвідношення культури і цивілізації.

2. Типологія цивілізацій.

3. Цивілізація як етап розвитку культури. Техніка, культура та природа людини.

4. Запитання для самоконтролю знань. Література.

Культура і суспільство.

1. Роль культурних орієнтацій у розвитку суспільства.

2. Субкультура. Контркультура.

3. Поняття культурної ідентифікації.

4. Ідея рівноправності культур у сучасному світі.

5. Запитання для самоконтролю знань. Література.

Розділ 2. Генезис культури.

Антична культура.

1. Культура стародавньої Греції: логос, чуттєвість, гармонія.

2. Культурний феномен еллінізму: космополітизм та індивідуалізація (остання третина ІV – І ст. До н.е.)

3. Традиції та спадкоємність культури стародавнього Риму.

4. Українська культура на перехресті скіфо-сарматського та античного світів.

5. Світове значення античної культури.

6. Запитання для самоконтролю знань. Література.

7. Ілюстрації.

3. Культура середніх віків: Візантія, Європа, слов¢яни, Русь.

1. Духовно-культурна спадщина Візантійської імперії.

2. Європейська культура епохи Середньовіччя.

3. Культура та дохристиянські вірування давніх слов¢ян.

4. Культура Київської Русі.

5. Запитання для самоконтролю знань. Література.

6. Ілюстрації.

Культура епохи Ренесансу.

1. Формування та світоглядні засади культури Ренесансу.

2. Ренесансний титанізм та його прояви.

3. Ренесанс в українській культурі.

4. Запитання для самоконтролю знань. Література.

5. Ілюстрації.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.014 с.)