Інвестиції в економіці країни початково зросли на 100 тис. Грн. , гранична схильність до споживання 0,75. Визначити як змінився ввп. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інвестиції в економіці країни початково зросли на 100 тис. Грн. , гранична схильність до споживання 0,75. Визначити як змінився ввп.Варіант 13

В умовах приватної економіки закритого типу Уb = 2000 грн., а інвестиції початково зросли на 50 грн. Розрахувати зміну реального доходу, якщо при цьому ціни зростуть на 5 %, а с/=0,75.

 

Варіант 14

Номінальний ВВП становить 3000 грн., с΄=0,75. В поточному році інвестиції збільшилися початково на 10 грн., а ціни зросли на 20%. Розрахувати приріст реального ВВП.

 

Варіант 15

В країні А після податковий дохід збільшився на 90 млн. грн., споживчі витрати – на 60 млн. грн., а інвестиції на 50 млн. грн. Визначити зміну ВВП.

 

Питання для самоконтролю

 

1. Що розуміють під інвестиційним попитом?

2. Які фактори впливають на розмір інвестицій?

3. Перелічіть не відсоткові фактори інвестиційного попиту.

4. Чому інвестиційна складова сукупних витрат є найбільш мінливою?

5. Назвіть основні заходи для стимулювання заощаджень.

6. Поясніть, як впливають на інвестиційний попит очікувана норма чистого прибутку і відсоткова ставка комерційних банків?

7. Чи можлива ситуація в короткостроковому періоді, коли інвестиції перевищують заощадження. Чому?

8. Чому інвестиції завжди мають автономний характер?

9. Яка існує залежність між ВВП та інвестиціями?

10. Розкрийте сутність мультиплікатора витрат та напишіть формули для його визначення.

11. Як розраховується в умовах інфляції приріст реального ВВП під впливом зміни сукупних витрат.

 

Бібліографічний список до самостійної роботи

3.(60-67); 4.(98-140); 6.(71-88)

Тема 9. Сукупні видатки і ВВП

Мета: поглибити, закріпити, систематизувати знання студентів з проблем дослідження рівноважного ВВП шляхом здійснення окремих видів видатків.

 

План вивчення теми

 

1. Сукупні видатки і рівноважний ВВП.

2. Сукупні видатки і потенційний ВВП.

3. Рецесійний та інфляційний розриви.

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи

 

Мета теми — надати студентам можливість вивчити умови, за яких сукупні видатки забезпечують виробництво рівноважного ВВП взагалі і зокрема при неповній та повній зайнятості.

Для розуміння рівноваги або нерівноваги в економіці за цією моделлю слід розрізняти фактичні і заплановані сукупні витрати. Економічна рівновага — це рівновага між запланованими сукупними витратами і ВВП. Тому в моделі «витрати—випуск» під сукупними витратами слід розуміти заплановані сукупні витрати. Оскільки згідно з нашим припущенням сукупні витрати дорівнюють С + Іg, то для моделі «витрати—випуск» базовим є таке рівняння:

Е = С + Іg = ВВП (2.55)

Згідно з цим рівнянням, ВВП — вироблений продукт, а С + Іg — сукупні витрати.

Співвідношення між сукупними витратами і ВВП — це співвідношення між планами покупців і продавців, які, як правило, не збігаються. Якщо вони не збігаються, то виникають незаплановані зміни в товарних запасах.

Так, коли Е < ВВП, виникає перевиробництво, яке супроводжується незапланованим збільшенням товарних запасів.

І навпаки, коли Е > ВВП, виникає недовиробнинтво, яке супроводжується незапланованим зниженням товарних запасів.

Інвестиції в товарні запаси виконують балансуючу роль в економіці. Якщо величина сукупних витрат недостатня порівняно з ВВП, то відбувається незаплановане збільшення інвестицій в товарні запаси; якщо сукупні виграти перевищують ВВП, то відбувається незаплановане зменшення інвестицій в товарні запаси. Це дає підстави модифікувати формулу:

Е ± І/ = ВВП, (2.56)

 

де ± І/ — незаплановані інвестиції в товарні запаси; (+)- збільшення, (-) — зменшення інвестицій в товарні запаси. Е ± І/ — фактичні сукупні витрати (Еф).

Отже рівноважний ВВП — це такий обсяг виробництва якому відповідають сукупні витрати, достатні для закупки всієї продукції, виробленої в поточному періоді.

У моделі «вилучення - ін’єкції» рівноважний ВВПце такий ВВП, який забезпечується в умовах рівноваги між заощадженнями та інвестиціями. Це означає, що плани домогосподарств стосовно заощаджень збігаються з планами підприємств стосовно інвестицій. Тому умовою рівновага на товарному ринку є рівновага між заощадженнями і запланованими інвестиціями, тобто S = I.

Але фактичні інвестиції (І ± І/) завжди балансуються із заощадженнями за рахунок незапланованих інвестицій. Тобто, незаплановані інвестиції є вирівнюючим елементом, який постійно приводить у відповідність фактичні інвестиції та заощадження. Такий висновок кореспондується із методом “витрати—випуск”, згідно з яким фактичні сукупні витрати завжди дорівнюють ВВП, що досягається за рахунок незапланованих інвестицій в товарні запаси:

Е ± І/ = ВВП (2.57)

 

Рецесійний розрив — це величина, на яку фактичні сукупні витрати повинні початково збільшитися, щоб забезпечити досягнення потенційного ВВП.

В умовах рецесійного розриву економіка потенційно втрачає, недовиробляє певну величину ВВП.

Величина рецесійного розриву (необхідного початкового приросту сукупних витрат (+ ΔЕ) визначається за формулою (в умовах стабільних цін):

+ ΔЕ = , (2.58)

 

де ВВПп - ВВПф — реальний приріст ВВП, необхідний для досягнення ВВП потенційного; me – мультиплікатор витрат.

Інфляційний розрив — це величина, на яку фактичні сукупні витрати повинні початково зменшитися, щоб усунути інфляційний надлишок за умов повної зайнятості.

Розрив називається інфляційним тому, що він викликає в економіці інфляційний надлишок ВВП. Величину інфляційного розриву (- ΔЕ) — необхідного початкового зменшення сукупних витрат — можна визначити за формулою (без урахування цінового фактора):

 

- ΔЕ = , (2.59)

де ВВПп - ВВПф — інфляційне зменшення ВВП за умов повної зайнятості.

Практичні завдання

 

Варіант 1

Нехай функція споживання має вигляд: С = 200 + 0,6 Y; S = 500 грн.

Визначити рівноважний ВВП (Y) та його зміни при зростанні інвестицій (І) на 100 грн.

Варіант 2

Функція заощадження має вигляд: S = -20 + 0,4Y; інвестиції (І) = 20 грн. Визначити рівноважне значення ВВП (Y), мультиплікатор me, обсяг заощаджень (S).

Варіант 3

В умовах економічної рівноваги фактичний номінальний ВВП = 1100 грн., потенційний ВВП = 1000 грн., c/ = 0,75. Розрахувати інфляційний розрив.

Варіант 4

За умов економічної рівноваги фактичний реальний ВВП = 1000 грн., потенційний ВВП = 1200 грн., s/ = 0,25. Розрахувати рецесійний розрив, якщо в періоді його усунення ціни зростуть на 4%.

Варіант 5

В умовах приватної економіки закритого типу фактичний ВВП = 1200 грн., сукупні видатки = 900 грн. Обчислити незаплановані інвестиції в товарні запаси.


Варіант 6

Маємо умови (грн.):

А) заощадження = 200, незапланований приріст інвестицій у товарні запаси (І/) = +20.

1) Визначити заплановані інвестиції.

2) Чи існує в економіці за цих умов рівновага?

3) Як змушені діяти підприємства за таких умов, щоб в економіці відновилася рівновага?

Б) Якщо заощадження = 200, незаплановані інвестиції у товарні запаси = - 40.

1) Визначити заплановані інвестиції.

2) Чи існує рівновага?

3) Як повинні діяти підприємства?

Варіант 7

В економіці без держави і закордону функції заощаджень та інвестицій мають вигляд: S = 0,8Y – 10; I = 10 – 2i.

Виведіть за таких умов рівняння рівноваги на ринку благ та побудуйте графік. Як зміниться макроекономічна рівновага, якщо буде введена постійна ставка прибуткового податку 15 %?

Варіант 8

Відомо, що в економіці рівноважний Y нижче Yр при повній зайнятості на 100 грн. Крім того, C = 0,8Y + 80; I = 0,1Y + 40; G = T; t = 0,25. Визначте, на скільки потрібно змінити обсяг заощаджень, щоб забезпечити Y = Yр, якщо G = T.

 

Варіант 9

Споживання домогосподарств визначається функцією С = 200 + 0,75Y. Інвестиції дорівнюють 70 грн. Витрати держави на купівлю благ 200 грн. Ставка прибуткового податку t = 0,2. Визначте рівноважний ВВП і значення мультиплікатора.

Варіант 10

Споживання домогосподарств визначається функцією: C = 100 + 0,8Y; I = 50 грн.; витрати держави на купівлю благ = 200 грн., трансферти із бюджету = 62,5 грн., ставка прибуткового податку = 0,25. Визначте рівноважний ВВП і значення мультиплікатора.

Варіант 11

Відомі функція споживання С=0,8У+30, ставка прибуткового податку t = 0,2; обсяг трансфертних видатків із бюджету = 40 грн.; обсяг інвестицій І = 70 грн. і державні закупівлі на ринку благ – 60 грн. Визначить рівноважний дохід.

Варіант 12

С = 0,7У+100; І = 0,225У+20; G = Т; ЕХР = 200; t = 0,375, ІМ=0,2У. Визначить рівноважну величину доходу.

Варіант 13

Відомо, що в економіці Y нижче Y повної зайнятості на 200 грн. Функція заощадження S = 0,25Y – 100, функція I = 0,2Y + 20, G = Т. Визначте на скільки потрібно змінити обсяг заощаджень, щоб забезпечити рівність: Y = Y повної зайнятості.

Варіант 14

Дано С = 0,6У+300; І = 600 грн. Визначте рівноважний дохід та його зміну при зростанні інвестицій на 100 грн.

Варіант 15

Споживання домогосподарств визначається функцією: C = 100 + 0,8Y; I = 50 грн.; витрати держави на купівлю благ = 200 грн., ставка прибуткового податку = 0,25. Визначте рівноважний ВВП і значення мультиплікатора.

 

Питання для самоконтролю

 

1. Якими методами можна визначити рівноважний ВВП?

2. Що ви розумієте під терміном «вилучення» та «ін’єкції»?

3. Поясніть на моделі «витрати-випуск», яку роль відіграють незаплановані інвестиції у товарні запаси, якщо фактичні сукупні витрати не дорівнюють виробленому ВВП.

4. Назвіть характерні випадки, коли сукупні витрати не збігаються з виробленим ВВП.

5. За яких умов досягається рівноважний ВВП у модулі «витрати-випуск»?

6. Чому економіка може знаходитись в стані рівноваги при неповній зайнятості на протязі довгого часу?

7. Чи може економіка значно перевищити потенційний ВВП в довготерміновому періоді?

8. Чи існує мультиплікативний зв’язок між величиною розриву і відхиленням фактичного ВВП від потенціального?

9. При якому співвідношенні між заощадженнями та інвестиціями забезпечується рівноважний ВВП у моделі «вилучення - ін’єкції»?

10. Які причини інфляційного розриву?

 

Бібліографічний список до самостійної роботи

2.(208-263); 3.(60-67); 4.(221-252); 6.(109-126)Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 438; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.117.191 (0.025 с.)