ТОП 10:

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІСТОРІЇСтруктура історичних знань і методи їх формування. Інформація, що підлягає засвоєнню (поняття, закони, факти, теорії). Інформація про способи діяльності (уміння та навички). Досвід творчої діяльності. Емоційно-ціннісне ставлення до історичної дійсності. Методи формування компонентів структури історичних знань.

Умови розвитку історичного мислення на уроках історії.Історичне мислення як вид логічного мислення. Методи і методичні прийоми розвитку історичного мислення. Проблемне навчання як засіб розвитку пізнавальних здібностей учнів.

Види й функції наочного навчання історії. Внутрішня наочність. Предметна наочність. Образотворча наочність. Умовна наочність. Наочність як засіб створення точних зорових образів та полегшення пізнання складних історичних процесів.

Методика роботи з історичними документами. Робота з історичними документами на уроці історії – важливий напрямок у роботі вчителя. Мета й завдання використання історичних документів у процесі вивчення історії. Методи, методичні прийоми роботи з історичними документами. Алгоритм роботи з історичним документом.

Методика формування умінь і навичок на уроках історії. Співвідношення понять «уміння» і «навичка». Види умінь, що слід формувати на уроках історії. Етапи формування умінь. Методичні умови забезпечення ефективного засвоєння учнями умінь.

Методика формування історичних понять. Зміст та об'єм поняття. Визначення поняття. Класифікація історичних понять. Способи формування історичних понять. Способи уведення у зміст освіти.


ІV. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Авдусин Д.А. Полевая археология СССР. – М., Наука, 1975.

Алаев Л.Б. Формационные черты феодализма и Восток // Народы Азии и Африки. – 1987. – №3.

Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества. – М., 1990.

Алексеева Т.М. Этногенез восточных славян по данным антропологии. – М., 1973.

Античные государства Северного Причерноморья. – М., 1984.

Антология мировой философии. В 4 т. – М., 1969. – Т. 1. – Ч. 2.

Антонович В. Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори. – К., 1995.

Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні. – К., 1991.

Апанович О. Розповіді про запорізьких козаків. – К., 1991.

Апанович О.М. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі. – К., 1993.

Апанович О.М. Збройні сили України першої половини ХVІІІ ст. – К., 1968.

Арзаканян М.Ц., Ревякин А.В., Уваров П.Ю. История Франции. - М., 2005.

Археология Украинской ССР. В 3-х тт. – К., 1986.

Архів Коша Нової Запорозької Січі. – К., 1999.

Бiлас I. Репресивно-каральна система в Українi. 1917–1953 рр.: В 2 т. – К., 1994.

Багалiй Д.I. Історія Слобідської України. – Харків, 1993.

Багатопатійна держава на початку ХХ ст.: програмні документи українських політичних партій. – К., 1992.

Баран Б.К. Україна пiсля Сталiна: Нарис iсторiї 1953–1985. – Львiв, 1997.

Баран В.Д. Козак Д.Н., Терниловський Р.В. Походження слов'ян. – К., 1991.

Баран В.Д. Ранні слов’яни між Дністром і Прип’яттю. – К., 1972.

Баранович А.И. Украина накануне освободительной войны середины ХVII века. – М., 1959.

Барсенков А. Введение в современную российскую историю. 1985-1991 гг.: Курс лекций. - М., 2002.

Бахтурина А. Политика Российской империи в Восточной Галиции в годы Первой мировой войны. – М., 2000.

Бевзо А. Львівський літопис і Острозький літописець. – К., 1970.

Безотосний М. Україна в добу сталінщини: історія опору: Монографія. – К., 2002.

Бережков Н.Г. Хронология русского летописания. – М., 1963.

Бичко А. Народная мудрость Руси. Анализ философа. – К., 1988.

Білоконь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР. – К.,1999.

Блаватский В.Д. Античная полевая археология. – М., 1967.-208 с.

Блок М. Феодальное общество. – М., 2003.

Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: iсторична ретроспектива та сучасний стан. – К., 1994.

Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Древняя Индия. – М., 1969.

Боннар, А. Греческая цивилизация: В 3-х томах / Пер. с фр. О.В. Волкова; Ред. и предисл. Ф.А.Петровского. – М, 1992.

Боплан Г.Л. де Опис України, кількох провінцій Королівства Польського… – К., 1990.

Бордюгов Г., Козлов А.История и конъюнктура. Субъективные заметки об истории советского общества. – М., 1992.

Борисенко В.Й. Курс української історії. – К., 1997.

Борщак І. Іван Мазепа. Життя і пориви великого гетьмана. – К., 1991.

Борщак І. Мазепа, Орлик, Войнаровський. – Львів, 1991.

Боффа Дж. История Советского Союза. В 2 т. – М.,1990.

Брайчевський М.Ю. Походження Русi. – К., 1968.

Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. – М., 1973.

Бромлей Ю.В. Современные проблемы этнографии. – М.,1981.

Бромлей Ю.В. Этнография. – М.,1982.

Васильев Л.С. История Востока: В 2-х томах. - М., 1998.

Великая Скифия. – Запорожье, 2002.

Величко С. Літопис: У 2-х тт. – К., 1991.

Верига В. Нариси з історії України (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.). – Львів, 1996.

Верт Н. История Советского государства. 1900-1991. – М., 2006.

Вилинбахов Г.В. Государственный герб России. 500 лет. – СПб,1997.

Винниченко В. Відродження нації: У 3 т. – К., 1990.

Вовк Ф. Антропологічні особливості українського народу. – К., 1992.

Волкогонов Д. Семь вождей: Галерея лидеров СССР. – М., 1995.

Волкогонов Д. Тріумф і трагедія. Політичний портрет Й.В. Сталіна. У 2 кн. – К., 1989.

Воронов В.І. Джерелознавство історії України. Курс лекцій. – Дніпропетровськ, 2003.

Восленский М. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. – М., 1991.

Вспомогательные исторические дисциплины / Под ред. проф. Г.Л. Леонтьевой. – М., 2000.

Гаєцький Ю. Роля братств у культурному відродженні України в ХVІ–ХVІІІ ст. // Українська культура. – 1995. – № 2. – С.32–33.

Гайдамацький рух на Україні в ХVІІІ ст.: Зб. Док. – К., 1970.

Галицько-Волинський літопис. – Львів, 1994. – С.3–168.

Гальперин А.Д. Очерки социально-политической истории Японии. – М.,1963.

Гарань О.В. З iсторiї формування політичного спектра України (лiто 1988 – лiто 1991 рр.) // Україна. ХХ століття. – К., 1993. – С.117–145.

Генеалогия. Источники. Проблемы. Методы исследования. – М., 1989.

Генсьорський А. Галицько-Волинський літопис (процес складання, редакції, редактори). – К., 1958.

Геродот iз Галiкарнасу. Скiфiя: Найдавнiший опис України з IV ст. перед Христом. – К ., 1992.

Голобуцкий В.А. Черноморское казачество. – К., 1956.

Голобуцький В.О. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

Головченко В.I. Вiд «Самостiйної Україний» до СВУ: Нариси з iсторiї української соцiал-демократiї початку ХХ ст. – Харкiв, 1996.

Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин. – К., 1993.

Гордон Л., Клопов Э. Что это было? Размышления о предпосылках и итогах того, что случилось в 30–40-е годы. – М., 1989.

Горобець В.М. Політичний устрій українських земель другої половини 17–18 століть: Гетьманщина, Запорожжя, Слобожанщина, Правобережна Україна (спроба структурно-функціонального аналізу). – К., 2000.

Горобець В. «Волимо царя східного…». Український Гетьманат та російська династія до і після Переяслава. – К., 2007.

Город в средневековой цивилизации Западной Европы. В 4 т. – М.: Наука, 1999-2000.

Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення. – К., 1995.

Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ – ХХ століття. – К., 1996.

Грушевський М. На порозі нової України. – К., 1991.

Грушевський М.С. Iлюстрована iсторiя України. - К.,1990.

Грушевський М.С. Iсторiя України-Русi : В 10-ти томах, 11-ти книгах. – К.,1990-1997.

Грушевський М.С. Духовна Україна. Зб. творів. – К., 1994.

Грушевський М.С. Звичайна схема «русскої» історії й справа раціонального укладу історії східного слов’янства // Грушевський М.С. Історія України-Русі. – Т.І. – К., 1991.

Грушевський М.С. Мазепинцы // Український історичний журнал. – 1990. – № 8.

Грушевський М.С. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця ХІV ст. – К., 1991.

Грюнебаум Г.Е. Классический ислам. Очерк истории. (600-1258). – М.,1988.

Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ столiття: Нариси полiтичної iсторiї. – К., 1993.

Гуревич А. Историк конца ХХ века в поисках метода // Одиссей. Человек в истории. 1996. – М.,1996.

Гуржiй О.І. Еволюція соціальної структури селянства Лівобережної та Слобідської України (друга половина XVII – XVIII ст.). – К., 1994.

Гуржій І.О. Повстання селян в Турбаях (1769–1793). – К., 1950.

Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.: кордони, населення, право. – К., 1996.

Гуслистий К. Турбаївське повстання. – К., 1947.

Давня історія України. В 2-тт. – К., 1997, 1998.

Дандамаев М.А., Луконин В.Г. Культура и экономика древнего Ирана. – М., 1980.

Данилов А., Пыжиков А. Рождение сверхдержав: СССР в первые послевоенные годы. – М., 2001.

Дашкевич Я.Р. Полково-сотенний лад XVII–XVIII століть на Україні – штучна «біла пляма» // Пам’ятки України. – 1990. – №1.

Дейвіс Н. Історія Європи. – К.: Основи, 2000.

Дерев’янкiн Т.I. Промисловий переворот на Україні: Питання теорії та iсторiї. – К., 1975.

Дещинський Л.Є. Міжнародні відносини України: історія і сучасність: Навчальний посібник для студентів і курсантів вищих навч. закладів, учнів гімназій. В 2-х частинах. – Львів, 2004.

Добржанський О. Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – Чернівці, 1999.

Довгопол В.М., Литвиненко М.А., Лях Р.Д. Джерелознавство історії Української РСР. – К., 1986.

Дозко Г. Українське народознавство. – К., 1995.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.113.29 (0.007 с.)