Методичні рекомендації до практичних занять 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні рекомендації до практичних занятьМодуль 1

 

Змістовий модуль 1. Макроекономіка, як теоретична основа економічної політики держави

Практичне заняття 1

Тема 1. Макроекономіка як наука

Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків

Мета заняття:поглибити, систематизувати та закріпити знання студентів з проблем сутності та методології макроекономіки, сутності національного рахівництва, їх теоретичних засад та методології.

План заняття

1. Сутність та місце макроекономіки в економічній науці.

2. Предмет та метод макроекономіки.

3. Система національних рахунків (СНР) як нормативна база макроекономіки.

4. Сектори та рахунки в СНР.

 

Обладнання, яке потрібне для проведення практичного заняття

Панчишин С.А. «Макроекономіка». Тести і задачі: Практикум. – К.: Либідь, 2002.

 

Методичні рекомендації до практичного заняття

 

При підготовці першого питання потрібно показати, що процес економічного дослідження може здійснюватися на різних рівнях: окремого підприємства, фірми, галузі, економіки в цілому.

Підхід, заснований на дослідженні економічних відносин на рівні національної економіки, називається макроекономічним. Термін “макроекономіка” показує, що тут за основу дослідження береться економічна система в цілому, а не окремі її частини.


В економічній теорії макроекономічний підхід доповнюється мікроекономічним аналізом. Мікроекономіка вивчає окремі елементи або підсистеми економіки, механізми їх функціонування, взаємодію між окремими економічними суб’єктами.

Макро- і мікроекономічні підходи взаємно доповнюють один одного і становлять основу загальної економічної теорії.

При підготовці другого питання потрібно визначити предмет макроекономіки, яким є виробничі відносини між агрегованими суб’єктами ринкової економіки.

Під час вивчення другого питання потрібно показати, що метод - це сукупність прийомів дослідження в науці і відтворення їх у системі економічних категорій, законів.

Головними специфічними методами макроекономіки є: використання агрегованих величин та економічне моделювання. Економічне моделювання в межах теоретичної економіки дозволяє зрозуміти, як функціонує економіка в цілому або її окремі частини. Тому важливим методом дослідження в макроекономіці є економіко-математичне моделювання.

Крім того, потрібно визначити такі загальнонаукові методи :

- метод наукової абстракції;

- метод синтезу та аналізу;

- метод індукції та дедукції;

- історичний і логічний;


- економічний експеримент.

Вивчення третього та четвертого питання надасть студентам можливість отримати початкові знання про сучасну ринкову концепцію макроекономічного рахівництва та освоїти основні макропоказники оцінки кінцевих результатів функціонування національної економіки.

Кожна країна певним чином інтегрована в світову економіку. Тому з метою забезпечення необхідності міжнародних порівнянь результативності економічної діяльності національних господарств виникає необхідність застосування єдиних підходів до системи та методології обчислення макроекономічних показників. Ця вимога реалізується з допомогою спеціального міжнародного стандарту — «Системи національних рахунків» (СНР). Вона затверджена ООН і рекомендується всім країнам для практичного використання.

Для вивчення ролі СНР як нормативної бази макроекономічного рахівництва слід передусім зрозуміти ті методологічні принципи, на які вона спирається. До основних належать такі:

1) продуктивною є будь-яка діяльність, яка приносить дохід її суб'єктам. Цей принцип лежить в основі визначення величини доходу, створеного національною економікою, при обчисленні якого беруться до уваги не лише галузі матеріального виробництва, а й галузі, які надають послуги (освіта, охорона здоров’я, страхування тощо);

2) видатки на виробництво національного продукту дорівнюють доходу, одержаному від його реалізації, або вартість факторів виробництва, спожитих при виготовленні національного продукту, дорівнює доходам, що їх отримують власники виробничих факторів. Цей принцип лежить в основі економічної рівноваги, до якої економіка постійно тяжіє;

3) економіка перебуває в постійному кругообігу, котрий являє собою безперервний потік перетворень видатків у доходи, а доходів у видатки. Цей принцип лежить в основі економічної динаміки і свідчить про те, що доходи є функцією видатків, а видатки залежать від розподілу доходів.

Національна економіка являє собою сукупність суб’єктів господарювання, які є базовими одиницями обліку в СНР. Якщо економічні інтереси таких одиниць зосереджені на території даної країни, то їх називають резидентами цієї країни. І навпаки — суб’єкти, економічні інтереси яких зосереджені поза межами даної країни, відносно неї є нерезидентами. Залежно від функцій, поведінки та цілей усі господарюючи одиниці-резиденти об’єднуються у відповідні сектори: підприємства (не фінансові); фінансові установи; громадські та приватні організації, які обслуговують домашні господарства; домашні господарства; зовнішньоекономічний сектор.

СНР спирається на низку макроекономічних показників, за допомогою яких вимірюються результати функціонування національної економіки. Первинним таким показником є валовий випуск, який відображає повну ринкову вартість усіх товарів та послуг, вироблених у країні за певний період. Але найбільше значення серед макроекономічних показників має валовий внутрішній продукт (ВВП).

Практичні завдання

 

Завдання 1

Кругообіг витрат і доходів в закритій економічній системі характеризується наступними потоками: 900 грн. – заробітна плата; 40 грн. – амортизація; 200 грн. – чисті внутрішні інвестиції; 60 грн. – нерозподілений прибуток корпорацій; 100 грн. – дивіденди; 700 грн. – витрати на споживання домогосподарств; 200 грн. – пенсії, стипендії, дотації; 300 грн. – прибуткові податки; 150 грн. – податок на прибутки корпорацій; 200 грн. – державні закупівлі товарів та послуг.

Розрахував потоки переміщень грошових коштів між різними секторами економіки, заповніть наступну таблицю.

 

Від/До Домо-господарствам Підпри-ємцям Дер-жаві Сектору майна Всього
Домогосподарства          
Підприємці          
Держава          
Сектор майна          
Всього          

 

Контрольні завдання

 

1. Що лежить в основі поділу системи показників кругообігу на запаси та потоки?

2. Що представляє собою система національних рахунків?

3. Що лежить в основі поділу системи показників кругообігу на запаси та потоки?

4. Які взаємозв’язки між економічними суб’єктами, що відображені в системі кругообігу?

5. За яких умов економічна система знаходиться в рівновазі?

 

Ключові терміни і поняття

Вилучення - будь-яке використання доходу домашніх господарств не на купівлю виготовленої в країні продукції.

Державний сектор - містить усі державні інститути та установи. Основне завдання держави - створення суспільних благ, які надходять споживачам «безоплатно» (безпека, досягнення фундаментальної науки, послуги державної, соціальної та виробничої інфраструктур тощо).

Додана вартість - це вартість, яка створена в процесі виробництва на даному підприємстві і визначає його реальний внесок у створення вартості конкретного продукту. Додана вартість включає заробітну плату, прибуток, амортизацію.

Екзогенні змінні - це величини, що знаходяться поза макромоделлю (як правило, це технологія виробництва, характер поведінки економічних суб'єктів на кожному з ринків, ставка оподаткування, державні витрати, величина пропозиції грошей.

Економічна політика - сукупність економічних ідей, цілей та завдань, а також цілеспрямованих дій держави на господарські процеси на макро- і мікрорівнях з метою створення й удосконалення рамкових умов економічного розвитку в межах обраного суспільного ладу.

Ендогенні змінні це величини, що визначаються в результаті розв'язання моделі (наприклад: величина реального національного доходу, рівень зайнятості, ставка реальної заробітної плати, реальна ставка процента, рівень цін).

Запаси - це економічні параметри, які відображають нагромадження та використання цінностей суб'єктами і вимірюються на конкретний момент часу, на певну дату (капітал, державний борг і т. ін.).

Ін'єкції - будь-яке доповнення до споживчих витрат на продукцію, виготовлену в країні.

Кінцевий продукт — це частина валового внутрішнього продукту, що остаточно виходить за межі поточного виробництва і використовується для споживання, нагромадження, експорту, а також для заміщення витрачених засобів виробництва.

Макроекономічні моделі - це математичні рівняння, в яких виражені реальні економічні процеси в абстрактному та спрощеному вигляді.

Нормативна макроекономіка висвітлює світоглядні, ідеологічні принципи, постулати економічної поведінки макроекономічних суб'єктів, які є «еталоном» для оцінки бажаності тих чи інших результатів економічної діяльності. Тобто, нормативна макроекономіка - це сукупність суб'єктивних суджень про те, як повинна функціонувати економіка. Вона відповідає на питання: як має бути.

Підприємницький сектор - це сукупність усіх фірм, зареєстрованих у межах країни (мета діяльності фірм - отримання прибутку). Підприємницький сектор проявляє такі види економічної активності: пред'являє попит на фактори виробництва, пропонує результати своєї діяльності та інвестує.

Позитивна макроекономіка має за мету пояснення сутності економічних процесів і явищ, які відбуваються в суспільстві, та розробку рекомендацій для здійснення економічної політики на основі аналізу реальних економічних параметрів. Вона відповідає на питання: як воно є.

Потоки – це економічні параметри, які відображають передачу цінностей суб'єктами один одному в процесі економічної діяльності і вимірюються в одиницях за певний період часу, як правило, у розрахунку за рік (заощадження, інвестиції, дефіцит бюджету і т. ін.).

Резиденти- це фізичні особи країни з постійним місцем проживання в цій країні та юридичні особи країни з місцезнаходженням у цій країні.

Сектор домашніх господарств - містить усі приватні господарства країни, діяльність яких спрямована на задоволення власних потреб. Домашні господарства проявляють три основних види економічної активності: пропонують фактори виробництва, споживають частину отриманого доходу і заощаджують.

Сектор закордон - містить усі економічні суб'єкти, які знаходяться за межами даної країни, а також іноземні державні інститути. Вплив закордону на вітчизняну економіку здійснюється через взаємний обмін товарами, послугами, капіталом та національними валютами.

Система національних рахунків (СНР) - це міжнародний стандарт оцінки основних економічних показників країни.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 125; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.68.86 (0.013 с.)