ТОП 10:

ТЕМА 10: СТРОКИ І ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ іІІ

ТЕМА 10: СТРОКИ І ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ

Семінарське заняття – 2 години

Ключові поняття: «строк», «термін», «присікальний строк», «гарантійний строк», «відкладальні строки», «скасувальні строки», «позовна давність», «спеціальна позовна давність», «зупинення перебігу позовної давності», «переривання перебігу позовної давності», «поновлення позовної давності», «непереборна сила».

 

П Л А Н

1. Поняття, значення і юридична природа строків (термінів) у цивільному праві.

2. Види цивільно-правових строків (термінів). Претензійні, присікальні, гарантійні строки.

3. Порядок визначення та обчислення строків (термінів).

4. Поняття позовної давності. Соціально-економічні передумови запровадження інституту позовної давності.

5. Право на позов в матеріальному та процесуальному розумінні.

6. Імперативність та диспозитивність у визначенні й застосуванні позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

7. Тривалість позовної давності. Загальна та спеціальна позовна давність.

8. Початок перебігу позовної давності.

9. Зупинення, переривання та поновлення позовної давності.

10. Правові наслідки спливу позовної давності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. − 1996.− № 30.− Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. − 2003. − № 40−44. − Ст. 356.

3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. − 2002. − № 21−22. − Ст.135.

4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − № 18, № 19−20, № 21−22.− Ст. 144.

5. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. в ред.Закону від // Відомості Верховної Ради України. – 1993. − № 39. − Ст. 383.

6. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21.12.1993р. // Відомості Верховної Ради України. − 1994. − № 10.− Ст.45.

7. Цивільне право України (Загальна частина). Навчальний посібник / кол. авт., Алфьорова Т.М., Берестова І.Е., Булат Є.А. та ін. – К: «Хай-Тек Прес», 2013. – Т. 1.− 432 с.

8. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко – Т. 1. Загальна частина – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – С. 119−142.

9. Цивільне право України. Підручник: У 2 т. / В.І.Борисова (кер.авт.кол.), Л.М.Баранова, Т.І.Бєгова та ін..; за редакцією В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Х: Право, 2012. – Т. 1.− 656 с.

10. Фокій Б. Щодо строку позовної давності за вимогами про стягнення процентів річних // Право України. − 2003. − № 6. − С. 109−111.

11. Луць В. Строки і терміни в новому цивільному кодексі України // Юридична Україна. − 2003. − № 11. − С. 3−8.

12. Вахонєва Т. Поняття та юридична природа строків (термінів) за но-вим цивільним законодавством України // Право України. − 2003. − № 12. − С. 40−44.

13. Вахонєва Т. Порядок та особливості обчислення строків за новим цивільним законодавством // Право України. − 2004. − № 2. − С. 21−25.

14. Боровець В. Збільшення строку позовної давності - як це робиться // Галицькі контракти. Дебет-кредит. − 2004. − № 15. − С. 21− 22.

ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ:

Завдання 1

1. Визначте співвідношення між поняттями «час», «строк», «термін», «давність».

2. Проаналізуйте з точки зору виробленої в науці цивільного права класифікації строків (термінів) правову природу строків (термінів), передбачених статтями 247, 256, 344, 446, 831, 1270, 1281 ЦК.

3. Проаналізуйте зміст наведених нижче понять і відшукайте у ЦК статті, в яких вони вживаються: «розумний строк», «негайно», «невизначений строк».

4. Здійсніть порівняльний аналіз визначення терміну вказівкою на подію, яка має неминуче статися (ч.2 ст. 252 ЦК), та вчинення правочину під умовою (ст. 212 ЦК). Наведіть приклади.

Завдання 2

1. Визначте, коли починається і закінчується перебіг строкув наступних випадках:

1. Строк позовної давності про вимогу вкладника про видачу вкладу, якщо договір було укладено 3.03.2009 р., а строк депозиту – 1 рік;

2. 6-місячний строк для прийняття спадщини, якщо спадкодавець помер 21.01.2009 року о 13 годині;

3. Строк позовної давності про відшкодування шкоди, завданої ушкодженням здоров’я неповнолітній особі, якщо шкоду завдано 10.03.2004 року, особі виповнюється 18 років 10.05.2009 року.

2. Визначте початок перебігу та закінчення строку позовної давності за вимогою:

· щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди, стягнення неустойки за невиконання договору поставки товару між юридичними особами, якщо договір було укладено 12 грудня 2008 року, строк поставки встановлений 3 квартал 2009 року. Відповідь обґрунтуйте теоретичними положеннями.

· щодо спростування недостовірної інформації, вилучення та знищення тиражу видання, відшкодування моральної та матеріальної шкоди, заподіяної особі внаслідок надрукування недостовірної інформації про особу, якщо інформацію було надруковано 2 квітня 2005 року, особа дізналася про це 10 квітня 2005 року. Відповідь обґрунтуйте теоретичними положеннями.

· щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної споживачу внаслідок продажу товару неналежної якості, якщо договір купівлі-продажу було укладено 1 квітня 2009 року, а дефекти було виявлено покупцем 1 травня 2009 року. Відповідь обґрунтуйте теоретичними положеннями.

ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ:

Завдання 14

У серпні 2000 р. Кравченка підвозив до роботи його друг Ткачов на особистому автомобілі. Але під час руху Ткачов не справився з керуванням і врізався у стовп, внаслідок чого Кравченко отримав тілесні ушкодження, які призвели до стійкої втрати працездатності. Кравченко був вимушений перейти на іншу, менш оплачувану роботу. Враховуючи приятельські відносини з Ткачовим, претензій на його адресу не робив.

У вересні 2004 р. Кравченко посварився з Ткачовим і звернувся до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю, за весь час з моменту аварії.

Чи сплив строк позовної давності? Чи має право суд задовольнити вимогу Кравченка?

ТЕМА 11: ПРЕДСТАВНИЦТВО ТА ДОВІРЕНІСТЬ

Семінарське заняття-2 години

Ключові поняття: «представництво»,«законне представництво»,«договірне представництво»,«договір доручення»,«повноваження представника»,«комерційне представництво», «довіреність», «передоручення».

П Л А Н

1. Поняття представництва та його юридична природа. Внутрішні та зовнішні відносини представництва.

2. Повноваження представника та їх юридичне закріплення.

3. Відмінність представництва у цивільному праві від діяльності посильного, посередника, рукоприкладача, комісіонера, а також від процесуаьного представництва.

4. Види представництва. Підстави виникнення представництва.

5. Представництво без повноважень та з перевищенням повноважень.

6. Поняття, види, форма та зміст довіреності. Строк чинності довіреності.

7. Передоручення.

8. Підстави припинення добровільного представництва. Наслідки скасування довіреності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. − 1996. − № 30.− Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − № 40−44. − Ст. 356.

3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. − 2002. − № 21−22. − Ст. 135.

4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − № 18, № 19−20, № 21−22.− Ст. 144.

5. Цивільне право України (Загальна частина). Навчальний посібник / кол. авт., Алфьорова Т.М., Берестова І.Е., Булат Є.А. та ін. – К: «Хай-Тек Прес», 2013. – Т. 1.− 432 с.

6. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко – Т. 1. Загальна частина – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – С. 119−142.

7. Цивільне право України. Підручник: У 2 т. / В.І.Борисова (кер.авт.кол.), Л.М.Баранова, Т.І.Бєгова та ін..; за редакцією В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Х: Право, 2012. – Т. 1.− 656 с.

8. Бенедисюк И. Основания возникновения гражданских прав и обя-занностей. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей // Бухгалтерия. − 2004. − № 39. − С. 74−77.

9. Домбругова А. Представництво // Юридичний вісник України. − 2003. − № 22. − С. 7.

10. Овдієнко Л. Цивільний кодекс.Глава 17 "Представництво" // Закон і бізнес. − 2003. − № 30. − С. 12.

11. Сєверова Є. Представництво за Римським правом та його рецепція у новому цивільному кодексі України // Юридический вестник. − 2003. − № 3. − С. 130−134.

12. Шаповал Л. Представництво за довіреністю у цивільному праві // Бюлетень Міністерства юстиції України. − 2004. −№ 7. − С. 111−117.

13. Механизм защиты субъективных гражданских прав: сб. науч. Тр. Под ред. В.В.Бутнева и др. – Ярославль: ЯрГУ, 1990. − 163 с.

14. Гражданское право и способы его защиты: Сб. ст. под ред. О.А. Кра-савчикова и др. – Свердловск.: Сверд. юр. ин-ст, 1974. − 190 с.

ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ:

Завдання 1

Проаналізуйте позицію законодавця (ЦК і СК) і висловіть свою думку щодо правового статусу:

1) Батька, обмеженого у дієздатності;

2) неповнолітньої матері, яка:

а) перебуває у шлюбі; б) не перебуває у шлюбі;

як представників неповнолітньої дитини при укладенні майнових правочинів.

Завдання 2

Які з перелічених нижче варіантів відповідей містять достатню підставу для виникнення представництва і якого виду.

1) усиновлення;

2) договір доручення;

3) народження дитини;

4) усне прохання про виконання доручення;

5) довіреність;

6) призначення опікуном над майном особи, яка визнана безвісно відсутньою.

Завдання 3

Проаналізуйте ст. 237, 1011, 636, 528 Цивільного кодексу України і визначте характерну ознаку, за якою відрізняються поняття:

1) представник і комісіонер;

2) представництво і договір на користь третьої особи;

3) представництво і виконання зобов'язання третьою особою.

ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Завдання 4

М. звернулася за консультацією до адвоката щодо визначення власника автомобіля «Lexus», придбаного у гр. С за генеральною довіреністю її чоловіком Б. під час шлюбу.

М. стверджувала, що спірний автомобіль чоловік їй прилюдно подарував на 30-річчя під час святкування її дня народження в ресторані у присутності 30 гостей. На підтвердження цього факту вона представила фотографії автомобіля, оформленого як подарунок, а також відеозйомку дня народження, на якому чоловік заявляє про свій подарунок. Крім того, в технічному паспорті, оформленому на чоловіка, зазначено М., як особу, яка може керувати автомобілем. Все це на її думку свідчить, що вона є власником спірного автомобіля.

Б. заперечував проти позову та стверджував, що подарунок на день народження був жартом, так як генеральна довіреність на право розпорядження автомобілем не містить повноваження щодо дарування вказаного майна, а тільки передбачає можливість оплатного відчуження, що він і планує зробити найближчим часом. Тому дружина ніякого відношення до спірного автомобіля не має.

Чи є придбання автомобіля за генеральною довіреністю підставою виникнення права спільної сумісної власності подружжя?

Чи можна визнати недійсною генеральною довіреність в разі, якщо С. підтвердить факт продажу автомобілю?

Чи виникло право власності у М. відповідно до договору дарування автомобіля?

Чи може Б. без згоди дружини М. продати автомобіль? Хто є власником автомобілю? Дайте обґрунтовану відповідь по справі.

 

Завдання 5

Спільне підприємство у формі акціонерного товариства закритого типу звернулося з позовом у господарський суд до акціонерного комерційного банку про визнання недійсним кредитного договору. Справа неодноразово розглядалася у судових інстанціях.

У преамбулі кредитного договору було зазначено, що генеральний директор акціонерного товариства діяв на основі статуту товариства. Згідно з пунктом 6.2.12 даного статуту вирішення питання про укладення кредитного договору належить до компетенції правління товариства, причому за наявності одноголосного рішення всіх членів правління. Генеральний директор на укладення даного кредитного договору згоди правління не отримав. Подальшого схвалення договору також не було.

Суд вважав, що оскільки конкретно повноваження генерального директора у статуті АТ не визначені, то вони не можуть бути й перевищені, тобто дії директора не можуть бути розцінені як перевищення повноважень.

Оцініть доводи суду, вирішіть справу та аргументуйте рішення.

Завдання 6

У нотаріальну контору м. Києва звернувся громадянин Короленко з проханням засвідчити передоручення на підставі довіреності, яку він вже мав на автомобіль ВАЗ-2109. Нотаріус, перевіривши довіреність, відповів, що Короленко може зробити передоручення, оскільки в його довіреності є таке право, але залишити це право у довіреності, виданій в порядку передоручення, він не має права.

Короленко звернувся до адвоката. Уявіть, що ви той адвокат і дайте консультацію.

 

Завдання 7

Приватне акціонерне товариство «Колос» (далі - ПрАТ) зверну­лось до суду з позовом до агрофірми «Зоря» про визнання не­дійсним договору на поставку мінеральних добрив. В обґрунтуванні позову було зазначено, що керівник відділу мар­кетингу, який підписав договір, не мав повноважень діяти від імені ПрАТ. Суд виніс рішення про задоволення позову.

Як повинна бути вирішена ця справа? Як юридична особа здійснює свої цивільні права та обов’язки?

Завдання 8

Публічне акціонерне товариство (далі - ПуАТ), що виготовляло безалкогольні напої, 15 червня 2004 р. видало Апраксіну дові­реність без зазначення строку дії для закупівлі у фермерських господарствах помідорів за ціною 2 грн за 1 кг. Апраскін здій­снював закупівлю помідорів до жовтня 2004 р. У липні 2005 р. Апраскін здійснив закупівлю 10 т помідорів за ціною 1 грн 90 к., але ПуАТ відмовилося прийняти помідори і оплатити їхню вартість, мотивуючи свою відмову тим, що, по-перше, на цей час воно вже закупило помідори у інших виробників за значно нижчою ціною, та, по-друге, дія довіреності від 15.06.2004 р. припинилася, оскільки минуло більше одного року з моменту її видачі, а отже, Апраскін діяв без повноважень.

На яке питання теми розраховано це завдання. Вирі­шить справу.

Завдання 9

Злотов 1 лютого 2004 р. видав довіреність Потапенку строком на два місяці на продаж останнім телевізора ціною не менше ніж 10 мінімальних заробітних плат. Довіреність бу­ла посвідчена командиром військової частини, де Злотов пра­цював водієм. Оскільки комісійний магазин відмовився прийн­яти телевізор на комісію, а покупця Потапенко не знайшов, він, не повідомивши свого довірителя, 10 травня того ж року видав довіреність (у порядку передоручення) у простій письмовій формі строком на шість місяців своєму синові. Останній про­дав телевізор, але за ціною, вдвічі меншою, ніж указана у пер­шій довіреності. Злотов зажадав від Потапенка відповідної до­плати або повернення телевізора, на що останній відповів, що всі претензії слід адресувати не йому, а його сину.

На яке питання теми розраховано це завдання? Вирі­шить справу.

 

Завдання 10

Котлов видав довіреність своїй дружині на отри­мання грошового вкладу у філії Ощадбанку. Після смерті Кот­лова його мати як спадкоємиця за законом першої черги подала позов до невістки про витребування в останньої отриманого нею грошового вкладу, оскільки він був внесений на ім'я Кот­лова ще до реєстрації шлюбу, а отже, входить до складу спад­щини. Суд задовольнив позов. У апеляційній скарзі відповідач­ка, не погоджуючись із рішенням суду, вказала на те, що, оскі­льки її чоловік видав їй довіреність на отримання вкладу без будь-яких обмежень, вона набула право розпоряджатися гроши­ма на свій розсуд і тому витратила їх на поховання чоловіка.

Розгляньте доводи сторін Як співвідносяться такі по­няття як «повноваження» і «представництво»?

Завдання11

Єфремов, який працював у товаристві з обмеженою відповідальністю "Спецналагодження" (далі - ТОВ), відбуваю­чи в складі бригади в довгострокове відрядження, видав своєму колезі Василенку довіреність на отримання заробітної плати. Оскільки виїзд у відрядження не відбувся, фремов попросив Василенка повернути довіреність. У день видачі заробітної плати Єфремов дізнався, що його гроші касир видав по довіре­ності Василенку. Останній не заперечував цього, але пояснив, що повернути отримані гроші зараз він не може, бо витратив їх на придбання холодильника. Через деякий час Василенко зві­льнився з роботи за власним бажанням і потрапив до лікарні, що завадило йому повернути гроші. Єфремов звернувся з позо­вом до ТОВ про видачу йому заробітної плати на тій підставі, що наказ про його відрядження не був виданий, а бухгалтерія ТОВ знала або повинна була знати, що відрядження бригади було відкладене, тому касир не вправі була видавати його за­робітну плату Василенку.

На яке питання теми розраховано це завдання? Вирі­шить справу.

Завдання12

Козлов придбав у Федоренка, який діяв на підставі довіреності Собка, автомобіль ВАЗ за 2 100 доларів США. Під час державної реєстрації автомобіля МРЕВ Дніпродзержинського УМВС встановлено, що номерні агрегати автомобіля підроблені, у зв'язку з чим у його реєстрації відмовлено.

Вважаючи, що договір купівлі-продажу автомобіля укладено внаслідок обману з боку Федоренка, Козлов заявив до нього позов і просив визнати згаданий договір недійсним, стягнути з відповідача вартість автомобіля та 10 000 грн. - в рахунок відшкодування моральної шкоди. Заперечуючи проти позову, Федоренко заявив, що він не знав про те, що номерні агрегати автомобіля підроблені, тому вважає винним Собка. Крім того, між ним (відповідачем) та ПрАТ «Аякс-сервіс» було укладено комісійний правочин для реалізації спірного автомобіля. Довідкою-рахунком, виданою ПрАТ «Аякс-сервіс» стверджується, що останнім продано Козлову автомобіль ВАЗ, тобто укладено між ними договір купівлі-продажу.

Чи обґрунтовані вимоги позивача?Як вирішити спір?

Завдання13

Після смерті Кузнецова А. П. його мати Кузнецова В. П., будучи спадкоємницею за законом, звернулася до Ощадбанку з заявою видати їй внесок в сумі 2000 гривень, який як вона знала, був зроблений її си­ном ще за життя.

В Ощадбанку з'ясувалося, що дійсно Кузнецов А. П. мав внесок, первісна сума якого складала 2000 гривень, а потім зросла до 3000 гри­вень. Однак зазначений внесок за довіреністю, отриманій від Кузнецо­ва А. П. ще за життя останнього, був виданий Петровій Е. К. Заявниці роз'яснили, що вона повинна звернутися до Петрової як до представни­ка покійного та потребувати від неї повернення отриманої суми. Петро­ва відмовилася повернути отримані гроші, пославшись на тс, що гро­шовий внесок був отриманий нею ще за життя довірителя за належним чином складеною та посвідченою довіреністю на отримання грошового внеску, крім того, вона проживала з Кузнецовим однією родиною та брала участь в збільшенні суми внеску своїми грошами, оскільки вони збира­ли гроші на будівництво кооперативної квартири. Зокрема, з суми 3000 гривень 1000 гривень є її особистими заощадженнями. Кузнецова з початку погодилася з доказами Петрової, але потім за порадою адвоката подала позов до суду про стягнення з Петрової повної суми внеску (3000 гривень), отриманого останньою за довіреністю померлого. Яке рішення повинен винести суд?

П Л А Н

 

1. Поняття цивільно-правової відповідальності як засобу захисту цивільних прав.

2. Особливості відповідальності в цивільному праві, її основні принципи й функції.

3. Види цивільно-правової відповідальності:

· договірна та недоговірна відповідальність;

· часткова, солідарна та субсидіарна відповідальність;

· повна, обмежена та підвищена відповідальність;

· відповідальність у порядку регресу.

4. Умови цивільно-правової відповідальності:

· Протиправна поведінка як умова цивільно-правової відповідальності.

· Поняття й зміст шкоди у цивільному праві.

· Причинний зв'язок між протиправною поведінкою і результатом, що наступив.

· Вина правопорушника як умова цивільно-правової відповідальності. Поняття й форми вини в цивільному праві, їх значення. Випадки відповідальності незалежно від вини і за дії третіх осіб (за чужу вину) у цивільному праві.

5. Особливості цивільно-правової відповідальності за невиконання або неналежне виконання грошових зобов'язань.

6. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності. Поняття й значення випадку і непереборної сили (форс-мажор).

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. − 1996. − № 30.− Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − № 40−44. − Ст. 356.

3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. − 2002. − № 21−22. − Ст. 135.

4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − № 18, № 19−20, № 21−22.− Ст. 144.

5. Про захист прав споживачів. Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 1. -Ст. 1; з наступними змінами і доповненнями.

6. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань. Закон України від 12 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. -№ 5. - Ст. 28; з наступними змінами і доповненнями.

7. Цивільне право України (Загальна частина). Навчальний посібник / кол. авт., Алфьорова Т.М., Берестова І.Е., Булат Є.А. та ін. – К: «Хай-Тек Прес», 2013. – Т. 1.− 432 с.

8. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко – Т. 1. Загальна частина – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – С. 119−142.

9. Цивільне право України. Підручник: У 2 т. / В.І.Борисова (кер.авт.кол.), Л.М.Баранова, Т.І.Бєгова та ін..; за редакцією В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Х: Право, 2012. – Т. 1.− 656 с.

ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ:

Завдання 1

1. Визначте відмінності цивільно-правової відповідальності та кримінальної відповідальності.

2.Знайдіть у цивільному законодавстві норми, які перед­бачають цивільно-правову відповідальність за шкоду, завдану правомірними діями.

3. Що таке презумпція вини та презумпція невинуватості. Наведіть статті із ЦК України та інших нормативних актів, які відображають зазначені презумпції?

4. Знайдіть статті ЦК України, в яких говориться про застосування часткової, солідарної та субсидіарної відповідаль­ності.

ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Завдання 2

Скворцов був засуджений за розбійний напад на квартиру Кузнєцова до тривалого строку позбавлення волі з конфіскацією майна. Цивільний позов, заявлений Кузнєцовим в кримінальній справі, був залишений без розгляду. Кузнєцов пред’явив позов до Скворцова про відшкодування вартості викраденого, витрат на ремонт квартири і компенсації моральної шкоди.

В ході засідання Скворцов заявив, що витрати на ремонт квартири повинні відшкодовувати працівники міліції, які при його затриманні зламали двері та пошкодили меблі. Стосовно вартості викраденого слід мати на увазі, що велика частина майна була повернута Кузнєцову, хоч і втратила свій товарний вид. Стосовно компенсації моральної шкоди Скворцов вважав, що це додаткове покарання не передбачено Кримінальним кодексом і до нього не може бути застосоване, оскільки за вчинений злочин покарання йому вже призначено.

Чи є підстави для пред’явлення цивільного позову до Скворцова?

Завдання 3

Науково-дослідний інститут та книжковий магазин уклали з будівельно-монтажним управлінням (БМУ) правочин про оренду приміщень. При цьому НДІ орендував для своєї філії приміщення на 3-му поверсі, а магазин − на 2-му поверсі. Незважаючи на неодноразові вимоги інституту, БМУ не виконало свого зобов’язання щодо ремонту системи опалення у приміщеннях, які займав інститут. З настанням холодів інститут зробив для своїх приміщень автономну систему опалення. Одного дня трубопровід потік і склад книг, що знаходився поверхом нижче, був затоплений. Магазин звернувся до суду з позовом до інституту про стягнення 750 грн. вартості книг та 230 грн. прибутку, не отриманого магазином від комісійного продажу кооперативних плакатів та календарів, а також 1000 грн. моральної шкоди, завданої магазину та його працівникам.

При розгляді справи у господарському суді, інститут заявив, що він не може бути відповідачем у справі, оскільки шкоду було заподіяно з вини БМУ, яке не забезпечило опалення приміщень інституту і тим самим примусило його зробити автономну систему опалення. Якби БМУ виконало свої договірні зобов’язання, ніякого затоплення і заподіяння шкоди не було б.

Визначте вид цивільно-правової відповідальності та умови її виникнення. Хто повинен нести відповідальність у даному випадку?

Завдання 4

К. здав на комбінат побутового обслуговування до відділу дрібного ремонту 2 костюми, вартість роботи 24 грн. І вона була зроблена згідно з угодою за 3 дні, але по костюми К. прийшов тільки через 6 днів, вважаючи, що своєчасно костюми не будуть готовими. Незадовго до його приходу костюми К. та інші речі були вкрадені з комбінату. Комбінат відмовився відшкодовувати вартість костюмів, посилаючись на те, що К. прострочив отримання відремонтованих костюмів. Крім того, було встановлено, що вини комбінату у пропажі речей не було. Гадаючи, що комбінат несе відповідальність за незбереження зданих у ремонт речей незалежно від вини, К. звернувся з позовом до суду про стягнення вартості втрачених костюмів.

Який вид цивільно-правової відповідальності настає у зв’язку з втратою майна К.? Чи має значення прострочка в отриманні костюмів для виникнення відповідальності комбінату побутового обслуговування? Чи повинен комбінат відшкодувати вартість втрачених костюмів?

Завдання 5

Під час гасіння пожежі, що виникла на 7-му поверсі у квартирі К., вода потрапила до квартири С., що знаходилась поверхом нижче. Наслідком було пошкодження штукатурки, шпалер, меблів та ін. Майну С., що не було застраховано, завдано шкоди на 1500 грн. Розслідування встановило, що пожежа виникла через загоряння телевізора, причому вини К. у порушенні правил використання телевізора не встановлено. С. звернувся до суду з позовом до управління пожежної безпеки про стягнення заподіяної йому шкоди. Він гадав, що відповідальність за шкоду повинні нести пожежники, які некваліфіковано гасили пожежу. Чи може позов бути задоволений?

Завдання 6

Проходячи повз магазин, К. знепритомніла. Падаючи, вона сумкою розбила вітрину. Магазин вимагав відшкодувати завдану шкоду, вартість вітрини, а також збитки, яких зазнав магазин, не функціонуючи протягом 3 годин.

Чи є підстави для настання цивільно-правової відповідальності?

Завдання 7

Приватне акціонерне товариство пред’явило позов до кооперативу про стягнення неустойки за недопоставку рідкого скла. Кооператив не заперечував факту невиконання договірних зобов’язань, однак просив звільнити його від відповідальності, оскільки його партнери, в свою чергу, не поставили йому необхідного для виробництва скла силікату натрію.

При розгляді справи господарський суд встановив, що основні виробники силікату натрію були визнані банкрутами і припинили свою діяльність. Тому кооператив був позбавлений можливості придбати необхідну сировину для виготовлення скла в обсязі, передбаченому договором між ПАТ і кооперативом. Враховуючи цю обставину, господарський суд відмовив ПАТ у задоволенні позовних вимог

Чи правильне рішення виніс господарський суд?

Завдання 8

Між рибоконсервним заводом і торговим домом був укладений договір поставки рибних консервів. Рибоконсервний завод протягом двох осінніх місяців не виконував зобов’язання щодо поставки рибних консервів торговому дому, в зв’язку з чим заводу було пред’явлено вимогу щодо сплати неустойки.

У господарському суді завод пояснив, що непоставка консервів була викликана невиконанням зобов’язань його власних постачальників − риболовецьких колгоспів, вимушених через штормову погоду на тривалий час припинити рибний лов. Торговий дім не визнав доводи відповідача переконливими, вважаючи, що вони можуть мати значення у спорах між заводом та колгоспами, але не при розгляді позову, пред’явленого торговим будинком до заводу.

Яка Ваша думка з цього питання?

Завдання 9

Баженов, Солодов і неповнолітній Шабан були засуджені за здійснення ряду крадіжок майна громадян. Розглянувши позов потерпілих про відшкодування шкоди, заподіяної крадіями, районний суд виніс рішення про стягнення всієї суми з Баженова, оскільки за матеріалами кримінальної справи він спроможний його забезпечити. Баженов таке рішення оскаржив і просив притягнути до відшкодування шкоди своїх співучасників.

В ухвалі колегії по цивільних справах апеляційного суду зверталась увага на те, що в інтересах потерпілих доцільно притягти до відшкодування шкоди всіх співучасників. Проти такої позиції заперечувала мати Шабана, яка вихову­вала сина одна і якого Баженов заставив брати участь у злочинах. Крім цього, вона просила врахувати і те, що в її сина є батько, який вихованням сина не займався, аліментів не платив, але матеріально добре забезпечений,

Які підстави і характер цивільних правовідносин, що виникли в описаній ситуації? Зробіть аналіз зобов'язальних відносин. Хто і в якій мірі повинен відшкодувати заподіяну крадіями шкоду?

 

П Л А Н

1. Загальна характеристика речового права.

2. Поняття власності і права власності. Власність як економічна, правова, соціальна категорія. Право власності в об’єктивному і суб’єктивному значенні.

3. Співвідношення видів права власності з формами власності. Види права власності за ЦК (об’єкти, суб’єкти, здійснення, підстави виникнення та припинення):

· право приватної власності;

· право державної власності;

· право комунальної власності.

4. Способи набуття та припинення права власності.

5. Зміст права власності:

а) право володіння

б) право користування

в) право розпорядження.

6. Момент виникнення права власності.

7. Межі здійснення права власності.

8. Поняття і види спільної власності. Об’єкти і суб’єкти права спільної власності.

9. Здійснення права спільної власності.

10. Право спільної сумісної власності: підстави виникнення та особливості здійснення.

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. − 1996.− № 30.− Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. − 2003. − № 40−44. − Ст. 356.

3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. − 2002 . − № 21−22. − Ст. 135.

4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − № 18, № 19−20, № 21−22.− Ст. 144.

5. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. − № 39. − Ст. 383.

6. Про право власності на окремі види майна: Постанова Верховної Ради України від 17.06.1992 р. − Відомості Верховної Ради України. − 1992. − № 35. − С.517.

7. Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності: Закон України вiд 17.11.2009 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. − № 1. − Ст. 2.

8. Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок: Постанова Пленуму Верховного суду України від 04.10.1991 № 7.

9. Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності: Постанова Пленуму Верховного суду України від 22.12.1995 № 20.

10. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя: Постанова Верховного Суду України вiд 21.12.2007 № 11.// Вісник Верховного суду України - 2008 р.- № 1 - стор. 5.

11. Цивільне право України (Загальна частина). Навчальний посібник / кол. авт., Алфьорова Т.М., Берестова І.Е., Булат Є.А. та ін. – К: «Хай-Тек Прес», 2013. – Т. 1.− 432 с.

12. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко – Т. 1. Загальна частина – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – С. 119−142.

13. Цивільне право України. Підручник: У 2 т. / В.І.Борисова (кер.авт.кол.), Л.М.Баранова, Т.І.Бєгова та ін..; за редакцією В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Х: Право, 2012. – Т. 1.− 656 с.

14. Рум'янцева В. Захист власності фізичних та юридичних осіб в Європейському суді з прав людини // Право України. − 2004. − № 5. − С. 38−40

15. Стасюк Р. Цивільно-правові засоби захисту права власності // Юри-дична Україна. − 2003. − № 9. − С. 67−74

16. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. − М.: Дело., − 1999. − 511 с.

17. Собственность: право и свобода. − М.: 1992.− 127 с.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1

Публічне акціонерне товариство «Хлібороб» закупило в радгоспі дві тонни насінної картоплі, повністю за неї розплатившись. Оскільки закупівля картоплі відбувалася зимою, сторони домовилися до весни залишити картоплю в радгоспі, щоб не підморозити насінний матеріал при транспортуванні. Однак навесні, внаслідок небувалого в тутешніх місцях паводка, склад, у якому зберігалася насінна картопля, у тому числі й закуплена акціонерним товариством, виявилася затопленою водою, а картопля стала непридатною для садіння.

На кого покладається ризик випадкової загибелі речі? Як вирішити справу?

Завдання 2

Радехівський цукровий завод направив на адресу Харківської кондитерської фабрики два вагони цукру. В результаті залізничної катас­трофи 40 тонн цукру стали непридатними. Фабрика звернулася з претензією до заводу про повернення частини коштів, які вона передоплатою перера­хувала, і одержала відмову. У відповіді на претензію вказувалось, що завод свої зобов'язання виконав повністю, а одержані кошти вже використані. Директор фабрики дав вказівку юрисконсульту підготувати і направити в господарський суд позов до заводу. Як необхідно вирішити справу?

Завдання 3

Будинок належав на праві спільної часткової власності громадянам К. та М. Громадянин К. продав свою частку громадянинові С. Співвласник М. подав позов до суду про визнання договору купівлі-продажу недійсним, тому що К. порушив правила про переважне право купівлі-продажу частки співвласниками, передбачене ст. 362 ЦК. Заперечуючи проти позову, К. зазначав, що в такому разі він взагалі відмовляється відчужувати свою частку.

Яке рішення має прийняти суд?

Завдання 4

Громадянці Т. на праві приватної власності належало 4/5 будинку, а 1/5 належала громадянинові С. За договором міни громадянка Т. передала громадянинові К. свою частину. Громадянин С. звернувся з позовом до суду про визнання договору міни недійсним, враховуючи своє переважне право придбання частки у праві спільної власності згідно зі ст. 362 ЦК України.

Як слід вирішити справу?

Завдання 5Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.140.184 (0.029 с.)