В - двокамерний аеротенк-відстійник: 1- імпелерний аератор, 2 - зона попереднього збагачення, 3 - перегородка, 4 - роторний аератор, 5 - зона ферментації, 6 - зона освітлення.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В - двокамерний аеротенк-відстійник: 1- імпелерний аератор, 2 - зона попереднього збагачення, 3 - перегородка, 4 - роторний аератор, 5 - зона ферментації, 6 - зона освітлення. 

Інша область, у якій успіхи біотехнології будуть сприяти поліпшенню очищення стічних вод, – це видалення важких металів. Звичайно іони важких металів видаляють з розчинів адсорбцією на полісахаридах. Однак сучасний рівень розвитку знань у цій області не дозволяє оптимізувати процес видалення іонів металів та керувати цим процесом у звичайних системах біоочистки стічних вод.

 

Біохімічні методи очищення стічних вод

Біохімічний метод застосовують для очищення господарсько-побутових і промислових стічних вод від багатьох розчинених органічних і деяких неорганічних речовин (фенолу, сірководню, сульфідів, аміаку, нітритів і нітратів). Процес очищення заснований на здатності мікроорганізмів використовувати ці речовини для свого харчування в процесі життєдіяльності - органічні речовини для мікроорганізмів є джерелом вуглецю й інших елементів.

Основні показники якості стічних вод. Стічні води, що направляються на біохімічне очищення, характеризуються величиною БПК і ХПК. БПК – це біохімічна потреба в кисні, чи кмулькість кисню, використаного при біохімічних процесах окислювання органічних речовин (не включаючи процеси нітрифікації) за визначений проміжок часу (2, 5, 8, 10, 20 доби), у мг О2 на 1 мг речовини. Наприклад: БПК5 - біохімічна потреба в кисні за 5 діб. БПКповн – повна біохімічна потреба в кисні до початку процесів нітрифікації. ХПК – хімічна потреба в кисні, тобто кількість кисню, еквівалентна кількості окислювача, що витрачається, необхідного для окислювання усіх відновлювачів, що містяться у воді. ХПК також виражають у мг О2 на 1 мг речовини.

Контактуючи з органічними речовинами, мікроорганізми частково руйнують їх, перетворюючи у воду, диоксид вуглецю, нітрит- і сульфат-іони й ін. Інша частина речовини йде на утворення біомаси. Руйнування органічних речовин називають біохімічним окислюванням. Певні органічні речовини здатні легко окислюватися, деякі окислюються дуже повільно, або зовсім не окислюються .

Для визначення можливості подачі промислових стічних вод на біохімічні очисні спорудження встановлюють максимальні концентрації токсичних речовин, що не впливають на процеси біохімічного окислювання (МКб) і на роботу очисних споруджень (МКб.ос.). При відсутності таких даних можливість біохімічного окислювання встановлюють по відношенню БПКповн. і ХПК.

При відношенні (БПК/ХПК) 100÷50% речовини піддаються біохімічному окислюванню. При цьому необхідно, щоб стічні води не містили отруйних речовин і домішок солей важких металів.

Для неорганічних речовин, що практично не піддаються окислюванню, також встановлюють максимальні концентрації. Якщо такі концентрації перевищені, воду не можна піддавати біохімічному очищенню. Наприклад, MKб у мг/л для: міді - 0,5; ртуті - 0,02; свинцю - 0,1; хлору - 0,3; бору - 0,05; сірководню - 1; хлориду заліза - 5.

Відомі аеробні й анаеробні методи біохімічного очищення стічних вод.

Аеробний метод заснований на використанні аеробних груп організмів, для життєдіяльності яких необхідний постійний приплив кисню і температура 20…40°С. При зміні кисневого і температурного режиму склад і число мікроорганізмів міняються. При аеробному очищенні мікроорганізми культивуються в активному мулі чи в біоплівці. Анаеробні методи очищення протікають без доступу кисню; їх використовують, головним чином, для знешкодження осадів.

 

Розрахунок можливості сумісного очищення виробничих та

Побутових стічних вод

Визначити можливість спільного біологічного очищення виробничих і побутових стічних вод при наступних вихідних даних: БПКповн суміші стічних вод, що надходять в аэротенки, Lа=600 мг/л; концентрація азоту в стічних водах СA=22 мг/л; концентрація фосфору СФ=4 мг/л; витрата стічних вод Q=5000 м3/діб.

 

Рішення. Відповідно до вимог СНИПА П-32-74, п. 7.2 вміст біогенних елементів у стічних водах при біологічному очищенні залежить від величини БПКповн. стічних вод, що надходять. При цьому повинні витримуватися наступні співвідношення:

Перевіряємо ці співвідношення:

 

СA мин = 5∙600 / 100 = 30 мг/л

СФ мин = 1∙600 / 100 = 6 мг/л

 

Таким чином, у стічних водах спостерігається нестача азоту і фосфору:

 

СА мин - СА = 30 - 22 = 8 мг/л;

СФ мин - СФ = 6 - 4 = 2 мг/л.

 

Для забезпечення нормального перебігу біологічних процесів варто додати необхідну кількість біогенних елементів. Як добавки використовують хлорид амонію, нітрат амонію, гідроортофосфат амонію, гідроортофосфат калію, гіпофосфит кальцію й ін.

Необхідну кількість речовин, що додаються, визначають:

при введенні азотвмістних речовин в кг/добу :

 

при введенні фосфорвмістних речовин в кг/добу :

 

де: (CА мин - СA) и (СФ минФ)— відсутня кількість азоту і фосфору в стічних водах, кг/м3;

Х12 — молекулярні маси відповідно азот вмістних і фосфор вмістних речовин;

ХА , ХФ - атомні маси азоту і фосфору ( дорівнюються 14 і 31);

nA, nФ - кількість атомів азоту і фосфору в молекулах застосовуваних біогенних добавок.

Як біогенні добавки застосовуємо хлорид амонію NН4Сl і гипофосфит кальцію - Са(Н2РО2)2.

Підрахуємо добові витрати добавок у розрахунку на 100% продукту:

 

 

При готуванні розчинів біогенних речовин і їхньому дозуванні застосовують таке ж устаткування, як при коагуляції чи нейтралізації. Стічні води після добавки в них біогенних речовин подаються в аеротенки.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.36.32 (0.014 с.)