Ефективність заходів з охорони навколишнього природного середовищаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ефективність заходів з охорони навколишнього природного середовищаОзнаки природоохоронних заходів: __________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка ефективності природоохоронних заходів здійснюється за соціальними, економічними та еколого-економічними результатами.

Соціальні результати природоохоронних заходів: ___________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Економічні результати ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Еколого-економічні результати:___________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Завдання для самостійної роботи

1. Стратегія екобезпечного розвитку галузей господарства: ПЕК, металургії, хімічного комплексу, машинобудування, гірничо-видобувної галузі, будівельної індустрії, сільського господарства, транспорту.

2. Заходи, передбачені Державною програмою охорони, раціонального використання земельних, водних, мінеральних ресурсів, ресурсів флори і фауни, атмосферного повітря, розвитку рекреаційної та заповідної справи.

3. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони довкілля.


ЗАПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ «РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА»

 

1. Предмет, метод і завдання дисципліни "Регіональна економіка"

2. Основні закономірності, фактори і принципи РПС. Вплив НТП на розміщення виробництва.

3. Сутність державної регіональної політики, її об'єкти і суб'єкти, цілі, завдання, значення для розвитку регіонів України. Механізм (інструменти) реалізації державної регіональної економічної політики. Принципи державної регіональної економічної політики. Спеціальні (вільні) економічні зони як засіб реалізації регіональної економічної політики.

4. Структура економіки, її сутність. Особливості сучасної структури економіки України (за видами структурних співвідношень). Господарський комплекс України, його структура і трансформація (реструктуризація) в ринкових умовахОсновні напрями державної структурної політики: Інструменти структурного регулювання економіки

5. Оцінка природних умов і ресурсів України. Регіональні відмінності у забезпеченості природними ресурсами. Ресурсозбереження і його значення для розвитку господарства

6. Демографічна характеристика населення. Динаміка чисельності, статево-вікова структура. Національний склад. Співвідношення міського і сільського населення. Урбанізація. Роль трудових ресурсів у розміщенні виробництва. Вирішення проблем зайнятості.

7.Галузева структура господарства України, її особливості, необхідні зміни. Основні галузі спеціалізації. Форми організації виробництва.

8.ПЕК: схема складу, структура паливно-енергетичного балансу, необхідні зміни. Розміщення галузей паливної промисловості. Передумови для розвитку електроенергетики. Розміщення ТЕС, ГЕС, АЕС України. Економічний прогноз розвитку електроенергетики, ПЕК.

9.Техніко-економічні особливості металургії. Економічна ефективність комбінування. Чинники і принципи розміщення. Оцінка сировинної бази чорної металургії. Розміщення основних металургійних баз. Техніко-економічні особливості кольорової металургії. Розміщення галузей кольорової металургії: чинники, принципи, основні центри. Перспективи розвитку металургії.

10. Галузевий склад хімічної промисловості. Значення й особливості галузей хімічного комплексу. Розміщення галузей, чинники і принципи. Основні райони. Проблеми і завдання хімічної промисловості. Схема міжгалузевих зв'язків хімічної промисловості.

11. Оцінка лісових ресурсів, чинники, принципи розміщення галузей. Розміщення галузей лісового комплексу, проблеми і перспективи розвитку. Схема галузевого складу лісопромислового комплексу.

12. Розміщення галузей будівельного комплексу. Проблеми і перспективи розвитку.

13. Економічна оцінка передумов розвитку машинобудування. Розміщення галузей. Проблеми і перспективи розвитку. Схема міжгалузевих зв'язків машинобудування.

14.Значення і розміщення виробництва непродовольчих товарів народного споживання. Проблеми і перспективи розвитку.

15. АПК. Схема структури, передумови розвитку АПК. Роль у господарстві країни. Спеціалізація і розміщення рослинництва, тваринництва. Сільськогосподарські зони, їх спеціалізація. Проблеми і завдання АПК.

16. Харчова промисловість. Розміщення, чинники, принципи, проблеми і перспективи.

17. Місце АПК України в міжнародному поділі праці. Схема зовнішньої торгівлі.

18. Роль транспортного комплексу в господарстві країни. Техніко- економічні особливості видів транспорту. Шляхи підвищення ефективності роботи транспорту. Розміщення і спеціалізація галузей. Економічний прогноз розвитку. Схема галузевого складу транспортного комплексу.

19.Економічне районування і його практичне значення. Принципи економічного районування. Районоутворюючі фактори, чинники спеціалізації. Типи економічних районів Сучасна мережа економічних районів. Територіальний поділ праці. Роль Донецького, Придніпровського, Східного, Подільського, Поліського, Карпатського, Центрального, Волинського, Причорноморського економічних районів у господарстві країни. Напрямки їх подальшого розвитку та економічні зв'язки.

20. Роль України в міжнародному поділі праці Характеристика зовнішніх економічних зв'язків України. Схема зовнішніх економічних зв'язків України (зовнішньої торгівлі). Перспективи розвитку зовнішніх економічних зв`язків України.

21. Завдання підвищення ефективності РПС.

22. Наслідки антропогенного впливу на довкілля. Стадії взаємодії суспільства і природи. Еволюція принципів природокористування. Глобальні екологічні проблеми. Стан довкілля в Україні. Екологічні проблеми регіонів України. Шляхи забезпечення охорони довкілля в галузях господарства.

23. Державне управління природоохоронною діяльністю. Економічний механізм охорони довкілля. Стандарти і нормативи якості навколишнього середовища. Екологічна експертиза: її мета, завдання і принципи. Екологічний моніторинг, його завдання і класифікація. Система екологічної інформації. Державна програма охорони довкілля.

24. Участь України у міжнародному співробітництві у сфері охорони навколишнього середовища. Міжнародне право в галузі екології. Міжнародні організації та конвенції. Міжнародна співпраця у вирішенні глобальних екологічних проблем

Визначити зміст понять: регіон, енергомісткість; матеріаломіскість; водомісткість; трудомісткість; фондомісткість; рентабельність; собівартість; ефективність виробництва; продуктивність праці; інтенсифікація; екстенсивний розвиток; форми організації виробництва (концентрація, спеціалізація, кооперування, комбінування); міська агломерація; міста мільйонери; урбанізація; міста-супутники; діаспора;економічний район, територіальний поділ праці. Екологічна експертиза, екологічний моніторинг.

Рекомендована література

Модуль 1

Основна

1.1. Географічна енциклопедія України. – К.- Т.1 – 1989; Т.2 – 1990; Т.3 – 1993.

1.2. Голиков А.П., Дейнека А.Г., Казаков Н.А. Размещение производительных сил и регионалистика. Учебное пособие. - Харьков, 2005.- 320 с.

1.3. Государственное регулирование экономики: Учебное пособие/ Н.П.Хохлов, Л.В.Ефремова, С.Е. Гиль. -Харьков: ИД" Инжек", 2005.208 с.

1.4. Державне регулювання економіки: Навч. посіб./ С.М.Чистов та ін. – К.:КНЕУ, 2004.- 440 с.

1.5. Дорогунцов С.І., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Розміщення продуктивних сил: навчальний посібник для ВНЗ.– К., 2000.364 с.

1.6. Економічна карта України.

1.7. Епіфанов А.О., Сало І.В. Регіональна економіка.-К., 2002.

1.8. Заблоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України: Національна макроекономіка: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 368 с

1.9. Заставний Ф.Д. Географія України. – Львів: Світ, 2002.

1.10. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теоретично-методологічні основи). К., 1997.

1.11. Ковтун О.І. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. –Львів. -2006. - 432 с.

1.12. Манів З.О., Луцький І.М., Манів С.З. Регіональна економіка: Навч. посіб. – Львів, 2007. – С. 562.

1.13. Масляк П.О., Шищенко П.Г. Географія України. – К., 1999.

1.14. Перехідна економіка: Підручник /За ред.В.М.Гейця. – К.: Вища шк., 2003. - 591 с.: іл.

1.15.Планирование экономического и социального развития регионов. К.:Либідь, 1990.

1.16. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / За ред. Є.П. Качана.- К., 2004. – 375 с.

1.17. Розміщення продуктивних сил: тестові завдання /За ред. С.І. Дорогунцова – К., 1999.

1.18. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник/ С.І. Дорогунцов, Т.А. Заєць та ін.- К.: КНЕУ, 2005.

1.19. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник/ За ред. В.В.Ковалевського.– К.: Знання, 2005. – 350с.

Додаткова

1.20. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навч. посіб.-К.: Вікар, 2002. – 374 с.

1.21. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком: Навч. посіб.-К., 2000.-223 с.

1.22. Таранчул Л.Г., Горленко І.О., Євтушенко Г.І. Розміщення продуктивних сил України.- Харків, 2001.-119 с.

1.23. Тарасенко О.Г. Економічні райони України.-К., 2001.-72 с

Модуль 2.

Основна

2.1. Білявський Г.О. та ін. Основи екології: Підручник. - К., 2004.-408 с.

2.2.Бойчук.Ю.Д., Солошенко Е.М., Бугай О.В. Екологія і охорона навколишнього середовища: Навч. посіб. - Суми, 2002.-284 с.

2.3. Основи соціоекології: Навч. посіб./За ред. Г.О.Бачинського.-К.,1995. -238 с.

2.4. Федоренко О.І., Бондар О.І. Кудін А.В. Основи екології: Підручник. –К.:Знання, 2006.-543 с.

 

Додаткова

2.5. Державне регулювання економіки: Навч. посіб./С.М.Чистов та ін. – К.:КНЕУ, 2004.- 440 с.

2.6. Ковтун О.І. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. –Львів. -2006. - 432 с.

2.7. Мельник Л.Г. Экологическая экономика: Учебник. - Сумы, 2001.-850с.

2.8. Новиков Ю.В. Екологія, окружающая середа и человек: Учеб.пособие. –М., 1998. – 320 с.

Періодичні видання:

Бизнесинформ

Вестник МГУ

Вестник ХНУ им. Кармазина

Вопросы экономики

Географічний журнал

Економіка АПК

Економіка України

Економіка регіонів

Економічний часопис

Економічні реформи сьогодні

Регіон

Статистика Украины

Урядовий кур`єр

Экономист (украинский)

 

Internet – ресурси:

www.business.ua; www.cisp.org.ua

www.companion.ua

www.day.kiev.ua

www.infokharkov.com.ua

www.old.kv.com.ua

www.proretail.com.ua

www.status.net.ua

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.210.12.229 (0.015 с.)