Проблеми зростання економіки України 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Проблеми зростання економіки України 

Ринкова система господарювання не є статичним явищем. Вона постійно розвивається, пристосовується до умов існування суспільства. Одним з ознак еволюції ринкової системи є системне регулювання економіки державою, без чого не може функціонувати жодна сучасна розвита ринкова економіка. Для регулювання економіки державою використовуються фінансово-кредитна система, бюджетно-податкова система, права на власність, зовнішньоекономічні відносини, інформаційні потоки, та ін.

В даний час більшість країн, у тому числі й Україна, діє висновку про те, що економічний ріст національної економіки необхідно розглядати як складову частину суспільного розвитку. У зв'язку з цим великого значення набувають такі проблеми:

економія природних ресурсів і охорони навколишнього середовища, у тому числі запобігання екологічних зловживань і катастроф;

підвищення сприйнятливості економіки до досягнень НТП;

упровадження ресурсосберегаючих технологій;

скорочення нерівності в розподілі доходу;

збереження моральних цінностей і традицій суспільства;

збільшення інвестицій у людський капітал;

розвиток творчого характеру праці і новаторського потенціалу людини, і т.д.

Практично це означає створення сприятливих умов для ефективного і социально-ориєнтованого розвитку економіки країни.


Для України зростання економіки і розвиток соціально-економічних перебудов припускає вчинення глобальних перетворень, здійснюваних при проведенні ринкових реформ. Наприклад, одним з найважливіших напрямків процесу перетворень є підтримка конкуренції. В даний час практично завершився етап приватизації некапіталомістких галузей у рамках процесу роздержавлення власності і перетворення її в колективну і приватну. Помітно, що такі дії привели до реальних позитивних наслідків:

з'явилися ознаки економічної стабілізації;

знизилися темпи падіння ВНП;

виріс обсяг виробництва продукції в деяких галузях економіки, у тому числі в промисловості;

здійснюється вихід України в Європейські фінансові структури.

Почався перехід до наступному етапу – роздержавлення матеріального виробництва шляхом приватизації за реальні гроші. За прогнозом, л1ідерство державної власності залишиться тільки в основних галузях промисловості – енергетиці й у паливній промисловості. Наприклад, на наступний час доля валової продукції, зробленої в державному секторі, складає 25,5%, у тому числі в енергетику - 52,8%, у паливній промисловості – 64,5%.

Таблиця 10.1 представляє прогноз основних макропоказників розвитку економіки України на 2000 – 2005 рр.


 

Прогноз основних показників розвитку України на 2000-2005 рр.

Табл.10.1

Макропоказники 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Зміна ВВП,% -0,4 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5
ВВП у цінах поточного періоду, млрд.грн. 127,1 169,6 211,3 246,2 279,4 312,7 346,7
Зміна валового нагромадження осн. капіталу,% 3,2 4,5 5,8 6,9 7,5
Зміна експорту,% -7,7 2,3 2,4 2,7 3,0 3,3 3,5
  Продовження табл.10.1
Зміна імпорту,% -14,3 2,4 2,5 2,6 2,8 3,2 3,4
Зміна індексу споживчих цін,% 22,7 5,5
Зміна індексу цін виробника,% 31,1 39,6 22,0 3,5
Дефіцит бюджету, % до ВНП 1,5 -0,2 -0,3 -0,5 -0,5
Зарплата среднемес. % до 1990 р. 30,2 32,4 34,7 36,4 37,8 39,1 40,4
Пенсія, % до 1990 р. 22,6 23,4 25,6 27,1 28,2 29,1 30,1
Рівень безробіття, % 11,4 11,41 11,67 11,73 11,42 10,83 10,54

 

 

Контрольні запитання:

 

1. Що таке економічне зростання?

2. Які існують основні фактори економічного росту?

3. У чому розходження інтенсивного й екстенсивного типів економічного росту?

4. У чому полягає обмеженість неокейнсианских моделей економічного росту?

5. У чому складається суть моделі Солоу і як переборена обмеженість моделей Домара і Харрода?

6. Поясніть проблеми економічного зростання України.

Список літератури

 

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. Учебник.– М.: Дело и Сервис, МГУ, 2000. — 416 с.

2. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Под общей ред. проф. А.В.Сидоровича. – М.: МГУ, изд-во «Дело и Сервис», 1999. – 416с. Гл. 5.

3. Аукуционес С.П. Современные буржуазные теории и модели цикла: критический анализ. – М: Наука., 1984. – 324с.. Хансен Э. Економічні цикли і національний доход. – М., 1959. –236с

4. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій. –К.: Четверта хвиля, 1997. –224с.

5. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроэкономика: Опорный конспект лекций. - К.: Четверта хвиля, 1997. – 224 с.

6. Бункина М.К.,Семенов В.А. Макроэкономика (Основы экономической политики):Учебник.-М.:Издательство “ДИС”,1997. –320 с.Сс.39-42,82-94.

7. Бутук А.И. Экономическая теория: Учеб. Пособие. – К.: Вікар, 2000. – 644с. Гл. 25.

8. Бутук А.И. Экономическая теория: Учеб. пособие. – К.: Вікар, 2000. –644 с.

9. Введение в рыночную экономику: Учебн. пособие для экон. спец. вузов /А.Я. Лившиц, И.Н. Никулина, О.А. Груздева и др. — М.: Высш. шк., 1995. — 448 с.

10. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р., Пуляев В.Т. Краткая экономическая энциклопедия. – СПб: Петрополис,1998. – 238 с.

11. Воробьев Е.М., Гриценко А.А, Ким М.Н. и др. Экономическая теория изд-во “Фортуна-пресс”, 2000. – 410с.

12. Галиця. Державне регулювання в умовах ринокових відносин. // Економіка України. –2002.–№6.

13. Гальчинський А.С., Эщенко П.С., Палкін Ю.І. Онови економічних знань: Навч. Посіб. – К.: Вища шк.., 1998. – 544с.

14. Добрынин А.И., Журавлева Г.П. Общая экономическая теория. – СПб.: "Питер", 2000. – 288 с.

15. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Макроэкономика (пер. с англ.) Под общ. ред Б. Лисовика и др. С.-Пб., 1994. – 405с. Гл.5, 6.

16. Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання. За редакцією академіка НАН України В.М. Гейця. –Х.:Форт,200. –432с.

17. Економічний словник–довідник. // Укл. М.А. Сіроштан та ін. – Харків: РВВ ХДЕУ, 1999. – 148 с.

18. Камаев В.Д. Учебник по основам экономической теории (экономика).-М.: ВЛАДОС, 1994. –384с.

19. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1978. — 488 с.

20. Kohler, Heinz Macroeconomics. — 1992.

21. Классики кейнсианства: [Учебн. пособие. В 2-х т.: Пер. с англ.]. — М.: Экономика, 1997.

22. Курс экономики: Учебник. – 3-е изд., доп. / Под ред. Б.А. Райзберга: – М.: ИНФРА – М., 2001. – 716 с.

23. Курс экономической теории: Учебн. пособие /Под ред. проф. М.Н. Чепурина, проф. Е.А. Киселевой. — М.: Изд. “АСА”, 1996. — 624 с.

24. Луссе А. Макроэкономика: ключевые вопросы / Учебное пособие.- СПб: Изд-во Питер, 1999.- 240с.

25. Луссе А. Макроэкрономика: ключевые вопросы / Учебное пособие. –СПб: Издательство “Питер”,1999. –240 с. –(Серия “Ключевые вопросы”). Сс.116-131, 169-183.

26. Макаренко И.П. Макроэкономика. Модели и цифры (на примере Украины). /Инст. эволюц. экономики. — К.: Сеста, 2000. — 92 с.

27. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и по­ли­ти­ка. — К.: Хагар-Демос, 1993. — 784 с.

28. Макконнелл К., Брю С..Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика. –М.: Республика, 1992. – с.157-162, 194-200.8. Хаберлер Г. Процветание и депрессия: теоретический анализ циклических колебаний. – М., 1960.

29. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. Пер. с англ. 11-е изд., К., ХагарДемос, 1993. – 785с.; табл., граф. Гл. 12.

30. Макроекономіка. Тексти лекцій / Під ред. акад. Сіроштана М.А. – Харків: РВВ ХДЕУ, 1997. – 136с.

31. Мамедов О.Ю. Современная економика. – Ростов н/Д.: «Феникс», 1998.-267с.

32. Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Экономика. Учебник для техн. Вузов.- М.: Высш. Шк., 2000.-399с.

33. Мочерний С. В., Некрасов В. Н., Овчинныков В. Н., Секретарюк В. В. Економічна теорія. – М.: «Видавництво ПРІОР», 2000. –421с.

34. Национальное счетоводство. /Под ред. Г.Д. Кулагиной. — М.: Финан­сы и статистика, 1997. — 446 с.

35. Общая экономическая теория. Учебник. /Под общ. ред. В.И. Видяпина, Г.П. Журавлевой. — М.: Прамо-Медиа, 1995 — 608 с.

36. Основи економічної теорії: Підручник /За ред. Проф.. С.В. Моченого.-Тернопіль: АТ “Тарнекс”, вид-во “Світ”,1993-688с.

37. Савченко А.Г. Макроекономіка: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. – Вид. 2-ге, перероб. І доп. – К.: КНЕУ, 2001.- 132с.

38. Селищев А.С. Макроэкономика. – СПб.:”Издательство “Питер”, 2000. –448 с.:ил. –(Серия “Базовый курс), сс.56-92, 399-423.

39. Селищев А.С. Макроэкономика.-СПб: Изд-во Питер, 2000.-448с.

40. Система национальных счетов. Инструмент макроэкономического анализа. Учебн. пособие. /Под ред. Ю.Н. Иванова. — М.: Финстатинформ, 1996. — 282 с.

41. Сіроштан М.А. Тенденція світового розвитку цивілізації: еволюція і трансформування капіталізму. Навч. посібник. –Харків: Вид. ХДЕУ, 2001. -64 с. Укр.мов.

42. Современная экономика. Общедоступный учебный курс. – Ростов-на -Дону. – "Феникс", 1997. – 608 с.

43. Экономика: Учебник /Под ред. доц. А.С. Булатова. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство БЕК, 1997 – 816 с.

44. Экономическая теория (политэкономия): Учебник / Под общей ред. акад. В.И. Видяпина, акад. Г.П. Журавлевой. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 560 с.

45. Экономическая теория / Под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевич: Учебник для вузов. 3–е издание. – СПб: Изд. СПбГУЭФ; Изд.”Питер”, 2000. – 544 с.: ил.

46. Юсим В. О корректности концепции мультипликатора и акселе­ратора инвестиций на макроуровне //МЭ и МО. — 2000. — № 11. — С. 57 – 64


 

Навчальне видання

 

Навчальний посібник “Макроекономіка” для студентів всіх спеціальностей усіх форм навчання

 

Укладачі : Губарєв Олександр Олегович

Щербаха Ольга Миколаївна

Сотніков Володимир Іванович

Бриль Михайло Сергійович

Колесніченко Ірина Михайлівна

Кривобок Володимир Юрійович

Новікова Тетяна Вікторівна

Степаненко Наталя Олексіївна

Клименко Олена Миколаївна

Лукашев Сергій Валерійович

 

Відповідальний за випуск Сіроштан М.А.

Редактор

 

Коректор

 

 

План 2003 р. Поз №

Підп.до друку ____________ Формат 60х90 1/16

Папір ТАТRА. Друк офсетний.

Ум.- друк. Арк._______ Обл.. вид. арк..__________

Тираж _____ прим. Зам. № ____________

Свідоцтво про внесення змін в Державний реєстр суб’єктів видавничої справи

Дк № от___________________________________________________________

Видавець і виготівник – видавництво ХДЕУ, 61001, м. Харків, прос. Леніна, 9 а.


1 Экономическая теория. (политэкономия): учебник. /Под общей ред. акад.. В.И. Видяпина, акад.. Г.П. Журавлевой. - М.: ИНФРА - М, 1999. - с.16.

2 Экономическая теория. (политэкономия): учебник. /Под общей ред. В.И. Видяпина, Г.П. Журавлевой. - М.: ИНФРА - М, 1999. - с 133..

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 152; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.137.63 (0.016 с.)