Розрахунок економічної ефективності природоохоронних заходів 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок економічної ефективності природоохоронних заходівПри економічному обгрунтуванні природоохоронних заходів необхідні:

- можливо повніший облік всіх позитивних і негативних соціально- економічних наслідків реалізації різних варіантів природоохоронних заходів як в найближчій, так і у віддаленій перспективі;

- можливо повніший облік витрат, пов'язаних із здійсненням різних варіантів природоохоронних заходів;

- облік чинника часу при оцінці витрат і результатів;

- міжгалузевий підхід до вибору тих або інших природоохоронних заходів з урахуванням необхідності економії витрат на поліпшення стану навколишнього середовища і забезпечення ефективнішого використання, природних ресурсів в масштабах даних територій.

Економічне обгрунтування природоохоронних заходів здійснюється шляхом зіставлення їх економічних результатів з необхідними для їх здійснення витратами за допомогою показників загальної і порівняльної ефективності природоохоронних витрат і чистого економічного ефекту природоохоронного заходу.

Економічний результат природоохоронних заходів при розрахунку чистого економічного ефекту складається з

- величини запобігання економічного збитку від забруднення навколишнього середовища, тобто величини можливих витрат матеріального виробництва невиробничої сфери і особистих витрат населення, що запобігли завдяки здійсненню природоохоронного заходу;

- приросту економічної (грошовою) оцінки природних ресурсів, що зберігаються (покращуваних) при впровадженні природоохоронного заходу;

- приросту продукції (у грошовому виразі), отриманої завдяки повнішій утилізації сировинних, паливно-енергетичних і інших матеріальних ресурсів унаслідок проведення природоохоронного заходу.

Показник загальної (абсолютною) економічної ефективності природоохоронних заходів обчислюється як відношення річного об'єму повного економічного ефекту від цих заходів до витрат, що викликали їх. Цей показник застосовується для обгрунтування структури і об'ємів природі захисних заходів або структури і об'ємів капітальних вкладень средозащитного призначення.

Показник порівняльної економічної ефективності використовується для вибору якнайкращого варіанту природоохоронних заходів (за умови еквівалентної дії різних варіантів). Він визначається як мінімально необхідні сукупні експлуатаційні витрати і капітальні вкладення, необхідні для реалізації природоохоронних заходів, проведені до річної розмірності з урахуванням чинника часу.

Повний економічний ефект від природоохоронних витрат розраховується по різниці показників чистої продукції або прибутку в матеріальному виробництві, витрат в невиробничій сфері і витрат з держбюджету і особистих засобів населення при стані, що склався, природного середовища (або стані, який може виникнути без проведення средозащитньїх заходів) і проектованому (що досягається) її стані.

У загальному вигляді ефективність природоохоронних заходів З3 визначається за формулою:

 

З3 = Р/3

 

де Р - отриманий результат від впровадження природоохоронних заходів, грн.;

З - витрати на проведення цих заходів, грн.

 

Економічний результат від впровадження природоохоронних заходів розраховується за формулою:

 

Р = П+Д

 

де П - величина економічного збитку, що запобіли, грн. Вона визначається за формулою:

П = У1-У2

де У1 - розрахункова величина збитку, який має місце до впровадження природоохоронних заходів, грн./рік;

У2 - величина залишкового збитку, що обчислюється після проведення природоохоронного заходу, грн./рік;

Д - величина додаткового прибутку, що отримується галуззю або підприємством унаслідок впровадження, природоохоронного заходу або від реалізації обумовленої сировини, грн./рік.

 

Витрати на проведення природоохоронного заходу 3 розраховуються за формулою:

 

З = С+ЕН

 

де С - величина річних експлуатаційних витрат на утримання і обслуговування споруд природоохоронного призначення;

К - величина капітальних вкладень в будівництво (створення) природоохоронних споруд;

Ен - нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень, що зазвичай приймається рівним 0.12-0.15

 

Таким чином, повна економічна ефективність природоохоронних заходів З3 визначається за формулою:

 

З3 = ((У 1-У 2)+ Д)/(С+ЕН*К)

 

Показник чистого економічного ефекту природоохоронних заходів Я розраховується за формулою:

 

R = Р-3

 

Загальна (абсолютна) економічна ефективність капітальних вкладень в природозащитньїе заходи 3 визначається як відношення річного повного об'єму економічного ефекту Р, за вирахуванням витрат на експлуатацію средозащитньїх споруд (об'єктів) 3, до величини капітальних вкладень, що забезпечують цей результат:

 

З = (Р - С)/К= (((У 1 - У2) + Д) - С) / К

 

Отриманий результат має бути рівний або вище за нормативний коефіцієнт капітальних вкладень Ен, Зр > Ен.


3. Практична частина.

3.1. Приклад розрахунку

Визначити економічний ефект і загальну економічну ефективність захисту водоймища від забруднення стічними водами заводу, розташованого в м. Херсоні.

Капіталовкладення, будівництво очисних споруд (К) по попередніх підрахунках складає 130 тис. грн.

Поточні витрати (С) на їх експлуатацію 50 тис. грн. в рік.

Середньодобове скидання стічних вод (w) 490 м /доб.

 

Таблиця 1 - Вміст забруднень (К) мг/л.

  Речовина До проведення комплексу водозахисних заходів Після пристрою очисних споруд
Зважені речовини    
Біологічне споживання кисню повне (БПК повн.)    
Нафта, нафтопродукти    
Масла мінеральні   2,5

Річне скидання стічних вод (W) визначається за формулою:

 

W = w * (кількість днів в році)

 

У нашому випадку W = 490 * 365 = 178850 м3/рік.

 

Значення приведеної маси річного скидання домішок визначається за формулою:

 

М = Σ(Аi * Кi * W),

 

где Кi – концентрація і-го забруднюючої речовини т/мЗ.


Таблиця 2 - Розрахунок приведеної маси річного скидання забруднюючих речовин

  Назва речовини Кi Аi. W. М
мг./л. т./м3 умов..т./т м3/рік т./рік
До проведення водозахисних заходів
Зважені речовини   0,8*10-3 0,05 178850 7,16
БПК полн.   0,14*10-3 0,33   8,27
Нафта, нафтопродукти   0,023*10-3     823,4
Масла мінеральні   0,023*10-3     411,7
М1 = Σ Мi         1250,53
Після проведення водозахисних заходів
Зважені речовин   0,08*10-3 0,05   0,72
БПК повн.   0,015*10-3 0,33   0,89
Нафта, нафтопродукти   0,025*10-3     89,5
Масла мінеральні 2,5 0,0025*10-3     44,75
М2 = Σ Мi         135,86

 

Визначаємо річну оцінку збитку до (У1) і після (У2) проведення водозахисних заходів на даній ділянці за формулою:

 

У = j*σк

 

У1 = 400 * 0,34 * 1250,53 = 170072,08 грн./рік

 

У2 = 400 *0,34 *135,86 = 18476,96 грн./рік.

 

Визначаємо економічну ефективність запланованих водозахисних заходів з урахуванням даних по капітальних вкладеннях і поточних витратах.


Таблиця 3 – Результати розрахунків

Показники Символ, формула Одиниця вимірювання Значення
Збиток від скидання забруднень у водоймище до проведення водозахисних заходів У1 = j*σк1 грн./год. 170072,08
Збиток від скидання забруднень у водоймище після проведення водозахисних заходів У2 = j*σк2 грн./год. 18476,96
Запобігання збитку П = У1 – У2 грн./год. 151595,12
Економічний результат Р = П + Д грн./год. 151595,12
Капіталовкладення К грн./год.  
Експлуатаційні витрати С грн./год.  
Приведені витрати З = С + 0,12К грн./год.  
Чистий економічний ефект R = Р – З грн./год. 85995,12
Економічний ефект капіталовкладення Е = (Р – С)/К год-1 0,78

Д = дохід; Д = 0.

 

Оскільки К > 0, то оцінюваний комплекс водозахисних заходів економічно доцільний.

Об'єкт вважається економічно ефективний, якщо термін окупності не перевищує 8 років. При такому терміні ефект економічна ефективність (Е н.) - нормативна ефективність дорівнює 0,125 рік-1.

У нашому випадку економічна ефективність капіталовкладень
Е = 0,78 рік-1 більше нормативної, отже, заходи економічно ефективні.


Висновки

Засвоєно методику розрахуноку економічної ефективності природоохоронних заходів.

Виконано річну оцінку економічного збитку від скидання шкідливих речовин до (У1 = __ грн./год) і після (У2 = __ грн./год) проведення водозахисних заходів на даній ділянці.

Визначено чистий економічний ефект (R = __ грн./рік) і загальну економічну ефективність природоохоронних заходів захисту водоймища від забруднення стічними водами (Е = __ рік-1), що є вищим за нормативний коефіцієнт капітальних вкладень (Ен = __ рік-1), отже, заходи економічно ефективні/неефективні.


Список рекомендованої літератури

Основна

1. Леонов В.Е, Ходаковский В.Ф., Куликова Л.Б. Основы экологии и охрана окружающей среды: Монография. / Под редакцией д.т.н., профессора В.Е. Леонова. – Херсон: Издательство Херсонского государственного морского института, 2010. – 352 с.

2. Бедрій ЯЛ. та ін. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища: Навч. Посібник. - Львів, 1999. - 238 с.

3. Джигирей B.C. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посібник. - К.: Т-во «Знания», КОО, 2000. - 203 с.

4. Леонов В.Е. Экология: Учебное пособие. – Новосибирск: НГАВТ, 1999, - 133с.

5. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: Учеб. пособие для вузов. - М.: Агенство «Фаир», 1998. - 320 с.

6. Леонов В.Е. Технология очистки сточных вод. Учебное пособие. - Новосибирск: НГАВТ, 2001, - 116 с.

Додаткова

7. Конвенція СОЛАС. С-Петербург, 1993.

8. Международный Кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращению загрязнения (МКУБ, 1993).

9. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1978г., измененная протоколом 1978г. к ней (МАРПОЛ 73/78)

10. Закон України про охорону навколишнього середовища, 1993.

11. Система управления окружающей средой. Общие руководящие указания по принципам управления, системам и средствам обеспечения: Киев. Госстандарт Украины. 1997.

12. Конвенция ООН по морскому праву: 1982. Часть XII. Защита окружающей среды. (Справочник по гигиене и санитарии на судах. Под редакцией Стенько Ю.М. и Арановичя Г.И.) - Ленинград: «Судостроение» 1984.

13. Мельник П.С., Сурин СМ. Технология обработки сточных вод морских судов. Москва: В/О «Мортехинформреклама», 1986.


Додаток А

Таблиця 4 - Вміст забруднень (К) мг/л (дані для індивідуальних розрахунків)

 

  Вещество До проведення комплексу водозахисних заходів Після пристрою очисних споруд
Зважені речовини    
Біологічне споживання кисню повне (БПК повн.)    
Нафта, нафтопродукти    
Масла мінеральні    

Додаток B

Таблиця 5 - Похідні дані

 

Расход сточных вод, м3/сут. К, тыс. грн. С, тыс. грн.
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      
23.      
24.      
25.      
26.      
27.      
28.      
29.      
30.      
31.      
32.      
33.      
34.      
35.      
36.      
37.      
38.      

 

39.      
40.      
41.      
42.      
43.      
44.      
45.      
46.      
47.      
48.      
49.      
50.      
51.      
52.      
53.      
54.      
55.      
56.      
57.      
58.      
59.      
60.      
61.      
62.      
63.      
64.      
65.      
66.      
67.      
68.      
69.      
70.      
71.      
72.      
73.      
74.      
75.      
76.      
77.      
78.      

 

79.      
80.      
81.      
82.      
83.      
84.      
85.      
86.      
87.      
88.      
89.      
90.      
91.      
92.      
93.      
94.      
95.      
96.      
97.      
98.      
99.      
100.      

Контрольные вопросы

Вариант 1-6

1. Что такое экология? Понятие, определение.

2. Как организована природоохранная служба на водном транспорте?

3. Какое отрицательное воздействие оказывают суда на качество атмосферного воздуха?

4. Принцип создания самоходной станции для сбора и очистки нефтесодержащих вод?

5. Каковы основные способы очистки сточных вод на судне?

6. Источники образования сажи. Влияние сажи на окружающую среду.

7. Какие существуют основные пути снижения концентрации токсикантов в отработанных газах дизелей?

8. Характеристика стадий развития общества?

 

Вариант 7-12

1. Суть и задачи Международной конвенции МАРПОЛ 73/78.

2. В чем проявляется «парниковый» эффект и каково его влияние на окружающую среду?

3. Какое отрицательное воздействие оказывают суда на качество гидросферы?

4. Методика определения экономического ущерба от загрязнения гидросферы нефтесодержащими водами?

5. Классификация методов нейтрализации и утилизации твердых отходов.

6. Как производят защиту воздушного бассейна от пыли?

7. Какими способами понижают уровень диоксида серы в отработанных газах судовых энергетических установок?

8. Как можно назвать и охарактеризовать устойчивое общество согласно концепции ООН?

 

Вариант 13-18

1. Что такое экосистемы и экосфера?

2. Какие существуют требования по предотвращению загрязнения с судов?

3. Принцип и суть очистки нефтесодержащих вод методом озонирования?

4. Источники загрязнения морской среды и их влияние на окружающую среду и биосферу?

5. Каковы санитарные, экономические и экологические аспекты термического обезвреживания твердых отходов?

6. Назвать теоретические основы очистки газовоздушных сред от пыли?

7. Какие существуют пути снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха от отработанных газов дизелей?

8. Каковы основные пути перехода и направления к устойчивому развития общества?


Вариант 19-24

1. Что такое популяция, сообщества и биосфера?

2. Назвать правовые аспекты охраны морских водных объектов от загрязнения судовыми отходами.

3. Какие существуют технологии и способы очистки нефтесодержащих вод на судне?

4. Причины образования судовых сточных вод. Дать их характеристику.

5. Что представляет собою утилизация твердых отходов на судах?

6. Что представляют собой диффузионные методы очистки газовоздушных сред от пыли?

7. Тяжелое и легкое топливо как способ снижения ущерба атмосфере.

8. Что такое ущерб и предотвращенный ущерб окружающей среде?

 

Вариант 25-30

1. Характеристика глобальных проблем экологии. Пути решения проблемы.

2. Международные требования к очистке сточных вод образующихся на судах.

3. Как проводится охрана водной поверхности от загрязнения нефтепродуктами образующихся при эксплуатации судов?

4. Что такое предельно-допустимый сброс вредных компонентов, содержащихся в сточных водах?

5. Что такое судовые инсинераторы?

6. Принцип работы электрофильтров для очистки газовоздушных сред от сажи?

7. Какие существуют пути снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации судов?

8. Безотходные технологические процессы. Дать определение и характеристику.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 281; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.86.95 (0.065 с.)