ТОП 10:

ІСТОРІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ ТА РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУІсторія давніх германців. Поняття «перехідного періоду до середньовіччя» в сучасній історичній науці. Питання про шляхи формування феодалізму, середньовічної європейської цивілізації в історичній науці. Поняття романо-германського синтезу. Характеристика пізньоантичного суспільства та варварського світу як складових формування середньовічної європейської цивілізації. Прабатьківщина та розселення давніх германців. Особливості суспільного устрою давніх германців. Готи. Участь та роль германців у Великому переселенні народів. Германські королівства. Значення германської традиції для становлення середньовічної європейської цивілізації.

Утворення європейських держав. Велике переселення народів як умова виникнення європейських держав. Варварські королівства: риси, суспільні процеси, етапи еволюції, історична доля варварських королівств. Поширення християнства та формування церковної організації. Становлення доктрини папства. Раннє чернецтво. Взаємини папства і королівської влади. Історичні умови формування феодальної системи у Європі. Походи вікінгів та їх наслідки для політичного розвитку Європи. Особливості розвитку Франкського королівства. Франкська експансія та її наслідки. Верденський договір (843 р.). Франкська імперія та її значення для середньовічної Європи. Виникнення Німецького королівства. Єпископальна система Оттона І та утворення Священної Римської імперії. Розвиток англосаксонських королівств. Альфред Великий. Утворення єдиного Англійського королівства. Формування політичного поліцентризму Європи.

Соціально-економічний та політичний розвиток європейськиx держав в ХІ-ХV ст. Поняття «феодалізм» в історичній науці. Феодальна власність: риси та значення. Характеристика феодальних структур: феодальне помістя, селянська община Соціальна структура середньовічного суспільства: станово-корпоративні та класові структури середньовічного суспільства. Соціальна теорія середньовіччя та її значення. Характеристика феодального класу та його еволюція в середні віки. Рицарський ідеал та його роль. Феодально-залежне селянство Західної Європи та його розвиток в середні віки. Середньовіччя як етап аграрного аграрної стадії розвитку суспільства: характерні ознаки.

Особливості «феодальної держави». Типи державних утворень в середні віки та форми організації політичної влади. Етапи розвитку середньовічної держави. Феодальна роздробленість як етап розвитку середньовічної держави. Станово-представницька монархія як етап розвитку середньовічної держави.

Початок формування централізованих держав в Європі в ХП-ХV ст.: передумови, етапи, напрямки. Англія ХІ-ХV ст. Франція ХІ-ХV ст. Столітня війна: причини, етапи, характер, наслідки. Розвиток Німеччини ХП-ХV ст. Формування децентралізації. Формування держав на Піренейському півострові в ХШ-ХV ст. Реконкіста. Італія ХІ-ХV ст. Формування системи італійських держав ХП-ХV ст. та політичного ладу.

Становлення та розвиток середньовічних міст. Середньовічні міста в Європі. Міське життя в раннє середньовіччя. Передумови виникнення середньовічних міст та їх особливості як соціального феномену в середні віки. Проблема середньовічного міста в історичній науці. Цезура та континуітет в історії західноєвропейських міст.

Комунальний рух: причини, мета, рушійні сили, етапи, наслідки. Типи міського самоврядування, функції органів міського самоврядування. Магдебурзьке право. Корпоративні структури середньовічного міста та їх роль. Середньовічні цехи: причини виникнення та еволюція організації. Характеристика середньовічного ремесла, роль та функції цехової організації.

Особливості середньовічних міст по районах: Англія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Скандинавія. наслідки урбанізації для країн Європи. Значення урбанізації Європи. Роль міста в соціально-політичному і духовному житті середньовіччя. Зародження ранньокапіталістичних відносин і зміни в соціально-економічному житті феодального суспільства.

Хрестові походи та їх наслідки. Поняття «феодалізм» та зовнішня політика європейських держав: принципи відносин між державами, рушійні сили міжнародних відносин у середні віки. Зміст міжнародних відносин раннього середньовіччя. Перетворення римського папства в центр релігійного життя Заходу: християнська церква і конвергенція з середньовічним суспільством. Християнська церква та її місце в середньовічному суспільстві. Її доля на Сході та Заході. Клюнійська реформа та її значення. Римське папство в епоху розквіту могутності. Папство в боротьбі з теократичну ідею. Боротьба за інвеституру та її наслідки. «Священна Римська імперія»: виникнення, значення для Німеччини та Європи.

Передумови та початок хрестових походів. Клермонський собор. Перший хрестовий похід та його результати. Держави хрестоносців на Сході. Духовно-рицарські ордени та їх роль. Четвертий хрестовий похід та його наслідки для міжнародних відносин..

Наслідки хрестових походів для Європи та Сходу. Культурно-цивілізаційне визначення Європи.

Географічні відкриття кінця ХV- першої половини ХVІ ст. Передумови та початок Великих географічних відкриттів. Христофор Колумб. Початок Великих географічних відкриттів: відкриття шляху до Індії, плавання Магеллана. Доколумбові цивілізації в Америці. Іспанські завоювання в Америці. Колонізаційна діяльність європейців в Африці. Работоргівля та її наслідки. Особливості колонізаційної діяльності європейців в Азії.

Колоніальна політика західноєвропейських держав в ХVІ-ХVП ст. Історичні наслідки Великих географічних відкриттів. Роль Великих географічних відкриттів у культурно-цивілізаційному визначенні Європи.

Розвиток держав Західної Європи в період пізнього середньовіччя. Рання нова історія - новий етап всесвітньої історії. Співвідношення понять «пізнє середньовіччя», «рання нова історія», «ранньоіндустріальне суспільство». Шляхи переходу країн Європи до індустріального суспільства. Історична наука про етапи та регіони розкладу феодалізму та генезису капіталізму в Європі. Історичні умови генезису капіталізму. Процес первісного нагромадження та його значення.

Розвиток капіталістичних форм в промисловості. Розвиток капіталізму в сільському господарстві Західної Європи. Історична наука про «друге видання кріпосництва» в країнах Центральної та Східної Європи. Соціальні процеси ранньомодерної епохи. Проблема абсолютизму в історичній науці. Моделі абсолютних монархій в Західній Європі. Проблема ранніх буржуазних революцій в історичній науці.

Особливості економічних та політичних процесів Німеччини. Особливості розвитку Англії епохи Тюдорів. Соціально-економічний розвиток Англії в ХVІ ст. Розвиток Іспанії в ХVІ ст.: економіка, суспільно-політичне життя. Особливості переходу від середньовіччя до нового часу у Франції. Громадянські війни у Франції та їх наслідки.

Тенденції соціально-економічного та політичного життя Італії в ХVІ ст. Особливості розвитку країн Скандинавії. Нідерландська революція: етапи, характер, значення. У Республіка Сполучених провінцій.

Реформація та її наслідки. Культурна революція раннього нового часу та її складові. Відродження та його наслідки. Наукова революція ХVІ-ХVП ст.: сутність, значення. Поняття «реформація» та його розуміння в історичній науці. Співвідношення понять «реформація» та «реформа» церкви.

Передумови Реформації. Виступ Мартіна Лютера та його наслідки. Реформаційні течії: їх характеристика та поширення. Сутність та значення вчення М.Лютера. Аугсбургське сповідання. Радикальні реформаційні течії. Т. Мюнцер та революційний анабаптизм в Німеччині. Цвінгліанство, анабаптизм. Ж. Кальвін та його вчення. Вплив кальвінізму на політичне та духовне життя Європи.

Розвиток Реформації в Німеччині. Реформація в Англії. Реформація в Швейцарії. Реформація у Франції. Реформація в Скандинавії. Контрреформація в країнах Європи та її напрямки. Діяльність ордену єзуїтів. Культурно-історичні наслідки Реформації та контрреформації в Європі. Роль «культурної революції» у формуванні новоєвропейської цивілізації.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.113.29 (0.004 с.)