ТОП 10:

Показники оцінки використання трудових ресурсів1) Виробіток:

В = Qреал.прод./Ч, (2.17)

де Qреал.прод – обсяг реалізованої продукції за певний період часу;

Ч – середньооблікова чисельність працівників. Характеризує скільки продукції виготовляє один працівник за певний період часу.

2) Фондоозброєність праці:

ФОЗ = ОЗс.р./Ч, (2.18)

де ОЗс.р – середньорічна вартість о.в.з;

відображає вкладену в основні засоби суму капіталу підприємства, яка припадає на одного працівника.

3) Коефіцієнт плинності кадрів:

Кпл. = Чзв/Ч, (2.19)

де Чзв – чисельність збільшена з усіх причин.

Визначення планової чисельності залежить від специфіки підприємства (вид, типи, форми, сезонність, диференціація).

Розрахунок чисельності повинен враховувати вплив змінного ринкового середовища: кон’юктуру, циклічність, регіональні особливості ринку праці, державні урядові програми і т. ін.)

1) для виявлення загальної чисельності (Ч) ПВП на плановий період використовується метод коригування базової чисельності:

Чпл. = Чб + (Чб · ΔQ/100) ± ΔЧ, (2.20)

де Чб – базова чисельність;

ΔQ – плановий темп зростання обсягу виробництва, %;

ΔЧ – сумарне змінювання чисельності за по факторним розрахунком можливого здійснення продуктивності праці, чол.;

2) планова чисельність на основі певної трудомісткості виготовлення продукції:

Чпл. = ∑Твп / (tеф · Квп), (2.21)

де Твп – повна трудомісткість виробничої програми, норма-год;

tеф – розрахунковий ефективний фонд часу одного працівника;

Квп – очікуваний коефіцієнт виконання норм.

 

Собівартість промислової продукції (робіт, послуг) — це виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на її виробництво.

Калькуляція – це визначення величини витрат у вартісному вираженні, які приходяться на калькуляційну одиницю.

До калькуляційних статей витрат входять такі:

- сировина і матеріали;

- паливо, вода, електроенергія (технологічні);

- основна і додаткова з/пл. виробничих працівників;

- відрахування на соціальні потреби виробничих працівників;

- утримання і експлуатація машин та устаткування;

- загальновиробничі витрати;

- підготовка і освоєння виробництва;

- позавиробничі витрати.

Кошторис витрат виробництва – це витрати підприємства, пов’язані з основною його діяльністю за певний період, незалежно від того, відносять їх на собівартість продукції в цьому періоді чи ні. Отже, кошториси виробництва і собівартості загального обсягу продукції, як правило, не співпадають.

Складання кошторису витрат на виробництво, що, по суті, є плануванням витрат виробництва, здійснюється в такій послідовності:

- складаються кошториси витрат і калькулюється собівартість продукції і послуг допоміжних цехів;

- складається баланс розподілу продукції і послуг допоміжного виробництва за калькуляційними напрямами і внутрізаводськими підрозділами – споживачами;

- складаються кошториси: витрат на утримання та експлуатацію обладнання, загальновиробничих та інших витрат по цехах основного виробництва з наступним узагальненням їх по підприємству;

- калькулюється виробнича собівартість одиниці продукції за видами, розраховується виробнича собівартість товарної продукції, що реалізується;

- складається зведений кошторис витрат на виробництво.

Зведений кошторис витрат складається на основі розрахунків:

- витрат на сировину, матеріали, куплені напівфабрикати і комплектуючі вироби, технологічне паливо та енергію в основному виробництві;

- основної і додаткової заробітної плати робітників, зайнятих у виробництві продукції (робіт, послуг), з відрахуваннями на соціальні заходи;

- кошторису витрат (калькуляції виробничої собівартості продукції) цехів допоміжного виробництва;

- кошторису витрат на утримання й експлуатацію обладнання;

- кошторису загальновиробничих витрат;

- кошторису інших виробничих витрат.

За необхідності здійснюються й інші розрахунки та складаються кошториси. Форма зведеного кошторису витрат на виробництво подана в табл. 2.1.

 

 


Таблиця 2.1 - Форма зведеного кошторису витрат на виробництво

Зміст витрат За звітом, за рік (тис. грн.) За планом 20___ рік (тис. грн.)
Усього У тому числі поквартально
І ІІ ІІІ ІV
Сировина та матеріали
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, роботи і послуги виробничого характеру від сторонніх підприємств та організацій            
Паливо і енергія на технологічні цілі
Зворотні відходи (вираховується)
Основна заробітна плата
Додаткова заробітна плата
Відрахування на соціальні відходи
Витрати на утримання та експлуатацію устаткування
Загальновиробничі витрати
Витрати від браку
Разом витрат
Витрати допоміжних:            
Виробництво А
Виробництво Б
Виробництво В
Виробництво Г
Разом витрат допоміжних виробництв
Усього витрат на виробництво
Зміна залишків витрат майбутніх періодів _______ +100 +25 +25 +25 +25
Зміна залишків резервів наступних витрат +10 ______ _____ ______ _____ _____
Виробнича собівартість валової продукції
Зміна собівартості залишків незавершеного виробництва +400 -200 -50 -50 -50 -50
Виробнича собівартість фактично виробленої (товарної) продукції (матеріальні прямі витрати + витрати на оплату праці прямі + інші витрати прямі + загальновиробничі витрати, що складаються із змінних витрат та частини постійних розподілених витрат)            
Зміна собівартості залишків нереалізованої продукції (на складі і відвантажених)   +20   +10   +2   +2   +3   +3
Собівартість продукції, що реалізується (виробнича собівартість + нерозподілені постійні загальновиробничі витрати + наднормативні виробничі витрати)            
Відпускна вартість продукції, що реалізується

 

 


Методика розрахунків за окремими елементами кошторису витрат наступна.

Витрати на сировину, матеріали, куплені напівфабрикати і комплектуючі вироби, технологічне паливо та енергію розраховуються на основі даних про обсяги виготовлення окремих виробів і технологічно обґрунтованих норм витрат матеріальних ресурсів на одиницю продукції або робіт, що виготовлені в плановому році з врахуванням передбачених змін у використанні техніки, технології й організації виробництва.

На основі натуральних норм витрат і цін на матеріальні ресурси визначаються норми витрат у вартісному виразі.

Обґрунтування витрат на енергію здійснюється шляхом розрахунків виробництва і споживання по кожному виду енергії власного виробництва і визначення потреби в купівельній енергії.

Витрати енергії у вартісному виразі оцінюються виходячи із середньої вартості відповідних видів енергії, діючих тарифів і планової собівартості енергії, яка виробляється енергоцехами.

На підприємствах з великою номенклатурою виробів у планових розрахунках можуть використовуватись зведені або укрупнені норми витрат сировини, матеріалів, куплених напівфабрикатів і комплектуючих виробів, палива та енергії.

Основна і додаткова заробітна плата визначається виходячи з планових обсягів виробництва, встановленої трудоємкості, відрядних розцінок та тарифних ставок, окладів і планової чисельності. Додаткова заробітна плата планується в розмірах, передбачених Кодексом законів України про працю, колективними договорами та іншими нормативними документами.

Відрахування на соціальні заходи містять відрахування на обов’язкове соціальне страхування, в Пенсійний фонд, обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття та інші подібні заходи

Кошторис витрат (калькуляції собівартості продукції) цехів допоміжного виробництва складаються на основі даних про планові обсяги їх продукції, норм матеріальних і трудових витрат. Загальна сума витрат допоміжних цехів розподіляється на основі окремого розрахунку використання їх продукції (робіт, послуг) за відповідними напрямами.

Кошторис витрат на утримання й експлуатацію обладнання складається цехами основного виробництва за статтями, які описані вище при розгляді класифікації витрат.

Кожна стаття цього кошторису обґрунтовується плановими розрахунками на основі таких вихідних даних:

· Планового складу обладнання і транспортних засобів;

· Норм витрат і середніх цін окремих видів енергії;

· Норм витрат куплених матеріалів, включаючи запасні частини;

· Норм амортизаційних відрахувань;

· Норм обслуговування обладнання і транспортних засобів;

· Потреб і норм витрат малоцінних і швидкозношуваних предметів;

· Розрахунків розподілу продукції (робіт, послуг) допоміжних цехів.

 

 

Практичні завдання

Задача 1

Визначити первісну вартість основних засобів (о.з.), якщо вартість очисного обладнання на момент придбання складає 280 тис грн., витрати на транспортування 2 тис. грн., затрати на монтажні роботи 600 грн., витрати із страхування ризиків доставки складають 1 % від вартості придбання.

 

Задача 2

Визначити залишкову та ліквідаційну вартість обладнання, якщо первісна вартість о.з. становила 60 тис. грн., частка амортизаційних відрахувань у відсотках від первісної вартості 35 %, затрати на модернізацію і капітальний ремонт за цей же період у відсотках від первісної вартості 28 %. Прогнозована сума коштів, яку планується отримати від реалізації продукції 20 тис. грн., витрати на проведення операції 5 тис. грн..

 

Задача 3

Визначити середньорічну вартість основних засобів. Вихідні дані в табл. 2.2.

 

Таблиця 2.2 – Вихідні дані

Види о.в.з. Вартість, млн.. грн.
на 1 січня поточного року введених з 1 березня виведених з 1 вересня
Будівлі 1,85 0,21 0,13
Передавальні пристрої 2,16 0,06 0,04
Транспортні засоби 1,98 0,12 0,09
Земельні ділянки 1,72 - -
Інструмент та інвентар 0,31 - 0,05
Багаторічні насадження 0,02 - -

 

 

Задача 4

Початкова вартість о.з. 500 тис. грн., нормативний термін служби 18 років, відпрацювали о.з. 11 років. Визначити залишкову вартість.

 

Задача 5

Визначити фондовіддачу та фондомісткість по активній частині о.з. при таких вихідних даних: обсяг реалізованої продукції 1600 тис. грн. балансова вартість о.з. на початок періоду 720 тис. грн., протягом року введено в експлуатацію з березня 28 тис. грн., з червня 12 тис. грн., з жовтня 15 тис. грн.; вибуло протягом року з квітня – 12 тис. грн., з серпня – 8 тис. грн. Питома вага активної частини о.з. складає 53 % від загальної середньорічної вартості о.з.

 

Задача 6

Визначити показники використання о.з. за такими вихідними даними: повна початкова вартість о.з. на початок року становила 30 млн. грн. Протягом року в експлуатацію введено о.з. на суму 900 тис. грн., вибуло о.з. на суму 600 тис. грн. річний обсяг виконаних робіт – 7600 тис. грн.

 

Задача 7

Визначити фондовіддачу та фондомісткість, якщо обсяг реалізованої продукції 28 тис. грн., вартість цінних речовин, що утилізуються в результаті проведених природоохоронних заходів 6 тис. грн. Середньорічна вартість о.з. до впровадження заходів 33 тис. грн. Капіталовкладення в природоохоронний комплекс безпосередньо зв’язані із зміною вартості о.з. 15 тис. грн.

Задача 8

Річний обсяг реалізованої продукції 25 тис. грн., середньорічна сума обігових коштів 2,5 тис. грн. На підприємстві були проведені заходи, в результаті яких обігові кошти за рік здійснюють на 2 обіги більше.

Визначити:

1 Скільки вивільниться обігових коштів при тому ж об’ємі реалізації?

2 Скільки можна отримати додаткової продукції при тих же обігових коштах?

3 Як зміниться швидкість обороту?

 

Задача 9

Обсяг реалізованої продукції 5000 тис. грн., середньорічний залишок оборотних коштів 2000 тис. грн. В плановому році в результаті механізації ряду виробничих процесів передбачено скоротити тривалість обороту оборотних коштів на 4 дні. Визначити можливе вивільнення оборотних коштів в результаті прискорення їх оборотності

 

Задача 10

Підприємство виконало обсяг реалізації продукції на 28 тис. грн. При більш ефективному використанні оборотних коштів фактична тривалість одного обороту складає 60 днів проти планової 80 днів. Визначити суму оборотних коштів, які вивільнились за рахунок прискорення їх оборотності.

 

Задача 11

Визначити запланований ріст продуктивності праці, якщо відомо, що в базовому році машинобудівний завод виготовив продукції на 46 млн. грн. при кількості працюючих 1000 осіб. У плановому періоді можливі два варіанти організації вироб­ництва: виготовити, продукції на суму 48 млн. грн. при кількості пра­цівників 1000 осіб або, не збільшуючи обсяг виробництва, скоротити число зайнятих до 950 осіб. Проаналізувати, який із варіантів веде до більшого росту продуктивності праці.

 

Задача 12

Якою повинна бути чисельність ПВП в наступному році, якщо чисельність у звітному році склала 1230 осіб, четверту частину всіх працівників займають робочі основного виробництва, передбачається збільшення обсягу продукції на 11 %?

 

Задача 13

Норма виробітку працівника 15 деталей за годину, відпрацював працівник зміну і виготовив 136 деталей. Яким буде процент виконання норми працівником?

 

Задача 14

Визначити зміну рівня ПП, обсяг приросту продукції підприємства за рахунок зростання ПП у звітному році. Вихідні дані наведені в таблиці 2.3.

 

Таблиця 2.3 – Вихідні дані

№ ч/ч Показник Одиниця Плановий період Звітний період
Обсяг виробництва продукції Середньоспискова чисельність працюючих Тис. грн. Осіб

 

 

Задача 15

Визначити запланований ріст ПП, якщо відомо, що в базовому періоді підприємство виготовило продукції на суму 46 млн. грн. при кількості працюючих 1000 осіб. У плановому періоді можливо два варіанти організації виробництва: виготовлення продукції на суму 48 млн. грн. при кількості працівників 1000 осіб, або не збільшуючи обсяг виробництва, скоротити число зайнятих до 950 осіб. Проаналізувати, який із варіантів приведе до більшого росту ПП.

 

Задача 16

Оцінити використання трудових ресурсів за відомими Вам показниками, якщо обсяг реалізованої продукції рівний 55 тис. грн., середньооблікова чисельність працівників 50 осіб, чисельність прийнятих – 6 осіб, чисельність звільнених – 4 особи. Вартість основних засобів на початок періоду 200 тис. грн., у березні було введено основних засобів на суму 10 тис. грн., у травні вибуло основних засобів на суму 25 тис. грн.

Задача 17

Обґрунтуйте чи вигідне відновлення деталі до очисного фільтра, якщо ціна нової деталі 250 ум. од. Норма витрачання матеріалу нам відновлення 1,8 кг, ціна 1 кг матеріалу 21 ум. од. Для цієї роботи планується задіяти 2 працівники, які будуть працювати протягом дня. Загальновиробничі витрати складають 180 %, витрати на утримання та експлуатацію обладнання – 258 %, транспортно-заготівельні витрати – 13 %.

 

Задача 18

Розрахувати собівартість виготовлення очисного фільтра, якщо норма витрачання матеріалу 16 кг, чиста вага 12 кг, ціна 1 кг. матеріалу 220 грн., ціна відходів 1200 грн. за тону. Необхідно злучити 2 робітників, які будуть працювати по 3 години (годинна тарифна ставка 5,92 грн.). Додаткова з/пл. складає 20 % від основної. Загальновиробничі витрати складають 230 %, витрати на утримання та експлуатацію обладнання 290 %.

Задача 19

Розрахувати собівартість виготовлення очисного фільтра, якщо норма витрачання матеріалу 16 кг, чиста вага 12 кг, ціна 1 кг матеріалу 220 грн., ціна відходів 1200 грн. за тону. Необхідно злучити 2 робітників, які будуть працювати по 3 години (годинна тарифна ставка 5,92 грн.). Додаткова з/пл. складає 20 % від основної. Загальновиробничі витрати складають 230 %, витрати на утримання та експлуатацію обладнання 290 %.

 

 

Питання для обговорення

1. Правило Хартвіка, модель стійкого розвитку економіки

2. Еколого-економічна система, аналіз її складових

3. Виробничий процес та його складові

4. Сутність ОЗ та їх класифікація

5. Види оцінок основних засобів та їх структура

6. Види вартості ОЗ

7. Показники ефективності відтворення ОЗ

8. Показники ефективності використання ОЗ

9. Сутність ОЗ та резерви підвищення ефективності їх використання

10. Сутність оборотного капіталу та його класифікація

11. Показники ефективності використання оборотного капіталу

12. Сутність ринкових та неринкових цінностей, характеризованих та не характеризованих

13. Персонал підприємства та його класифікація

14. Елементи системи управління персоналом підприємства

15. Показники оцінки використання трудових ресурсів

16. Методи вимірювання продуктивності праці

17. Форми оплати праці працівників

18. Класифікація витрат підприємства

19. Поняття калькуляції та кошторису

20. Сутність прибутку, його функції та класифікація

21. Розрахунок прибутку, фактори, які впливають на його величину

22. Сутність рентабельності та її види

23. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.229.90 (0.015 с.)