ТОП 10:

Економічна ефективність природоохоронних заходівПлан

Основні природоохоронні заходи.

Особливості оцінки економічної ефективності природоохоронних заходів.

Економічна ефективність, ефект та період окупності природоохоронних заходів.

 

Теоретичні відомості

Ефективність будь-якого процесу, в тому числі й процесу природокористування, визначається співвідношенням між допустимим корисним результатом (ефектом) і затратами, які потрібні для цього.

Ефектом від вкладених засобів у раціоналізацію природокористування може вважатися збільшення частки продукції без втрат цінної сировини в результаті утилізації відходів, зменшення розходу свіжої води при впровадженні оборотного водопостачання, зменшення економічних збитків від забруднення природного середовища або порушення екологічної рівноваги екосистеми.

Частково ефективність охорони оточуючого середовища знаходить відображення і в покращенні економічних показників самого підприємства. При цьому додатково утилізується цінна сировина, в деяких випадках зменшується знос основних фондів, в результаті покращення санітарно гігієнічних умов праці, знижується захворюваність і плинність кадрів, підвищується продуктивність праці. Однак це тільки незначна частина позитивних наслідків здійснення природоохоронних заходів.

Обґрунтування заходів полягає в тому, щоб найбільш повно врахувати з одного боку можливий результат, включаючи виробничі ефекти і величину зниження економічних збитків, а з іншої – необхідні затрати. Чим більша різниця цих двох показників, тим вища ефективність заходів та більша ймовірність того, що він попаде в план тих, що реалізуються.

Методи економічної оцінки проектів подано на рис. 7.1.

Динамічні показники базуються на концепції дисконтування. Дисконтування – це процес визначення теперішньої вартості майбутніх грошових надходжень за допомогою ставок дисконту. Ставка дисконту – це ставка доходу, що використовується для перерахунку грошових сум, які підлягають сплаті або отримання в майбутньому теперішню вартість.

Цю ставку в Україні можна визначити на основі:

1) ставки безризикових активів;

2) ставки по короткострокових депозитах вітчизняних банків;

3) ставки облігацій внутрішньої державної позики

4) Чиста приведена вартість – сума потокових ефектів або перевищення доходів над затратами за весь період існування проекту, або теперішня вартість грошових потоків мінус теперішня вартість грошових витрат:

, (7.1)

де Pt – теперішня вартість грошових вкладень протягом періоду;

IC – початкові (одноразові) інвестиції здійснені за період;

r – процентна ставка;

Якщо: NPV > 0, то проект доцільно прийняти.

NPV < 0, то проект необхідно відмінити.

NPV = 0, то проект не прибутковий і збитковий.

 

Рисунок 7.1 – Методи економічної оцінки проектів

 

 

Якщо проект передбачає послідовне інвестування фінансових ресурсів протягом певного періоду, то

, (7.2)

2. Індекс рентабельності (РІ) – відносний показник, тобто відношення суми проведених ефектів до величини капіталовкладень.

, (7.3)

де Рt – грошові надходження за період t

ІС – стартові інвестиції

(1+r)n – дисконтовий множник.

Якщо інвестиції здійснюються в часовому періоді грошовими потоками, то: , (7.4)

Якщо РІ = 1, це означає, що дохідність інвестицій точно відповідає нормативу прибутку (рентабельності).

РІ < 1 – інвестиції не рентабельні тому, що не забезпечується цей норматив.

3. Період окупності – час протягом якого недисконтовані прогнозовані надходження грошових коштів перевищують недисконтовану суму інвестицій:

, (7.5)

де Т – період окупності, роки;

ІС – величина інвестицій;

Р – щорічний чистий дохід.

 

4. Внутрішня норма дохідності (рентабельності) IRR (internal rote return) – це норма дисконту, при якій значення приведених ефектів дорівнює приведеним капіталовкладенням:

, (7.6)

Рівність необхідно розв’язувати відносно r.

Формально цей показник розв’язується як коефіцієнт дисконтування, при якому значення чистої теперішньої вартості дорівнює нулю, тобто інвестиційний проект не забезпечує приросту капіталу, але і не призводить до його зменшення.

Часто цей показник називають граничною ефективністю інвестицій, оскільки вона дозволяє визначити граничне значення ставки дисконтування.

Практичні завдання

Задача 1

Проаналізувати з точки зору менеджера-еколога і вибрати оптимальний екологічний проект зниження забруднення атмосферного повітря коксохімічним комбінатом за норми гранично-допустимої концентрації 110 частин. Для проекту А рівень концентрації частин на мільйон 100, для проекту Б - 200, для проекту В – 130. Всі ці проекти фінансуються за рахунок банківського кредиту під 20 % річних. Витрати на технологію для проекту А 10 тис. ум. од., для проекту Б – 4 тис. ум. од., для проекту В – 7 тис. ум. од. Прогнозовані грошові потоки подано у таблиці 7.1.

 

Таблиця 7.1 – Вихідні дані

Рік Проект А Проект Б Проект В

 

 

Задача 2

Розрахувати загальний економічний ефект від скорочення захворюваності населення завдяки втрат чистої продукції за час хвороби працівників зайнятих у матеріальному виробництві, якщо середній розмір продукції на 1 чол. день складає 100 одиниць, кількість хворих, що взяли лікарняні листи 12 осіб, середньорічний час хвороби до проведення природоохоронних заходів 15 днів, після проведення 8 днів.

 

Задача 3

Розрахувати загальний економічний ефект від скорочення захворюваності населення завдяки скороченню суми виплат з фондів соціального страхування за період тимчасової непрацездатності людям, що занедужали в умовах забруднення навколишнього середовища, якщо кількість хворих людей протягом першого кварталу складала 25 осіб, другого – 15, третього – 10, четвертого 25 осіб; середній розмір виплат внаслідок непрацездатності на 1 день хвороби склав 60 грн.; середньорічний час хвороби до проведення природоохоронних заходів 15 днів, після проведення – 8 днів.

 


Задача 4

Розрахувати загальний економічний ефект від скорочення захворюваності населення завдяки скороченню витрат у сфері охорони здоров’я на лікування працівників від хвороб, викликаних забрудненням навколишнього середовища, якщо середні витрати у сфері охорони здоров’я на лікування протягом 1-го дня хворого у стаціонарі 125 грн., у амбулаторії 95 грн.; кількість хворих, що лікувались по квартально у стаціонарі 15, 18, 9 і 20 осіб відповідно; у амбулаторії – 25, 35, 15 і 25 осіб; середня кількість днів хвороби одного хворого 12 днів.

Задача 5

Розрахувати чистий економічний ефект від запропонованих природоохоронних заходів, якщо плата за складування відходів становила 15 тис. грн. в рік, ефект від додатково одержуваної продукції з колишніх відходів 5 тис. грн. щомісяця, а витрати на закупівлю потужностей з переробки відходів становлять 50 тис. грн.

 

Задача 6

Розрахувати період окупності будівництва потужностей з переробки відходів, якщо необхідні капіталовкладення становлять 80 тис. грн., плата за складування відходів становить 15 тис. грн., ефект від додатково одержуваної продукції з колишніх відходів 5 тис. грн.

 

Задача 7

Розрахувати економічну ефективність природоохоронних заходів, якщо за забруднення атмосферного повітря фірма А платила 18 тис. грн., після проведених природоохоронних заходів сума плати зменшилась на 15 тис. грн. Витрати на модифікацію технології виробництва з метою зниження його несприятливого впливу на навколишнє середовище складає 10 тис. грн.

 

Задача 8

Розрахувати період окупності і оцінити ефективність проекту, якщо капіталовкладення складають 60 тис. грн., а відвернений економічний збиток від забруднення навколишнього середовища за рахунок утилізації сировинних ресурсів складає 20 тис. грн. Нормативний період окупності в галузі – 8,3 роки.

 

Задача 9

Розрахувати економічну ефективність капітальних вкладень в розмірі 200 тис. грн. необхідних для закупівлі обладнання для повної утилізації сировинних та паливно–енергетичних ресурсів. Приріст грошової оцінки реалізованої продукції наступний: перший рік 15 тис. грн., другий – 20 тис. грн., третій – 30 тис. грн.

 

Задача 10

Разові інвестиції в проект становлять 100 тис. грн. Річний приплив коштів передбачається рівномірно по 30 тис. грн. Визначте період окупності.

 

Задача 11

Підприємство передбачає доцільність придбання нової технологічної лінії вартістю 100 тис. грн. Як вважають спеціалісти, після введення цієї лінії в експлуатацію щорічні доходи від її експлуатації становитимуть 40 тис. грн. Розрахунковий термін експлуатації лінії – 5 років. Необхідна норма прибутку 20 %. Визначте чисту теперішню вартість проекту.

 

 

Питання для обговорення

1 Основні види природоохоронних заходів.

2 Наведіть приклади природоохоронних заходів.

3 Які існують особливості економічної оцінки природоохоронних заходів?

4 Чому слід виділяти особливості оцінки економічної ефективності природоохоронних заходів?

5 Основні відмінності в поняттях економічний ефект та економічна ефективність природоохоронних заходів.

6 Сутність економічного ефекту природоохоронних заходів.

7 Сутність економічної ефективності природоохоронних заходів.

8 Сутність періоду окупності природоохоронних заходів.

9 Що означає чистий економічний ефект?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.188.89 (0.009 с.)