ТЕМА 11: ПРЕДСТАВНИЦТВО ТА ДОВІРЕНІСТЬМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 11: ПРЕДСТАВНИЦТВО ТА ДОВІРЕНІСТЬСемінарське заняття-2 години

Ключові поняття: «представництво»,«законне представництво»,«договірне представництво»,«договір доручення»,«повноваження представника»,«комерційне представництво», «довіреність», «передоручення».

П Л А Н

1. Поняття представництва та його юридична природа. Внутрішні та зовнішні відносини представництва.

2. Повноваження представника та їх юридичне закріплення.

3. Відмінність представництва у цивільному праві від діяльності посильного, посередника, рукоприкладача, комісіонера, а також від процесуаьного представництва.

4. Види представництва. Підстави виникнення представництва.

5. Представництво без повноважень та з перевищенням повноважень.

6. Поняття, види, форма та зміст довіреності. Строк чинності довіреності.

7. Передоручення.

8. Підстави припинення добровільного представництва. Наслідки скасування довіреності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. − 1996. − № 30.− Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − № 40−44. − Ст. 356.

3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. − 2002. − № 21−22. − Ст. 135.

4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − № 18, № 19−20, № 21−22.− Ст. 144.

5. Цивільне право України (Загальна частина). Навчальний посібник / кол. авт., Алфьорова Т.М., Берестова І.Е., Булат Є.А. та ін. – К: «Хай-Тек Прес», 2013. – Т. 1.− 432 с.

6. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко – Т. 1. Загальна частина – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – С. 119−142.

7. Цивільне право України. Підручник: У 2 т. / В.І.Борисова (кер.авт.кол.), Л.М.Баранова, Т.І.Бєгова та ін..; за редакцією В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Х: Право, 2012. – Т. 1.− 656 с.

8. Бенедисюк И. Основания возникновения гражданских прав и обя-занностей. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей // Бухгалтерия. − 2004. − № 39. − С. 74−77.

9. Домбругова А. Представництво // Юридичний вісник України. − 2003. − № 22. − С. 7.

10. Овдієнко Л. Цивільний кодекс.Глава 17 "Представництво" // Закон і бізнес. − 2003. − № 30. − С. 12.

11. Сєверова Є. Представництво за Римським правом та його рецепція у новому цивільному кодексі України // Юридический вестник. − 2003. − № 3. − С. 130−134.

12. Шаповал Л. Представництво за довіреністю у цивільному праві // Бюлетень Міністерства юстиції України. − 2004. −№ 7. − С. 111−117.

13. Механизм защиты субъективных гражданских прав: сб. науч. Тр. Под ред. В.В.Бутнева и др. – Ярославль: ЯрГУ, 1990. − 163 с.

14. Гражданское право и способы его защиты: Сб. ст. под ред. О.А. Кра-савчикова и др. – Свердловск.: Сверд. юр. ин-ст, 1974. − 190 с.

ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ:

Завдання 1

Проаналізуйте позицію законодавця (ЦК і СК) і висловіть свою думку щодо правового статусу:

1) Батька, обмеженого у дієздатності;

2) неповнолітньої матері, яка:

а) перебуває у шлюбі; б) не перебуває у шлюбі;

як представників неповнолітньої дитини при укладенні майнових правочинів.

Завдання 2

Які з перелічених нижче варіантів відповідей містять достатню підставу для виникнення представництва і якого виду.

1) усиновлення;

2) договір доручення;

3) народження дитини;

4) усне прохання про виконання доручення;

5) довіреність;

6) призначення опікуном над майном особи, яка визнана безвісно відсутньою.

Завдання 3

Проаналізуйте ст. 237, 1011, 636, 528 Цивільного кодексу України і визначте характерну ознаку, за якою відрізняються поняття:

1) представник і комісіонер;

2) представництво і договір на користь третьої особи;

3) представництво і виконання зобов'язання третьою особою.

ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Практичне заняття - 2 години

Завдання 4

М. звернулася за консультацією до адвоката щодо визначення власника автомобіля «Lexus», придбаного у гр. С за генеральною довіреністю її чоловіком Б. під час шлюбу.

М. стверджувала, що спірний автомобіль чоловік їй прилюдно подарував на 30-річчя під час святкування її дня народження в ресторані у присутності 30 гостей. На підтвердження цього факту вона представила фотографії автомобіля, оформленого як подарунок, а також відеозйомку дня народження, на якому чоловік заявляє про свій подарунок. Крім того, в технічному паспорті, оформленому на чоловіка, зазначено М., як особу, яка може керувати автомобілем. Все це на її думку свідчить, що вона є власником спірного автомобіля.

Б. заперечував проти позову та стверджував, що подарунок на день народження був жартом, так як генеральна довіреність на право розпорядження автомобілем не містить повноваження щодо дарування вказаного майна, а тільки передбачає можливість оплатного відчуження, що він і планує зробити найближчим часом. Тому дружина ніякого відношення до спірного автомобіля не має.

Чи є придбання автомобіля за генеральною довіреністю підставою виникнення права спільної сумісної власності подружжя?

Чи можна визнати недійсною генеральною довіреність в разі, якщо С. підтвердить факт продажу автомобілю?

Чи виникло право власності у М. відповідно до договору дарування автомобіля?

Чи може Б. без згоди дружини М. продати автомобіль? Хто є власником автомобілю? Дайте обґрунтовану відповідь по справі.

 

Завдання 5

Спільне підприємство у формі акціонерного товариства закритого типу звернулося з позовом у господарський суд до акціонерного комерційного банку про визнання недійсним кредитного договору. Справа неодноразово розглядалася у судових інстанціях.

У преамбулі кредитного договору було зазначено, що генеральний директор акціонерного товариства діяв на основі статуту товариства. Згідно з пунктом 6.2.12 даного статуту вирішення питання про укладення кредитного договору належить до компетенції правління товариства, причому за наявності одноголосного рішення всіх членів правління. Генеральний директор на укладення даного кредитного договору згоди правління не отримав. Подальшого схвалення договору також не було.

Суд вважав, що оскільки конкретно повноваження генерального директора у статуті АТ не визначені, то вони не можуть бути й перевищені, тобто дії директора не можуть бути розцінені як перевищення повноважень.

Оцініть доводи суду, вирішіть справу та аргументуйте рішення.

Завдання 6

У нотаріальну контору м. Києва звернувся громадянин Короленко з проханням засвідчити передоручення на підставі довіреності, яку він вже мав на автомобіль ВАЗ-2109. Нотаріус, перевіривши довіреність, відповів, що Короленко може зробити передоручення, оскільки в його довіреності є таке право, але залишити це право у довіреності, виданій в порядку передоручення, він не має права.

Короленко звернувся до адвоката. Уявіть, що ви той адвокат і дайте консультацію.

 

Завдання 7

Приватне акціонерне товариство «Колос» (далі - ПрАТ) зверну­лось до суду з позовом до агрофірми «Зоря» про визнання не­дійсним договору на поставку мінеральних добрив. В обґрунтуванні позову було зазначено, що керівник відділу мар­кетингу, який підписав договір, не мав повноважень діяти від імені ПрАТ. Суд виніс рішення про задоволення позову.

Як повинна бути вирішена ця справа? Як юридична особа здійснює свої цивільні права та обов’язки?

Завдання 8

Публічне акціонерне товариство (далі - ПуАТ), що виготовляло безалкогольні напої, 15 червня 2004 р. видало Апраксіну дові­реність без зазначення строку дії для закупівлі у фермерських господарствах помідорів за ціною 2 грн за 1 кг. Апраскін здій­снював закупівлю помідорів до жовтня 2004 р. У липні 2005 р. Апраскін здійснив закупівлю 10 т помідорів за ціною 1 грн 90 к., але ПуАТ відмовилося прийняти помідори і оплатити їхню вартість, мотивуючи свою відмову тим, що, по-перше, на цей час воно вже закупило помідори у інших виробників за значно нижчою ціною, та, по-друге, дія довіреності від 15.06.2004 р. припинилася, оскільки минуло більше одного року з моменту її видачі, а отже, Апраскін діяв без повноважень.

На яке питання теми розраховано це завдання. Вирі­шить справу.

Завдання 9

Злотов 1 лютого 2004 р. видав довіреність Потапенку строком на два місяці на продаж останнім телевізора ціною не менше ніж 10 мінімальних заробітних плат. Довіреність бу­ла посвідчена командиром військової частини, де Злотов пра­цював водієм. Оскільки комісійний магазин відмовився прийн­яти телевізор на комісію, а покупця Потапенко не знайшов, він, не повідомивши свого довірителя, 10 травня того ж року видав довіреність (у порядку передоручення) у простій письмовій формі строком на шість місяців своєму синові. Останній про­дав телевізор, але за ціною, вдвічі меншою, ніж указана у пер­шій довіреності. Злотов зажадав від Потапенка відповідної до­плати або повернення телевізора, на що останній відповів, що всі претензії слід адресувати не йому, а його сину.

На яке питання теми розраховано це завдання? Вирі­шить справу.

 

Завдання 10

Котлов видав довіреність своїй дружині на отри­мання грошового вкладу у філії Ощадбанку. Після смерті Кот­лова його мати як спадкоємиця за законом першої черги подала позов до невістки про витребування в останньої отриманого нею грошового вкладу, оскільки він був внесений на ім'я Кот­лова ще до реєстрації шлюбу, а отже, входить до складу спад­щини. Суд задовольнив позов. У апеляційній скарзі відповідач­ка, не погоджуючись із рішенням суду, вказала на те, що, оскі­льки її чоловік видав їй довіреність на отримання вкладу без будь-яких обмежень, вона набула право розпоряджатися гроши­ма на свій розсуд і тому витратила їх на поховання чоловіка.

Розгляньте доводи сторін Як співвідносяться такі по­няття як «повноваження» і «представництво»?

Завдання11

Єфремов, який працював у товаристві з обмеженою відповідальністю "Спецналагодження" (далі - ТОВ), відбуваю­чи в складі бригади в довгострокове відрядження, видав своєму колезі Василенку довіреність на отримання заробітної плати. Оскільки виїзд у відрядження не відбувся, фремов попросив Василенка повернути довіреність. У день видачі заробітної плати Єфремов дізнався, що його гроші касир видав по довіре­ності Василенку. Останній не заперечував цього, але пояснив, що повернути отримані гроші зараз він не може, бо витратив їх на придбання холодильника. Через деякий час Василенко зві­льнився з роботи за власним бажанням і потрапив до лікарні, що завадило йому повернути гроші. Єфремов звернувся з позо­вом до ТОВ про видачу йому заробітної плати на тій підставі, що наказ про його відрядження не був виданий, а бухгалтерія ТОВ знала або повинна була знати, що відрядження бригади було відкладене, тому касир не вправі була видавати його за­робітну плату Василенку.

На яке питання теми розраховано це завдання? Вирі­шить справу.

Завдання12

Козлов придбав у Федоренка, який діяв на підставі довіреності Собка, автомобіль ВАЗ за 2 100 доларів США. Під час державної реєстрації автомобіля МРЕВ Дніпродзержинського УМВС встановлено, що номерні агрегати автомобіля підроблені, у зв'язку з чим у його реєстрації відмовлено.

Вважаючи, що договір купівлі-продажу автомобіля укладено внаслідок обману з боку Федоренка, Козлов заявив до нього позов і просив визнати згаданий договір недійсним, стягнути з відповідача вартість автомобіля та 10 000 грн. - в рахунок відшкодування моральної шкоди. Заперечуючи проти позову, Федоренко заявив, що він не знав про те, що номерні агрегати автомобіля підроблені, тому вважає винним Собка. Крім того, між ним (відповідачем) та ПрАТ «Аякс-сервіс» було укладено комісійний правочин для реалізації спірного автомобіля. Довідкою-рахунком, виданою ПрАТ «Аякс-сервіс» стверджується, що останнім продано Козлову автомобіль ВАЗ, тобто укладено між ними договір купівлі-продажу.

Чи обґрунтовані вимоги позивача?Як вирішити спір?

Завдання13

Після смерті Кузнецова А. П. його мати Кузнецова В. П., будучи спадкоємницею за законом, звернулася до Ощадбанку з заявою видати їй внесок в сумі 2000 гривень, який як вона знала, був зроблений її си­ном ще за життя.

В Ощадбанку з'ясувалося, що дійсно Кузнецов А. П. мав внесок, первісна сума якого складала 2000 гривень, а потім зросла до 3000 гри­вень. Однак зазначений внесок за довіреністю, отриманій від Кузнецо­ва А. П. ще за життя останнього, був виданий Петровій Е. К. Заявниці роз'яснили, що вона повинна звернутися до Петрової як до представни­ка покійного та потребувати від неї повернення отриманої суми. Петро­ва відмовилася повернути отримані гроші, пославшись на тс, що гро­шовий внесок був отриманий нею ще за життя довірителя за належним чином складеною та посвідченою довіреністю на отримання грошового внеску, крім того, вона проживала з Кузнецовим однією родиною та брала участь в збільшенні суми внеску своїми грошами, оскільки вони збира­ли гроші на будівництво кооперативної квартири. Зокрема, з суми 3000 гривень 1000 гривень є її особистими заощадженнями. Кузнецова з початку погодилася з доказами Петрової, але потім за порадою адвоката подала позов до суду про стягнення з Петрової повної суми внеску (3000 гривень), отриманого останньою за довіреністю померлого. Яке рішення повинен винести суд?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.77.193 (0.011 с.)