Розділ 9. Українська культура в загальноєвропейському культурному процесі другої половини ХІХ – початку ХХ ст.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 9. Українська культура в загальноєвропейському культурному процесі другої половини ХІХ – початку ХХ ст.9.1. Основні тенденції розвитку зарубіжної культури в умовах завершення промислового перевороту.

9.2. Українська культура в боротьбі за утвердження етнічної і культурної самобутності народу.

9.3. Образотворче мистецтво, театр та архітектура у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

9.4. Культура в роки боротьби за державну незалежність України (1917-1920)

 

Розділ 10. Зарубіжна та українська культура в 20-30-ті роки.

10.1. Тенденції розвитку і досягнення зарубіжної культури.

10.2. Українське національно-культурне відродження.

10.3. Національна культура в умовах тоталітаризму 30-х років.

 

Розділ 11. Культура в роки другої світової війни.

11.1. Зарубіжна культура в роки другої світової війни.

11.2. Становлення української культури у воєнний період.

 

Розділ 12. Українська і зарубіжна культура в другій половині 40-х – першій половині 60-х років.

12.1. Відбудова матеріальної баз культури. Розвиток освіти і науки.

12.2. Літературні і мистецькі процеси в умовах ідеологічних репресій і хрущовської “відлиги”.

12.3. Культура повоєнного зарубіжжя.

 

Розділ 13. Зарубіжна й українська культура в другій половині 60-80-х років.

13.1. Зарубіжна культура та особливості її розвитку.

13.2. Українська культура в другій половині 60-80-х років.

 

Розділ 14. Сучасна українська культура та її входження у світовий простір.

14.1. Проблеми української культури в контексті світового розвитку.

14.2. Культура України на етапі становлення незалежності.

 

Післямова.

 


Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. — 584 с.

ЗМІСТ

Передмова. 3

Лекція 1. Предмет курсу. 4

1. Предмет і завдання історії української та зарубіжної культури.

2. Поняття культури.

3. Структура культури.

4. Культура і суспільство.

5. Українська культура в контексті світової культури.

Лекція 2. Культура первісного часу. 23

1. Загальна характеристика первісної епохи.

2. Культура збирання та полювання.

3. Неолітична революція та культура раннього землеробства.

4. Первісна писемність.

5. Первісні форми релігійних вірувань, їх специфіка та особливості.

Лекція 3. Культура Стародавнього Сходу. 36

1. Значення культури Стародавнього Сходу для людської цивілі­зації.

2. Досягнення культури Месопотамії та Стародавнього Єгипту.

3. Своєрідність культурної старовини Індії та Китаю.

Лекція 4. Культура Стародавньої Греції. 72

1. Місце античності в історії світової культури.

2. Особливості античної культури.

3. Крито-мікенська цивілізація. «Грецька міфологія».

4. Наука, література і мистецтво в Стародавній Греції.

5. Стародавні Олімпійські ігри.

Лекція 5. Культура епохи еллінізму. 119

1. Елліністичний період в історії культури.

2. Створення єдиної елліністичної культури.

3. Олександрія - центр елліністичної культури.

4. Наукові знання в епоху еллінізму. Виникнення нових філософських шкіл.

Лекція 6. Культура Стародавнього Риму. 131

1. Культура раннього Риму.

2. Культура Риму часів аристократичної республіки,

3. Культура епохи імперії.

4. Вплив грецької культури на римську.

Лекція 7. Культура Візантії. 152

1. Візантія в історії світової культури.

2. Особливості культури Візантії.

3. Християнство - світоглядна основа візантійської культури.

4. Світове значення візантійської культурної спадщини.

Лекція 8. Культура Західної Європи в середні віки. 166

1. Особливості середньовічної культури.

2. Значення християнства для розвитку європейської культури.

3. Розвиток освіти і науки. Схоластика.

4. Література середньовіччя.

5. Художні стилі.

Лекція 9. Культура Відродження. 190

1. Історичні передумови становлення культури Відродження. Загальна характеристика епохи Відродження.

2. Гуманізм як ідеологія Відродження.

3. Видатні представники епохи Відродження.

4. Реформація та її культурно-історичне значення.

Лекція 10. Культура Просвітництва (ХVІІ-ХVІІІ ст.) 223

1. Витоки та основні засади Просвітництва.

2. Ідеї Вольтера, Дідро, Руссо, Гердера.

3. Особливості розвитку мистецтва доби Просвітництва.

4. Зростання ролі літератури в житті суспільства.

Лекція 11. Європейська культура ХІХ-ХХ ст. 245

1. Розвиток науки й техніки.

2. Основні художні течії.

3. Масова культура.

____________________________________________________________________________________

Лекція 12. Витоки української культури. 278

1. Історичні передумови виникнення української культури.

2. Ранні форми культури на українських землях.

3. Трипільська культура.

4. Культура стародавніх слов'ян.

5. Язичницька культура.

Лекція 13. Культура Київської Русі. 289

1. Київська Русь - якісно новий етап у розвитку слов'янської культури.

2. Християнізація - рушій нового культурного процесу.

3. Архітектура, живопис, прикладне мистецтво, музика.

4. Література, літописання, писемність та освіта, фольклор.

Лекція 14. Українська культура литовсько-польської доби 312

(ХІV – перша половина ХVІІ ст.)

1. Суспільно-політичні та історичні обставини розвитку української культури.

2. Розвиток освіти і наукових знань.

3. Братські школи.

4. Меценатство.

5. Україна і західноєвропейські культурні впливи.

6. Полемічна література.

7. Книгодрукування.

Лекція 15. Культура України в другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст. 345

1. Освіта і наука.

2. Культурно-просвітницька діяльність Києво-Могилянської академії.

3. І.Мазепа як меценат і культурний діяч.

4. Література і мистецтво.

Лекція 16. Культура України в ХІХ – на початку ХХ ст. 378

1. Початок українського культурного відродження.

2. Кирило-Мефодіївське братство, «Руська трійця», громади.

3. Репресії царизму проти української культури.

4. М.П.Драгоманов.

5. Переміщення центру національно-культурного руху в Галичину.

6. Український культурний рух на початку XX ст.

Лекція 17. Українська література та мистецтво в ХІХ - на поч. ХХ ст. 416

1. Розвиток української літератури.

2. Т.Г.Шевченко і українська культура.

3. Драматургія і театр.

4. Музичне мистецтво.

5. Архітектура, скульптура, живопис, графіка.

Лекція 18. Культура України в 1917 – першій половині 40-х років. 444

1. Культура і духовне життя в Україні у 1917-1920 pp.

2. Політика українізації та її вплив на культуру.

3. Культурне піднесення 20-х років.

4. Становище культури в Україні у 30-х роках. «Розстріляне відродження».

Лекція 19. Культура України у другій половині 40-х – 90-х рр. ХХ ст. 481

1. Культурне життя в Україні у другій половині 40 - на початку 50-х років.

2. Культура і духовне життя в Україні часів хрущовської «відлиги».

3. Культурні надбання української діаспори.

4. Українська культура в 70-80-х роках.

5. Тенденції сучасного національно-культурного відродження.

 

Хронологія 506

Рекомендована література. 566


Кормич Л.І., Багацький В.В. Культурологія (історія і теорія світової культури ХХ століття): Навч. посібник. Видання третє. – Х.: Одіссей, 2004. – 304 с.

Частина І. (1900-1945 рр.)

 

Розділ І. Культурна мотивація політико-соціальних змін у світі н початку ХХ століття.

1. “Некалендарний початок століття”.

2. “Пройдисвіти історії” на чолі тоталітарних режимів.

3. “Червоне десятиліття” як переддень Другої світової війни.

Розділ ІІ. Розвиток інтелекту.

1. Успіхи науки.

2. Що таке освіта?

Розділ ІІІ. Оновлення методів і напрямків розвитку мистецтва.

1. Модернізм як художній метод.

2. Нова художня мова літератури: Австрії, Німеччини, Росії, України, Франції, Італії, Англії, США.

3. Образотворче мистецтво взагалі. …живопис зокрема.

4. Досягнення в скульптурі.

5. Еволюція театру.

6. Шлях до нової музики. … Джаз.

7. Кінематограф – “фотографії, що рухаються”.

8. Архітектура як літопис світу.

 

Частина ІІ. (1945-2000 рр.)

Розділ І. Характерні особливості культури другої половини ХХ століття.

1. Основні напрямки розвитку прогресу.

2. Соціальні і економічні наслідки науково-технічної революції (НТР).

3. Переорієнтація досліджень суспільних наук на проблеми людини.

4. Філософська антропологія.

5. Теорія “постіндустріального суспільства”.

6. “Нові філософи”

7. Неоконсерватизм і “нові праві”.

8. Неофрейдизм.

Розділ ІІ. Вплив соціального і технічного прогресу на духовну культуру.

1. Наслідки прогресу.

2. Ілюзія прогресу.

3. Катастрофічний стан екології.

4. Загальне і національне в культурах країн Сходу і Заходу.

5. Негритюд як альтернатива расизму білих.

6. Масова культура як панацея.

7. Контркультура як інтегральне явище.

8. Культурологія.

9. Футурологія.

10. Конфліктологія.

 

Розділ ІІІ. Творчі течії у мистецтві.

1. Постмодернізм в контексті світової культури.

2. Художні течії і напрямки в літературі: Італії, Франції, США, Англії, Німеччини, Росії, України, Китаю.

1. Література вимислу.

2. “Апостоли” літератури постмодернізму.

3. Література Шотландії.

3. Постмодернізм як неокласицизм.

4. Образотворче мистецтво: живопис.

5. Архітектура – це будинок, в якому живе людство.

1. Архітектура малих форм.

2. Апологія декоративно-ужиткового мистецтва.

6. Музичне мистецтво. Його течії і напрямки.

1. Рок-музика: витоки і розвиток.

2. “Культура растафарі” і “круті хлопці”

3. Музичний стиль “етно-поп”.

4. Глобалізація популярної музики: хіп-хоп і техно та кислотний хаус.

7. Кіномистецтво.

1. Видатні режисери сучасності: Італії, Японії, Франції, Данії, Англії, Німеччини, Польщі, США, СРСР, а потім Росії, України.

2. Авторське кіно.

3. Кінематограф постмодернізму.

4. Яким кіно поступово стає.

8. Театральне мистецтво.

 

Розділ ІУ. Східна Європа: занепад культури в 40-х, початок її відродження в кінці 80-х років.

1. Занепад культури.

2. Всезаборонство в художній творчості.

3. Необхідність подолання догматизму і схоластики у дослідженнях суспільствознавців східноєвропейських країн.

4. Культурне відродження: повернення народу імен і творів видатних діячів культури.

5. Роль культури в становленні нових незалежних держав Східної Європи.

 

Розділ У. Культурний потенціал людства.

1. Освіта. Якою вона потрібна всім?

2. Чи наука стала культурною діяльністю?

3. Деякі аспекти правової культури Заходу і Сходу.

4. Тенденції до інтернаціоналізації культури.

5. Значення міжнародного культурного і наукового обміну.

6. Засоби масової інформації (мі) чи засоби маніпуляції?

7. Все на продаж або комерціалізація мистецтва.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.013 с.)