Змістовий модуль 3. Макроекономічний аналізМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Змістовий модуль 3. Макроекономічний аналізТема 7. Споживання домогосподарств

Мета:поглибити, систематизувати та закріпити знання студентів з питань ринкової поведінки домогосподарств як інституціональних споживачів та як сектору що заощаджує.

 

План вивчення теми

 

1. Споживання та заощадження як функція доходу.

2. Фактори споживання та заощадження.

3. Схильність до споживання та заощадження.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

 

Вивчення теми має за мету дати студентам знання про кейнсіанську концепцію споживання.

В даній темі розглядається лише приватна економіка закритого типу, в якій відсутня держава і зовнішня торгівля. За цих умов згідно з методом видатків ВВП визначається як сума приватного споживання та інвестування за формулою:

Y = С + І (2.41)

Споживання відображає видатки домогосподарств на купівлю споживчих товарів та послуг. Воно є основним компонентом сукупних видатків економіки. Тому важливо визначити, від чого залежить його величина.

Існує багато чинників, від яких залежить величина споживання. Проте основним є наявний дохід (дохід у розпорядженні) - DI. У межах приватної економіки закритого типу він складається із особистого наявного доходу (наявного доходу домогосподарств) і наявного доходу підприємств.

Особистий наявний дохід — це така частина сукупного доходу, яка залишається після відрахувань на відновлення основного капіталу (амортизація) та утворення нерозподіленого прибутку: особистий наявний дохід = ВВП - амортизація - нерозподілений прибуток. Наявний дохід підприємств — це така частка валового корпоративного прибутку, яка залишається після сплати дивідендів: наявний дохід підприємств = валовий корпоративний прибуток - дивіденди = амортизація + нерозподілений прибуток. Якщо до особистого наявного доходу додати наявний дохід підприємств, то наявний дохід приватної економіки буде дорівнювати сукупному доходу, тобто ВВП. Одна його частина спрямовується на споживання, інша - на заощадження. Це дає підстави записати таку формулу:

 

DI = Y = C + S , (2.42)

 

де DI наявний дохід приватної економіки, S приватні заощадження.

Приоритетним напрямом використання наявного доходу є споживання. Тому заощадження — це та частина наявного доходу, яка залишається після здійснення витрат на споживання:

 

S = DI – С (2.43)

Вимірювання залежності споживання і заощадження від наявного доходу здійснюється з допомогою коефіцієнтів схильності до споживання і заощадження.

У динамічному аналізі застосовуються коефіцієнти граничної схильності до споживання та заощадження, які визначають за формулами:

MPC = с/ = ∆C / ∆DI (2.44)

MPS = s/ = ∆S / ∆DI (2.45)

Звернімо увагу на важливу властивість: сума коефіцієнтів граничної, схильності завжди дорівнює одиниці тобто:

 

MPC + MPS = 1 (2.46)

Це зумовлено тим, що за даного наявного доходу будь-яка зміна споживання компенсується протилежною зміною заощаджень. І навпаки.

Крім наявного доходу на споживання і заощадження впливають інші чинники. До них можна віднести такі: багатство, ціни, очікування, споживча заборгованість, відсоткова ставка. Споживання, яке не залежить від доходу, а змінюється під впливом інших чинників, називають автономним (Со). Наявність цього показника дає підстави записати функцію споживання, як:

C = С°+ с/ × DІ (2.47)

 

Практичні завдання

 

Варіант 1

У приватній економіці закритого типу маємо умови ВВП: у попередньому році = 80 грн., в аналізованому = 90 грн., споживання у попередньому році = 60 грн., в аналізованому = 67 грн. Обчислити с/.

 

Варіант 2

Розрахувати граничну схильність до заощаджень за умов, що після податковий дохід збільшився на 50 грн., а споживання — на 52 грн.

Варіант 3

Дохід збільшився на 100 грн., автономне споживання — на 5 грн., с/=0,6. Обчислити приріст споживання згідно з функцією споживання.

Варіант 4

У змішаній рівноважній економіці закритого типу маємо умови (грн.): У = 1000, автономне споживання = 50, с/=0,7, Т = 100. Обчислити приватні заощадження.

Варіант 5

Функція споживання має вигляд: C = 0,7Y + 60. Визначити функцію заощадження, якщо ставка податку t = 0,2, а трансферти TR = 150 грн.

Варіант 6

Споживання домогосподарств характеризується даними: функція споживання – С=50+0,6Y, ставка податку складає 20%, загальний дохід – 1000 гр.од. Визначте, наскільки зміниться обсяг заощаджень, якщо автономне споживання зросте на 5 гр. од.

Варіант 7

Дана функція споживання: С = 40+0,85Y. Яким буде обсяг заощаджень, якщо дохід домогосподарств дорівнює 300 грн., ставка податку – 0,25.

 

Варіант 8

Дана функція споживання: С=40+0,85Y. Яким буде обсяг заощаджень, якщо дохід домогосподарств дорівнює 300 грн., ставка податку – 0,25, а трансферти = 90 грн.

 

Варіант 9

Дана функція споживання: С = 0,7У+50, ставка податку t = 0,25, TR = 70 грн. Визначить функцію заощадження.

 

Варіант 10

Дана функція споживання: С=40+0,85Y. Яким буде обсяг заощаджень, якщо дохід домогосподарств дорівнює 300 грн?

 

Варіант 11

У змішаній рівноважній економіці закритого типу маємо умови: У = 1200 грн., С0 = 50 грн., с΄= 0,7 , Т = 100 грн., TR = 75 грн. Обчислити приватні заощадження.

Варіант 12

Дана функція споживання: С = 0,7У+50. Визначить функцію заощадження.

Варіант 13

Споживання домогосподарств визначається функцією С = 200 + 0,75Y. Ставка прибуткового податку t = 0,25. Визначте функцію заощадження.

 

Варіант 14

Дана функція споживання: С = 0,7У+50, ставка податку t = 0,25, TR = 70 грн. Дохід складає 500 грн. Визначить обсяг заощадження.

 

Варіант 15

У змішаній рівноважній економіці закритого типу маємо умови: У = 2000 грн., автономне споживання = 100 грн., с/ = 0,7, Т = 200 грн., TR = 120 грн. Обчислити приватні заощадження.

Питання для самоконтролю

 

1. Чому споживання та заощадження є завжди автономними?

2. Чи існує, на вашу думку, теоретична ситуація, коли гранична схильність до споживання буде більше за одиницю?

3. Назвіть основні компоненти споживання та дайте визначення.

4. Поясніть кейнсіанську функцію споживання та розкрийте її зміст за допомогою графіка.

5. Зробіть аналіз чинників, які впливають на заощадження та споживання.

6. Поясніть на графіках вплив необхідних факторів на споживання та заощадження.

7. Чи завжди гранична схильність до споживання дорівнює граничній схильності до заощадження?

8. В чому полягає парадокс заощадження?

9. Поясніть сутність основного психологічного закону Кейнса.

 

Бібліографічний список до самостійної роботи

3.(60-67); 4.(98-140); 6.(71-88)

Тема 8. Приватні інвестиції

Мета:поглибити, систематизувати та закріпити знання студентів з питань ролі приватних інвестицій в економіці.

План вивчення теми

 

1. Поняття інвестиційного попиту.

2. Інвестиційна функція. Чинники автономних інвестицій.

3. Мультиплікатор інвестицій.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Вагомим чинником сукупних видатків є інвестиції. У короткостроковому періоді вони впливають на рівень виробництва через зміни в сукупному попиті. У довгостроковому періоді вони впливають на виробництво через процес капіталоутворення, що змінює рівень потенційного ВВП.

Мотиваційним чинником інвестиційного попиту є чистий прибуток, який інвестори очікують отримати від інвестування. Вихідною базою для його кількісної оцінки є дохід від інвестування Чистий прибуток менший за дохід від інвестування на величину затрат, пов’язаних із сплатою відсотків за використання інвестиційних коштів, і податку на прибуток. Зазначене можна виразити такою формулою:

NP = (GP – ТР) – І×r (2.48)

де NP — очікуваний чистий прибуток;

GP - валовий прибуток, отриманий від реалізації інвестиційного проекту;

ТР - податок на прибуток;

(І×r) – затрати на інвестиції, які пов’язані зі сплатою відсотків за використання інвестиційних коштів.

r - реальна відсоткова ставка, яка обчислюється як різниця між номінальною відсотковою ставкою (n) та очікуваною інфляцією (π) за формулою:

r = n - π (2.49)

 

 

Вплив інвестицій на сукупний попит (ВВП) відображається в теорії мультиплікатора. Суть мультиплікативного впливу інвестицій на ВВП полягає у тому, що інвестиції впливають на ВВП не пропорційно, а помножено, тобто мультиплікативно. Це означає, що при зміні інвестицій на одну грошову одиницю ВВП змінюється більше ніж на одиницю.

Мультиплікатор інвестицій — чисельний коефіцієнт, що показує залежність зміни доходу від зміни автономних інвестицій. Якщо відбудеться приріст обсягу інвестицій (наприклад, збільшаться державні асигнування на суспільні роботи в умовах спаду економіки), то доход збільшиться на величину, що у m раз більше, ніж приріст інвестицій, тобто

ΔY = me ×ΔI, (2.50)

або

ΔY = me ×ΔЕ, (2.51)

 

де ΔY— приріст доходу, ΔІ, ΔЕ – приріст інвестицій або сукупних видатків; me— мультиплікатор (множник). Відповідно:

 

me = (2.52)

 

Оскільки мультиплікатор знаходиться в прямій залежності від граничної схильності до споживання (с/) і в зворотній залежності від граничної схильності до заощадження (s/), то

me = = (2.53)

В умовах інфляції добуток me×ΔЕ, відображає приріст номінального ВВП, який у певних пропорціях розподіляється між приростом реального ВВП і приростом цін. Тому номінальний ВВП в аналізованому періоді становитиме Yb + me×ΔЕ. Після його дефлювання і зіставлення з реальним ВВП базового періоду можна визначити приріст реального ВВП, викликаний початковим приростом сукупних видатків в умовах інфляції:

ΔY = - Yb (2.54)


Практичні завдання

 

Варіант 1

У базовому році автономні інвестиції країни становили 1000 млрд. грн., коефіцієнт еластичності інвестицій до реальної відсоткової ставки b – 0,4, реальна відсоткова ставка r – 20 %. В аналізованому році автономне інвестування збільшилось на 50 млрд. грн., а реальна відсоткова ставка зменшилась на 5%. Обчисліть приріст інвестицій в аналізованому році.

 

Варіант 2

Для умов країни А інвестиційна функція задана рівнянням (млрд. грн.): І = 1000 – 40 r, де r – реальна відсоткова ставка. Визначте обсяг інвестицій, якщо номінальна відсоткова ставка дорівнює 10 %, темп інфляції становить 2 %.

Варіант 3

В економіці відбулося зростанні інвестицій на 200 грн. од., гранична схильність до заощаджень становить 0,25. Обчислити як змінився ВВП.

 

Варіант 4

В умовах приватної економіки закритого типу Уb = 2000 грн., а інвестиції початково зросли на 50 грн. Розрахувати зміну реального доходу, якщо при цьому ціни зростуть на 5 %, а с/=0,75.

Варіант 5

Фактичне безробіття = природному, номінальний ВВП збільшився від 600 до 660 грн., номінальна відсоткова ставка = 12 %. Обчислити реальну відсоткову ставку.

Варіант 6

Обчислити очікуваний чистий прибуток за наступних умов: вартість інвестиційного проекту = 1000 грн., норма прибутку = 50 %, податок на прибуток = 30 %, номінальна відсоткова ставка = 12 %, темп інфляції = 4 %.

Варіант 7

Розрахувати сукупний попит на інвестиції за таких умов: номінальна відсоткова ставка = 13 %, темп інфляції = 3 %, податок на прибуток = 20 %. За цих умов економіка пропонує чотири інвестиційних проекти, які розрізняються вартістю та нормою прибутку:

1) 1000 грн., норма прибутку = 100%;

2) 2000 грн., норма прибутку = 50%;

3) 3000 грн., норма прибутку = 30%;

4) 4000 грн., норма прибутку = 10 %.


Варіант 8

В умовах приватної економіки закритого типу Yb=2000 грн., а інвестиції початково зросли на 70 грн. Розрахувати зміну реального доходу, якщо при цьому ціни зростуть на 20%, а с΄=0,75.

Варіант 9

Обчислити очікуваний чистий прибуток за наступних умов: вартість інвестиційного проекту = 2000 грн., норма прибутку = 40 %, податок на прибуток = 20 %, номінальна відсоткова ставка = 10 %, темп інфляції = 4 %.

Варіант 10

Споживання домогосподарств характеризується даними: функція споживання — С = 100 + 0,7Y, ставка податку складає 25 %, загальний доход —1000 гр. од. Визначити, наскільки зміниться обсяг заощаджень, якщо автономне споживання зросте на 5 гр. од.

Варіант 11

Яким повинен бути національний доход, щоб при автономному споживанні 300 гр. од., граничній схильності до споживання с/ = 0,75, податковій ставці t = 20 % задовольнити попит підприємств на інвестиції в об'ємі 240 гр. од.?

 

Варіант 12Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.143.40 (0.013 с.)