Сторінка складання. Формати сторінок складання, їх визначення та розрахунокСторінка складання (донедавна —

полоса набору) — це відбиток тексту чи зображуваних елементів на сторінці видання. Формат сторінки складання повинен бути сталим у виданні. Зміна сторінки складання в межах одного видання може застосовуватись лише тоді, коли це необхідно для виконання складного макета чи втілення задуму художника. Формат сторінки складання кожного конкретного видання залежить від формату видання та розмірів полів. Встановлюючи сторінку складання, слід орієнтуватися на розворот сторінок. Досвід художньо-технічних редакторів, художників і теоретиків книжкового мистецтва дав змогу створити такі співвідношення сторін сторінки складання та її розмірів відносно сторінки конкретного видання, які дозволяють зробити розворот книги врівноваженим і пропорційним. Тому поля в книзі при застосуванні сторінки певного розміру мають неоднакові розміри. Найменшим є корінцеве поле, трохи більше — верхнє, ще більшим — бокове і найбільшим — нижнє.

Оформляючи подарункові чи оригінальні видання, часто використовують сторінку, яка не передбачається діючими стандартами. Однак і в таких випадках необхідно все ж дотримуватись певних вимог:

1) довжина рядка (ширина сторінки складання) обов'яз-
ково повинна бути кратною 12 пунктам (друкарську систему
вимірів розглянемо нижче);

2) висота сторінки складання повинна вміщати ціле число
рядків тексту;

3) розкладку потрібно вибрати теж кратною 12 пунктам;

4) верхнє, бокове і нижнє поля не понині бути меншими
24 пунктів.

Формат сторінки складання позначається в квадратах (і їх частках), наприклад, 6 1/4 х 10 квадратів. Перший множник завжди означає ширину (довжину рядків), другий — висоту. У випадках, коли сторінка складання складається з декількох колонок, її ширина, проставлена в дужки, може бути виражена таким записом: (4 1/2 +1/4 + 4 1/2) х 12 квадратів.

Виміром формату сторінок і розташуванням ширини тексту і складання в старовинних рукописах і першодруках 22


Рис. 11. Виготовлення макета оправи №7 за допомогою даних

таблиці 3 для формату 60х 84/16, при товщині блока 100 мм

(у товщині блока врахована товщина 2-х картонних сторонок)


встановлені співвідношення сторін: формати ін-фоліо (А1) та ін-октаво (А2) = 2:3. Золотий перетин при співвідношенні полів — 2:3:4:6. При цьому висота сторінки складання і ширина сторінки однакові, що доводить побудова круга (див. рис. 12).

Нарис. 13 графічно показано визначення однієї зі сторін сторінки складання за правилом золотого перетину. При виборі довшої сторони сторінки АБ з точки А проводять лінію АД перпендикулярну АБ, яка дорівнює її половині. Після цього з точки Д проводять дугу радіусом АД. З точки Б проводять лінію в точку Д, а потім дугу з точки Б радіусом БО. Із цієї ж точки Б проводять перпендикуляр до АБ. Точка перетину цієї лінії і дуги буде відповідати другій стороні сторінки складання. При визначенні такої сторінки необхідно довести ширину сторінки до кратності 12 пунктів, а висоту — до повної кількості рядків основного тексту. У цьому випадку висота і ширина сторінки знаходяться у певному співвідношенні, а саме: ширина сторінки відноситься до висоти, як висота до ширини і висоти разом узятих.


Будуючи сторінку складання, особливу увагу слід звертати на вимоги до довжини рядка і його залежність від вибраного кегля шрифту.

Максимальна довжина рядка для видань літературно-художньої та науково-популярної літератури становить:

кг. 10- 6-7 кв. (108-126 мм);

кг. 9 - 6 кв. (108 мм);

кг. 8 - 5 кв. (90 мм).

Для видань довідкової (в тому числі енциклопедій та словників), масово-політичної, нормативної літератури:

кг. 10-1 1/4 кв. (131 мм);

кг. 9- 6 3/4 кв. (122 мм);

кг. 8- 6 кв. (108 мм).

Сторінка складання, поля і розкладка показані в табл. 4. 26Рис. 15. Визначення розмірів сторінки складання та розкладки полів за допомогою діагоналей

Рис. 14. Побудова типового розвороту

за допомогою даних таблиці № 3 для формату 84x108/32

(згідно з другим варіантом оформлення)


Варіанти сторінок складання, розміри розкладки полів обираються видавництвом залежно від виду літератури та її цільового спрямування.

Існує три варіанти оформлення видань.

Перший варіант оформлення найекономніший, він пе-редбачає максимально допустимі за технічними можливос-тями та гігієнічними нормами розміри сторінок складання при мінімальних полях. Він застосовується для книг довго-вічного користування, журналів, які комплектуються вкла-данням.

Другий варіант оформлення, який характеризується дос-татньо великою сторінкою складання і великими полями, використовуються як основний варіант для більшості видань (художня література, посібники, підручники і т.п.).

Третій варіант оформлення (у нього мінімальні розміри сторінок складання та максимальні поля) використовують для покращених видань, подарункових книг і книг особли-вого оформлення та видань, які випускаються за індивідуаль-ними макетами.

Для більшості книг застосовують другий варіант оформ-лення. В практиці можливе комбіноване застосування різних варіантів, де ширину чи висоту сторінки одного варіанту застосовують при іншому.

З використанням у видавничій справі комп'ютерів з великою кількістю різноманітних шрифтів у деяких ви-даннях відпала необхідність застосування стандартного роз-міру сторінок складання та розкладки полів. На рис. 15 показано можливість визначення розмірів сторінки складан-ня та розкладки полів за допомогою діагоналей. Цей спосіб
придатний для будь:якого формату видання (ін-фоліо, ін-кварто, ін-октаво, ДІН та квадратних). Суть методу полягає в тому, що на книжковому розвороті проводять дві діагоналі цілого розвороту та по одній кожної сторінки окремо. Вибравши ширину чи висоту сторінки та провівши лінії згідно з вказаною схемою, можна побудувати будь-яку потрібну сторінку певного формату. За будь-якої побудови сторінки таким методом корінцеве поле буде найменшим, верхнє — більшим, бокове — ще більшим і нижнє — найбільшим. Крім вищесказаного, існує ще декілька способів визначення фор-мату сторінки складання.

Один з найбільш розповсюджених — спосіб однієї діагоналі. На аркуші паперу викреслюють контур сторінки після обрізки. Проводять діагональ з лівого верхнього кута у правий нижній. На верхньому боці сторінки відмірюють від лівого кута необхідний розмір ширини сторінки. З точки, яка є кінцем відміряного відрізка, проводять перпендикуляр до перетину його з діагоналлю і точку перетину з'єднують прямою лінією паралельно відкладеному відрізку з лівим боком сторінки. При такому способі сторінка складання подібна до сторінки видан-ня. Розкладку полів визначають візуально.

Спосіб золотого перетину базується на лінії, діленій таким чином, щоб менша частина відносилася до більшої, як велика відноситься до всієї лінії. Це відношення становить 5 : 8. За допомогою цього відношення, знаючи величину одного боку сторінки складання, можна вирахувати інший. Наприклад: ширина сторінки складання 6 кв., висота (х) невідома. Звідси, 1) 6 : х = 5 : 8, 2) х = 6 х 8 : 5 = 9,6 = 9 1/2

При визначенні таким способом другого боку сторінки складання обов'язково роблять поправку на величину, яка є кратною цицеро.

Візуальний спосіб грунтується на фактичному порівнянні двох площ — площі сторінки складання та площі обрізної сторінки, що накладаються одна на одну. З білого паперу вирізають прямокутник, який відповідає формату дообрізної сторінки. З кольорового паперу — потрібну сторінку складання. Кольоровий прямокутник накладають на білий і, переміщуючи його, знаходять таке положення, яке забезпечує відповідне розміщення полів, пам'ятаючи, що найменшим має бути корінцеве поле, більшим — поле головки, ще більшим — бокове і найбільшим — нижнє поле. Сторінку складання відкреслюють і обидві сторони доводять до кратного цицеро розміру.


Рис. 16. Поділ лінії в крайньому

і середньому відношеннях

та побудова трикутника

золотого перетину

На рис. 16 на лінії АВ проведемо перпен­дикуляр Вс з точки В і з'єднаємо його з точкою А. В отриманому прямокутному трикутнику АВс гіпотенузу Ас ділимо дугою радіусом Вс, проведеною з точки с. З точки А проводимо дугу радіусом Аd, яка перетинає лінію АВ в точці е, ділячи її в крайньому (М) і середньому (т) відношеннях. Приймаючи М за коротку сторону прямокутника і АВ за довгу, будуємо прямокутник золотого перетину.

Прямокутник золотого перетину можна побудувати за допомогою дуги, радіус якої дорівнює діагоналі прямокутника, відсіченого від квадрата його медіаною.

 Розрахунок розмірів полів у книзі, розкладка у корінці та головці. Попередньо необхідно визначити формат видання (після обрізки) та розмір сторінки складання. Потрібно знайти розмір полів. Перш за все вибираються співвідношення полів — корінцеве, верхнє, бічне (праве або ліве), нижнє: 2:3:4:5 або 2:3:4:6. Потім визначають різницю між сторонами сторінки та сторонами сторінки складання. Залишок розподіляється між полями на основі вибраної пропорції (в мм).

Щоб поля у книзі були необхідних розмірів, треба розра-хувати також пробільний матеріал між сторінками складання (у корінці та головці) у друкарській системі вимірів (у кв.). При цьому треба внести деякі зміни у розміри полів для того, щоб розкладки корінця та головки були кратні 1/4 кв. (цицеро).

Приклад. Для того, щоб знайти поля та розкладку для книги форматом 60 х 90/16 при сторінці складання

6 1/2 х 10 кв., необхідно:

1) встановити розмір сторінки даного формату:
60 : 4 = 15 см = 150 мм, 90 : 4 = 22,5 см = 225 мм;

2) визначити розмір сторінки обрізаної книги:
150 - 5 = 145 мм, 225 - 10 = 215 мм;

3) перевести розміри сторінки складання в мм:
18 мм х 6 1/2 = 117 мм, 18 мм х 10 = 180 мм;

4) визначити пропорцію полів: 1,0 : 1,5 : 2,0 : 2,5;

 

5) знайти різницю між шириною сторінки та форматом
сторінки: 145 - 117 = 28 мм;

6) визначити розмір корінцевого поля (на основі вказаної
пропорції): 28 : (1,0 + 2,0) = 28 : 3 = 9 мм;

7) визначити розмір зовнішнього поля: 28 — 9 = 19 мм;

 

8) знайти різницю між висотою сторінки та висотою сторінки:
215- 180 = 35мм;

9) визначити розмір верхнього поля:

35 : (1,5 + 2,5) = 35 : 4 = 9 х 1,5 = 13,5 = 14 мм;

10) визначити розмір нижнього поля: 35 — 14 = 21 мм;
Таким чином, поля в книзі будуть мати такі розміри:
9 мм, 14 мм, 19 мм, 21 мм.

Розрахунок розкладки полів:

1) знайти розкладку у корінці (дорівнює двом кінцевим полям):
9 + 9 = 18 мм або 1 кв.

2) визначити розкладку у головці, яка дорівнює двом верхнім
полям плюс два розміри обрізів (3 + 3 = 6 мм):

14 + 14 + 3 + 3 = 34 мм = 2 кв. (заокруглено)

3)уточнюємо розміри полів у зв'язку з розкладкою: 9,15,17,20мм.


Друкарські шрифти.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам. Обратная связь - 54.92.155.160