ЧАСТИНА 3. ФЕНОМЕН РОСІЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЧАСТИНА 3. ФЕНОМЕН РОСІЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ.Глава 9. Передумови становлення та розвиток культури Московської держави.

1. Характеристика духовного життя.

2. Художнє життя.

Глава 10. Культура Російської імперії XVIII ст.

1. Характер культурних процесів.

2. Художнє життя.

Глава 11. Російська культура XIX ст.

1. Духовні процеси.

2. Особливості художнього життя.

3. «Золотий вік» російської культури.

Глава 12. Культура СРСР.

1. Загальна характеристика духовного життя.

2. Особливості художньої культури.

ЧАСТИНА 4. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА.

Глава 13. Феномен української культури.

1. Особливості українського менталітету та самобутність української культури.

2. Прадавня культура на теренах України.

Глава 14. Культура Київської Русі.

1. Особливості духовних процесів.

2. Художнє життя.

Глава 15. Культура України XIV — першої половини XVIIст.

1. Особливості духовного життя.

2. Характер художньої культури.

Глава 16. Культурні процеси в Україні другої половини ХVII-ХVIIІ ст.

1. Тенденції духовного розвитку.

2. Характеристика художніх процесів.

Глава 17. Українська культура XIX ст.

1. Умови розвитку духовної культури.

2. Художнє життя.

Глава 18. XX століття в історії культури України.

1. Духовне життя в Україні.

2. Особливості художніх процесів.


 

Художня культура України: Навч. посіб. /Л. Масол, С.А. Ничкало, Г.І. Веселовська, О.І. Оніщенко; За заг. ред. Л.М. Масол. – К.: Вища школа, 2006. – 239 с.

Особливості розвитку художньої культури України.

 

Розділ 1. Художня культура України від найдавніших часів до кінця XVI ст.

Вступ.

1. Стародавнє образотворче мистецтво.

2. Музична і театральна культура стародавньої доби.

3. Образотворче мистецтво Київської Русі.

4. Музична культура Київської держави.

5. Образотворче мистецтво ХІУ-XVI ст.

6. Музична культура ХІУ-XVI ст.

 

Розділ 2. Художня культура України XVIІ-XVIІІ ст.

Вступ.

1. Образотворче мистецтво.

2. Музична і театральна культура.

 

Розділ 3. Художня культура України ХІХ - початку ХХ ст.

Вступ

1. Образотворче мистецтво.

2. Музична культура.

3. Театральна культура.

 

Розділ 4. Художня культура України ХХ ст.

Вступ.

1. Образотворче мистецтво.

2. Музична культура.

3. Театральна культура.

4. Кіномистецтво.

 

Панорама мистецтв.


Матвєєва Л.Л. Культурологія: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2005. – 512 с.

 

Розділ І. Культурологія: зміст та історія становлення.

Тема 1. Предмет курсу “Культурологія”.

1. Історія слова “культура”, його сучасні значення.

2. Культура як об¢єкт дослідження культурології.

3. Проблема визначення культури.

4. Культура і цивілізація.

Тема 2. Історія та складники становлення культурологічної думки.

1. Позанаукові уявлення про культуру.

2. Історико-антропологічні дослідження культури.

3. Філософсько-соціологічне осмислення культури.

4. Становлення культурології як науково-філософської дисципліни.

Тема 3. Культурологічна проблематика в українській національній традиції.

1. Уявлення про культуру в часи Київської Русі.

2. Формування культурологічної думки в XVI-XVIІІ ст.

3. Культурна проблематика в українській теоретичній думці ХІХ-XVIІІ ст.

4. Культурна проблематика в українській теоретичній думці ХІХ - початку ХХ ст.

5. Українська культурологічна думка ХХ ст.

Розділ ІІ. Онтологія культури.

Тема 4. Концепції культурогенезу. Трудова. Ігрова. Психоаналітична (фройдівська).

Тема 5. Становлення смислового простору культури в процесі культурогенезу.

1. Культура і природа.

2. Культурогенез як процес «випадіння” людини з природного простору.

3. Культурний простір як простір смислових опозицій.

4. Формальні принципи культурного смислотворення.

Тема 6. Теорії культурних змін.

1. Поняття зміни та його застосування в культурологічних контекстах.

2. Еволюціоністська парадигма культурного розвитку.

3. Циклічні теорії історичного коловороту.

4. Концепції культурних змін, у яких поєднуються ідеї циклізму та еволюціонізму.

Тема 7. Стиль у культурі.

1. Стиль, традиція, канон.

2. Життєвий культурний стиль.

3. Стиль мислення.

4. Моностильова та полістильова культури.

Тема 8. Проблематика самоусвідомлення людства у Всесвіті.

1. Ідеї множинності всесвітів та населених світів в історії культури та в сучасній науці.

2. Астросоціологічний парадокс.

3. Передумови та проблематичність інформаційного контакту.

4. Турбота як властивість розуму та її гіпотетична роль у ситуації астросоціологічного парадокса.

5. Антропний принцип Всесвіту.

Розділ ІІІ. Феномени культури.

Тема 9. Наукова культура.

1. Властивості наукової свідомості людини та систематизація науки.

2. Становлення і закономірності розвитку науки, наукова картина світу і наукова революція.

3. Методи наукового пізнання.

Тема 10. Художня культура.

1. Художня культура як складова культури духовної. Систематизація видів мистецтва.

2. Історичні форми мистецтва.

3. Жанрові системи мистецтв.

4. Наукове та художньо-естетичне пізнання.

Тема 11. Морально-правова культура.

1. Мораль і право як механізми регуляції культурної життєдіяльності людини.

2. Джерела та конкретно-історичний характер моралі й права.

3. Феномен культурно-етичного песимізму та його причини.

Тема 12. Масова та елітарна культура.

1. Поняття масової та елітарної культур.

2. Субкультура і контркультура.

3. Культурологічні концепції масової та елітарної культур.

4. Поп-арт як масове мистецтво.

Розділ ІV. Сучасність і майбутнє культури.

Тема 13. Специфіка та глобалізаційні тенденції сучасного етапу розвитку культури.

1. Загальна специфіка нового культурного етапу.

2. Глобалізаційні процеси в сучасній світовій культурі та теорія модернізації.

3. Міжкультурні непорозуміння як основа світових конфліктів ХХІ ст.

Тема 14. Проблематика інформаційного та освітнього простору культури.

1. Інформаційні технології й інформаційне суспільство.

2. Графічний та аудіовізуальний способи передачі інформації.

3. Проблематика освіти.

Тема 15. Проблеми та перспективи наукової культури.

1. Поняття нелінійної науки, самоорганізації та синергетики.

2. Синергетична науково-філософська картина світу та синергетичний образ культури.

3. Філософсько-культурні аспекти проблеми клонування.

Тема 16. Художня культура першої половини ХХ ст.: авангардні стилі та напрями.

1. Проблема сприйняття та розуміння художнього авангарду.

2. Новий зміст у традиційній мистецькій формі (фовізм, кубізм, експресіонізм, супрематизм).

3. Становлення нових форм мистецтва: футуризм, сюрреалізм, дадаїзм.

Тема 17. Авангардна художня культура другої половини ХХ ст.

1. Термінологічна картина художнього авангарду.

2. Візуальні та інформаційні мистецтва: гіперреалізм, концептуалізм, боді-арт, ленд-арт та ін.

3. Акціонізм (хеппенінг, перформанс, рольова гра)

Словник термінів.

Павленко О.П. Культурологія: посіб. для підготов. до іспитів. – К.: вид. Паливода А.В., 2006. – 176 с.


Вступ.

 

Тема 1. Культурологія як наука та навчальна дисципліна.

1. Статус науки про культуру.

2. Предмет культурології та його специфіка.

3. Методи дослідження культури.

4. Структура культурології.

5. Українська культурологічна думка.

 

Тема 2. Феномен культури.

1. Походження та сутність поняття “культура”.

2. Сутність культури.

3. Функції культури, їх визначення.

4. Структура культури.

 

 

Тема 3. Основні концепції культури та культурологічні школи.

Культурологічні школи.

1. Суспільно-історична школа.

2. Натуралістична школа.

3. Соціологічна школа.

4. Символічна школа.

 

Концепції культури.

1. Еволюціоністська концепція культури.

2. Аксіологічна концепція культури.

3. Антропологічна чи функціональна концепція культури.

4. Концепція циклічного розвитку культури (або культурно-історичні коловороти).

5. Соціологічна концепція.

6. Формаційна концепція культури.

7. Теологічні концепції культури.

8. Концепція “осьового часу”.

9. Суть ігрової концепції.

10. Структуралістська концепція.

 

 

Тема 4. Культурні сценарії діяльності та міжкультурна комунікація.

Культурні сценарії діяльності.

1. Культура мислення.

2. Поняття культури спілкування.

3. Культура навчання.

4. Культура праці.

 

Міжкультурна комунікація.

1. Мова як символічний код культури.

2. Невербальна комунікація.

3. Значення толерантності й емпатії.

 

 

Тема 5. Типологія культури.

Підстави типології культури.

Галузі культури.

Види культури.

1. Домінантна культура.

2. Субкультура та контркультура.

3. Сільська культура.

4. Міська культура.

5. Повсякденна та спеціалізована Культура.

 

Комплексні види культури.

Форми культури.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.012 с.)