Трудові ресурси, державна політика зайнятості 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Трудові ресурси, державна політика зайнятостіТрудові ресурси - працездатне населення, частина населення, що має фізичні й духовні можливості до участі в трудовій діяльності. До них відносять: населення працездатного віку - чоловіки 16 - 59 років, жінки 16-54 років, пенсіонери, що працюють та підлітки 14-15 років. Не враховують студентів денних відділень та інвалідів ( 2,7 млн. – інваліди!).

Економічно активне населення - працездатне населення, зайняте суспільно корисною діяльністю, яка приносить доход. Безробітне населення – частина населення працездатного віку, тимчасово не зайнята в суспільно корисній діяльності, яка не заробляє доходів.

В Україні трудові ресурси - 52% населення.

Структура зайнятості:

- зайняті в суспільному виробництві (на державних та кооперативних, підприємствах, і в організаціях);

- зайняті в домашньому та особистому підсобному сільському господарстві та індивідуальною трудовою діяльністю;

- зайняті на навчанні з відривом від виробництва;

- зайняті у сфері військової діяльності (військовослужбовці).

Окрему групу становлять безробітні.

В Україні ручну низькопродуктивнупрацю виконують1/3 зайнятих у промисловості, 1/2 зайнятих у будівництві, 3/4 зайнятих у сільському господарстві, де 1/5 продукції втрачається через її погане збереження, переробку, доставку до споживачів - праця 1/5 зайнятих витрачається марно. Чим досконаліше виробництво і вище продуктивність праці у виробничій сфері, тим більше коштів і людей вивільнюється для розвитку невиробничої. У перспективі - скорочення приросту трудових ресурсів (демографічна ситуація) → важливо ефективно їх використовувати: підвищувати продуктивність праці без збільшення числа зайнятих.

Повна зайнятість - надання державою можливості займатися суспільно корисною працею усьому працездатному населенню.

Ефективна зайнятість відповідає інтенсивному типу відтворення, економічній доцільності й соціальній результативності, сприяє скороченню ручної, непрестижної та важкої праці - дає позитивний економічний ефект.

У ринкових умовах господарювання зростає зайнятість у комерційних структурах, індивідуальних селянських та фермерських господарствах. Виникають нові форми зайнятості - в інформаційній ринковій інфраструктурі, нерегламентована (незареєстрована) зайнятість - самозайнятість. Офіційно вважаючись безробітною, людина зайнята у «тіньовій» економіці, отримує там основні доходи.

Політика зайнятості працездатного населення - напрям державної соціальної політики, оскільки висока зайнятість забезпечує доходи. Державна політика зайнятості основана на Законі України «Про зайнятість населення» і включає заходи щодо регулювання ринку праці, забезпечення ефективної зайнятості населення і запобігання безробіттю.

Активна політика зайнятості:________________________________________ __________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пасивна політика зайнятості - ___________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання для самостійної роботи

1. Сучасна міграційна ситуація в Україні і перспективи розвитку міграційних процесів.

2. Основні тенденції українського ринку праці. Заходи для забезпечення повної й ефективної зайнятості.

3.Функції Державної служби зайнятості.

Лекція 8. Міжгалузеві господарські комплекси, регіональні особливості їх розвитку і розміщення

8.1. Міжгалузеві комплекси, їх сутність, структура та значення.

8.2.Промисловість України і форми її територіальної організації.

8.3. Регіональні особливості розвитку і розміщення паливно-енергетичного комплексу.

8.1.Міжгалузеві комплекси, їх сутність, структура та значення

Кожна галузь господарства і виробництво функціонують не окремо, а в тісному взаємозв‘язку з іншими галузями і виробництвами, утворюючи міжгалузеві виробничі комплекси- поєднання галузейвиробничої і невиробничої сфери, що мають стійкі взаємозв'язки і загальний кінцевий результат виробництва.

Міжгалузевий комплекс - це система взаємопов'язаних галузей, що функціонують у межах територіально-виробничих комплексів (ТВК) району. Міжгалузеві комплекси формуються на основі галузей, що виступають як комплексоутворюючі.

Промисловість України і форми її територіальної організації

Промисловість України виробляє понад 41% продукції і включає 9105 промислових підприємств (об'єднань), 280 галузей і понад 500 окремих виробництв. Промисловість створює основну частину національного доходу і валового суспільного продукту.

Галузь промисловості - ____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

За характером виробництва і предметів праці промисловість поділяється на видобувну і обробну.

Видобувна промисловість: _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Обробна промисловість - ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

У загальному обсягу випуску промислової продукції переважають галузі, що виробляють засоби виробництва - близько 70%. Надмірно розвинені видобувні галузі, енерго- і матеріаломісткі виробництва, недостатньо – обробна промисловість, наукомісткі галузі. Галузі, що виробляють предмети споживання - близько 30%. Таке співвідношення (70:30) – диспропорція в структурі промисловості - «виробництво заради виробництва» ( в Україні ВВП у 2-3 рази більш енерго-, матеріаломісткий, ніж у технологічно розвинених країнах) → витратний характер виробництва. Сучасний етап економічного і соціального розвитку України передбачає створення соціально орієнтованої ринкової економіки: поворот всього виробництва до потреб споживача, оптимізацію галузевої структури економіки. Структурні зміни в промисловості — це зрушення у питомій вазі галузей та темпах їх розвитку (див. тему 7).

Виробнича спеціалізація областей:

1._____________________________________________________________________________ 2._____________________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________________ 4._____________________________________________________________________________

5._____________________________________________________________________________ 6._____________________________________________________________________________7._____________________________________________________________________________

8._____________________________________________________________________________ 9._____________________________________________________________________________

Виробництво промислової продукції на душу населення різко диференційовано (у Вінницькій обл. у 4,5 рази вище, ніж у Закарпатській обл.).

Регіональні особливості розвитку і розміщення галузей ПЕК

ПЕК - 9% загального обсягу промислової продукції України.

ПЕК

Паливна промисловість Електроенергетика Транспортування палива іенергії
вугільна, газова; ТЕС, ГЕС, АЕС нафтопроводигазопроводи
торф'яна, нафтова   лінії електропередач
нафтопереробна    

Рис. 8.1. Схема галузевого складу ПЕК

ПЕК - сукупність взаємозв’язаних галузей___________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

Паливно-енергетичний баланс (ПЕБ) - відношення видобутку палива і виробництва електроенергії до їх використання. Особливості ПЕБ України: у видобутку значно переважає вугілля, у споживанні – природний газ. В електроенергетиці переважають ТЕС – близько 70%, АЕС – до30 %, ГЕС – менш 4%. ПЕБ України нераціональний, тому в ньому необхідні зміни:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Паливна промисловість

Вугільна (основна). Кам’яне вугілля:Донецький басейн – 295 шахт (поч. 90-х ) , 2/3 палива, що видобувається в країні. Коксівне вугілля –Донецька обл., антрацит – Луганська. Висока собівартість видобутку. Львівсько - Волинський 19 шахт, видобуток значно менший.

Буре вугілля: Дніпровський басейн– основний (Кіровоградська, Черкаська, Житомирська обл.) – до 200 родовищ, значні запаси; низька калорійність, висока зольність, високий вміст сірки. 98% вугілля споживається в Україні, решта експортується (2000 р.). Більше половини шахт потребують реконструкції.

Нафтова: Дніпровсько-Донецький(Полтавська, Сумська, Чернігівська обл.), Анастасіївка ( Сумська обл.) - основний видобуток, Прикарпаття - незначна частина.

Нафтопереробна: на нафтопроводах - Лисичанськ, Кременчук; в пунктах перевалки з морського транспорту на залізничний - Херсон, Бердянськ, Одеса (нафтотермінал), на власній сировині - Дрогобич, Борислав, Надвірна, Львів.

90% нафти від потреб імпортується, переважно з Росії. Глибина переробки нафти недостатня через застарілі технології.

Газова: Дніпровсько - Донецький(Харківська - основна, Сумська, Полтавська, Чернігівська, Дніпропетровська) - 85% видобутку.

Прикарпаття – 10% видобутку (1997 р.).

Причорномор'я (Джанкой), шельф Чорного та Азовського морів.

Росте споживання ® імпорт із Росії, Туркменії - 80% потреб.

Торф'яна: північні області__________________________________________________

Використовується як місцеве (?) паливо, видобуток скорочено. Цінне добриво, хімічна сировина.

Електроенергетика

Електроенергетика - базова галузь (?) розвитку економіки. У 1990 році Україні належало 18% виробництва електроенергії, 60% експортних постачань СРСР.

Таблиця 9.1. Розміщення електростанцій

Типи електро станцій Техніко – економічні особливості Розміщення
Теплові ТЕС, ТЕЦ (ДРЕС)   найбільша частка - до 70% Працюють на вугіллі, газі, мазуті, дизельному паливі + порівняно швидко і дешево будуються (-) великі витрати палива (-) висока собівартість електроенергії (-) ¼ забруднень довкілля: кислотні опади, парниковий ефект, терикони та ін.  
ГЕС, ГАЕС менш 4% виробництва електроенергії Наявність річок, особливості рельєфу + низька собівартість (у 4 рази нижча, ніж ТЕС) + екологічно чиста + швидкий пуск + гідровузли на водосховищах (-) негативна роль водосховищ на рівнинних ріках - ? (-) довго і дорого будуються    
АЕС, АТЕЦ до 30% (Франція 75%) + невелика кількість палива (1кг урану = 2,5 тис. т вугілля), уранове паливо з Росії (Ангарськ) (-) опромінення малими дозами, забруднення штучними радіонуклідами (-) необхідність збереження ядерного пального, утилізації відходів  

4 області - 60% виробництва електроенергії: Київська, Донецька, Запорізька, Харківська обл.

Завдання для самостійної роботи

1.Транспортування палива і енергії.

2.Перспективи розвитку ПЕК.


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 78; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.203.18.65 (0.007 с.)