Тема 12. Зовнішньоекономічна діяльність 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 12. Зовнішньоекономічна діяльністьМета:поглибити, систематизувати та закріпити знання студентів з проблемскладання платіжного балансу, та чинників які впливають на нього, визначення валютного курсу.

 

План вивчення теми

 

1. Платіжний баланс та рахунки, які його складають. Модель платіжного балансу.

2. Валютний курс та його зв’язок з платіжним балансом. Валютні системи в розвитку.

3. Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП. Економічна рівновага в умовах відкритої економіки.

4. Гранична схильність до імпортування та складний мультиплікатор.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

 

Мета теми — надати студентам можливість вивчити ринковий та державний механізми зовнішньоекономічної діяльності країни та її вплив на ВВП.

Усі результати зовнішньоекономічної діяльності країни відображаються в спеціальному статистичному документі — платіжному балансі. Він складається з двох розділів. Основним розділом є рахунок поточних операцій (СА), який поділяється на три підрозділи:

1) баланс товарів та послуг, що відображає співвідношення між експортом та імпортом товарів та послуг;

2) доходи, що показують співвідношення між отриманими та сплаченими доходами у формі зарплати, дивідендів та відсотків,

3) поточні трансферти, що відображають співвідношення між отриманими та сплаченими пенсіями, грошовими переказами. дарунками та іншими трансфертами.


Другий розділ — рахунок операцій з капіталом та фінансовий рахунок або скорочено — рахунок капітальних операцій (КА). Він відображає співвідношення між припливом та відпливом капіталу у формі капітальних трансфертів, нематеріальних активів, інвестицій та кредитів.

Крім цих двох розділів, платіжний баланс включає також автономну статтю під назвою «Помилки та упущення» (ЕО). Вона відображає сальдо статистичних неточностей, які виникають під час ідентифікації зовнішньоекономічних операцій, викликаних часовими та вартісними розбіжностями між митною та банківською статистикою. Сальдо цієї статті дорівнює різниці між сальдо САта КА. Рівновага платіжного балансу забезпечується на умовах, коли сальдо СА дорівнює сальдо КА з протилежним знаком з одночасним урахуванням сальдо статті «Помилки та упущення». Це можна виразити формулою:

 

ВР = СА + КА + ЕО (2.86)

 

Платіжний баланс завжди є рівноважним. Якщо створюються умови для порушення його рівноваги, то вона відновлюється через статтю «Резервні активи», яка входить до складу КА. Так, в умовах виникнення дефіциту платіжного балансу може мати місце таке співвідношення: - СА > КА + ЕО. Тоді з метою усунення дефіциту платіжного балансу сальдо КА додатно збільшується за рахунок використання іноземних (міжнародних) активів, що за статтею «Резервні активи» відображається зі знаком «плюс». Це означає, що зміни в статті «Резервні активи» прирівнюються до операцій імпортного типу. Іншими словами, використання іноземних активів країни на покриття дефіциту платіжного балансу розцінюється як імпорт (приплив) капіталу.


Якщо валютний курс зростає, то потрібно менше національної валюти для купівлі кожної одиниці іноземної валюти. Проте кінцевою метою валютного обміну є купівля іноземних товарів. Щоб визначити купівельну спроможність національної валюти, слід враховувати не лише валютний курс, а й ціни. З цією метою розрізняють два види валютного курсу: номінальний і реальний.

Номінальний курс (е) — це курс, який обчислюється через кількість іноземної валюти, на яку фактично обмінюється національна валюта, наприклад, 1 дол. США = 5 грн. Реальний курс r) додатково враховує співвідношення між іноземними та внутрішніми цінами. У формі прямого котирування реальний валютний курс визначається за формулою:

, (2.87)

де Рf , Рd відповідно іноземні та внутрішні ціни.

Реальний курс валюти відображає співвідношення між цінами окремого товару (або ринкового кошика) тих країн, що перебувають у торговельних відносинах. У формі прямого котирування реальний валютний курс — це коефіцієнт, який показує відношення іноземних цін до внутрішніх цін, виражених з допомогою спільної грошової одиниці (у даному разі внутрішньої). Крім цін, на реальний валютний курс впливає номінальний курс валюти. Чим нижчий номінальний курс гривні (вища гривнева оцінка долара), тим більший коефіцієнт реального курсу валюти і вища конкурентоспроможність вітчизняних товарів. Отже, між номінальним валютним курсом і конкурентоспроможністю вітчизняних товарів теж існує обернений зв'язок.

Особливим варіантом визначення валютного курсу є концепція паритету купівельної спроможності (ПКС). В її основі лежить закон єдиної ціни, за яким ціна певного товару на всіх національних ринках має бути однаковою, оскільки різниця між ними усувається валютними курсами. Чим вища національна ціна, тим нижчий курс національної валюти. І навпаки.

Отже, згідно з ПКС валютний курс відбиває співвідношення між внутрішніми та іноземними цінами і визначається за формулою:

 

Е =Pd/Pf, (2.88)

де Pf, Рd ціни окремих товарів в іноземній та національній валютах, або ціни ринкового кошика у відповідних валютах.

Залежно від режиму формування валютного курсу розрізняють два його види: фіксований і плаваючий. Фіксований курс — це твердий курс, який держава офіційно оголошує і зобов'язується підтримувати. Різновидом фіксованого курсу є валютний коридор. Плаваючий курс — це курс, який вільно формується ринком під впливом попиту і пропозиції. Різновидом плаваючого курсу є керований плаваючий курс.

Щоб врахувати вплив імпорту на мультиплікатор, слід спиратися на граничну схильність до імпорту (q), яка визначається за формулою:

q= /ΔY (2.89)

Тоді мультиплікатор видатків набирає вигляду:

(2.90)

Практичні завдання

 

Варіант 1

У базовому році вартість ринкового кошика в Україні дорівнювала 100 грн., а в США – 500 дол. В аналізованому році інфляція в Україні = 20 %, а в США = 4%. Чому дорівнює курс гривні в формі прямого котирування згідно з паритетом купівельної спроможності?

Варіант 2

Маємо умови: c/ = 0,8; t = 0,25; q = 0,2. Чому дорівнює мультиплікатор видатків у відкритій економіці?

 

Варіант 3

Маємо умови: c/ = 0,75; t = 0,25; q = 0,15. p = 1,0. Експорт збільшився на 30 грн., а імпорт – на 10 грн. Чому дорівнює приріст ВВП?

 

Варіант 4

Сальдо СА = - 100 грн., сальдо КА = + 85 грн., сальдо статті “Помилки та упущення” = + 5 грн. На скільки зменшаться резервні активи, щоб урівноважити платіжний баланс?

Варіант 5

Маємо умови (грн.): Y = 1000, С = 560, Т = 200, І = 250, BS = - 10. Чому дорівнює чистий експорт у рівноважній економіці?

 

Варіант 6

Маємо умови: с/ = 0,75; t = 0,2; q = 0,15; Р = 1,0. Державні закупівлі збільшилися на 40 грн. Чому дорівнюють втрати приросту ВВП під впливом імпортних закупівель?

 

Варіант 7

Розрахуйте сальдо статті “Помилки та упущення” в мовах рівноважного платіжного балансу, якщо: баланс товарів та послуг = - 1200 грн., чисті доходи = -50 грн., чисті поточні трансферти = +20 грн. сальдо рахунка капітальних операцій = + 1130 грн.

 

Варіант 8

В економіці гранична схильність до споживання = 0,7, граничний коефіцієнт податків = 0,1, гранична схильність до імпортування = 0,25. Яким буде приріст ВВП, якщо чистий експорт збільшиться на 200 грн.

Варіант 9

Маємо умови: гранична схильність до споживання = 0,8; коефіцієнт податків = 0,25; гранична схильність до імпорту = 0,2. Чому дорівнює мультиплікатор видатків у відкритій економіці.

Варіант 10

У базовому році вартість ринкового кошику в Україні дорівнювала 1000 грн., а в США – 500 дол. В аналізованому році інфляція в Україні = 25%, а в США = 6%. Чому дорівнює курс гривні у формі прямого котирування згідно з паритетом купівельної спроможності.

Варіант 11

Маємо умови: s΄=0,25; t =0,2; гранична схильність до імпорту = 0,15. Державні закупівлі зросли на 50 грн. Чому дорівнюють втрати приросту ВВП під впливом імпортних закупівель?

Варіант 12

Маємо умови: s΄=0,6; t =0,25; гранична схильність до імпорту = 0,2. Експорт збільшився на 50 грн., а імпорт на 10 грн. Чому дорівнює приріст ВВП.

Варіант 13

Маємо умови: с’ = 0,8; t = 0,25; q΄ = 0,2. Чому дорівнює мультиплікатор видатків у відкритій і закритій економіці.

Варіант 14

В економіці гранична схильність до споживання с/ = 0,75, граничний коефіцієнт податків t = 0,1, гранична схильність до імпортування q = 0,2. Яким буде приріст ВВП, якщо експорт зросте на 200 одиниць, а імпорт збільшиться на 50 одиниць.

Варіант 15

У базовому році вартість споживчого кошика в Україні становила 1500 грн., а в США 355 дол. В аналізованому році темпи інфляції в Україні становили 28 %, а в США 4,2 %. Визначити чому дорівнює курс гривні в формі прямого котирування згідно з паритетом купівельної спроможності?


Питання для самоконтролю

 

1. Зобразити структуру платіжного балансу України.

2. Яким чином збільшення курсу національної валюти відносно іноземної відобразиться на ВВП в умовах відкритої економіки?

3. Покажіть відмінність між фіксованим та “плаваючим” валютним курсом.

4. Зобразити графічно зміну рівноважного ВВП при зростанні чистого експорту.

5. Які наслідки матиме стримуюча грошова політика у разі “плаваючого” курсу?

6. Поясніть, як вплине на загальну рівновагу зменшення податків у відкритій економіці.

Бібліографічний список до самостійної роботи

1.(371-394); 2.( 499-560); 3.(168-180); 4.(435-515); 6.(174-191)
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 215; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.199.4 (0.01 с.)