Утворення теперішнього неозначеного часу (Present Indefinite Tense) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Утворення теперішнього неозначеного часу (Present Indefinite Tense)Ствердна форма дієслова в Present Indefinite в усіх особах однини і множини, крім третьої особи однини, збігається з інфінітивом без частки to. У третій особі однини до інфінітива додається закінчення -(e)s:

books every day.

І read

You read

Не (she) reads

We (they) read

Закінчення - s після глухих приголосних вимовляється як звук [s], а після дзвінких приголосних і голосних — як [z]:

[s] [z] [z]

Не speak s. He give s. He see s.

Не want s. He read s. He stay s.

Якщо дієслова закінчуються на - s, -sh, -ss, -ch, -tch, - x (тобто на свистячі і шиплячі приголосні), то в третій особі однини до них додається закінчення - es, яке вимовляється як [iz]:

to wash — he wash es

to dress — he dress es

to watch — he watch es

У дієсловах, що закінчуються на - у з попередньою при­голосною, перед закінченням - es буква - у змінюється на і:

to c ry — he cr ies

to f ly — he fl ies

Якщо перед у стоїть голосна, то до дієслова додається лише закінчення - s:

to p ay — he pay s

to pl ay — he play s

Дієслова to go і to do мають у третій особі однини закінчення - es:

Не go es. He do es.

Дієслово to have має в третій особі однини форму has. Дієслово to be в Present Indefinite має такі форми:

 

І am. We

You are. You They are.

He (she, it) is.

Дієслова can, must, may в усіх особах однини і множини мають однакову форму:

І must go home. Я повинен іти додому.

Не must read this book. Він повинен прочитати цю книжку

Не may come in. Він може зайти. (Йому дозволено зайти.)

Питальна форма Present Indefinite утворюється з допоміжного дієслова to do в Present Indefinite та інфі­нітива основного дієслова без частки to. Допоміжне діє­слово do (does) ставиться перед підметом:

Do we work? Do you work? Do they work?

Do I work?

Do you work?

Does he (she, it) work?

Питальна форма дієслів to be, must, can і may утворю­ється без допоміжного дієслова:

Книжка на столі? Можна увійти?

Is the book on the table?

May I come in?

Дієслово to have у ролі присудка утворює питальну форму як з допоміжним дієсловом to do, так і без нього:

У тебе є ця книжка?

Do you have this book?

Have you this book?

Заперечна форма Present Indefinite утворюєть­ся з допоміжного дієслова to do у Present Indefinite, запе­речної частки not та інфінітива основного дієслова без частки to:

І do not work. We

do not work.

You do not work. You

He /she/ it does not work. They

В усному мовленні замість do not i does not вживаються скорочені форми don't і doesn't:

І don't know. Я не знаю.

Не doesn't know. Він не знає.

Вживання Present Indefinite Tense

Present Indefinite вживається для вираження звичайної, постійної дії, яка відбувається взагалі, а не в момент мовлення:

Не lives in Kyiv. Він живе в Києві.

Не comes here at six o'clock. Він приходить сюди о шостій годині.
She speaks English well. Вона добре розмовляє англійською мовою.

З дієсловами to see, to know, to hear, to feel, to want, to like, to understand та деякими іншими Present Indefinite вживається для вираження дії, що відбувається в момент мовлення:

І see a book on the table. Я бачу книжку на столі.

Present Indefinite вживається також для вираження майбутньої дії в підрядних реченнях умови й часу, які вводяться сполучниками if якщо; when коли; after після того як; before перш ніж; till, until поки не та ін. В українській мові у відповідних підрядних реченнях вжи­вається майбутній час:

If he comes, I shall give him this book. Якщо він прийде, я дам йому цю книжку.

І shall go home, when I read this book.Я піду додому, коли прочитаю цю книжку.

І shall wait for him until he returns. Я буду чекати на нього, поки він не повернеться.

Утворення Past Indefinite

Ствердна форма Past Indefinite правильних дієслів утворюється додаванням закінчення - ed до інфінітива без частки to:

І

worked yesterday.

You

Не (she, it)

We

They

Дієслова, що закінчуються в інфінітиві буквою - е, втра­чають її перед закінченням - ed:

to live — liv ed

to like — lik ed

Дієслова, що закінчуються в інфінітиві буквою - у, якій передує приголосна, змінюють у на і. Закінчення - ed вимовляється так: [t] — після глухих приголосних, крім t:

to help — help ed

to look — look ed

to work — work ed

[d] — після дзвінких приголосних, крім d, і після голос­них:

to open — open ed

to learn — learn ed

to play — play ed

[id] — після приголосних t і d:

to want — want ed

to land — land ed

Форми Past Indefinite неправильних дієслів потрібно запам'ятати (див. таблицю неправильних дієслів на с.184).

Як правильні, так і неправильні дієслова в Past Indefinite мають однакову форму для всіх осіб однини і мно­жини.


I

You went home.

He (she) played tennis.

We worked in the garden.

They

 

 

Виняток ставить дієслово to be

I We

He was You were

She They

It
Питальна і заперечна форми Past Indefinite утворю­ються за тими ж правилами, що й Present Indefinite {див. § 16), але допоміжне дієслово to do має в Past Indefinite форму did в усіх особах:

I did not go to school yesterday. Я вчора не ходив до школи.

Did you speak English at the last lesson? Ви говорили англійською мовою на останньому уроці?

What did he do in the morning? Що він робив у ранці?

Вживання Past Indefinite

Past Indefinite вживається для вираження дії, що від­булась або відбувалась у минулому і не пов'язана з тепе­рішнім моментом мовлення. Past Indefinite — типова фор­ма для опису минулих подій. На українську мову він перекладається минулим часом доконаного або недоконаного виду залежно від змісту речення.

Past Indefinite часто вживається з обставинними сло­вами yesterday учора; last week минулого тижня; last year торік; last summer минулого літа; the other day нещодавно, цими днями та ін:

І sawhim last week. He livedin Kyiv last year. I spoketo him on Sunday. He came at five o'clock.

Я бачив його минулого тиж­ня.

Він жив у Києві минулого року.

Я говорив з ним у неділю.

Він прийшов о п'ятій го­дині.

 

Past Indefinite вживається також для вираження ряду послідовних або повторюваних дій у минулому:

Не got up, did his morning exercises, made his bed, washed and had breakfast.

I saw him every day.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 528; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.103 (0.013 с.)